Tehnička podrška
Povratak na poziv

Kategorije

 • Sva pitanja (288)
 • Prihvatljivost prijavitelja (23)
 • Prihvatljivost projekta (60)
 • Prihvatljivost troškova (65)
 • Prihvatljivost aktivnosti (22)
 • Ostalo (118)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 7JkOQC8 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.05.22, 15:59

  Poštovani,

  općina na svom području još opće nema vrtića jer nema novaca za održivost vrtića, a ima 61 živorođeno dijete u dobi za vrtić prema dostavljenoj tablici (podaci DZS). Potreba postoji, novi zakon koji je u saboru u drugom čitanju o predškolskom odgoju govori da će takvim općinama osigurati sredstva za održivost i mi smo spremni napraviti vrtić u skladu s pravilima, ali bi smo mogli uštedjeti ukoliko ne bi smo trebali osnivati ustanovu već koristili ustanovu vrtića od susjedne općine. U tom slučaju susjedna općina gradi na našem području područni vrtić, što se sufinancira 95 %, a ostalo su vlastita sredstva općine koja u našem slučaju će iznositi 400 - 500 tis kn, a što nam je također previše za buđet općine. Da li je prihvatljivo da mi kao općina gradimo matični vrtić koji se financira 100% prihvatljivih troškova te da koristimo upravljačke resurse vrtića susjedne općine, odnosno da nemamo ravnatelja, tajnika itd..? Ili nam preostaje da izgradimo matični vrtić za 61 dijete i osnujemo ustanovu, a održivost ćemo prema novom zakonu osigurati uz potporu ministarstva ili županije?

  U okviru Poziva nije zadano sufinanciranje prijavitelja/partnera. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu određuje se isključivo umnoškom broja dodatnih dnevnih boravaka, maksimalnog iznosa po dnevnom boravku (1.440.000,00kn) te koeficijenta kategorije ulaganja sukladno točki 1.3 Uputa za prijavitelje te uključuje sve prihvatljive aktivnosti pod točkom 2.7. i  sve prihvatljive troškova pod točkom 2.10.

  Standardna veličina jediničnog troška (SVJT) navedena je u Prijavnom obrascu za svaku kategoriju ulaganja sukladno dolje navedenom:

   

  a)     Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić): 1.440.000,00 kn

  b)      Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom): 1.368.000,00 kn

  c)       Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje): 1.224.000,00 kn

  d)      Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje: 1.224.000,00 kn

  e)      Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene: 720.000,00 kn

   

  Prijavitelj prijavljuje projekt za jedan objekt na području prijavitelja s obzirom da je točkom  2.4. Uputa za prijavitelje propisano da ukupan zbroj postojećih i dodatnih mjesta za jasličke i vrtićke skupine ne smije prelaziti 100% broja živorođene djece u dobi za vrtić na području prijavitelja prema podacima DZS te isto predstavlja isključujući kriterij.

  Također, točkom 2.2. Uputa za prijavitelje, prijavitelju je omogućeno projektni prijedlog podnijeti samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili dječjim vrtićem i/ili osnovnom školom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska.  Prijavitelj i partner svoje odnose, uloge i odgovornosti reguliraju Sporazumom o partnerstvu (Prilog 3) koji se dostavlja s prijavom. 

  Napominjemo da se u skladu s kriterijem kvalitete 2.2. Učinkovitost dodatnih kapaciteta (točka 4.1 Uputa za prijavitelje), projektu dodjeljuje dodatnih 10 bodova ako

  a) prijavljuje projekt u partnerstvu s više općina i/ili gradova i/ili županija te će novim kapacitetima biti obuhvaćena djeca iz više općina i/ili gradova,

  b) prijavljuje projekt područnog vrtića kojem je osnivač drugi grad ili općina ili županija,

  c) koristi postojeće resurse kao što je škola kojoj je osnivač drugi grad ili općina ili županija.

  Projektni prijedlog mora biti u okviru zadanog minimalnog i maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava.

  DATUM ODGOVORA: 10.05.22, 14:54

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 1.1.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   Ispravak izračuna:

   a)      Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić): 1.440.000,00 kn

   b)      Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom): 1.368.000,00 kn

   c)       Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje): 1.224.000,00 kn

   d)      Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje: 1.224.000,00 kn

   e)      Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene: 864.000,00 kn

   f)      Adaptacija i opremanje postojećih prostora 720.000,00 kn

   12.05.22, 10:03

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 7lH3FLb DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.05.22, 12:44

  s

  Nedovršeno pitanje

  DATUM ODGOVORA: 10.05.22, 14:54

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 7k905dO DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.05.22, 14:44

  Poštovani,

  molim Vas pojašnjenje o tome što sve ulazi u iznos od 1.440.000,00 kn po dnevnom boravku. Jesu li u tome iznosu obuhvaćeni samo ulaganja koja stoje pod točkom 2.7. Uputa za prijavitelje, podtočka 1. Osnovne kategorije ulaganja (aktivnosti 1.1. - 1.5.)? Odnosno, jesu li u navedeni iznos uključeni i troškovi pod točkama 2. Promidžba i vidljivost i 3. Upravljanje projektom i administracija?

  Ako nisu, molim Vas pojašnjenje kako će se dodjeljivati sredstva za te aktivnosti, postoji li neki omjer sufinanciranja ili će se dobiti sredstva u 100%-tnom iznosu? Primjerice, ako se u prijavni obrazac stavi da je trošak aktivnosti Promidžbe i vidljivosti 20.000,00 kn, kako ćete odrediti kolika će se bespovratna sredstva dobiti za tu aktivnost?

  U  Uputama za prijavitelje u točki 1.3 Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava određen je najveći mogući iznos po dnevnom boravku 1.440.000,00 HRK.  Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu određuje se umnoškom broja dodatnih dnevnih boravaka, maksimalnog iznosa po dnevnom boravku (1.440.000,00kn) te koeficijenta kategorije ulaganja sukladno točki 1.3 Uputa za prijavitelje te uključuje sve prihvatljive aktivnosti pod točkom 2.7. i  sve prihvatljive troškova pod točkom 2.10.

  Standardna veličina jediničnog troška (SVJT) navedena je u Prijavnom obrascu za svaku kategoriju ulaganja sukladno dolje navedenom:

   

  a)      Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić): 1.440.000,00 kn

  b)      Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom): 1.368.000,00 kn

  c)       Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje): 1.224.000,00 kn

  d)      Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje: 1.224.000,00 kn

  e)      Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene: 720.000,00 kn

  DATUM ODGOVORA: 10.05.22, 14:54

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 3.1.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   Ispravak izračuna:

   a)      Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić): 1.440.000,00 kn

   b)      Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom): 1.368.000,00 kn

   c)       Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje): 1.224.000,00 kn

   d)      Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje: 1.224.000,00 kn

   e)      Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene: 864.000,00 kn

   f)       Adaptacija i opremanje postojećih prostora 720.000,00 kn

   12.05.22, 10:16

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 7hpvDlN DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 03.05.22, 18:50

  Na 16. stranici u poglavlju „2.7 Prihvatljive aktivnosti projekta“ navedeno je „Upravljanje projektom i administracija“. Molimo pojašnjenje koji su sve troškovi prihvatljivi? Jesu li prihvatljivi i troškovi plaća osoblja zaposlenih u JLS, a koji će biti angažirani na provedbi projekta i hoće li se taj trošak gledati kao sufinanciranje korisnika?

  Trošak vanjske usluge upravljanja projektom i administracija je prihvatljiv. Troškovi rada (plaća) na projektu zaposlenika prijavitelja i/ili partnera nisu prihvatljivi. Sufinanciranje prijavitelja nije zadano Pozivom.  Prijavitelj samostalno i/ili sa svojim partnerom/partnerima provodi projekt pravovremeno i u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovim Uputama. Prijavitelj mora osigurati odgovarajuće kapacitete za provedbu projekta na način da ima imenovanog voditelja projekta što Prijavitelj dokazuje Izjavom o imenovanju voditelja projekta (Obrazac 3.).

  DATUM ODGOVORA: 10.05.22, 14:55

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 7FfVFuU DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.05.22, 14:47

  Poštovani,

  u prijavnom obrascu na prvoj stranici pod rubrikom Prijavitelj nalazi se podrubrika Podaci o odgovornoj osobi u koju ne možemo ništa upisivati. Molim Vas informaciju kako treba i treba li uopće popuniti tu rubriku?

  Upite vezane uz tehnička pitanja i nejasnoće vezane uz rad sustava možete poslati putem ikone Tehnička podrška https://fondovieu.gov.hr/portal/najcesca-pitanja

  DATUM ODGOVORA: 10.05.22, 14:54

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 7Yzzb2z DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.05.22, 09:37

  Molim pojašnjenje prihvatljivosti prijavitelja JLS koji je jedan od osnivača predškolske ustanove, uz ostalih 8 gradova na području županije? Projekt bi se odvijao na području JLS-a prijavitelja, na nekretnini koja je u vlasništvu JLS-a prijavitelja, i najveći broj djece u predškolskoj ustanovi gravitira upravo s područja JLS-a prijavitelja. Je li u tom slučaju potrebna i suglasnost ostalih osnivača?

  Sukladno točci 2.1. Uputa za prijavitelje, prihvatljivi prijavitelji na poziv su jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20), kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19). Prijavitelj može prijaviti projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili dječjim vrtićem i/ili osnovnom školom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska. Vezano uz postupke prijave projektnog prijedloga na poziv, u slučaju više osnivača jednog dječjeg vrtića, prijavitelj bi trebao postupiti prema Aktu o osnivanju dječjeg vrtića ili drugom jednakovrijednom dokumentu te sukladno pravima i odgovornostima svih osnivača. Ulaganja u okviru Poziva su prihvatljiva ako doprinose pokazatelju Kapacitet učionice novih/dograđenih/nadograđeni/rekonstruiranih/adaptiranih ustanova odnosno ulaganja će rezultirati s najmanje jednim novim dnevnim boravkom čime bi se povećao broj mjesta u odnosu na postojeće. Najveći broj dnevnih boravaka prihvatljiv za financiranje je broj novih dnevnih boravaka koji zajedno s postojećim kapacitetima obuhvaća svu živorođenu djecu u dobi za vrtić na području prijavitelja prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS).

  DATUM ODGOVORA: 10.05.22, 14:55

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 7Sk0122 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.05.22, 11:59

  Što je s onim potencijalnim prijaviteljima za koje ne postoje podaci o broju djece na stranici MZO-a na linku Podaci za Javni poziv ? Konkretno, u slučaju na području Varaždinske županije se radi o općini Donja Voća i Breznički Hum. Ujedno, potrebno je uz prijavu priložiti i Izjavu o postojećim kapacitetima predškolskih ustanova koja se nalazi na poveznici odgovarajuće županije (dostupno na str. 23. Uputa za prijavitelje), za prethodno navedene općine (D. Voća i B. Hum) predmetna izjava ne postoji. Što s tim?

  U Uputama za prijavitelje (točka 3.1.) navedene su poveznice na mape županija, a unutar svake mape nalazi se Excel tablica OpcinaBezVrtica u koju je potrebno upisati naziv općine/grada na čijem području nema objekta za predškolski odgoj i obrazovanje. U slučaju potrebe, za unos je slobodno i polje napomene.

  DATUM ODGOVORA: 10.05.22, 14:54

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 7PNzKI0 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.05.22, 11:58

  U toč. 1.4. Uputa za prijavitelje (dvostruko financiranje) navedeno je da prijavitelj ne smije tražiti/primiti sredstva iz drugih javnih izvora za troškove koji će mu biti nadoknađeni u okviru prijavljenog projektnog prijedloga i za financiranje odabranog projekta (dokazuje se Izjavom prijavitelja/partnera (Obrazac 1.), ostali dostupni izvori. U Obrascu 1., između ostalog, definirano je: „Navedeno znači i da trošak prijavljen u zahtjevu za nadoknadu sredstava u okviru projekta koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) nije prijavljen za potporu iz drugog fonda ili instrumenata Unije ili za potporu istog fonda u okviru drugog programa. Također, primam na znanje činjenicu, razumijem i potvrđujem da trošak koji je financiran iz nacionalnih javnih izvora ne može biti/nije financiran iz proračuna Unije i obrnuto.“ Naposljetku, da li se poštuje načelo zabrane dvostrukog financiranja ili ne provjera se u okviru Priloga 12. (Kontrolna lista za provjeru dvostrukog financiranja u postupku dodjele bespovratnih sredstava). Pitanje glasi: da li navedene odredbe znače da se u okviru predmetnog projektnog prijedloga koji se prijavljuje na ovaj Poziv ne smiju prijaviti troškovi koji su prijavljeni u okviru nekog drugog projektnog prijedloga koji je prijavljen na neki drugi javni poziv/natječaj financiran EU sredstvima. Konkretno, radi se o projektnom prijedlogu koji obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića te se isti prijavio na natječaj „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ u okviru NPOO-a. Projekt je u postupku evaluacije i sam Prijavitelj još uvijek nemam nikakvu povratnu informaciju o tijeku tog postupka.

  S obzirom da je projekt u postupku evaluacije, moguća je prijava na ovaj Poziv. Međutim, ukoliko će prijavitelj do prijave projektnog prijedloga na ovaj Poziv imati informaciju o uspješnosti druge prijave, dužan je isključiti specifičan trošak. Ukoliko takva informacija neće biti dostupna do podnošenja projektnog prijedloga na Poziv, prijavitelj je dužan upozoriti na potencijalno dvostruko financiranje kada bude poznat status obje prijave.  Također, u provedbi nije moguće potraživati nadoknadu sredstva za isti trošak u okviru različitih izvora financiranja jer bi isto značilo dvostruko financiranje.

  DATUM ODGOVORA: 10.05.22, 14:54

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 7nlia9M DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.05.22, 08:43

  Poštovani,

  objekt ima 640 kvadratnih metara korisne površine, koja bi se mogla prenamijeniti u vrtić i cca 180 kvadratnih metara dvorišnog vanjskog prostora u sklopu objekta, obzirom da unutar korisne površine ima mjesta za cca 80 djece dali nam je u tome slučaju prihvatljiv vanjski prostor, obzirom da se prostor nalazi u užem djelu grada gdje ima zelene površine i dječje igrališta?

  Unaprijed se zahvaljujemo na odgovoru.

  U Uputama za prijavitelje u točki 1.3 Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava navedene su kategorije ulaganja koje se odnose na ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje te postojeće građevine druge namjene. Prostori ustanove za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja definirani su nacionalnim zakonodavstvom navedenim u točki 1.1. Uputa za prijavitelje Pravna osnova, odnosno člankom 44. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10). Trošak opremanja je prihvatljiv sukladno kategorijama ulaganja, međutim, projekt mora doprinositi pokazatelju Kapacitet učionice novih/dograđenih/nadograđeni/rekonstruiranih/adaptiranih ustanova odnosno ulaganja će rezultirati s najmanje jednim novim dnevnim boravkom čime bi se povećao broj mjesta u odnosu na postojeće.

  DATUM ODGOVORA: 10.05.22, 14:55

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 7XM8dSI DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.05.22, 13:21

  Poštovani,

  ukoliko prijavitelj nema izrađen troškovnik za adaptaciju da li se vodi formulom za izračun sukladno točki 1.3. Uputa za prijavitelje?

  Isto tako dali je potrebno učitavanje troškovnika u sustav?

  S poštovanjem.

  Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu određuje se isključivo umnoškom broja dodatnih dnevnih boravaka, maksimalnog iznosa po dnevnom boravku (1.440.000,00kn) te koeficijenta kategorije ulaganja sukladno točki 1.3 Uputa za prijavitelje te uključuje sve prihvatljive aktivnosti pod točkom 2.7. i  sve prihvatljive troškova pod točkom 2.10.

  Standardna veličina jediničnog troška (SVJT) navedena je u Prijavnom obrascu za svaku kategoriju ulaganja sukladno dolje navedenom:

   

  a)      Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić): 1.440.000,00 kn

  b)      Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom): 1.368.000,00 kn

  c)       Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje): 1.224.000,00 kn

  d)      Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje: 1.224.000,00 kn

  e)      Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene: 720.000,00 kn

   

  -          Isto tako dali je potrebno učitavanje troškovnika u sustav?

  Odgovor: Ne. Prijavitelj u okviru Poziva u sustavu ispunjava i podnosi Prijavni obrazac zajedno s projektnom dokumentacijom zadanom Pozivom.

  DATUM ODGOVORA: 10.05.22, 14:54

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 5.2.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   Ispravak izračuna:

   a)      Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić): 1.440.000,00 kn

   b)      Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom): 1.368.000,00 kn

   c)       Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje): 1.224.000,00 kn

   d)      Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje: 1.224.000,00 kn

   e)      Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene: 864.000,00 kn

   f)      Adaptacija i opremanje postojećih prostora 720.000,00 kn

   12.05.22, 10:20


1-10 od 288 zapisa
...

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.