Tehnička podrška
Povratak na listu nabava

Rekonstrukcija i dogradnja Hotela Florian&Godler

STAR TURIST d.o.o. za trgovinu, putnička agencija

Broj ugovora: NPOO.C1.6.R1-I2.01-V1.0012

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Dogradnja i rekonstrukcija hotela Florian&Godler

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Jedinstveni broj: 49840245290

Osoba za kontakt: HRASTOVŠĆAK TOMISLAV

Lokacija: Karlovac

Broj telefona: +38598890846

E-mail: tomislav@starturist.hr

Vrsta nabave: Radovi

Status:

Datum objave: 10.05.24, 09:41

Rok za dostavu ponuda: 20.05.24


Kratki opis nabave

Predmet nabave: Dogradnja zgrade 1 i rekonstrukcija zgrade 2 hotela Florian&Godler u Karlovcu.

Lokacija ulaganja: novoformirana k.č. 2754 (od k.č. 2754, 2751/2, 2760, 2759) k.o. Karlovac)

DOGRADNJA ZGRADE 1

Planira se rekonstrukcija i dogradnja građevina hotela (zgrada1) ugostiteljsko-turističke namjene na način da se na zapadnom dijelu na postojeći volumen nadograđuju 2 kata, a na čestici 2751/2 k.o. Karlovac I dograđuje se aneks. Nakon rekonstrukcije i dogradnje zgrada 1 na zapadnom dijelu biti će katnosti Po+P+3, dok na

istočnom dijelu stanje ostaje nepromjenjeno P+1+Pk. U rekonstruiranim i dograđenim prostorima smještaju se nove smještajne jedinice, prostor wellnessa sa unutarnjim bazenom i novoformirani restoran sa pripadajućom kuhinjom na zadnjem katu,. Restoran je namijenjen isključivo gostima hotela sa definiranim vremenima obroka, dok će se dostava u kuhinju vršiti u međuperiodima kad gosti ne koriste prostor restorana. Novi prostori vidljivi su u sklopu grafičkog dijela, MAPA 1 – ARHITEKTONSKI PROJEKT. Broj smještajnih jedinica povećava se za 15 soba, te će nakon rekonstrukcije hotel imati ukupno 46 smještajnih jedinica Planira se rekonstrukcija i dogradnja postojeće građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine, nadogradnjom 2 nova kata na zapadnom dijelu postojećeg hotela (zgrada 1) i dogradnjom novog aneksa na k.č. 2751/2 k.o. Karlovac. Udaljenost rekonstruiranog dijela postojećeg hotela od sjeverozapadne međe uvjetovana je udaljenošću postojeće zgrade hotela od međe. Udaljenost dogradnje aneksa od međe, definirana je tehničkim razlozima izvedbe konstrukcije ankesa radi povezivanja s konstrukcijom postojeće zgrade hotela. Dužina zapadnog dijela građevine koji se rekonstruira u najvećem gabaritu je 44,39 m, a širina 10, 68 m, dok je aneks u najvećem gabaritu dimenzija širine 11,23 m i 15,82 m dužine. Visina zapadnog dijela od najniže kote terena do ravnog krova na najvišem dijelu iznosi 14,29 m, a visina aneksa 12,46 m.

Radovi dogradnje zgrade 1 sastoje se od sljedećih radova:

 • Građevinsko obrtnički radovi

 • Vodovod i kanalizacija

 • Elektro radovi

 • Projekt sustava za dojavu požara

 • Strojarski radovi - GHV

 • Izgradnja unutarnjeg bazena

 • Elektro radovi bazenske tehnike

 • Ugradnja dizala

REKONSTRUKCIJA ZGRADE 2

Zgrada 2 se rekonstruira sukladno uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela. Zgrada 2 dimenzija je 11,25 m x 13,83m, visine vijenca 6,20 m i sljemena 10,85 m. Udaljenosti građevina od međe prikazane su na situacijskim nacrtima u mapi 1 – ARHITEKTONSKI PROJEKT. Zgrada 2 je ugostiteljsko-turističke namjene i funkcionalno je povezana sa hotelom (zgrada 1). Zgrada 2 (P+1+Pk) se rekonstruira prema uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela. Unutar rekonstruirane zgrade u prizemlju se smješta klupski prostor, kongresna dvorana na katu, dok je u potkrovlju smješten manji prostor za sastanke, sve vidljivo u sklopu grafičkog dijela, MAPA 1 – ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Radovi rekonstrukcije zgrade 2 sastoje se od sljedećih radova:

 • Građevinsko obrtnički radovi

 • Vodovod i kanalizacija

 • Elektrotehnički projekt

 • Projekt vatrodojave

 • Strojarski radovi

 • Ugradnja dizala


Prilozi