Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Zatvoren

Kategorije

 • Sva pitanja (63)
 • Prihvatljivost prijavitelja (1)
 • Prihvatljivost projekta (9)
 • Prihvatljivost troškova (26)
 • Prihvatljivost aktivnosti (5)
 • Ostalo (22)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 28eZVGgL DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 03.02.23, 07:50

  Poštovani ,

  mogu li se potraživati sredstva za specijalizanta koji je započeo specijalističko usavršavanje 2019. godine, predviđen je planom i programom za 2019. godinu. Trajanje specijalizacije je do kraja 2023. godine.

  Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.

  S poštovanjem.

  Poštovani,

  Sukladno 3. izmjeni Poziva, u Uputama za prijavitelje stoji: Troškovi koji su nastali nakon 1.2.2020. godine prihvatljivi su za financiranje, dok troškove nastale prije 1.2.2020. godine, prijavitelji ne mogu potraživati u okviru ovoga Poziva. Prijavitelj ne smije primiti sredstva iz drugih izvora za troškove uvrštene u projektni prijedlog, odnosno troškove koji će mu biti nadoknađeni u okviru prijavljenog i za financiranje odabranog projekta. Zdravstvena ustanova koja se prijavljuje na Poziv, a primila je sredstva za financiranje specijalističkog usavršavanja iz drugih izvora, dužna je, uz Zahtjev za nadoknadom sredstava u kojem potražuje povrat nastalih troškova koji su financirani iz drugih izvora, dostaviti odgovarajući dokaz (potvrda o uplati/potvrda o preknjiženju i sl.) da su sredstva zaprimljena iz drugih izvora vraćena u županijski proračun u onolikom iznosu u kojem su im isplaćena za potrebe specijalističkog usavršavanja. U slučaju da zdravstvena ustanova ne dostavi odgovarajući dokaz, potraživani troškovi neće biti odobreni do izvršenja povrata sredstava i dostave dokaza o istome.

  Troškove koji su tu specijalizaciju nakon 1.2.2020. godine, možete potraživati u okviru ovoga Poziva. Troškovi nastali prije 1.2.2020. godine, neće biti prihvatljivi.

  DATUM ODGOVORA: 10.02.23, 09:11

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 28kOHYNY DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 30.11.22, 14:10

  Poštovani,

  Može li naša ustanova prijaviti projekt specijalizacije ako budući specijalizanti još nisu podnijeli Zahtjev za odobrenjem specijalizacije Ministarstvu zdravstva? Odnosno u procesu su dobivanja pristanka mentora i glavnog mentora.

  Rješenje o odobrenju specijalizacije mora biti dostavljeno prije donošenja odluke o financiranju. Da bi prijava bila valjana, ona mora sadržavati sve prateće dokumente koje je potrebno dostaviti, sukladno točki 3.1. Projektni prijedlog Uputa za prijavitelje.

  DATUM ODGOVORA: 12.12.22, 15:05

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 28dNO5I0 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 18.10.22, 12:27

  U Uputama za prijavitelje, točka 2.14. Prihvatljive kategorije troškova navedeno je da troškovi moraju udovoljiti, između ostalog, i kriteriju da su nastali nakon 01. 02. 2020. godine, a tijekom razdoblja trajanja djelovanja ili programa rada, a plaćeni su isključivo iz sredstava Korisnika.

  Karlovačka županija, kao osnivač zdravstvenih ustanova imala je zaključen Sporazum o osiguravanju sredstava za specijalističko usavršavanje zdravstvenog djelatnika, koji će se sada prijaviti na predmetni Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava. Spomenuti Sporazum o osiguravanju sredstava za specijalističko usavršavanje zdravstvenog djelatnika zaključen između Karlovačke županije i zdravstvenih ustanova se stavlja izvan snage. Ukoliko prijava na predmetni Ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava bude prihvaćena, sva doznačena sredstva od strane Karlovačke županije zdravstvenoj ustanovi (prijavitelju) bit će odmah vraćena u županijski proračun, te neće postojati dvostruko financiranje. Da li sukladno navedenom kriteriju, a s obzirom na postojanje spomenutog Sporazuma, prijavitelj (zdravstvena ustanova) udovoljava navedenim kriterijima?

  Sukladno točki 2.6. Dvostruko financiranje zabranjeno je dvostruko financiranje istih troškova iz Mehanizma za oporavak i otpornost i drugih programa Unije te javnih izvora.

  Prijavitelj ne smije primiti sredstva iz drugih izvora za troškove uvrštene u projektni prijedlog, odnosno troškove koji će mu biti nadoknađeni u okviru prijavljenog i za financiranje odabranog projekta u okviru ovoga Poziva.

  Zdravstvena ustanova koja se prijavljuje na ovaj Poziv, a primila je sredstva za financiranje specijalističkog usavršavanja iz drugih izvora, dužna je, prije donošenja Odluke o financiranju, dostaviti odgovarajući dokaz (potvrda o uplati/potvrda o preknjiženju i sl.) da su sredstva zaprimljena iz drugih izvora vraćena u županijski proračun.

  U slučaju da zdravstvena ustanova ne dostavi odgovarajući dokaz, Odluka o financiranju neće biti donesena za tog prijavitelja, do izvršenja povrata sredstava i dostave dokaza o istome.

  DATUM ODGOVORA: 21.10.22, 14:17

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 28jvOwKr DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 18.10.22, 12:10

  Poštovani,

  imali bi pitanje vezano uz specijalističko usavršavanje doktora hitne medicine čija je specijalizacija već krenula i procjenjeno je da će do početka projekta (potpisa ugovora) trajati 10 mjeseci. Budući da sveukupno specijalizacija treba trajti 66 mjeseci znači li to da će se uvažiti 10 mjeseci prije početka projekta, točnije hoće li biti projektom opravdano 10 mj van projekta + 56 mjeseci u projektu, što bi činilo sumu od 66 mjeseci koje su zakonom propisane?

  Hvala i lijep pozdrav

  Točka 2.3. Razdoblje provedbe projekta definira kako provedba Investicije smije započeti 01. veljače 2020. godine, a mora se dovršiti do 31. prosinca 2025. godine. Ukoliko je specijalizacija započela iza 1. veljače 2020. godine, troškovi mogu biti retroaktivno potraživani, uz obvezu osiguravanja nepostojanja dvostrukog financiranja.

  Ukoliko je Prijavitelj, za specijalističko usavršavanje primio sredstva iz drugih programa Unije ili javnih izvora, dužan je, prije donošenja Odluke o financiranju, dostaviti odgovarajući dokaz (potvrda o uplati/potvrda o preknjiženju i sl.) da su sredstva zaprimljena iz drugih izvora vraćena.

  U slučaju da zdravstvena ustanova ne dostavi odgovarajući dokaz, Odluka o financiranju neće biti donesena za tog prijavitelja, do izvršenja povrata sredstava i dostave dokaza o istome.

  DATUM ODGOVORA: 21.10.22, 14:18

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 28E0qLQ0 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 17.10.22, 08:29

  Specijalizacija liječnika odvijat će se i u drugim gradovima, izuzev grada Čakovca i područja Međimurske županije. Koji postotak provedbe lokacije uzima se u takvim slučajevima?

  Poštovana,

  kao postotak provedbe lokacije navedite u 100% iznosu onu lokaciju na kojoj se nalazi zdravstvena ustanova koja je prijavitelj na ovaj Poziv, a za koju se provodi specijalističko usavršavanje.

  DATUM ODGOVORA: 21.10.22, 14:18

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 28T9qLqY DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 05.12.22, 12:29

  Poštovani,

  u Uputama za prijavitelje pod točkom 2.3. Razdoblje provedbe projekta navodi se:

  Pod razdobljem provedbe projekta podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka provedbe, a definira se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava. Provedba Investicije smije započeti 01. veljače 2020. godine, a mora se dovršiti do 31. prosinca 2028. godine

  Predstavlja li problem ukoliko projekt prijavimo u roku ( do 31.12. 2022. ) ali datum početka rada- sukladno Ugovoru o radu sa specijalizanticom bude početkom 2023.g. (tek nakon što dobijemo Rješenje o odobrenju specijalizacije) ?

  Poštovani,

  specijalizant započinje sa specijalizacijom po dobivanju Rješenja u za to propisanom roku, no Rješenje je nužno dostaviti prije donošenja Odluke o financiranju.

  DATUM ODGOVORA: 12.12.22, 15:06

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 28udTriJ DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 17.10.22, 08:28

  Sukladno Uputama za prijavitelje Ograničenog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1.R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija, točki 2.2. Financijska alokacija, iznosi i stopa sufinanciranja, najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 800.000,00 kn, a najviši iznos je 100.800.000,00 kn. Uz navedenu konstataciju stoji fusnota u kojoj je objašnjeno da je izračun dobiven množenjem najvećeg mogućeg broja specijalizacija po jednom Prijavitelju s maksimalnom procijenjenim iznosom jedne specijalizacije, prema izračunima stručnih službi Ministarstva zdravstva. Procjenjuje se da vrijednost jedne specijalizacije iznosi između 800.000,00 kn (za specijalizaciju u trajanju 4 godine) i 1.400.000,00 kuna (za specijalizaciju u trajanju 5 godina) - za pojedinog specijalizanta.

  Pitanje je gleda li se ukupna vrijednost projekta pojedinačno po svakoj specijalizaciji ili ukupna vrijednost svih specijalizacija? Mora li iznos specijalizacije koja traje 4 godine striktno biti u iznosu od 800.000,00 kn ili može biti prema realnoj procjeni troška specijalizacije?

  Iznos specijalizacije se predviđa i potražuje na temelju stvarnih troškova, dok predviđeni iznos samo predstavlja procijenjeni trošak. Ukupna vrijednost projekta će biti ukupna vrijednost svih specijalizacija - primjerice ako je u projektu predviđeno pet specijalizanata i za svakog je predviđeno 800.000 HRK, ukupni iznos projekta će biti 4.000.000 HRK.

  DATUM ODGOVORA: 21.10.22, 14:18

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 28KQiYjC DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 05.10.22, 11:24

  Molimo za pojašnjenje oko prihvatljivosti troškova aktivnosti projekta: Administracija i upravljanje projektom te Promidžba i vidljivosti. S obzirom da su obavezni dio Projekta, a u Uputama za prijavitelje nigdje nisu navedeni, zanima nas da li navedene aktivnosti i pripadajuće troškove uvrštavamo u proračun projekta ili ne, tj. da li su prihvatljivi?

  Aktivnosti Administracija i Upravljanje projektom nisu, sukladno Pozivu obavezne aktivnosti Projekta. Sukladno točki 2.13. Neprihvatljive aktivnosti projekta, sve aktivnosti koje nisu navedene i odobrene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. nisu prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva.

  DATUM ODGOVORA: 21.10.22, 14:18

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 28zKXStd DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 28.10.22, 08:50

  Poštovani, 

   

  Prijavitelj planira prijaviti projekt za specijalizaciju 1 doktora medicine, prikupljanje i izrada projekte dokumentacije je u završnoj fazi, no Dekret o odobrenoj specijalizaciji kao obvezan dokument koji je potrebno dostaviti sukladno Uputama za prijavitelje do Odluke o financiranju je u procesu dobivanja odobrenja.

   

  Molimo Vas za pojašnjenje što u slučaju da prijavitelj uskoro prijavi projektni prijedlog, prođe sve faze procjene kvalitete projektnog prijedloga te Odluka o financiranju nastupi u periodu prije pribavljenog potrebnog Dekreta o odobrenoj specijalizaciji? 

   

  Odnosno, postoji li mogućnost faze mirovanja do pribavljanja potrebnog Dekreta? 

   

  S poštovanjem,

  Poštovani,

  sukladno točci 3.1. Projektni prijedlog, ukoliko nije bilo moguće dostaviti prilikom podnošenja projektnog prijedloga (prijave), prijavitelj dostavlja Rješenje o odobrenju specijalizacije (Dekret), za svakog pojedinog specijalizanta, najkasnije do donošenja Odluke o financiranju.

  Nastavno na navedeno, Odluka o financiranju bit će donesena po dostavljenom Dekretu.

  DATUM ODGOVORA: 04.11.22, 13:26

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.3. 28DJtVfi DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 03.02.23, 08:34

  Poštovani,

  nastavno na 3. izmjenu Poziva zanima nas mogućnost podnošenja dodatne projektne prijave financiranja specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz psihijatrije koja nije navedena u Odluci Ministarstva Zdravstva gdje su utvrđene specijalizacije po pojedinim djelatnostima za zdravstvene ustanove koje će se financirati kroz NPOO 2021-2026. Planom specijalističkog usavršavanja bila je planirana jedna specijalizacija iz psihijatrije u 2019. godini, ali ista nije realizirana te je prenesena u 2020., a realizirana je u 2021. godini. Specijalizacija je potrebna radi popunjavanja radnog mjesta u timu za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti nakon odlaska u mirovinu sada zaposlenog specijaliste psihijatra a sukladno je Mreži javne zdravstvene službe.  

  Unaprijed hvala.

  Poštovana,

  specijalizacije koje nisu navedene Odlukama i izmjenama Odluka ministra zdravstva nisu prihvatljive za financiranje u okviru NPOO-a.

  DATUM ODGOVORA: 10.02.23, 09:11


1-10 od 63 zapisa

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.