Tehnička podrška

Informiranje, komunikacija i vidljivost

U skladu s odredbama članka 34. Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (dalje: Uredba) država članica dužna je osigurati vidljivost sredstava Unije. Isto uključuje aktivnosti informiranja, komunikacije i promidžbe.

U svrhu pružanja informacija o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (dalje: NPOO) uspostavljena je jedinstvena mrežna stranica Vlade Republike Hrvatske: https://planoporavka.gov.hr/.


Također, u skladu s člankom 28. Uredbe, Europska komisija i Hrvatska zajednički će organizirati godišnji događaj uz sudjelovanje odgovornih tijela za provedbu NPOO-a, uključujući relevantne dionike, za raspravu o komplementarnosti, sinergiji, koherentnosti i dosljednosti između provedbe NPOO-a i drugih programa Unije. Osim toga, navedeni događaj može poslužiti kao horizontalna platforma za razmjenu mišljenja o stanju provedbe NPOO-a u pogledu osiguravanja uske suradnje između svih uključenih aktera.


Također, radi poštivanja obveza iz članka 34. Uredbe, a posebno kako bi se osiguralo pružanje koherentnih, djelotvornih i razmjernih ciljanih informacija različitoj publici, među ostalima medijima i javnosti, Tijela u sustavu upravljanja i praćenja provedbe NPOO-a, kao i prijavitelji koji se prijavljuju za dodjelu bespovratnih sredstava iz NPOO-a te krajnji korisnici tih sredstava, dužni su uvažavati podrijetlo i osigurati vidljivost sredstava Unije u okviru NPOO-a.


Pri tome je Korisnik i Partner dužan je, gdje je to primjenjivo, ispravno i vidljivo, prikazati u svim komunikacijskim aktivnostima amblem EU-a s odgovarajućom izjavom o financiranju (koja glasi: „Financira Europska unija – NextGenerationEU”), uzimajući u obzir i:


  • Kada se prikazuje zajedno s drugim logotipom, amblem Europske unije mora biti prikazan barem jednako istaknuto i vidljivo kao i drugi logotipi. Amblem mora ostati zaseban i odvojen i ne može se mijenjati dodavanjem drugih vizualnih oznaka, brendova ili teksta. Osim ovog amblema, nikakav drugi vizualni identitet ni logotip ne smiju se koristiti za isticanje potpore EU.
  • Kada je to primjenjivo, država članica dužna je navesti sljedeće odricanje od odgovornosti: „Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

Mjere informiranja moraju biti usmjerene na krajnje korisnike projekta, opću i stručnu javnost te gdje god je prikladno i medije, a radi podizanja svijesti o rezultatima projekta i dodijeljenoj potpori EU za provedbu projekta. Mjere moraju biti razmjerne opsegu (vrijednosti) projekta.


Osim mjera koje je Korisnik obvezan, Korisnik može poduzeti dodatne mjere informiranja i vidljivosti u svrhu podizanja svijesti o projektu i financijskom doprinosu EU-a.


Osim mjera informiranja i vidljivosti koje korisnik samostalno poduzima u okviru projekta, korisnik i partner je obavezan odazvati se na pozive Tijela u sustavu upravljanja i praćenja provedbe NPOO-a za sudjelovanje na organiziranim događanjima informiranja i vidljivosti.


Amblemi i izjava dostupni su na linku: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter

Financira EU

Generator uzoraka: https://www.euinmyregion.eu/generator