Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

C1.4. R3-I1 Program modernizacije luka otvorenih za javni promet

Kod poziva: NPOO.C1.4.R3-I1.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Ograničeni poziv

Status:

Datum objave: 08.02.23, 14:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 09.02.23, 14:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.05.24, 22:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Pitanja i odgovori (0)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Cilj ovog poziva je moderniziranje lučke infrastrukture koja će povećati kvalitetu javnog pomorskog prijevoza, kapacitete za prihvat brodova u obalnom linijskom pomorskom prometu, osnažiti sigurnost putnika, utjecati na povećanje mobilnost, poboljšati opću kvalitetu života te osigurati održivu mobilnost.


Predmet ovog poziva

Predmet ovog poziva je financiranje modernizacije infrastrukture u lukama otvorenim  za javni promet (sukladno članku 2, stavak 2 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama).

Ukupna bespovratna sredstva: 11.277.747,43 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 6.798.352,65 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Ustanove

Sažetak

1. Predmet i svrha Poziva

Predmet Poziva:

Predmet ovog poziva je financiranje modernizacije infrastrukture u lukama otvorenim za javni promet (sukladno članku 2, stavak 2 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama).

Svrha (cilj) Poziva:

Cilj ovog poziva je moderniziranje lučke infrastrukture koja će povećati kvalitetu javnog pomorskog prijevoza, kapacitete za prihvat brodova u obalnom linijskom pomorskom prometu, osnažiti sigurnost putnika, utjecati na povećanje mobilnost, poboljšati opću kvalitetu života te osigurati održivu mobilnost

2. Financiranje

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem ograničenog postupka dodjele, do iskorištenja alokacije Poziva koja iznosi 11.277.747,43 EUR.

Projekti predviđeni za financiranje kroz ovaj poziv su definirani NPOO-om:

1. Novi putnički terminal (bazen Gradska luka Split)

Prijavitelj: Lučka uprava Split, Gat. Sv. Duje 1, Split, OIB: 06992092556

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za projekt: 6.798.352,65 EUR

2. Dogradnja luke Bol – Brač

Prijavitelj: Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, Prilaz braće Kaliterna 10, Split, OIB: 27478788865

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za projekt: 4.479.394,78 EUR

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je prikazan u tablici 1.

NT zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstva ili osiguravanjem financiranja na drugi način (sredstvima koja ne predstavljaju sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući sredstva Unije) osigurati:

1. sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava;

2. sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga.

Osnivač i jedini član LU Split je Republika Hrvatska, a osnivač i jedini član LU Splitsko-dalmatinske županije je Splitsko-dalmatinska županija, te se, prethodno navedeno pravilo da sredstva ne smiju biti osigurana iz drugog javnog izvora, u ovom slučaju ne primjenjuje.

3. Razdoblje provedbe operacije

Pod razdobljem provedbe operacije podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka provedbe. Definira se u ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.

4. Prihvatljivi prijavitelji

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti iz srpnja 2021. godine, odobrenog od strane EK Provedbenom odlukom Vijeća o odobrenju ocjena plana za oporavak i otpornost Hrvatske iz srpnja 2021 godine za projekte iz Poziva „Program modernizacije luka otvorenih za javni promet“ prihvatljivi prijavitelji su LU Split i LU Splitsko-dalmatinske županije

5. Prihvatljive aktivnosti operacije

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1. Premještanje postojećih morskih luka, nadogradnju (osuvremenjivanje) postojeće i gradnja nove lučke infrastrukture za pružanje lučkih usluga povezanih sa obalnim linijskim pomorskim prijevozom

• Pristaništa koja se koriste za vezivanje brodova

• Obalni zidovi

• Lukobrani

• Plutajuće pontonske rampe u plimnim područjima

• Unutarnji bazeni

• Zemljište dobiveno nasipavanjem i melioracijom

• Infrastruktura za alternativna goriva

• Infrastruktura za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta

• Jaružanje koje se ne smatra operativnim troškom

• Otkup zemljišta namijenjen osnovnim funkcijama luke tj. zemljište se nalazi unutar područja luke i predstavlja investiciju u smislu unapređenja lučke infrastrukture

• Cestovne prometnice unutar lučkog područja ako nisu otvorene za sve korisnike, tj. ako je pristup na njih ograničen.

• I slične aktivnosti u funkciji djelatnosti luke i koje su dostupne za korištenje samo i isključivo korisnicima luke (za koje se plaćaju određene naknade), a kojima se ne mogu koristiti ostale osobe bez plaćanja određenih naknada.

2. Nabava i ugradnja potrebne opreme vezane uz prihvatljive aktivnosti u točki 1

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog poziva, a ne uključuju državne potpore su:

3. Premještanje postojećih morskih luka, nadogradnju (osuvremenjivanje) postojeće i gradnja nove lučke infrastrukture za pružanje lučkih usluga povezanih sa obalnim linijskim pomorskim prijevozom

• Pristupne cestovne prometnice (financiranje javnim sredstvima se ne smatra potporom ako su pristupne cestovne prometnice kao i cestovne prometnice unutar lučkog područja u općoj uporabi – bez diskriminacije, naplate ili nekih drugih ograničenja kojima bi se davala prednost samo određenim korisnicima te otvorene za sve korisnike)

• Cestovne prometnice unutar lučkog područja ako su u otvorene za sve korisnike, tj. ako je pristup na njih omogućen svima bez naplate.

• Vodovodna, kanalizacijska, energetska, telefonska mreža,

• Objekti za sigurnost plovidbe u morskoj luci

• Čekaonice i mjesta za prodaju karata

• Svi popratni sadržaji za putnike, uredski prostori LU te novog Schengenskog graničnog prijelaza

• Otkup zemljišta izvan lučkog područja i namijenjenog za opću uporabu (prilazne ceste i slično)

• I slične aktivnosti,

4. Aktivnosti vezane uz poboljšanje funkcija morskih luka za koje su izravno odgovorne lučke uprave

• Nadgradnja infrastrukture vezane uz mjere kojima se unapređuje upravljanje i sigurnost prometa, kontrolu pomorskog prometa i slične aktivnosti,

• Rasvjeta unutar lučkog područja

• Aktivnosti koji doprinose energetskoj učinkovitosti luke, sigurnosnoj zaštiti luke, ekologiji luke

• I slične aktivnosti,

5. Nabava i ugradnja potrebne opreme vezane uz prihvatljive aktivnosti u točkama 3 i 4 a koje su povezane uz obalni linijski pomorski prijevoz, sigurnost plovidbe i slično

6. Stručni nadzor građenja.

7. Promidžba i vidljivost

6. Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/prijava-odabir) u elektroničkom obliku.

Poziv se vodi kao ograničeni postupak u modalitetu trajnog poziva.

Datum objave Poziva na središnjoj mrežnoj stranici NPOO (https://planoporavka.gov.hr/) i javnom portalu sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/prijava-odabir) označava datum objave Poziva, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 31. prosinca 2023. godine.


Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Prva izmjena poziva


Sadržaj:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je prvu izmjenu poziva C1.4. R3-I1 Program modernizacije luka otvorenih za javni promet.

Izmjena se odnosi na krajnji rok za prijavu te su u skladu sa tim izmijenjene i Upute za prijavitelje i Sažetak poziva.

Krajnji rok za prijavu promijenjen je sa 31. prosinca 2023. godine na 31. svibanj 2024. godine

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.

Posljednje ažuriranje: 06.12.23, 15:17

Pregled potpisanih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava


Sadržaj:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti 6.798.350,66 Eura za projekt "NNovi putnički terminal (bazen Gradska luka Split)" iz poziva „N NPOO.C1.4.R3-I1.01 Program modernizacije luka otvorenih za javni promet" sklopljen je dana 31. kolovoza 2023. godine s korisnikom bespovratnih sredstava Lučka uprava Split, Gat. Sv. Duje 1, Split.

Projektom je obuhvaćena Izgradnja novog putničkog terminala (bazen Gradska luka Split)

Posljednje ažuriranje: 16.10.23, 11:17