Tehnička podrška

Nabave

Ovdje možete pregledati objavljene nabave.

Radovi

Naziv projekta: EMP - USLUGE - green efficiency

"EMP - USLUGE" OBRT, vl. RAJKO TOMIĆ, IVANIĆ-GRAD, ULICA 65. BATALJUNA ZNG 111

Kod projekta: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0175

Broj nabave: 3 - 2023

Naziv nabave: Uspostava fotonaponskog sustava za korištenje obnovljivih izvora energije

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Ivanić-Grad

Rok za dostavu ponuda: 02.10.23

Kratak opis nabave:

Predmet nabave su radovi na uspostavi fotonaponskog sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE). Radovi se odnose na izgradnju sunčane elektrane snage 250 kW na krovu proizvodne hale. Osnovni elementi fotonaponske elektrane su slijedeći: dva invertera snage 100 kW i jedan inverter snage 50 kW, te 498 solarna panela snage 500 W. Predmet nabave je izvedba svih radova – građevinski radovi, elektromontažni radovi, mjerenje, ispitivanje, podešavanje i puštanje u pogon. Detaljan opis predmeta nabave dostupan je u Prilogu II – Glavnom projektu koji je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda i Prilogu III – Troškovnik. Predmet nabave nije podijeljen na grupe.

Roba

Naziv projekta: INOVATIVNI SISTEM PREGRADNIH STAKLENIH STIJENA S VISOKIM STUPNJEM ZVUČNE IZOLACIJE

BOKART društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Kod projekta: NPOO.C1.1.2.R2-I5.01.0262

Broj nabave: 2 - 2023

Naziv nabave: Nabava opreme za obradu stakla - digitalni metrički sistem i CNC

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Dugo Selo

Rok za dostavu ponuda: 02.10.23

Kratak opis nabave:

Naziv nabave: Nabava opreme za obradu stakla- digitalni metrički sistem i CNC

Predmet nabave su:

1.      Grupa: Digitalni metrički sistem – 1 kom

2.      Grupa: CNC kopirka– 1 kom 

Evidencijski broj nabave: 02/2023

 

Projekt: INOVATIVNI SISTEM PREGRADNIH STAKLENIH STIJENA S VISOKIM STUPNJEM ZVUČNE IZOLACIJE - NPOO.C1.1.2.R2-I5.01.0262

Naručitelj:

Bokart d.o.o.

Adresa:

Staklarska ulica 4, 10370 Dugo Selo, Hrvatska / Croatia

OIB:74318681817

Telefon: +385 1 4574710

URL

www.bokart.glass

Kontakt osoba:

Neven Kvesić

Telefon:

+385 98673377

Adresa e-pošte:

neven@bokart.hr

Predmet ove nabave je podijeljen u dvije (2) grupe:

1.      Grupa: Digitalni metrički sistem – 1 kom

2.      Grupa: CNC kopirka– 1 kom

1.1.  vrijednost nabave je 32.584,09 eura bez PDV-a

 

Ponuditelj može podnijeti ponudu za jednu ili više grupa predmeta nabave. U ponudi moraju biti ponuđene sve stavke unutar grupe na način kako je to definirano u troškovniku. Ponuditelj za svaku grupu može dostaviti samo jednu ponudu. Ponuditelju koji preda ili sudjeluje u više ponuda unutar jedne grupe, biti će odbijene sve njegove ponude.

 Detaljne tehničke specifikacije predmeta nabave sadržane su u Prilogu III. Poziva na dostavu ponuda

– Tehničke specifikacije. Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. Ponuditelj slobodno može ponuditi drugačije, ali jednakovrijedno rješenje, što mora dokazati.

Mjesto isporuke: Bokart d.o.o., Staklarska ulica 4, 10370 Dugo Selo, Hrvatska/Croatia

Ponuda se dostavlja na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu. U slučaju dostave dokumenata na jeziku različitom od hrvatskog i engleskog jezika, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod na hrvatski jezik ili engleski jezik.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva na dostavu ponuda te ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva na dostavu ponuda.

Sve troškove izrade ponude snose ponuditelji. Ponuditelji nemaju pravo na bilo kakvu nadoknadu troškova izrade ponude.

Ponuda se može dostaviti na dva različita načina:

1.      Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja do 02.10. 2023. godine u 12.00 sati prema lokalnom vremenu na adresu i sa sljedećim naznakama:

Bokart d.o.o.

Staklarska 4, 10370 Dugo Selo, Republika Hrvatska Evidencijski broj nabave: 02/2023

„NE OTVARAJ VAN PROPISANIH UVJETA“

2.      Ponuda se dostavlja na e-mail adresu neven@bokart.hr do 02.10. 2023. godine u 12.00 sati prema lokalnom vremenu, kao scan izvornika u .pdf formatu, s naznakom evidencijskog broja nabave: 02/2023 i naznakom „NE OTVARAJ VAN PROPISANIH UVJETA“.

Roba

Naziv projekta: Tranzicija tvrtke Adriatica Dunav d.o.o. na energetski i resursno učinkovito poslovanje

ADRIATICA DUNAV, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju gnojiva

Kod projekta: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0259

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: Nabava fotonaponske elektrane

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Vukovar

Rok za dostavu ponuda: 02.10.23

Kratak opis nabave:

The subject of procurement is solar power plant for the Contracting Authority’s own needs, which consists of a total of 5.820 monocrystalline modules with a predictable annual production of 2.104.628,4 kWh, peek power of 410 W with the total connection power in the grid receiving direction of 1.500 kW and connection power in the grid feed-in direction of 1.350 kW.

Radovi

Naziv projekta: Jabuka LDC – izgradnja i opremanje LDC-a za voće

JABUKA LDC društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

Kod projekta: NPOO.C1.5.R1-I1.02.0009

Broj nabave: 4 - 2023

Naziv nabave: Nabava obrtničkih i instalaterskih radova

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Ivanić-Grad

Rok za dostavu ponuda: 02.10.23

Kratak opis nabave:

Predmet ove nabave je nabava obrtničkih i instalaterskih radova u okviru projekta izgradnje logističko-distributivnog centra za voće Jabuka LDC u Poduzetničkoj zoni Križ na katastarskoj čestici 968/1 i 976/1, KO Križ, u skladu s pravomoćnom građevinskom dozvolom i sukladno troškovniku i projektno – tehničkoj dokumentaciji koji čine sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

Obrtnički i instalaterski radovi koji su predmet nabave obuhvaćaju sljedeće vrste radova:

OBRTNIČKI RADOVI

 • BRAVARSKI RADOVI

 • STOLARSKI RADOVI

 • KERAMIČARSKI RADOVI

 • GIPS-KARTONSKI RADOVI

 • PODOPOLAGAČKI RADOVI

 • SPUŠTENI STROPOVI

 • LIČILAČKI RADOVI

 • ZAŠTITA OD POŽARA

 • RAZNO

 • OKOLIŠ

 • DIZALA

INSTALATERSKI RADOVI - STROJARSTVO

 • TOPLINSKA STANICA

 • DIZALICA TOPLINE - UREDI

 • DIZALICA TOPLINE - ZAPOSLENICI

 • KALORIFERSKO GRIJANJE

 • ELEKTRIČNI RADIJATORI

 • VENTILOKONVEKTORI - UREDI

 • VENTILOKONVEKTORI - ZAPOSLENICI

 • KLIMATIZACIJA I GRIJANJE SPLIT SUSTAVOM

 • VENTILACIJA - UREDI

 • VENTILACIJA - ZAPOSLENICI

 • VENTILACIJA SANITARIJA - UREDI

 • VENTILACIJA SANITARIJA - ZAPOSLENICI

 • AUTOMATIKA VENTILOKONVEKTORA

 • PROTUPOŽARNE ZAKLOPKE I BRTVLJENJA

 • ELEKTRIČNO PODNO GRIJANJE

 • OSTALO

INSTALATERSKI RADOVI - ELEKTRORADOVI

 • ELEKTROINSTALACIJE I SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE

 • PRIKLJUČAK FOTONAPONSKE ELEKTRANE NA MREŽU HEP ODS

 • SUSTAV DOJAVE POŽARA i ODIMLJAVANJA

INSTALATERSKI RADOVI – VODOVOD I KANALIZACIJA

 • INSTALACIJA KANALIZACIJE   

 • INSTALACIJA VODOVODA      

 • UGRADBENI PODŽBUKNI ELEMENTI  ZA SANITARIJE, ZA SUHU MONTAŽU        

 • SANITARNI PREDMETI

 • PREPUMPNA STANICA

Usluge

Naziv projekta: Komercijalizacija nove inovativne metode optimizacije protokola kvantificiranja plazme obogaćene trombocitima za personalizirano liječenje najčešćih muskuloskeletnih stanja

Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, internu medicinu, neurologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, ginekologiju i opstetriciju, medicinsku biokemiju, dentalnu medicinu, otorinolaringologiju, dermatologiju i venerologiju, psihijatriju i oftalmologiju Sveta Katarina

Kod projekta: NPOO.C1.1.2.R2-I5.01.0265

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: Usluga izrade softvera za analizu i prikupljanje metapodataka / Software development service for metadata analysis and collection

Vrsta nabave: Usluge

Mjesto: Zagreb

Rok za dostavu ponuda: 04.10.23

Kratak opis nabave:

Predmet nabave je usluga izrade softvera za analizu i prikupljanje metapodataka za potrebe projekta:” Komercijalizacija nove inovativne metode optimizacije protokola kvantificiranja plazme obogaćene trombocitima za personalizirano liječenje najčešćih muskuloskeletnih stanja” / The subject of the procurement is the software development service for metadata analysis and collectionfor the purposes of the project: "Commercialization of a new innovative method of optimizing the protocol of quantification of platelet-rich plasma for personalized treatment of the most common musculoskeletal conditions".

 

Usluga se sastoji od izrade i implementacija dva pojedinačna međusobno povezana softverska rješenja za digitalizaciju novih poslovnih procesa nastalih iz projekta:

 

1.           softver za automatizaciju praćenja učinaka liječenja PRP-om:  GRUPA 1 - Modul/Softver za digitalizaciju novog procesa logistike i isporuke automatizacijom zaprimanja PRP uzoraka te isporuke uzorka

2.           softver/algoritam za analizu metapodataka – strojno učenje: GRUPA 2 - Softver/algoritam za analizu metapodataka – strojno učenje

 

 

The service consists of the development and implementation of two individual interconnected software solutions for the digitization of new business processes created from the project:

 1. software to automate monitoring of PRP treatment effects:  GROUP 1 – Module/Software for digitizing the new logistics and delivery process by automating the receipt of PRP samples and sample delivery

2.      metadata analysis software/algorithm – machine learning: GROUP 2 - Metadata Analysis Software/Algorithm - Machine Learning

 

Tehničke specifikacije predmeta nabave i količine detaljno su navedene u Prilogu 2 Tehničke specifikacije i Prilogu 3. Troškovnik, koji čine sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje. / Technical specifications of the subject of the procurement and quantities are detailed in Annex 2 Technical Specification and Annex 3. Financial offer, which forms an integral part of this tender documentation.

Radovi

Naziv projekta: Zelena i digitalna transformacija hotela Astarea za obiteljski odmor tijekom cijele godine

HUP-ZAGREB dioničko društvo hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam

Kod projekta: NPOO.C1.6.R1-I2.01-V1.0074

Broj nabave: 2 - 2023

Naziv nabave: Nabava radova rekonstrukcije hotela Astarea - ponovljeni postupak

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Zagreb

Rok za dostavu ponuda: 05.10.23

Kratak opis nabave:

Predmet nabave je izvođenje radova rekonstrukcije hotela Astarea na lokaciji Šetalište Marka Marojice 40 20207 Mlini, Hrvatska, a koji se izvode u okviru Projekta: Zelena i digitalna transformacija hotela Astarea za obiteljski odmor tijekom cijele godine.

Radovi

Naziv projekta: Rekonstrukcija termalnog rekreacijskog centra Terme Tuhelj

TERME TUHELJ d.o.o. za odmor, rekreaciju, zdravstveni turizam i putnička agencija

Kod projekta: NPOO.C1.6.R1-I2.01-V1.0084

Broj nabave: 4 - 2023

Naziv nabave: Radovi na rekonstrukciji bazenske dvorane te restorana Element i recepcije bazena

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Tuheljske Toplice

Rok za dostavu ponuda: 05.10.23

Kratak opis nabave:

Predmet nabave su radovi  rekonstrukcije bazenske dvorane s građevinsko-obrtničkim radovima, radovima na elektroinstalacijama, na vodovodu i kanalizaciji, na strojarskim instalacijama i ugradnje dizala te radovi rekonstrukcije restorana Element i bazenske recepcije s građevinskoobrtničkim radovima, radovima na elektroinstalacijama, na vodovodu i kanalizaciji, na strojarskim instalacijama, zaštititi građevinske jame, uređenje krajobraza, ugradnja navodnjavanja i dizala.

 

Pedmet nabave podijeljen je u 2 grupe.

Roba

Naziv projekta: Potpora Metal Produktu za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

METAL PRODUKT društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i trgovinu

Kod projekta: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0022

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: Nabava stola za zavarivanje i mobilne jedinice za filtriranje i odsis dimnih plinova i prašine

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Šibenik

Rok za dostavu ponuda: 06.10.23

Kratak opis nabave:

Nabava stolova za zavarivanje i mobilnih jedinica za filtriranje i odsis dimnih plinova i prašine

Roba

Naziv reforme: Dekarbonizacija energetskog sektora

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Kod projekta: -

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: PROJEKTIRANJE, PROIZVODNJA I ISPORUKA PEMEL ELEKTROLIZATORA ZA PROJEKT „PROJEKT VODIK – PROIZVODNJA OBNOVLJIVOG VODIKA NA LOKACIJI RAFINERIJE NAFTE RIJEKA“

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Zagreb

Rok za dostavu ponuda: 06.10.23

Kratak opis nabave:

Predmet nabave su usluge inženjeringa, nabave materijala za izradu, izrada elektrolizatora (EL) s protonski vodljivom membranom (PEM) (dalje u tekstu: PEMEL) i isporuka PEMEL-a u skladište u Rafineriji nafte Rijeka, uključujući usluge nadzora gradnje i montaže skid jedinice na gradilištu te pomoć tijekom puštanja u rad (dalje u tekstu: Roba). 

Roba se nabavlja za potrebe projekta „Projekt Vodik – proizvodnja obnovljivog vodika na lokaciji Rafinerije nafte Rijeka“. Sufinanciranje projekta planirano je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2012.-20126. (NPOO) u okviru Poziva na dostavu projektnog prijedloga „Korištenje vodika i novih tehnologija“, Referentni broj: NPOO.C1.2.R1-I3.1. Sredstva su osigurana u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost,  a koji je dio instrumenta „EU sljedeće generacije“.

Prema Prilogu Provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene Plana za oporavak i otpornost Hrvatske INI-Industriji nafte, d.d. dodijelit će se sredstva za proizvodnju vodika iz obnovljivih izvora energije izgradnjom elektrolizatora s protonski vodljivom membranom  (PEMEL) minimalne nominalne snage 10 MW.

Predmet nabave nije podijeljen na grupe iz razloga što predstavlja nedjeljivu tehnološku cjelinu.

Mješovita nabava

Naziv projekta: Implementacija energetske i resursne učinkovitosti poduzeća Vektor Grupa d.o.o.

VEKTOR GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za tisak i trgovinu

Kod projekta: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0103

Broj nabave: 2 - 2023

Naziv nabave: Fotonaponska elektrana

Vrsta nabave: Mješovita nabava

Mjesto: Zagreb

Rok za dostavu ponuda: 06.10.23

Kratak opis nabave:

Fotonaponska elektrana

1-10 od 23 zapisa