Tehnička podrška
Povratak na listu nabava

Tranzicija

BONAVIA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

Rok za dostavu ponude je istekao.

Broj ugovora: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0086

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: Nabava građevinskih radova izgradnje proizvodne hale

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Jedinstveni broj: 33660638418

Osoba za kontakt: PRERADOVIĆ MARKO

Lokacija: Tenja

Broj telefona: +38598223639

E-mail: marko@bonavia-design.hr

Vrsta nabave: Radovi

Status:

Datum objave: 20.11.23, 18:15

Rok za dostavu ponuda: 29.11.23


Kratki opis nabave

Predmet nabave je izgradnja proizvodne hale u Antunovac, Gospodarska zona Antunovac bb, kč.br.904/48 k.o. Antunovac. Projektirana građevina je koncipirana kao gospodarska građevina – proizvodno – poslovna građevina za proizvodnju namještaja.

Građevina je smještena u Antunovcu, Gospodarska zona Antunovac na novoformiranoj čestici k.č.br. 904/48, dobivenoj spajanjem čestica kčbr 904/48 i 904/55, k.o. Antunovac.

Zemljišta se nalaze unutar granica Gospodarske zone Antunovac prikazanom po PPU Općine Antunovac.

Novoformiranu građevnu česticu k.č.br. 904/48 čini postojeća katastarska čestica broj 904/48 k.o. Antunovac ukupne površine 4.400,00 m² i postojeća katastarska čestica broj 904/55 k.o. Antunovac ukupne površine 1.235,00 m². Novoformirana čestica k.č.br. 904/48 će biti ukupne površine 5.635,00 m².

Novoformirana građevinska čestica graniči prema istoku s glavnom prometnicom Gospodarske zone, prema sjeveru sa kanalom, dok je prema ostalim stranama omeđena građevnim česticama.

Na česticama nema postojećih građevina.


Prilozi

Razlog poništavanja

Bonavia d.o.o. je kao Naručitelj dana 20. studenoga 2023. na mrežnim stranicama https://fondovieu.gov.hr/ objavio Poziv na dostavu ponuda za nabavu građevinskih radova za izgradnju proizvodne hale.

Sukladno Pozivu na dostavu ponuda, točka 5.10. Poništenje postupka nabave, Naručitelj poništava postupak nabave jer nije dobio niti jednu valjanu ponudu.