Tehnička podrška
Povratak na poziv

Rok za postavljanje pitanja je istekao. (20.04.22)

Kategorije

 • Sva pitanja (6)
 • Prihvatljivost prijavitelja (1)
 • Prihvatljivost projekta (1)
 • Prihvatljivost troškova (1)
 • Prihvatljivost aktivnosti (0)
 • Ostalo (3)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 5dMl17l DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 02.05.22, 13:56

  Poštovani,

  ovim putem Vam se obraćamo u vezi objavljenog Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje-izgradnja i opremanje logističko distributivnih centara za voće i povrće.

  Zanima nas, da li bi JLS bila prihvatljiv prijavitelj s obzirom da namjerava izgraditi centar agrokulture koji bi između ostalog imao otkupnu stanicu i hladnjaču za prihvat , sušenje i skladištenje voća,povrća i ljekovitog bilja.

  Kako se navodi u uputama za prijavitelje, prijavitelj prije podnošenja zahtjeva mora imati pravomoćnu građevinsku dozvolu, koju JLS u ovom trenutku ne posjeduje. Za izgradnju navedenog postoji planirana lokacija i izrađen je glavni projekt.

  Jedinica lokalne samouprave (JLS) nije prihvatljiv prijavitelj. JLS može biti partner u projektu, po modelu LDC projekt PO i partnera, ali je tada prihvatljiv prijavitelj trgovačko društvo (osnovano prije dostave projektnog prijedloga) u kojem su partneri priznata proizvođačka organizacija (PO) te JLS (a potencijalno i drugi subjekti). U tom trgovačkom društvu, PO mora imati minimalno 51% udjela u vlasništvu.

   

  S obzirom na rokove koji su definirani Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, kao i nepredvidivost trajanja postupaka izdavanja pojedinačnih građevinskih dozvola, prihvaćanje bilo kojeg drugog dokumenta umjesto pravomoćne građevinske dozvole predstavljalo bi prevelik rizik za pravovremeno ugovaranje i izgradnju objekata, a što bi rezultiralo neispunjavanjem definiranih ciljeva, odnosno povrata/gubitka europskih sredstava.

  DATUM ODGOVORA: 02.05.22, 15:21

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 5hDbAMt DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 02.05.22, 14:40

  U Obrascu 7. koji je sastavni dio Poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Za „Ulaganje C1.5.R1-I1-izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće“  kod „Ublažavanje klimatskih promjena“ u dijelu obrazloženja sukladnosti projektnog prijedloga s navedenim načelima, a koje ispunjava prijavitelj, navedeno je pored ostalog i okolišna dozvola.

   

  Postupak izdavanja okolišne dozvole uređen je Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj: 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. 118/18.) i Uredbom o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ broj: 8/14. i 5/18.).

  Sastavni dio navedene Uredbe je Prilog I. iz kojeg je vidljiv popis djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, voda i more. Djelatnosti koje mogu prouzročiti navedeno su;

  energetika, proizvodnja i prerada metala, industrija minerala, kemijska industrija, gospodarenje otpadom i

  druge djelatnosti. Pod drugim djelatnostima navedene su određena industrijska postrojenja, prerada ili bojanje tekstilnih vlakana određenog kapaciteta, štavljenje kože određenog kapaciteta, klaonice određenog kapaciteta, te obrada i prerada sirovina namijenjenih za hranu ili hranu za životinje i to određenog kapaciteta na dan.

   

  Iz prethodno navedenog nije vidljivo da je za izgradnju logističko-distributivnog centra za voće i povrće potrebna okolišna dozvola, stoga molim pojašnjenje za traženo. Također Vas molimo da li je dovoljno da napišemo da s obzirom na propise za navedeni objekt nije potrebna okolišna dozvola.

  U Obrascu 7. potrebno je opisati na koji način konkretan projektni prijedlog zadovoljava navedena načela, dok je u koloni “verifikacija“ naveden popis dokumentacije u kojoj bi se opisane tvrdnje trebale  moći provjeriti.

   

  Ukoliko zakonska regulativa ne definira potrebu izdavanja okolišne dozvole za određenu vrstu projekta, prihvatljivo je da se u Obrascu 7. isto obrazloži.

  DATUM ODGOVORA: 02.05.22, 14:40

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 5kRnxlf DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 02.05.22, 14:37

  Poštovani,

  U slučaju da član proizvođačke organizacije ili s njim povezana osoba ili društvo partner, kao investitor u zajedničkom projektu s proizvođačkom organizacijom, posjeduje građevinsko zemljište, može li taj subjekt prodati to zemljište trgovačkom društvu u okviru kojega će se provoditi projekt i da to bude prihvatljiv trošak u smislu ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava? Naravno, uz procjenu predmetnog zemljišta od strane ovlaštenog sudskog vještaka?

  Prema točki 2.8.1. Prihvatljivi izdaci (troškovi) navedenoj u Uputama za prijavitelje kupnja zemljišta je prihvatljiv trošak do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova). Prema Uputama za prijavitelje nisu definirana dodatna ograničenja u pogledu kupnje zemljišta. Ako je vlasnik zemljišta jedan od investitora u zajedničkom projektu onda vrijednost zemljišta može biti udio u vlasništvu trgovačkog društva koje će provoditi projekt i upravljati budućim LDC-om.

  DATUM ODGOVORA: 02.05.22, 15:20

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 5HSxNfo DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 02.05.22, 14:00

  Poštovani,

  U nastavku su 2. Pitanja vezana za objavljeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Ulaganje C.1.51 R1-I1-Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće, referentni broj poziva: NPOO.C1.5.R1-I1.02.

   

  1. U dokumentu Uputa za prijavitelje, u dijelu 2. Pravila poziva, 2.5.2. Posebni kriteriji prihvatljivosti, točka 6) navedeno je da projekt mora imati tehnološke cjeline (u skladu s vrstom i količinama proizvoda koje će ulaziti u pogon LDC-a), između ostalog primarne prerade voća i/ili povrća, isključivo kako bi se smanjili gubitci te se iskoristili proizvodi nestandardizirane kvalitete i smanjio otpad od hrane, a konačni proizvod, koji nastaje isključivo kao rezultat primarne prerade kroz proces pripreme voća i/ili povrća (npr. guljenje, otkoštavanje, uklanjane peteljki i drugo) kao sirovine za procese dobivanja soka ili proizvoda sušenja (potrebno opisati u investicijskoj studiji).

   

  Može li se primarnom preradom smatrati sam proces guljenja, rezanja i pakiranja proizvoda nestandardizirane kvalitete koji za posljedicu ima stavljanje na tržište tako pripremljenog i upakiranog narezanog voća/povrća ili se preradom isključivo smatra, kako je navedeno, proizvodnja soka ili sušenje proizvoda?

   

  1. U dokumentu Uputa za prijavitelje, u dijelu 2. Pravila poziva, 2.6. Prihvatljive prijekne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena, navedeno je da su neprihvatljive projektne aktivnosti  

  • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj rekonstrukciju i/ili opremanje postojećih objekata;

  • ulaganja u skladišne kapacitete za merkantilni krumpir.

   

  S obzirom da neki proizvođači osim proizvoda iz sektora voća i povrća, proizvode i krumpir i raspolažu skladišnim kapacitetima za krumpir, je li prihvatljivo u sklopu izgradnje LDC-a nabavljati liniju za krumpir (npr. linija za prihvat, pranje, kalibraciju i pakiranje te linija za guljenje i sjeckanje)?

   

  1. Svrha primarne prerade u okviru ovog Poziva je smanjenje gubitaka i smanjenje otpada od hrane. Stoga, narezano i upakirano voće i/ili povrće nestandardizirane kvalitete može se smatrati prihvatljivim u dijelu primarne prerade voća i/ili povrća.

   

  1. U drugom pitanju nije definirano o kojoj vrsti krumpira je riječ stoga navodimo sljedeće pojašnjenje:

  Sektor voća i povrća definiran je u Dijelu IX Priloga I Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinim izmjenama te ne obuhvaća Merkantilni krumpir oznake kombinirane nomenklature 0701 (svjež ili rashlađen). Slatki krumpir oznake kombinirane nomenklature 0714 20 u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 pripada sektoru voća i povrća.

   

  U okviru ovoga Poziva, prihvatljivim troškovima smatra se ulaganje u opremu u svrhu primarne prerade.

  DATUM ODGOVORA: 02.05.22, 15:21

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 5cUd5Xy DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 02.05.22, 14:38

  Poštovani,

  U slučaju ulaganja proizvođačke/ih organizacije/a i drugog/ih poduzetnika, kao investitora u zajedničkom projektu, koji su osnovali trgovačko društvo koje će biti korisnik projekta, može li taj poduzetnik/ci koristiti izgrađene kapacitete sukladno svom udjelu u trgovačkom društvu koje će provoditi projekt?

  Na primjer, poduzetnik partner ima 40% udjela u vlasništvu društva (projektnoj tvrtki). Može li taj poduzetnik po dovršetku projekta koristiti 40% kapaciteta tako izgrađenog objekta i kupljene opreme?

  U modelu LDC projekt proizvođačke organizacije i partnera,  trgovačko društvo se osniva od strane svih partnera u projektu pri čemu se društvenim ugovorom moraju regulirati budući vlasnički odnosi između partnera u društvu (projektnoj tvrtki) koja upravlja projektom i kasnije izgrađenim LDC-om, s time da je udio proizvođačke organizacije u vlasništvu minimalno 51%.

   

  Buduće upravljanje LDC-om, uključujući eventualne zagarantirane kapacitete, dogovaraju partneri te definiraju u društvenom ugovoru, s time da ovim Pozivom nisu propisani uvjeti te suradnje. Ovdje je važno naglasiti kako je cilj projekata jačanje proizvođačkih organizacija, odnosno daljnje udruživanje poljoprivrednika, kao i osigurati (financijsku) održivost LDC-ova.

  DATUM ODGOVORA: 02.05.22, 14:38

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.3. 5220Oh4 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 02.05.22, 14:39

  Poštovana/i,

  Molim Vas za informaciju gdje je moguće registrirati se i pristupiti sustavu eNPOO.

  Unaprijed zahvaljujem uz srdačan pozdrav,

  Pristup u sustav eNPOO moguć je od 25. travnja 2022. na poveznici https://fondovieu.gov.hr/portal/ na kojoj su dostupne i Upute za korištenje sustava.  Podnošenje projektnih prijedloga na ovaj Poziv moguće je od 30. travnja 2022. 

  DATUM ODGOVORA: 02.05.22, 14:39


1-6 od 6 zapisa

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.