Tehnička podrška

Obavijest o obradi osobnih podataka

Ova Obavijest o obradi osobnih podataka korisnika (dalje: Obavijest) primjenjuje se na obradu osobnih podataka fizičkih osoba kao korisnika sustava fondovieu (dalje: Sustav).

Obrada podataka se obavlja u skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje: Uredba), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) (dalje: Zakon) i ostalim relevantnim propisima koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj. Osobni podaci korisnika Sustava registriraju se u bazi podataka Sustava te se obrađuju ručno i automatizirano.


Kategorije ispitanika
Pristup Sustavu moguć je kroz nekoliko uloga:
 1. Prijavitelj – uloga podrazumijeva ulazak na sučelje subjekta u svojstvu prijavitelja na postupke dodjele bespovratnih sredstava odnosno korisnika ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. U ovoj ulozi kategorije korisnika (fizičkih osoba) su: Osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja – osobe koje Sustav automatizirano prepoznaje kao ovlaštene za zastupanje provjerom podataka u povezanim registrima (OIB registar, Obrtni registar) ili koje dostavljaju Zahtjev za ovlaštenjem u slučajevima ovlaštenja za zastupanje subjekta u svojstvu prijavitelja koje nije moguće automatizirano utvrditi ili se u ime ovlaštenika pravo na zastupanje prenosi putem punomoći na drugu osobu; Povezane osobe na razini prijavitelja ili projekta – osobe koje u Sustav dodaje ovlaštena ili druga povezana osoba.
 2. Korisnik institucije – uloga podrazumijeva ulazak u sučelje pojedine institucije koja, u sklopu svojih ovlasti, vrši akcije pripreme, praćenja i upravljanja postupcima dodjele bespovratnih sredstava i provedbe ili praćenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;
 3. Administrator sustava – uloga namijenjena fizičkim osobama ovlaštenim za tehničko i administrativno upravljanje Sustavom.

Dodatno, kategorija korisnika koji nisu pristupili registraciji u Sustav, a čiji se podaci prikupljaju su fizičke osobe koje su se pretplatile na dostavu obavijesti o promjenama na pozivima na dostavu projektnih prijedloga izravnim unosom e-mail adrese na javnom portalu Sustava.


Kategorije osobnih podataka koje se prikupljaju i obrađuju putem sustava fondovieu
Podaci o korisnicima koji se obrađuju mogu se svrstati u nekoliko kategorija
Kategorije korisnika Kategorije osobnih podataka
Korisnici iz institucija Opći podaci (ime, prezime, OIB, e-mail adresa, broj mobitela, ako ga je korisnik upisao)
Osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja

Opći podaci (ime, prezime, OIB, e-mail adresa, broj mobitela, ako ga je korisnik upisao)

Podaci prikupljeni putem povezanih registara (OIB registar, Obrtni registar) kojim se automatizirano utvrđuje ovlaštenost fizičke osobe za zastupanje subjekta u svojstvu prijavitelja

Podaci o zaposlenju u slučajevima ovlaštenja za zastupanje subjekta u svojstvu prijavitelja koje nije moguće automatizirano utvrditi (podaci su prikupljeni putem podnesenih Zahtjeva za ovlaštenjem ili Zahtjeva za opunomoćenjem u formi strukturirano unesenih podataka te priloženih dokumenata kojim se utvrđuje identitet opunomoćenika, radni status te ostali uvjeti neophodni za odobrenje pristupa Sustavu i obavljanje radnji opunomoćenika ili ovlaštene osobe prijavitelja)

Povezane osobe na razini prijavitelja ili projekta Opći podaci (ime, prezime, OIB, e-mail adresa, broj mobitela ako je upisan od strane korisnika)
Ocjenjivači Opći podaci (ime, prezime, OIB, e-mail adresa, broj mobitela, ako ga je korisnik upisao)
Administratori sustava Opći podaci (ime, prezime, OIB, e-mail adresa, broj mobitela, ako ga je korisnik upisao)
Dionici u provedbi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Podaci koje korisnik ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostavlja za potrebe provedbe (ime, prezime, OIB, plaća te ostali podaci koji se dostavljaju u sklopu provedbe projekta u obliku priloženih dokumenata u izvještajima, ukoliko se povezani troškovi nadoknađuju kroz ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava)
Osobe pretplaćene na obavijesti o pozivima na dostavu projektnih prijedloga E-mail adresa upisana na javnom portalu u svrhu zaprimanja obavijesti o izmjenama na pozivima na dodjelu bespovratnih sredstava

Svrhe i pravna osnova obrade osobnih podataka korisnika
Svrhe obrade osobnih podataka su:
 • (a) prijava i identifikacija korisnika Sustava
 • (b) izrada i podnošenje projektnog prijedloga
 • (c) provedba postupka dodjele bespovratnih sredstava
 • (d) sklapanje i izvršenje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 • (e) revizije postupaka odabira, postupaka dodjele bespovratnih sredstava te izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 • (f) provođenje vrednovanja provedbe Operativnog programa.

Pravne osnove obrade osobnih podataka
Osobni podaci u Sustavu obrađuju se u skladu sa zahtjevima Uredbe i Zakona.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka prikupljenih u svrhu iz točaka a) do e) poglavlja Svrhe obrade osobnih podataka je sklapanje i izvršenje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u skladu s točkom b) stavka 1. članka 6. Uredbe.

Također, obrada osobnih podataka iz svih točaka poglavlja Svrhe obrade osobnih podataka nužna je radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade u skladu s točkom c) stavka 1. članka 6. Uredbe.

Također, obrada osobnih podataka iz svih točaka poglavlja Svrhe obrade osobnih podataka nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa i pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, u skladu s točkom e) stavka 1. članka 6. Uredbe.


Primatelji osobnih podataka
Primatelj osobnih podataka je pružatelj usluga održavanja i nadogradnji sustava fondovieu.

Sljedeća tijela, odnosno službenici i dužnosnici koji imaju otvorene korisničke račune u Sustavu sukladno opisu svog radnog mjesta, mogu pristupati podacima iz sustava fondovieu:

 • Tijelo za ovjeravanje - Ministarstvo financija;
 • Tijelo za reviziju - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije;
 • Koordinacijsko tijelo - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Osobni podaci fizičkih osoba koje su pretplaćene na obavijesti o izmjenama poziva na dostavu projektnih prijedloga, a nisu registrirane u Sustav dostupni su isključivo administratorima sustava iz MRRFEU i pružatelju usluga održavanja i nadogradnji sustava fondovieu.

Također, podatke može, na zahtjev, primati bilo koje revizijsko tijelo koja prema nacionalnim ili EU propisima ima pravo i obvezu revidirati rad gore navedenih tijela u segmentu provedbe Operativnih programa.


Voditelji obrade

Podatke obrađuju službenici i dužnosnici tijela u Sustavu upravljanja i kontrole Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (dalje: SUK OPKK) koji su izravno uključeni u provedbu i korištenje ESI fondova, s obzirom na opis radnog mjesta te kojima su, sukladno internim procedurama, dodijeljena prava za pristup Sustavu u svojstvu korisnika institucije. Institucije u nastavku su zajednički voditelji obrade:

 • Upravljačko tijelo - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Posrednička tijela razine 1 - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo znanosti i obrazovanja;
 • Posrednička tijela razine 2 - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama;
 • Sektorski nadležna tijela - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvo kulture i medija; Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo pravosuđa i uprave;
 • Posrednička tijela za upravljanje i provedbu integriranog teritorijalnog ulaganja – gradovi Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar, Zagreb i Karlovac.

Navedena tijela (odnosno svaki zajednički voditelj obrade), svako iz svog djelokruga, objavljuje Obavijest o obradi osobnih podataka te kontakt točku koja se bavi pitanjima obrade osobnih podataka.

Podaci Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: Miramarska 22, 10 000 Zagreb, OIB: 69608914212, kontakt tel.: 01 6400 600.

Svaka od navedenih institucija ima pristup samo onim podacima prijavitelja i korisnika ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za koje je nadležna prema Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (NN br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 – ispravak).


Voditelji obrade - operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Podatke o prijaviteljima i korisnicima za pozive na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (dalje: SUK OPULJP), obrađuju službenici i dužnosnici tijela koji su izravno uključeni u provedbu i korištenje ESI fondova, s obzirom na opis radnog mjesta te kojima su, sukladno internim procedurama, dodijeljena prava za pristup Sustavu u svojstvu korisnika institucije. Institucije u nastavku su zajednički voditelji obrade:

 • Upravljačko tijelo – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 • Posrednička tijela razine 1 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja; Ministarstvo kulture i medija; Ministarstvo zdravstva; Ministarstvo turizma i sporta; Ured za udruge;
 • Posrednička tijela razine 2 – Hrvatski zavod za zapošljavanje; Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Podaci Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike: Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, OIB: 53969486500, kontakt tel.: 01 6472 047 .

Na navedene voditelje obrade primjenjuju se što je opisano u ovoj Obavijesti, a eventualni dodatni elementi obrade koji se odnose na SUK OPULJP utvrđuju se u Obavijesti o obradi osobnih podataka Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Svaka od navedenih institucija ima pristup samo onim podacima prijavitelja i korisnika ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za koje je nadležna prema Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (NN br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 – ispravak).


Uloga NIAS-a

Budući da je Sustav fondovieu jedna od e-usluga Republike Hrvatske, prijava u isti vrši se putem prihvatljivih vjerodajnica prijavom kroz Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS). Vjerodajnice se razlikuju ovisno o izdavatelju i razini sigurnosti, a svaka od e-usluga Republike Hrvatske ima propisanu minimalnu razinu sigurnosti vjerodajnice. Za pristup sustavu fondovieu potrebno je koristiti vjerodajnicu sigurnosne razine 3 ili više što predstavlja visoku razinu sigurnosti i pruža značajan stupanj pouzdanja u identifikaciju osobe. Značaj ovakvog načina pristupa Sustavu je u pouzdanoj i sigurnoj identifikaciji svake osobe koja pristupa Sustavu i pouzdanosti revizijskog traga postupanja u Sustavu u smislu identifikacije osobe koja je u Sustavu izvršila pojedinu akciju. Sustav nema pristup niti jednom podatku vezanom za vjerodajnicu korisnika. U smislu odredaba propisa iz područja zaštite osobnih podataka koji se obrađuju za potrebe korištenja usluga NIAS-a, voditelj obrade osobnih podataka je Ministarstvo pravosuđa i uprave, Maksimirska 63, 10 000 Zagreb, OIB: 81700550832, kontakt tel.: 01 235 75 55 . Izvršitelj obrade osobnih podataka je Financijska agencija, Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, OIB: 85821130368.


Način prikupljanja, obrade i pohrane podataka te profiliranje

Osobni podaci prikupljaju se, za osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja odnosno same prijavitelje, kada su oni fizičke osobe ili samostalne djelatnosti, iz sa Sustavom povezanih registara (OIB registar, Obrtni registar), kroz podnesene Zahtjeve za ovlaštenjem i Zahtjeve za opunomoćenjem na projektu te prilikom dodavanja Povezanih osoba (za potrebe operativnog rada u sustavu).

Nad osobnim podacima dostavljenim u Sustav ne provodi se dodatna obrada i profiliranje već se podaci, u slučaju ovlaštenika navedenih u povezanim registrima provjeravaju automatizirano, a u slučaju svih ostalih podataka koji se ne nalaze u povezanim registrima isti se provjeravaju ručno.

Prikupljeni podaci prenose se u treće zemlje isključivo na zahtjev Europske komisije, Europskog revizorskog suda, OLAF-a ili drugog revizora kojeg su ta tijela za navedeno ovlastila. Prikupljeni podaci pohranjeni su u bazi podataka Sustava na rok od 10 godina od zatvaranja Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za sve kategorije osobnih podataka.

Osobni podaci fizičkih osoba koje su pretplaćene na obavijesti o izmjenama poziva na dostavu projektnih prijedloga pohranjeni su u bazi sustava fondovieu te se brišu prilikom otkazivanja pretplate na navedene obavijesti.


Dodatne informacije
Kako su zaštićeni osobni podaci korisnika

Svaki zajednički voditelj obrade poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita prikupljenih osobnih podataka. Mjere obuhvaćaju kontrolu pristupa svim podacima i dokumentima, dozvolu pristupa na bazi nužnosti pristupa, praćenje pristupa i aktivnosti u informacijskom sustavu te korištenje softverskih rješenja za osiguravanje sigurnosti informatičkih podataka.

Primateljima osobnih podataka iz SUK-a OPKK i SUK-a OPULJP dopušten je pristup prikupljenim osobnim podacima, kao i njihova obrada isključivo u poslovne svrhe, radi obavljanja poslova u sklopu javnih ovlasti kako je opisano u poglavlju Svrhe i pravna osnova obrade osobnih podataka korisnika.

Pružatelji usluga održavanja i nadogradnje Sustava kao primatelji osobnih podataka obavezani su čuvati povjerljivost podataka. O osobama zaposlenima kod pružatelja usluga koje trebaju imati pristup osobnim podacima pružatelj usluge obavještava MRRFEU te MRRFEU pristup podacima odobrava pojedinačno, analizirajući stvarnu potrebu za istima. Pristup osobnim podacima je ograničen samo na osobe koje obavljaju poslove za koje je pristup osobnim podacima nužan.

Sve osobe kojima je dopušten pristup osobnim podacima upoznate su sa zabranom neovlaštenog korištenja istih.


Prava korisnika i kako se mogu ostvariti
U okviru zaštite osobnih podataka korisnici imaju sljedeća prava:
 • (a) pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo zahtijevati potvrdu obrađuju li se osobni podaci te ako se takvi podaci obrađuju, pravo zahtijevati pristup i informacije o obradi i kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;
 • (b) pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih podataka; ukoliko se podaci povlače iz nekog od matičnih registara Republike Hrvatske, podatke je potrebno ažurirati u tim registrima kako bi se ispravno povukli u Sustav;
 • (c) pravo na brisanje osobnih podataka, ako takvi podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obrađeni, ili nakon isteka roka čuvanja podataka;
 • (d) pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka;
 • (e) pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka;
 • (f) pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Svaki zajednički voditelj obrade će u obavljanju svojih djelatnosti poduzeti sve mjere kako bi omogućio da korisnici ostvare svoja gore navedena prava.

U slučaju potrebe za ostvarivanjem prava korisnika, potrebne obrasce za ostvarivanjem prava te daljnje upute moguće je dobiti upitom na adresu elektroničke pošte Službenika za zaštitu osobnih podataka MRRFEU: ouzp@mrrfeu.hr, ukoliko isti nisu objavljeni na internetskim stranicama MRRFEU https://razvoj.gov.hr/.

Međutim, skrećemo pozornost na to da ostvarivanje prava korisnika može biti ograničeno ili isključeno, ako bi takvo postupanje bilo u suprotnosti s pravnom obvezom voditelja obrade koja proizlazi iz propisa Republike Hrvatske ili propisa Europske unije, ili ako bi to bilo nemoguće radi zaštite javnog interesa Republike Hrvatske, čuvanja profesionalne tajne ili zbog izvršavanja službene ovlasti voditelja obrade.


Dodatne informacije
Kako su zaštićeni osobni podaci korisnika

Svaki zajednički voditelj obrade poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita prikupljenih osobnih podataka. Mjere obuhvaćaju kontrolu pristupa svim podacima i dokumentima, dozvolu pristupa na bazi nužnosti pristupa, praćenje pristupa i aktivnosti u informacijskom sustavu te korištenje softverskih rješenja za osiguravanje sigurnosti informatičkih podataka.

Primateljima osobnih podataka iz SUK-a OPKK i SUK-a OPULJP dopušten je pristup prikupljenim osobnim podacima, kao i njihova obrada isključivo u poslovne svrhe, radi obavljanja poslova u sklopu javnih ovlasti kako je opisano u poglavlju Svrhe i pravna osnova obrade osobnih podataka korisnika.

Pružatelji usluga održavanja i nadogradnje Sustava kao primatelji osobnih podataka obavezani su čuvati povjerljivost podataka. O osobama zaposlenima kod pružatelja usluga koje trebaju imati pristup osobnim podacima pružatelj usluge obavještava MRRFEU te MRRFEU pristup podacima odobrava pojedinačno, analizirajući stvarnu potrebu za istima. Pristup osobnim podacima je ograničen samo na osobe koje obavljaju poslove za koje je pristup osobnim podacima nužan.

Sve osobe kojima je dopušten pristup osobnim podacima upoznate su sa zabranom neovlaštenog korištenja istih.


Kome se možete obratiti s upitima o zaštiti osobnih podataka

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka MRRFEU su: ouzp@mrrfeu.hr

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka MRMSOSP su: zastita.podataka@mrms.hr

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka svih ostalih tijela uključenih u provedbu OPKK, odnosno OPULJP, navedeni su na njihovim internetskim stranicama.


Kome se možete obratiti s upitima o zaštiti osobnih podataka

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka MRRFEU su: ouzp@mrrfeu.hr

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka MRMSOSP su: zastita.podataka@mrms.hr

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka svih ostalih tijela uključenih u provedbu OPKK, odnosno OPULJP, navedeni su na njihovim internetskim stranicama.


Postupanje po povredama osobnih podataka

Ukoliko smatrate da su prilikom obrade Vaših osobnih podataka prekršeni važeći hrvatski ili europski propisi o zaštiti podataka, možete podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu podataka (AZOP) i nadzornom tijelu unutar EU-a.


Ažuriranje obavijesti o obradi osobnih podataka

Obavijest o obradi osobnih podataka kontinuirano se preispituje te se može mijenjati i dopunjavati. Važeća verzija obavijesti je uvijek dostupna na mrežnim stranicama Sustava https://fodovieu.gov.hr/, unutar sučelja svakog od korisnika Sustava i dio je sadržaja objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga. Ispisanu verziju ove Obavijesti možete dobiti u sjedištu MRRFEU, na adresi Miramarska cesta 22, Zagreb, ili možete zatražiti dostavu u pisanom obliku, slanjem zahtjeva putem elektroničke pošte na adresu ouzp@mrrfeu.hr.

Ova Informacija o obradi osobnih podataka vrijedi od 16. 2. 2021. godine.