Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Zatvoren

Kategorije

 • Sva pitanja (644)
 • Prihvatljivost prijavitelja (52)
 • Prihvatljivost projekta (126)
 • Prihvatljivost troškova (88)
 • Prihvatljivost aktivnosti (38)
 • Ostalo (340)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 31DAkBVK DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 07.10.22, 12:11

  Poštovani,

  je li prihvatljiv prijavitelj OPG koji ima građevinsku dozvolu ishođenu na ime OPG-a a koji bi radio rekonstrukciju i obnovu objekta te kategorizirao objekt kao hotel? Naime, obzirom da OPG ne može podnositi zahtjev za registraciju hotela isti bi se obvezao do trenutka završetka projekta osnovati d.o.o. koji bi podnio zahtjev za registraciju?

  Sukladno tekstu UzP, unutar poglavlja 2.3. Prihvatljivost prijavitelja, prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja sukladno definiciji MSP-ova iz Priloga I. Uredbe 651/2014 te velika poduzeća koja ne ispunjavanju kriterije definirane Prilogom I. Uredbe 651/2014, a koji obuhvaćaju djelatnosti iz skupina navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN 58/07) ili jednakovrijedno sukladno prethodnoj regulativi te se odnose na klasifikacijske oznake 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

  Napominjemo, u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću prijavitelja/ partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova, te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u Uputama za prijavitelje. Nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti i slično.

  DATUM ODGOVORA: 13.10.22, 09:00

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 31gTe1RT DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 10.10.22, 15:42

  Kako se definira prihvatni kapacitet u objektu tematskog/zabavnog parka? Tko ga određuje?

  Poglavlje 10. Pojmovnik navodi termin Popunjenost turističkih kapaciteta kao ostvaren broj noćenja u smještajnom objektu ili ostvaren broj posjeta turističkog objekta u odnosu na ukupan raspoloživi kapacitet u godini dana. Poglavlje 2.8 Prihvatljivost projekta, točkom (28) propisano je da Projekt ulaganja u kategoriji ITR-a 1 u ugostiteljske objekte za smještaj ne smije dovesti do povećanja smještajnih kapaciteta u odnosu na smještajni kapacitet u postojećem ugostiteljskom objektu koji je dio projekta ili u slučaju turističko ugostiteljskih objekata zabavnih i tematskih parkova do povećanja prihvatnog kapaciteta u odnosu na prihvatni kapacitet u postojećem objektu tematskog/ zabavnog parka koji je dio projekta; dokazuje se Glavnim projektom, Izjavom glavnog projektanta o kapacitetima u ITR 1 (Obrazac 8.) te u slučaju smještajnih kapaciteta, važećim rješenjem o obavljanju ugostiteljske djelatnosti u skupinama „Hoteli“, „Kampovi“ i „ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ te važećim rješenjem o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili rješenjem koje je ukinuto rješenjem izdanim nakon 1. veljače 2020. godine, a sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16, 120/19), Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16, 69/17), Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16, 54/16, 61/16; 69/17, 120/19) i Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16, 68/19, 120/19); dokazuje se Izjavom prijavitelja o kapacitetima u ITR1 (Obrazac 7.), Investicijska studija (Obrazac 5.1.).

   

  DATUM ODGOVORA: 17.10.22, 09:01

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 31n1AdcF DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 06.10.22, 18:05

  Poštovani,

  u UzP se navodi:

  Trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, do najvišeg iznosa troška revizije od 50.000,00 HRK (6.636,14 EUR).

  Postoji li iznos ukupno prihvatljivih troškova projekta kada je obvezna revizija projekta? Ili su svi projekti obvezni sadržavati trošak revizije projekta?

  Hvala!

  Sukladno tekstu UzP, unutar poglavlja 8.7 Revizije projekta, definirano je kako je revizorsko izvješće neovisnog ovlaštenog revizora o provjeri troškova projekta, korisnik u Grupi 1 i Grupi 3 ovog Poziva obvezan predati uz Završno izvješće.

  DATUM ODGOVORA: 13.10.22, 08:51

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 31B5mASs DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 07.10.22, 08:20

  Molim pojašnjenje kriterija: "Za potpore dodijeljene za diversifikaciju postojeće poslovne jedinice prihvatljivi troškovi moraju premašivati najmanje 200 % knjigovodstvene vrijednosti imovine koja se ponovno upotrebljava, uknjižene u poreznoj godini koja prethodi početku radova"

  Navedeno se odnosi na vrstu početnog ulaganja kako je definirano u Uredbi (EU) 651/2014. Ukoliko projektom dolazi do diversifikacije proizvoda/usluga postojeće poslovne jedinice, kao uvjet prihvatljivosti, zatraženi prihvatljivi troškovi regionalne potpore moraju premašivati 200 % od knjigovodstvene vrijednosti imovine koja se ponovno upotrebljava za potrebe projekta, uknjižene u poreznoj godini koja prethodi početku radova.

  DATUM ODGOVORA: 13.10.22, 08:52

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 31JFGg4Q DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 07.10.22, 13:34

  Poštovani,

  obzirom da je kod izgradnje objekata u turizmu (hoteli) proces izvođenja vrlo zahtjevan i trenutna situacija na tržištu oko dopreme materijala i osiguranja kontinuiteta gradnje, molimo da produžite rok završetka projekta. Naime, prema UzP rok završetka je lipanj/2025 što je izrazito kratak rok pogotovo kod projekata koji imaju komponentu gradnje te bi svakako trebalo produžiti do 03/2026. godine.

  Sukladno uvjetima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti tekstom UzP-a u poglavlju 8.1 Razdoblje provedbe projekta definirani su rokovi i uvjeti vezani za trajanje provedbe projekta.

  DATUM ODGOVORA: 13.10.22, 09:00

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 31ELxO6q DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 06.10.22, 18:00

  Poštovani,

  ljubazno vas molimo za potvrdu:

  1. Prijavitelj je obrt koji planira izgradnju aparthotela. Obrt trenutno ima registriran NKD "55.90 -OSTALI SMJEŠTAJ", ali nema registriran NKD "55.1. Hoteli i sličan smještaj".

   Je li obrt koji trenutno nema registriran NKD 55.1 prihvatljiv ako bude u trenutku predaje i tijekom provedbe projekta imao registriran NKD 55.1 Hoteli i sličan smještaj?

   (Uz poštivanje svih drugih uvjeta iz natječaja).

  Sukladno tekstu UzP, unutar poglavlja 2.3. Prihvatljivost prijavitelja, Prijavitelj mora dokazati da u trenutku prijave projektnog prijedloga i provedbe projekta ispunjava sljedeće uvjete:

  -           subjekt u poduzetništvu i obrtu koji sukladno Zakonu o poticanju malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) do trenutka prijave projekta i za vrijeme trajanja provedbe projekta mora biti registriran u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća skupine navedene u NKD 2007 te se odnose na klasifikacijske oznake 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

   

  Napominjemo, u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću prijavitelja/ partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova, te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u Uputama za prijavitelje. Nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti i slično.

   

   

  DATUM ODGOVORA: 13.10.22, 08:48

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 31qRP5Oj DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 10.10.22, 09:39

  Poštovani,

  ljubazno Vas molimo za pojašnjenja ili potvrde:

  1. Potencijalni prijavitelj djeluje u sljedećim sektorima: 56.10 -DJELATNOSTI RESTORANA I OSTALIH OBJEKATA ZA PRIPREMU I USLUŽIVANJE HRANE i 55.90 -OSTALI SMJEŠTAJUz poštivanje svih drugih uvjeta iz UzP, je li prihvatljivo doregistrirat djelatnost nakon objave poziva - 55.1 Hoteli i sličan smještaj? Projektom bi se postojeći objekt rekonstruirao u aparthotel.

  2. RRFCI 01 – Uštede u godišnjoj potrošnji primarne energije - vezano za navedeni pokaztelj, kako se definira u slučajevima kada je riječ o gradnji novog objekta? Definira li se kao ušteda u odnosu na slično ulaganje koje nije u tolikoj mjeri usmjereno na povećanje energetske učinkovitosti?

  3. RRFCI 01 – Uštede u godišnjoj potrošnji primarne energije - vezano za navedeni pokaztelj, kako se definira u slučajevima kada je riječ o objektu koji prvotno nije poslovao u prihvatljivim sekotorima? Definira li se u odnosu na postojeći objekt?

  4. Ili se definira(točka 2i3) u odnosu na cjelokupno poslovanje poduzeća?

  Hvala!

  1. Sukladno poglavlju 2.3 Prihvatljivost prijavitelja, navedeno je da Prijavitelj mora dokazati da u trenutku prijave projektnog prijedloga i provedbe projekta ispunjava sljedeće uvjete:

  -           subjekt u poduzetništvu koji sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) do trenutka prijave projekta i za vrijeme trajanja provedbe projekta mora biti registriran u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća skupine navedene u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007) te se odnose na klasifikacijske oznake 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

  -           subjekt u poduzetništvu i obrtu koji sukladno Zakonu o poticanju malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) do trenutka prijave projekta i za vrijeme trajanja provedbe projekta mora biti registriran u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća skupine navedene u NKD 2007 te se odnose na klasifikacijske oznake 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

  Napominjemo, u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću prijavitelja/ partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova, te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u Uputama za prijavitelje. Nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti i slično.

  2. i 3. Poglavlje 2.2 Svrha (cilj) poziva navodi da je za potrebe praćenja postignuća projekta, prijavitelj obvezan na razini projektnog prijedloga navesti konkretne vrijednosti za sve pokazatelje koje će ostvariti provedbom projekta. Ukoliko prijavitelj doprinosi pokazatelju RRFCI 01 – Uštede u godišnjoj potrošnji primarne energije, uputa za opis provjere pokazatelja navodi da se kao polazišna vrijednost unosi: vrijednost potrošnje primarne energije u godini n-1, a kao ciljana vrijednost unosi se: Ostvarena ušteda u godišnjoj potrošnji primarne energije nakon provedbe mjera (procijenjena ili stvarna) u godini m.

  Poglavlje 2.8 Prihvatljivost projekta, točkom (23) f), Cilj 1, između ostalog navodi da je minimalni uvjet prilikom gradnje novih zgrada postizanje potrošnje primarne energije, na temelju koje se utvrđuje energetska učinkovitost zgrade od trenutka izgradnje, najmanje za 10 % niže od praga utvrđenog za zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije (nZEB). Prilog 3.1 Postupak dodjele bespovratnih sredstava propisuje Kriterije za dodjelu unutar kojih je definirano bodovanje za projekte građenja objekata kao i za projekte rekonstrukcije/obnove objekata.

  Nadalje, u istom poglavlju se navodi da je Projekt  u skladu s predmetom i svrhom Poziva, doprinosi pokazateljima koje će se ostvariti provedbom projekta (obavezan je doprinos minimalno jednom pokazatelju). Jedan od pokazatelja kojem se može doprinijeti je Količina energije koja je potrebna za tipično korištenje objekta koja proizlazi iz izgradnje objekata koja je niža za najmanje 10% u odnosu na prag postavljen za zgrade s gotovo nultom energijom (NZEB).  

  3.  i 4. Poglavlje 2.2 Svrha (cilj) poziva navodi da je za potrebe praćenja postignuća projekta, prijavitelj obvezan na razini projektnog prijedloga navesti konkretne vrijednosti za sve pokazatelje koje će ostvariti provedbom projekta. Ukoliko prijavitelj doprinosi pokazatelju RRFCI 01 – Uštede u godišnjoj potrošnji primarne energije, uputa za opis provjere pokazatelja navodi da se kao polazišna vrijednost unosi: vrijednost potrošnje primarne energije u godini n-1, a kao ciljana vrijednost unosi se: Ostvarena ušteda u godišnjoj potrošnji primarne energije nakon provedbe mjera (procijenjena ili stvarna) u godini m.

  Poglavlje 2.8 Prihvatljivost projekta, točkom (23) f), Cilj 1, između ostalog navodi da je minimalni uvjet prilikom gradnje novih zgrada postizanje potrošnje primarne energije, na temelju koje se utvrđuje energetska učinkovitost zgrade od trenutka izgradnje, najmanje za 10 % niže od praga utvrđenog za zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije (nZEB). Prilog 3.1 Postupak dodjele bespovratnih sredstava propisuje Kriterije za dodjelu unutar kojih je definirano bodovanje za projekte građenja objekata kao i za projekte rekonstrukcije/obnove objekata.

  Nadalje, minimalni uvjet za rekonstrukciju i obnovu postojeće građevine zahtijeva postizanje standarda s minimalno 30% uštede energije (izraženo u MWh/godina) i/ili 30% stakleničkih plinova (izraženo kao CO2 t/godina) u odnosu na ex ante procjenu, tj. u odnosu na postojeće stanje odnosno postojeći Energetski certifikat zgrade i Izvješće o energetskom pregledu postojeće zgrade.

   

   

   

   

   

   

  DATUM ODGOVORA: 17.10.22, 08:51

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 314tGUwx DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 11.10.22, 14:42

  Poštovani,

   

  Imamo nekoliko pitanja vezano za prihvatljivost troškova:

   

  1) da li je prihvatljiva nabava peći na pelete (biomasu) kao mjera OIE s obzirom da nije navedena kao prihvatljiva ?

  2) iz natječaja „ulaganje u infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom s nultom ili niskim emisijama ugljika za vlastite potrebe korisnika potpore koji obavlja turističko-ugostiteljsku djelatnost“ – punionice nisu prihvatljive za goste smještajnog objekta već isključivo za potrebe poduzeća prijavitelja za obavljanje turističke djelatnosti ?

  3) iz natječaja „rezultat ulaganja po završetku provedbe projekta u godini m u ugostiteljske objekte za smještaj koji se razvrstavaju u kategorije mora biti minimalno kategorija 4 zvjezdice u ITR 1 ili minimalno kategorija 3 zvjezdice u ITR 0,2,3,4“ – navedeno znači da ako smještajni objekt ima 3 zvjezdice kao rezultat ulaganja mora povećati kategorizaciju na min. 4 zvjezdice ? Ukoliko postojeći smještajni objekt ima 4 zvjezdice kao rezultat ulaganja nakon prijave na natječaj može zadržati kategorizaciju od 4 zvjezdice i ne mora povećati kategorizaciju na 5 zvjezdica i navedeno je prihvatljivo prema ovoj odredbi natječaja ?

  Unaprijed zahvaljujemo,

  Prihvatljivi troškovi navedeni su u dijelu 2.12. Prihvatljive kategorije troškova. Troškovi moraju biti dostatni za postizanje očekivanih rezultata, a cijene trebaju odgovarati tržišnim cijenama. Prilikom postupka dodjele u obzir će se uzimati samo prihvatljivi troškovi. Prihvatljivi troškovi moraju nastati u svrhu provedbe projekta. Prijavitelj je dužan dostaviti proračun svih planiranih troškova potrebnih za realizaciju projekta, pri čemu proračun mora obuhvatiti troškove koji nastaju nakon potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i troškove koji su nastali i prije tog trenutka (ukoliko je primjenjivo).

  Ostali troškovi koji ne spadaju u kategorije navedene pod prihvatljive troškove, smatraju se neprihvatljivima.

  Kako je navedeno u Programu dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma, „Potpore za ulaganja iz stavka 1. ovog članka mogu se dodijeliti za ulaganje u infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom s nultom ili niskim emisijama ugljika (punionice) isključivo za vlastite potrebe korisnika potpore  ovog Programa, a ne za ulaganja u javno dostupnu infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom za vozila s nultim ili niskim emisijama ugljika.“

  Isto tako, troškovi koji nisu povezani izravno s postizanjem više razine zaštite okoliša nisu prihvatljivi za dodjelu Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije.

  Nadalje, prihvatljivi troškovi su dodatni troškovi ulaganja neophodni za postizanje više razine energetske učinkovitosti kao što su npr. ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode. Napominjemo kako troškovi ulaganja moraju biti izravno povezani s postizanjem više razine energetske učinkovitosti, a ako to nije slučaj, tada se ne radi o prihvatljivim troškovima i Potpora za ulaganje za mjere energetske učinkovitosti se neće odobriti sukladno čl. 38. Uredbe br. 651/2014.

  Napominjemo, u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću prijavitelja/ partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova, te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u Uputama za prijavitelje. Nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti i slično.

  3. Upute za prijavitelje unutar poglavlja 2.1 Predmet poziva navode da rezultat ulaganja u ugostiteljske objekte za smještaj koji se razvrstavaju u kategorije mora biti minimalno kategorija 4 zvjezdice u ITR 1 ili minimalno kategorija 3 zvjezdice u ITR 0,2,3,4. Poglavlje 2.8 Prihvatljivost projekta, točkom (30) navedeno je da rezultat projekta ulaganja u ugostiteljske objekte za smještaj koji se razvrstavaju u kategorije mora biti minimalno kategorija 4 zvjezdice u ITR 1 ili minimalno kategorija 3 zvjezdice u ITR 0,2,3,4;  dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1.1.), Glavnim projektom i Troškovnikom; Slijedom navedenog, radi se o rezultatu ulaganja uz poštivanje svih ostalih uvjeta Poziva.

  DATUM ODGOVORA: 18.10.22, 17:19

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 31Dv6bJx DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 07.10.22, 15:59

  PITANJE BR. 1:

  Predmetnom investicijom uložit će se u dva ugostiteljska objekta za smještaj s time da će se na jednom ugostiteljskom objektu za smještaj podignuti kategorija na 4 zvjezdice, a na drugom ugostiteljskom objektu za smještaj podignuti kategorija na 3 zvjezdice. Oba objekta se nalaze u prvoj skupini Indeksa turističke razvijenosti (ITR 1). Jesu li prihvatljivi troškovi za oba objekta iz razloga što je skupna investicija ili je prihvatljivo samo ulaganje u onaj ugostiteljski objekt za smještaj koji će zadovoljiti kategoriju od 4 zvjezdice? Također, ako je slučaj sa 3 ili više ugostiteljska objekta za smještaj u skupini ITR 1, hoće li troškovi ukupne investicije biti prihvatljivi ili samo za ugostiteljske objekte za smještaj koji zadovoljavaju kategoriju od 4 zvjezdice i više?

  PITANJE BR. 2:

  U slučaju kada prijavitelj/objekt nije u obvezi podnositi Registar onečišćavanja okoliša, čime će se dokazivati – „Pokazatelj neposrednih rezultata specifičan za Poziv- Količina smanjenja emisije stakleničkih plinova kroz smanjenje emisije CO2“?

  PITANJE BR. 3:

  Pokazatelj neposrednih rezultata – RRFCI O1 – Ušteda u godišnjoj potrošnji primarne energije – Kao ciljana vrijednost unosi se: Ostvarena ušteda u godišnjoj potrošnji primarne energije nakon provedbe mjera (procijenjena ili stvarna) u godini m.

  Obzirom da je godina m godina završetka projekta ostvarena ušteda u godišnjoj potrošnji primarne energije treba biti ostvarena u prvoj godini nakon godine završetka projekta m+1?

  PITANJE BR. 4:

  Da li pokazatelj Infrastruktura za alternativna goriva (mjesta za točenje goriva/punjenje) obavezan pokazatelj? Ukoliko je odgovor potvrdan da li je prihvatljivo ulaganje mobilna jedinica kao punionica?

  1. Poglavlje 2.1 Predmet poziva za Grupu 1 navedeno je da rezultat ulaganja po završetku provedbe projekta u godini m u ugostiteljske objekte za smještaj koji se razvrstavaju u kategorije mora biti minimalno kategorija 4 zvjezdice u ITR 1 te da u ITR 1 nije dozvoljeno povećanje smještajnih kapaciteta. Poglavlje 2.9 Prihvatljive aktivnosti projekta navodi da je potpore za ulaganje moguće zatražiti samo za poslovne jedinice unutar jedne NUTS II regije sukladno Karti regionalnih potpora za Hrvatsku (1. siječnja 2022. – 31. prosinca 2027.).

  Napominjemo, u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću prijavitelja/ partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova, te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u Uputama za prijavitelje. Nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti i

  slično.

   

  2. Poglavlje 3.2 Svrha (cilj) poziva navodi da je za potrebe praćenja postignuća projekta, prijavitelj obvezan na razini projektnog prijedloga navesti konkretne vrijednosti za sve pokazatelje koje će ostvariti provedbom projekta. Kao pokazatelj neposrednih rezultata specifičan za poziv naveden je pokazatelj Količina smanjenja emisije stakleničkih plinova kroz smanjenje emisije CO2. Navedeni pokazatelj mjeri količinu emitiranih stakleničkih plinova (CO2) iz objekata ulaganja u odnosu na razdoblje prije početka projekta, kako bi se utvrdilo smanjenje emitirane količine CO2.

  Dodatno, Obrazac 6. koji je sastavni dio Poziva pod nazivom Upitnik samoprocjene

  za identifikaciju klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja popunjava se sa svrhom procjene usklađenosti Projektnog prijedloga s načelom DNSH u vezi s rješavanjem klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja i eventualnog značajnog doprinosa Projektnog prijedloga okolišnim ciljevima kako je opisano Uredbom EU-a 2021/241 o uspostavljanju Mehanizma za oporavak i otpornost i Tehničkim smjernicama o primjeni načela DNSH u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost (2021/C58/01), sve prema PRILOGU Provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (2021/C 280/01).

  Projektni prijedlog u ovom Pozivu mora doprinijeti značajno minimalno jednom od okolišnih ciljeva Uredbe (EU) 2020/852 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088, dok se doprinos dva ili više ciljeva Uredbe (EU) 2020/852 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 dodatno vrednuje kroz kriterije dodjele.

   

  3. Sukladno poglavlju 2.2 Svrha (cilj) poziva navedeni pokazatelj neposrednih rezultata RRFCI O1 – Ušteda u godišnjoj potrošnji kao opis i izvor provjere navodi Kao polazišna vrijednost unosi se: vrijednost potrošnje primarne energije u godini n-1. Kao ciljana vrijednost unosi se: Ostvarena ušteda u godišnjoj potrošnji primarne energije nakon provedbe mjera (procijenjena ili stvarna) u godini m.

  Napomena: Ušteda energije obnovljene jedinice računa se samo jednom, po završetku intervencije.

  Izvor provjere: Izvješća o provedbi projekta (Zahtjev za nadoknadom sredstava), Glavni projekt koji uključuje proračun ušteda, Izvješće o provedenom stručnom nadzoru, Izvješće o provedenim energetskim pregledima zgrada. Sukladno obvezama koje proizlaze potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Prilog 1. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Grupa 1), članak 8., st. 8.6 propisuje korisniku obvezu jednom godišnje podnositi izvješća nakon provedbe Projekta, u razdoblju od tri (3) godine nakon završetka projekta za pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće, odnosno pet (5) godina nakon završetka projekta za velika poduzeća od završnog plaćanja Korisniku. Rok za dostavu navedenog izvješća je 30 (trideset) dana nakon isteka svake godine od datuma završnog plaćanja.

   

  4. Sukladno tekstu unutar poglavlja 2.2 Svrha (cilj) poziva, navodi se da je za potrebe praćenja postignuća projekta, prijavitelj obvezan na razini projektnog prijedloga navesti konkretne vrijednosti za sve pokazatelje koje će ostvariti provedbom projekta. Poglavlje 2.9 Prihvatljive aktivnosti projekta navode obavezne i neobavezne aktivnosti projekta koje uključuju i aktivnost ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti, opremanje objekata koje rezultira učinkovitijem korištenju resursa, smanjenjem utroška energije i vode, smanjenjem emisija CO2 ili smanjenjem nastanka otpada prilikom obavljanja djelatnosti, uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji, ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije. Dodatno, opis pokazatelja navodi da se točka za punjenje definira kao sučelje koje može puniti jedno po jedno električno vozilo ili mijenjati bateriju jednog po jednog električnog vozila.

  DATUM ODGOVORA: 13.10.22, 09:03

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 4.2.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   Pitanje br. 1:

   Projekt se provodi na jedinstvenoj lokaciji u smislu funkcionalne cjeline.

   15.11.22, 15:34

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 31wcr6ds DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 09.10.22, 19:04

  Temeljem kriterija bodovanja 2.1., ako se projekt provodi na potpomognutom području ili područjima s razvojnim posebnostima: brdsko-planinskom području ili otoku ostvaruje 2 boda.

  S obzirom da je člankom 2. Zakona o otocima propisano da poluotok Pelješac ima status otoka, molimo pojašnjenje ostvaruju li projekti koji se provode na području poluotoka Pelješca 2 boda.

  Poglavlje 10. Pojmovnik unutar Uputa za prijavitelje definira pojam Potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima na način da su brdsko-planinska područja ili otoci određeni su sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) ili otocima ili brdsko planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko- planinskim područjima (NN 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05, 80/08, 148/13, 147/14) i Zakonu o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02, 33/06).

  Napominjemo, u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u vezi s kriterijima kvalitete, te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u Uputama za prijavitelje. Nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu kvalitete projektnog prijedloga.

   

  DATUM ODGOVORA: 13.10.22, 09:04


1-10 od 644 zapisa
...

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.