Tehnička podrška
Povratak na poziv

Kategorije

 • Sva pitanja (27)
 • Prihvatljivost prijavitelja (2)
 • Prihvatljivost projekta (8)
 • Prihvatljivost troškova (6)
 • Prihvatljivost aktivnosti (0)
 • Ostalo (11)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 41wFudyT DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 08.11.22, 08:17

  Poštovani,

  molimo pojašnjenje zašto prihvatljivi prijavitelji ne mogu biti i privatne firme.

  Ovakvim tipom natječaja se narušava tržišna ravnoteža jer jedinice lokalne samouprave postaju nelojalna konkurencija privatnim firmama koje učinkovitije odrađuju isti tip posla.

  Cjelokupni natječaj time je u potpunosti suprotan ciljevima navedenim u Uputama za prijavitelje te Planu gospodarenja otpadom (NN 3/17) te Odluci o donošenju Izmjena Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 1/22).

  Molimo Vas precizno pojašnjenje jer je u planu slanje prigovora Europskoj komisiji.

  Cilj EU projekta bi trebao biti ojačavanje gospodarstva, a ne izbacivanje brojnih privatnih firmi radi omogućavanja lokalnim jedinicama da besplatno nabave svu vrstu opreme (navedeno im omogućavate već duže vrijeme).

  Hvala na odgovoru

  Iako se ovo pitanje ne odnosi izravno na uvjete Poziva, u nastavku je naše očitovanje:

  Uvjeti ovog Poziva su usklađeni s propisima iz gospodarenja otpadom te propisima koji uređuju državne potpore. Sukladno Planu gospodarenja otpadom RH (PGO), Odluci o implementaciji PGO-a, Izmjenama PGO-a i Naputku o provedbi Izmjena PGO-a, nosioci ove mjere (provedbe) odnosno njezini korisnici su JLS, a financiranje izgradnje i/ili opremanja novih postrojenja predviđeno je sredstvima JLS-a, FZOEU-a, EU te privatnim ulaganjima.

  U Uputama za prijavitelje (UzP), u poglavlju 3.2. Procjena dodjele bespovratnih sredstava u odnosu na objektivno i pravno određenje državnih potpora (čl.107. stavak 1 Ugovora o funkcioniranju EU) učinjena je procjena dodjele i učinka državne potpore u slučaju javnog financiranja izgradnje i korištenja postrojenja za sortiranje te ista ne predstavlja državnu potporu ako se dodjeljuje u skladu s uvjetima iz presude Altmark. Navedeni aspekt definiran je procjenom na 4 razine: nositelja projekta, izvođača radova i isporučitelja opreme, operatera/upravitelja postrojenja, te krajnjeg korisnika postrojenja.

  Pored navedenog, u poglavlju 3.2. UzP-a također su jasno određeni uvjeti dodjele bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave (JLS) i Gradu Zagrebu: moguće je dodijeliti do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova, što znači da Korisnik projekta osigurava preostalih 30%. Također su navedeni uvjeti koje budući korisnici moraju ispuniti i iz kojih je vidljiva obveza i način uključivanja privatnog sektora (gospodarstvenika) u svim fazama ulaganja. Napominjemo da JLS-ovi i Grad Zagreb, kao prihvatljivi prijavitelji i eventualni budući korisnici sredstava i vlasnici imovine stečene provedbom projekta ne sudjeluju na tržištu usluga gospodarenja otpadom kao gospodarstvenici i ne stavljaju se u povoljniji položaj bilo stjecanjem tržišta ili povećanjem konkurentnosti na tržištu.

  Dodatno, u UzP-u, u poglavlju 4.6 Prihvatljivost projekta, stavka 17.  navedena je obveza Korisnika provesti transparentan postupak odabira operatera postrojenja za sortiranje u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) ili Zakonom o koncesijama (NN, br. 69/17, 107/20).

  Što se tiče svrhe (cilja) poziva isti je definiran kroz doprinos postizanju ciljeva gospodarenjem komunalnim otpadom:

  a)    najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025. godine,

  b)    količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035. godine.

  DATUM ODGOVORA: 10.11.22, 09:56

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 41KlgJ2e DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 08.11.22, 09:23

  Poštovani,

  može li se kroz predmetni Poziv financirati izgradnja reciklažnog dvorišta?

  Kroz ovaj Poziv ne može se financirati izgradnja reciklažnog dvorišta. Naime u UzP-u, poglavlje 2.2. Predmet Poziva, navedeno je da se pozivom potiče uspostava novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala.

  DATUM ODGOVORA: 10.11.22, 09:57

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 41mTd6SX DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 16.11.22, 10:09

  Poštovani,

  U uputama zaprijavitelje stoji iduće: Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  ·      Aktivnosti vezane uz izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga (uključujući i potrebne aktivnosti za izradu dokumentacija), izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole (bez obzira je li građevinska dozvola ishođena prije podnošenja projektnog prijedloga ili će se ishoditi nakon podnošenja projektnog prijedloga), te aktivnosti vezane uz ishođenje lokacijske i građevinske dozvole;

  Pitanje je (iako je odgovor vjerojatno negativan): Može li se prijaviti projekt izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za sortiranje? Ukoliko je moguće, temeljem čega izraditi cost and benefit analizu? Temeljem projekcije realiziranog projekta izgradnje?

  S obzirom na predmet, svrhu i cilj poziva, projekt izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za sortiranje može se prijaviti isključivo kao dio projekta izgradnje postrojenja za sortiranje, a ne kao samo projekt izrade dokumentacije.

  Vezano za pitanje izrade tzv. Cost-benefit analize, prijavitelj je istu dužan izraditi na temelju vlastitih procjena i projekcija.

  DATUM ODGOVORA: 17.11.22, 15:48

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 41E4vi5C DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 09.11.22, 13:21

  Poštovani,

  da li jedinice lokalne samouprave smiju komunalnim poduzećima koja su u njihovom vlasništvu dati direktno na upravljanje izgrađeno postrojenje za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada ili se mora provesti postupak odabira u skladu sa ZJN (NN br. 120/16)?

  Jedinice lokalne samouprave ne smiju komunalnim poduzećima u svom vlasništvu izgrađeno postrojenje za sortiranje dati direktno na upravljanje. Naime, u UzP-u je definirano da dostavljeni projektni prijedlog sadrži obvezu Prijavitelja koji postane Korisnik da će odabrati operatera postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada na temelju postupka odabira provedenog u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) ili Zakonom o koncesijama (NN, br. 69/17, 107/20), a što se dokazuje uvidom u Obrazac 2. Izjava prijavitelja.

  Odabrani postupak odabira operatera postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada Korisnik je obvezan pokrenuti najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana pravomoćnosti ishođene uporabne dozvole za postrojenje za sortiranje, te o tome dostaviti dokaz nadležnom tijelu.

  U postupak za odabir operatera postrojenja može se uključiti bilo koji gospodarski subjekt koji smatra da ispunjava tražene uvjete navedenih zakona.

  DATUM ODGOVORA: 16.11.22, 11:16

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 41lOyoL0 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 09.01.23, 17:03

  Poštovani,

   

  može li JLS dati direktno na upravljanje navedeno postrojenje za sortiranje komunalnom poduzeću u 100% vlasništvu i koje za tu JSL pruža javnu uslugu?

   

  Naime u UzP-u je definirano da dostavljeni projektni prijedlog sadrži obvezu Prijavitelja koji postane Korisnik da će odabrati operatera postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada na temelju postupka odabira provedenog u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) ili Zakonom o koncesijama (NN, br. 69/17, 107/20).

   

  Sukladno članku 33. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) - ugovori između subjekata u javnom sektoru – komunalno poduzeće spada pod kategoriju posebnog izuzeća za javne naručitelje jer obavlja više od 80 % svojih djelatnosti u izvršavanju zadataka koje joj je povjerio jedan ili više javnih naručitelja koji nad njome provode kontrolu ili koje su joj povjerile druge pravne osobe nad kojima jedan ili više tih javnih naručitelja provode kontrolu.

   

  Dali bi to značilo da JLS ipak može dati navedeno postrojenje direktno komunalnom poduzeću, a sve sukladno ZJN?

   

  Unaprijed hvala.

   

  U skladu s pravilima za dodjelu državnih potpora, odnosno kako bi se izbjeglo davanje prednosti na tržištu određenom poduzetniku, u UzP-u je definirano da Korisnik ima obvezu odabrati operatera postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada na temelju postupka odabira provedenog u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 120/16 ) ili Zakonom o koncesijama (NN, br. 69/17, 107/20), a što se dokazuje uvidom u Obrazac 2. Izjava prijavitelja. Odnosno nužno je provesti transparentan, ne diskriminirajući i neuvjetovani javni natječaj te se u tom smislu ne može koristiti odredba članka 33 ZJN (120/16, 114/22). Navedeno je već pojašnjeno u odgovoru na pitanje pod rednim brojem 5.1., zaprimljeno 9. studenoga 2022.

  DATUM ODGOVORA: 13.01.23, 14:13

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 41YcAQei DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 10.11.22, 12:46

  Poštovani/a,

  Je li moguće ovim pozivom sufinancirati izgradnju postrojenja za sortiranje glomaznog otpada?

  U okviru ovog Poziva ne može se sufinancirati izradnja postrojenja za sortiranje glomaznog otpada.

  DATUM ODGOVORA: 16.11.22, 11:17

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 41pz36no DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 12.12.22, 13:13

  Poštovani,

  Projektno tehničku dokumentaciju za izgradnju postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala naručilo je i platilo komunalno poduzeće u vlasništvu jedinice lokalne samouprave koje se planira prijaviti na natječaj. Komunalno poduzeće je predalo je predalo svu projektno tehničku dokumentaciju prijavitelju, zajedno sa važećom građevinskom dozvolom kojoj je izmijenjen naziv investitora. Komunalno poduzeće je za postupak nabavke  projektanta za izradu projektno tehničke dokumentacije provelo postupak javne nabave, ugovorilo istog te je izvršitelj usluge plaćen od strane komunalnog poduzeća. Vezano uz pitanje prihvatljivosti troškova, je li trošak izrade, i/ili pod kojim uvjetima, prihvatljiv trošak u projektnoj prijavi koju podnosi jedinica lokalne samouprave?

  S obzirom da je UzP-om u poglavlju 4.2. Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva određeno da Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno te da su partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste neprihvatljivi osim udruživanja sa svrhom navedenom u poglavlju 4.1. Prihvatljivost prijavitelja, prihvatljivi su samo oni troškovi koji su nastali kod Korisnika s kojim je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te zadovoljavaju ostale uvjete i odredbe iz dokumentacije Poziva.

  Uvjeti prihvatljivosti troškova propisani su u poglavljima 4.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 4.9. Prihvatljive kategorije troškova, 4.10. Neprihvatljive kategorije troškova te odredbe Poglavlja 8 Odredbe koje se odnose na provedbu projekta.

  DATUM ODGOVORA: 16.12.22, 15:13

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 419gBq77 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 10.11.22, 13:36

  Poštovani

  molimo za odgovore na nekoliko pitanja kako slijedi:

  1. UzP-om je taksativno navedeno je vrste materijala za odvojeno prikupoljanje postrojenje

  može prikupljati – postoji i stavka "Ostalo" - molimo za konkretnu potvrdu da navedeni popis materijala za izdvajanje nije iscrpan te da se po potrebi može dopuniti te da pod "ostalo" spada i izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada.

  2. JLS nema svoju službu za manipulaciju otpadom, već u tu svrhu ima osnovano gradsko

  poduzeće koje obavlja javnu uslugu prikupljanja, izdvajanja, odlaganja te recikliranja otpada – tj. gospodarenje otpadom. Molimo za potvrdu da se poduzeće osnovano od strane

  prijavitelja projekta može imenovati upraviteljem postrojenja za sortiranje tj. infrastrukture

  po njenom stavljanju u funkciju – bez kriterija dodjele po tržišnim uvjetima, tj., konkretno

  bez provođenja postupka javne nabave.

  3. Nastavno na prethodno pitanje – obzirom da JLS ima poduzeće za gospodarenje otpadom, da li se podkriterij 1.2. može dokazivati stručnim kapacitetima tog poduzeća (obzirom da partnerstva nisu dozvoljena); JLS neće zapošljavati osobe za manipulaciju otpadom, to će činiti poduzeće koje gospodari otpadom.

  4. Molimo za potvrdu da zaista nije potrebno dostavljati Izvedbeni projekt, troškovnike i sličnu projektno-tehničku dokumentaciju, obzirom da u popisu dokumentacije nije zasebno

  navedena.

  5. Molimo za pojašnjenje podkriterija 4.2. – kojim se dokumentom dokazuje da je postupak

  javne nabave pokrenut – da li je dokaz Odluka o pokretanju postupka javne nabave?

  Unaprijed se zahvaljujemo na odgovorima.

  1.   U UzP-u se okvirno navodi odvojeno sakupljeni neopasni komunalni otpad koji će se potencijalno zaprimati u postrojenju za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada. Ovaj Poziv zamišljen je kao izravan doprinos provedbi mjere M 1.2.2. Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. (sortirnica), navedene u Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine, odlukama, izmjenama i naputku vezanim uz plan gospodarenja otpadom. Provedbom navedene Mjere doprinosi se sljedećim ciljevima Direktive (EU) 2018/851:

  -    do 2020. pripremiti za ponovnu uporabu i reciklirati – otpadni materijali barem papir, metal, plastika i stakla iz kućanstava, a moguće i iz drugog izvora, ako su ti tokovi otpada slični otpadu iz kućanstva, minimalno 50 % po težini

  -    do 2025. – minimalno 55 %

  -    do 2030. – minimalno 60 %

  -    do 2035. – minimalno 65 %

  Sukladno uvjetima ovog poziva, biootpad ne spada pod kategoriju „ostalo“, međutim skrećemo pažnju da je MINGOR u svibnju 2022. objavio otvoreni Poziv „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ (ref. NPOO.C1.3.R2-I1.01), koji je otvoren do kraja listopada 2023.

  2.   Kao što smo već pojasnili u odgovoru na pitanje zaprimljeno 9. studenoga 2022., jedinice lokalne samouprave ne smiju komunalnim poduzećima u svom vlasništvu izgrađeno postrojenje za sortiranje dati direktno na upravljanje. Naime, u UzP-u je definirano da dostavljeni projektni prijedlog sadrži obvezu Prijavitelja koji postane Korisnik da će odabrati operatera postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada na temelju postupka odabira provedenog u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) ili Zakonom o koncesijama (NN, br. 69/17, 107/20), a što se dokazuje uvidom u Obrazac 2. Izjava prijavitelja.

  Odabrani postupak odabira operatera postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada Korisnik je obvezan pokrenuti najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana pravomoćnosti ishođene uporabne dozvole za postrojenje za sortiranje, te o tome dostaviti dokaz nadležnom tijelu.

  3.   Vezano za podkriterij 1.2. Doprinos projekta zapošljavanju, iz opisa u projektnom prijedlogu mora biti vidljivo hoće li se otvoriti nova radna mjesta za rad na tom području ili je doprinos zapošljavanju malen pa je moguća i preraspodjela (neovisno o tome koja će tvrtka biti izabrana kao budući operater nakon provedenog postupka odabira operatera Zakonu o javnoj nabavi ili Zakonu o koncesijama).

  4.   U UzP-u u poglavlju 7. Podnošenje projektnog prijedloga naveden je popis obvezne dokumentacije za podnošenje projektnog prijedloga. Dokumentacija kao što je izvedbeni projekt nije na navedenom popisu te istu nije nužno priložiti. U načelu, ukoliko Prijavitelj želi kroz projektni prijedlog dostaviti neki dodatni dokument, za koji smatra da je bitan za ocjenu njegovog projektnog prijedloga, u sustavu eNPOO može to napraviti kroz opciju „Dodatna dokumentacija“.

  5.   Kako bi dokazao da je pokrenuo postupak javne nabave za radove/opremanje postrojenja za sortiranje, Prijavitelj treba dostaviti dokumentaciju o nabavi s jasno naznačenim brojem objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH i po mogućnosti linkom na objavu.

  DATUM ODGOVORA: 17.11.22, 15:44

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.3. 414lWtR3 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 14.11.22, 10:14

  Poštovani,

  Molimo Vas info je li dozvoljeno povećanje kapaciteta trenutne sortirnice kroz rekonstrukciju i modernizaciju?

  U UzP-u je navedeno da je predmet ovog Poziva poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje, odnosno rekonstrukcija i modernizacija postojećih sortirnica nije predmet ovog Poziva.

  DATUM ODGOVORA: 17.11.22, 15:45

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.3. 41yUJWza DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 12.01.23, 14:04

  Poštovani,

  može li se kroz navedeni Poziv sufinancirati tzv. žuti fidic.

  Naime trenutno ne posjedujemo projektno tehničku dokumentaciju te bismo kroz otvoreni postupak javne nabave raspisali zajedno i projektiranje i izgradnju (trenutno ne posjedujemo troškovnike za izgradnju).

  Dakle, nacrt DON-a koji je sastavni dio dokumentacije za prijavu bi uključivao gore navedeno.

  Hvala na odgovoru!

  U UzP-u, poglavlje 4.9. Prihvatljive kategorije troškova, troškovi vanjskih (konzultantskih) usluga vezani uz pripremu i izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga, troškovi pripreme i izrade potrebne projektno-tehničke dokumentacije i troškovi komunalnih i vodnih doprinosa u svrhu ishođenja lokacijske i građevinske dozvole navedeni su kao posebna grupa troškova u odnosu na troškove usluga građenja i/ili opremanja postrojenja  za sortiranje, te nije predviđeno da se oni provode kroz isti postupak javne nabave.

  Nadalje, u poglavlju 4.6. Prihvatljivost projekta UzP-a, pod točkom 16. propisano je da Prijavitelj ima obvezu pokretanja postupka javne nabave za radove/opremanje, iz čega je također vidljivo da javna nabava za radove ne obuhvaća projektiranje.

  Uvjetima ovog poziva je predviđeno da Korisnik pokrene postupak javne nabave za radove nakon ishođenja dozvola za gradnju, međutim napominjemo da je moguća prijava i samo uz ishođenu lokacijsku dozvolu, te onda ostaje korisniku mogućnost da do propisanog roka  (60 dana od donošenja Odluke o financiranju) ishodi potrebnu dozvolu za gradnju i pokrene postupak nabave.

  DATUM ODGOVORA: 17.01.23, 14:44


1-10 od 27 zapisa

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.