Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Zatvoren

Naziv poziva: Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra

Kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I3.01

Kategorije

 • Sva pitanja (81)
 • Prihvatljivost prijavitelja (22)
 • Prihvatljivost projekta (18)
 • Prihvatljivost troškova (15)
 • Prihvatljivost aktivnosti (3)
 • Ostalo (23)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 65pbVKjv DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 02.03.23, 11:07

  Poštovani,

  Grad je osnivač Javne ustanove- Zavičajnog muzeja koji bi bio prijavitelj, no muzej je osnovan u siječnju 2021. godine . Budući da je u dokumentaciji navedeno da je potrebno dostaviti financijska izvješća za prethodne tri godine, mora li prijavitelj zaista i poslovati tri godine ili je prihvatljiv ako posluje i kraće i dostavlja financijska izvješća za godine koje ima?

  Unaprijed zahvaljujem,

  Prijavitelj, koji nije u mogućnosti dostaviti financijska izvješća za prethodne tri godine, nije prihvatljiv. Iz financijskih izvješća prijavitelja vidljiv je udio javnog financiranja u referentnom razdoblju (tri godine) čime se, sukladno točki 1.5 UzP-a, dokazuje da projektni prijedlog ne sadrži elemente državnih potpora.

  DATUM ODGOVORA: 07.03.23, 13:16

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 65B6q1TG DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 02.03.23, 08:57
  1. Može li predmet prijave biti zgrada koja je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro namijenjeno za interpretacijski centar, ali je trenutno zbog oronulosti i nesigurnosti zatvorena za posjetitelje?

  2. Kojim dokumentom se zadovoljava uvjet "prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost u zgradi koja će se energetski obnavljati"?

  3. Dali je prihvatljiva zgrada, pojedinačno zaštićeno kulturno dobro namijenjeno za kulturu, koja je ustanovi dana na upravljanje nakon objave predmetnog poziva?

  Kako bi projektni prijedlog bio prihvatljiv za financiranje, mora udovoljiti svim uvjetima prihvatljivosti. Sukladno natječajnoj dokumentaciji, prijavitelj u zgradi koju želi energetski obnoviti, mora obavljati kulturnu djelatnost, dakle zgrada mora biti u funkciji.

  Dokumentacija kojom se dokazuje da je prijavitelj korisnik zgrade koja se energetski obnavlja i da u njoj obavlja kulturnu djelatnost je:

  Obrazac 2 - Izjava prijavitelja i Važeći akt za građenje ili (ako se projektnoj prijavi ne prilaže akt za građenje) zemljišno knjižni izvadak ili dokaz izvanknjižnog vlasništva, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja projektnog prijedloga. 

  Dodatno, ako prijavitelj nije vlasnik zgrade koja se energetski obnavlja, kao dokaz se dostavlja i Sporazum/ugovor o korištenju zgrade, sve sukladno točki  3.1 Uputa za prijavitelje i Prilogu 3. Kontrolne liste za provjeru prihvatljivosti – prihvatljivost prijavitelja).

  Natječajnom dokumentacijom nije propisano minimalno trajanje razdoblja u kojem je prijavitelj, prethodno podnošenju projektnog prijedloga, koristio zgradu koja je predmet energetske obnove.

  DATUM ODGOVORA: 07.03.23, 13:15

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 654aaIf8 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 13.03.23, 13:01

  Poštovani, prijava na ovaj poziv ne uključuje vanjsku ovojnicu zgrade? u tehničkim uvjetima je sve vezano uz sustave grijanja, no bez cjelovite ovojnice nema baš koristi smanjiti potrošnju ugradnju npr. dizalice topline. Je li očekivani i prihvatljivi trošak osim promjene načina grijanja, vanjska ovojnica: fasada i prozori ?!

  Sukladno točki 2.7. Uputa za prijavitelje, aktivnosti kojima se poboljšavaju energetska svojstva ovojnice zgrade prihvatljive su za financiranje. Navedene aktivnosti trebaju biti u skladu s Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) te ostalim važećim propisima.

  DATUM ODGOVORA: 16.03.23, 11:40

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 65J9zzSk DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 28.03.23, 11:20

  Potencijalni prijavitelj je prilikom provedbe projekata financiranih iz prošlog EU višegodišnjeg razdoblja izradio projektno-tehničku dokumentaciju te je za objekt izradio glavni projekt i ishodio sve potvrde javno-pravnih tijela.

  Projektom su, između ostalog, predviđene radnje namijenjene podizanju energetske učinkovitosti, radnje namijenjene podizanju mehaničke otpornosti i stabilnosti te radnje namijenjene povećanju pristupačnosti građevine. No, osim navedenih aktivnosti, u projektu su predviđene i druge aktivnosti koje ovim natječajem nisu predviđene kao prihvatljive.

  Je li prihvatljivo prijavu izvršiti temeljem glavnog projekta koji u sebi sadržava ovom natječaju prihvatljive i neprihvatljive aktivnosti, a troškovnik izraditi na način da će u njemu biti obuhvaćeni samo radovi prihvatljivi za ovaj natječaj te da on predstavlja planirani opseg projekta koji bi se prijavio na ovaj natječaj?

  Prijava projektnog prijedloga moguća je temeljem glavnog projekta kojim su uz prihvatljive aktivnosti, predviđene i aktivnosti koje su neprihvatljive u okviru ovog poziva. Pritom, svi uvjeti prihvatljivosti navedeni u natječajnoj dokumentaciji moraju biti ispunjeni. Prijavitelj je u projektnoj prijavi dužan dostaviti proračun svih troškova potrebnih za realizaciju projekta, sukladno uputi u Prijavnom obrascu i točki 2.11 Uputa za prijavitelje. Neprihvatljive troškove snosi prijavitelj.  

  DATUM ODGOVORA: 31.03.23, 14:47

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 65dHWjl5 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 03.03.23, 12:01

  Poštovani/a,

  vezano uz natječajnu dokumentaciju koja se prilaže prilikom prijave, u slučaju da se ne može ishoditi Izvješće o provedenom energetskom pregledu, je li dovoljno dostaviti dokument o modeliranoj potrošnji?

  Prijavitelj je prilikom podnošenja projektnog prijedloga obavezan dostaviti Izvješće o energetskom pregledu zgrade i važeći energetski certifikat koji se odnose na stanje zgrade prije obnove te drugu dokumentaciju na način kako je navedeno u točki 3.1 Sadržaj projektnog prijedloga (Upute za prijavitelje).

  DATUM ODGOVORA: 07.03.23, 13:18

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 65RoRU6a DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 03.03.23, 08:16

  Poštovani,

  U UzP je kao prihvatljiv prijavitelj navedena ustanova u kulturi kojoj je osnivač:

  - RH i/ili

  - JLP(R)S i/ili

  - ustanova kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S.

  Prijavitelj mora biti korisnik zgrade koja se energetski obnavlja  i u njoj obavljati kulturnu djelatnost.

  Umjetnička škola Poreč po Statutu obavlja djelatnost osnovnoškolskog glazbenog i plesnog obrazovanja koje obuhvaća odgoj i obrazovanje učenika i stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja u glazbenim i plesnim programima. U obavljanju djelatnosti Škola izvodi ove programe:
  - Program osnovnog glazbenog obrazovanja u šestogodišnjem trajanju za programe: klavir,
  violina, flauta, gitara, harmonika, violončelo, truba i trombon,
  - Program osnovnog plesnog obrazovanja u četverogodišnjem trajanju za program suvremenog
  plesa.

  U Sudskom registru Umjetnička škola Poreč upisana je za djelatnost osnovnoškolskog, glazbenog i plesnog obrazovanja koje obuhvaća odgoj i obrazovanje učenika i stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja u glazbenim i plesnim programima

  Primjerice, na stranicama Ministarstva kulture, uz ostale kulturne djelatnosti, navedena je i

  Sukladno svemu navedenom, smatra li se Umjetnička škola Poreč prihvatljivim prijaviteljem u okviru Poziva tj. smatra li se ustanovom u kulturi i/ili ustanovom koja obavlja kulturnu djelatnost?

  Zahvaljujem na odgovoru.

  Sukladno točki 2.1 Uputa za prijavitelje, prihvatljivi prijavitelji su ustanove u kulturi. Obrazovne ustanove (uključujući ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja) nisu prihvatljivi prijavitelji.

  DATUM ODGOVORA: 07.03.23, 13:17

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 654hWVmc DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 02.03.23, 09:45

  U dijelu UzP 1.3. jedan od uvjeta za prihvatljivost zgrada je i "imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline".

  Da li "zaštićene kulturno-povijesne cjeline" u smislu ispunjavanja uvjeta natječaja uključuju sve (A, B i C) zone zaštite?

  Prihvatljivost projektnog prijedloga u odnosu na uvjet da zgrada koja se obnavlja ima status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili da se nalazi u kulturnopovijesnoj cjelini možete provjeriti uvidom u Informacijski sustav kulturne baštine, koji je javno dostupan. U slučaju da podaci u javnom registru nisu dostupni, status kulturnog dobra može se tijekom postupka dodjele dokazati drugom odgovarajućom dokumentacijom. Za financiranje su prihvatljive sve zone zaštite unutar obuhvata utvrđenih Rješenjem o zaštiti kulturno-povijesne cjeline.

  DATUM ODGOVORA: 07.03.23, 13:16

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 65UHTx3u DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 27.03.23, 12:06

  Ovim putem molimo nadležno tijelo da redefinira ograničenje navedeno u Tablici 2. unutar točke 1.4. Uputa za prijavitelje.

  Naime, uzimanje GBP kao osnove za izračun maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava ne samo za mjere energetske učinkovitosti, već i za dodatne i horizontalne mjere u nepovoljan položaj stavlja sve prijavitelje čiji obuhvati nemaju značajan broj m2 površina unutar zgrade, ali predstavljaju veće sklopove koji obuhvaćaju vanjske atrije, šetnice, vrtove i sl., a koji jesu sastavni dio infrastrukture.

  Predlažemo, stoga, ili da se postojeći iznos od 902,52 EUR/m2 poveća, ili da se aktivnosti b) dodatne mjere i c) horizontalne mjere izuzmu iz ovog ograničenja te da se omogući njihovo neometano financiranje.

  Tijekom programiranja Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026. korištena je metodologija razvijena za procjenu troškova energetske obnove zgrada sa statusom kulturnog dobra, uključujući provedbu dodatnih i horizontalnih mjera. Primjenom metodologije utvrđen je maksimalni jedinični iznos bespovratnih sredstava po m2 /GBP.

   

  Maksimalni jedinični iznos bespovratnih sredstava povezan je s ispunjenjem pokazatelja NPOO-a C6.1.R1-I3-T358 Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra, koji je zadan za investiciju C6.1.R1-I3 u okviru koje je objavljen ovaj Poziv. Naime, RH se obvezala Operativnim sporazumom za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. da će provedbom investicije C6.1.R1-I3, do lipnja 2026. godine dovršiti energetsku obnovu najmanje 31.000 m2 zgrada sa statusom kulturnog dobra (uz zadovoljenje i ostalih zahtjeva propisanih NPOO-om te drugim nacionalnim i EU propisima).

   

  Iz navede argumentacije proizlazi da nije moguće povećati utvrđeni jedinični iznos. U slučaju da troškovi projektnog prijedloga prelaze ograničenja maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava po pojedinačnim aktivnostima iz Tablice 2. u točki 1.4. Uputa, to su neprihvatljivi troškovi i snosi ih prijavitelj/korisnik.

  DATUM ODGOVORA: 31.03.23, 14:45

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 65rvCkxI DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 12.09.23, 11:26

  Poštovani,

  ljubazno Vas molimo za informaciju na koji način je moguće poslati odgovor u sustav, s obzirom na to da se u Pretincu (kategorija "Zahtjevi za pojašnjenjem" i "Projektni pretinac") ne nudi mogućnost slanja odgovora?
  Naime, zaprimljen je zahtjev za pojašnjenjem pri čemu nam je, samo putem poruke, produžen rok za predaju odgovora. Rečeno je da odgovor treba biti poslan porukom kroz pretinac, no ne nudi se mogućnost slanja odgovora.

  Unaprijed hvala.

  Poštovani,

  ako niste u mogućnosti poslati odgovor kojim se nadovezujete na prijašnju prepisku s Provedbenim tijelom, pristupite pretincu svog projektnog prijedloga te u dijelu „Zahtjevi za pojašnjenjem“ odaberite opciju „Kreiraj poruku" (pravokutnik označen plavom bojom) koja Vam se nudi u desnom gornjem kutu zaslona. U novostvorenu poruku unesite sadržaj pojašnjenja kojeg dostavljate Provedbenom tijelu.

   

   

   

  DATUM ODGOVORA: 12.09.23, 14:53

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 65Ma6AG7 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 03.03.23, 13:00

  Poštovani,

  Zanima nas da li je prihvatljiv prijavitelj ustanova čiji je osnivač županija koja koristi zgradu (vlasnik je JLS) sa statusom zaštićenog kulturnog dobra i  unutar iste provodi svoje aktivnosti/djelatnosti:

  -valoriziranje, čuvanje i promicanje autohtonog glazbenog i drugog izričaja Hrvatskog primorja, Istre i otoka, a posebno stvaralaštva Ivana Matetića Ronjgova i drugih skladatelja čija se djela temelje na takvim elementima

  - glazbene, muzejske, izložbeno-galerijske, izdavačke, stručno-znanstvene i druge programe i manifestacije u kojima se posebni naglasak daje čakavskom izričaju i njegovanju autohtone kulturne tradicije,

  - organiziranje kultumo-umjetničkih manifestacija, stručnih katedri i drugih aktivnosti vezanih uz djelatnost Ustanove,

  – prikupljanje, sređivanje i pohranjivanje rukopisne građe Ivana Matetića Ronjgova i drugih stvaratelja čija djela su vezana uz područje Primorsko-goranske županije,

  – nakladnička djelatnost radi prezentiranja glazbenog, književnog i drugog umjetničkog stvaralaštva vezanog uz djelatnost Ustanove.

  te unutar sudskog registra za istu pod pravnim oblikom ne stoji „ustanova u kulturi“ nego  „ustanova“.

  Također, zanima nas da li predmet prijave može energetska obnova zgrade koja je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave čiji je korisnik gore navedena županijska ustanova koja za korištenje plaća zakup jedinici lokalne samouprave.

  Unaprijed se zahvaljujemo na odgovoru.

  Sukladno točki 2.1 Uputa za prijavitelje, prijavitelj mora biti korisnik zgrade koja se energetski obnavlja  i u njoj obavljati kulturnu djelatnost.  Zgrade koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti su zgrade javne i društvene namjene u kojima se obavljaju djelatnosti u području kulture, a osobito muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i audiovizualne. Pravni oblik ustanove u kulturi jest ustanova (kako je navedeno i u Sudskom registru) dok su djelatnosti koje ustanova obavlja navedene u Sudskom registru i Statutu ustanove.

  Ako prijavitelj nije vlasnik zgrade koja se energetski obnavlja, kao dokaz se dostavlja i Sporazum/ugovor o korištenju zgrade i Izjava suglasnosti vlasnika/suvlasnika zgrade o provedbi projekta i osiguravanju trajnosti projekta i projektnih rezultata, sve sukladno točki  3.1 Uputa za prijavitelje i Prilogu 3. Kontrolne liste za provjeru prihvatljivosti – prihvatljivost prijavitelja).

  DATUM ODGOVORA: 07.03.23, 13:18


1-10 od 81 zapisa
...

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.