Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Podrška transferu tehnologije

Kod poziva: NPOO.C3.2.R3-I1.02

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 11.04.23, 19:30

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 14.04.23, 00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 02.04.24, 23:58

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

Pitanja i odgovori (22)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Povećanje broja procesa prijenosa tehnologija na visokoobrazovnim institucijama i znanstvenim organizacijama.


Predmet ovog poziva

Program Podrška transferu tehnologije podržava istraživačke organizacije u provođenju projekata transfera tehnologije. Program je dio paketa komplementarnih programa i mjera koji za cilj imaju povećanje broja procesa transfera tehnologije u istraživačkim organizacijama u Republici Hrvatskoj.

Program podržava provedbu istraživačko-razvojnih aktivnosti u svrhu razvoja ili daljnjeg unaprjeđenja razvijenih rješenja i tehničke validacije, prije faze komercijalizacije. To uključuje primjerice izradu prototipa, pilotiranje, demonstracijske i slične aktivnosti. Korisnici će biti podržani za poslovnu validaciju, odnosno napore prema komercijalizaciji navedenih rješenja, što uključuje primjerice izradu analize tržišta, studije ili plana za komercijalizaciju, provjeru i zaštitu intelektualnog vlasništva, i dr. U slučaju kada u provedbi projekta sudjeluje partner, korisnik (istraživačka organizacija) će provoditi istraživačko-razvojne aktivnosti, a partner će u ulozi ureda za transfer tehnologije i znanja sudjelovati u provedbi dijela projekta koji se odnosi na poslovnu validaciju. 

Na Poziv se samostalno može prijaviti istraživačka organizacija koja u svojoj strukturi ima organizacijsku jedinicu koja obavlja aktivnosti ureda za transfer tehnologije i znanja. Istraživačka organizacija koja u svojoj strukturi nema organizacijsku jedinicu za transfer tehnologije i znanja se prijavljuje na Poziv zajedno s partnerom, koji je zasebni pravni subjekt u kojem je ustrojena jedinica koja obavlja aktivnosti transfera tehnologije i znanja ili zasebni pravni subjekt ustrojen kao ured za transfer tehnologije i znanja. Kako bi se istraživačke organizacije i uredi za transfer tehnologije i znanja usmjerili na stvaranje povoljnih institucionalnih uvjeta za transfer tehnologije.

Ukupna bespovratna sredstva: 4.505.939,35 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 65.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Znanstvenoistraživačke institucije

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Informacija o potpisanim ugovorima


Sadržaj:

U sklopu Poziva „Podrška transferu tehnologije” (referentni broj: C3.2.R3-I1.02) sklopljeni su sa šestero korisnika ugovori za provedbu projekata koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Popis informacija o korisnicima nalazi se u privitku.

Posljednje ažuriranje: 13.05.24, 14:58


OBAVIJEST 20. studenog 2023. Objava 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu „Podrška transferu tehnologije“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.02)


Sadržaj:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška transferu tehnologije“

Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

• Upute za prijavitelje:

 poglavlje 2.6. – dodana je odredba da završetak provedbe projekta mora biti najkasnije do 30. lipnja 2026. godine;

 poglavlje 2.10. – dodana napomena da prilikom upisa troškova unutar Sustava eNPOO prijavitelji trebaju upisati samo jednu stavku troška u polje „Oznaka troška s obzirom na definirana ograničenja“ iako sustav nudi mogućnost višestrukog izbora;

 poglavlja 3.1. i 3.3. - izmjena roka za podnošenje projektnih prijedloga s 31. prosinca 2023.g. na 2. travnja 2024.g.

 poglavlja 3.2. i 3.3. – izmjena roka za davanje pojašnjenja na pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva s 24. prosinca 2023.g. na 26. ožujka 2024.g.;

 poglavlje 3.3. – izmjena roka za postavljanje pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva s 17. prosinca 2023.g. na 19. ožujka 2024.g.;

 poglavlje 4.2. – dodane odredbe da će Zahtjevi za pojašnjenjem prijavitelju biti dostavljeni te je na njih obvezno odgovoriti putem sustava eNPOO te da prijavitelju nije dozvoljeno dostavljati ispravke ili dopune projektne dokumentacije na vlastitu inicijativu nakon predaje projektnog prijedloga;

 poglavlje 5.1. - dodana je odredba da završetak provedbe projekta mora biti najkasnije do 30. lipnja 2026. godine

• Prilozi:

 izmjena Priloga 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava sukladno izmjeni Uputa za prijavitelje

 izmjena Priloga 11. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja, partnera i projekta sukladno izmjenama Uputa za prijavitelje i Priloga 1

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 20.11.23, 15:27

OBAVIJEST 25. kolovoza 2023. godine – Početna anketa


Sadržaj:

Sukladno pravilima Poziva, ispunjavanje početne ankete nužan je preduvjet za sudjelovanje u postupku dodjele. Prilog 9. sadrži indikativni sadržaj početne ankete te poveznicu putem koje joj je moguće pristupiti.

 

U slučaju da nakon podnošenja početne ankete prijavitelj ustanovi da su omaškom uneseni krivi podatci, potrebno je dostaviti izjavu u kojoj će biti navedeno na koji se dio ankete odnosi omaška te koji je točan i ispravan podatak. Izjavu je potrebno ovjeriti potpisom prijavitelja odnosno osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja te ju priložiti kao dodatnu dokumentaciju projektnog prijedloga u sustavu eNPOO.

Posljednje ažuriranje: 25.08.23, 09:11

OBAVIJEST 7. kolovoza 2023. – Uputa o popunjavanju Obrasca 7. članovi istraživačkog i projektnog tima


Sadržaj:

Članovi projektnog tima odgovorni su isključivo za obavljanje poslova koji pripadaju aktivnosti Grupe B Aktivnosti upravljanja projektom. Aktivnost B obuhvaća pripremu zahtjeva za plaćanje, pripremu i provedbu postupaka (javne) nabave i slično. Navedeno je potrebno primijeniti pri ispunjavanju Obrasca 7. Članovi istraživačkog i projektnog tima.

Napominjemo, u slučaju da se u dosad zaprimljenim projektnim prijedlozima u Obrascu 7. navode članovi projektnog tima koji će zapravo obavljati aktivnosti prijavitelja iz Grupe A i/ili aktivnosti prijavitelja/partnera iz Grupe C, što su aktivnosti za koje su odgovorni članovi istraživačkog tima, navedeno će se utvrditi u fazi ocjene kvalitete te će se takvi članovi uzeti u obzir pri vrednovanju istraživačkog tima.

Posljednje ažuriranje: 07.08.23, 15:46

OBAVIJEST 28. travnja 2023. - Obavijest o upisivanju troška osoblja u sustav eNPOO


Sadržaj:

U nastavku prilažemo detaljne upute o načinu upisa troška osoblja unutar sustava eNPOO zajedno s slikovnim prikazom istog u privitku.

Unutar prozora „Proračun“, stavka „Aktivnost s analizom troška“ potrebno je iz padajućeg prozora odabrati izbor „15% za neizravne troškove“. (Slika1.)

Unutar stavke „Standardna veličina jediničnog troška“ prijavitelj je obavezan za sve troškove osoblja odabrati opciju DA i nakon toga odabrati „+ Dodaj“ koji se nalazi s desne strane.

Predlažemo korisnicima da ne izabiru ponuđene SVJT opcije, već da se vode izračunom za novozaposlene osobe koji se nalazi u Prilogu 7. i Prilogu 8. te kroz opciju „+ Dodaj“ navedu izračun za pojedinu osobu za koju se trošak iskazuje (Slika1.)

Odabirom „+ Dodaj“ prijavitelju se otvara dodatni prozor unutar kojeg prijavitelj treba upisati slijedeće informacije:

Unutar stavke „Naziv stavke troška“ prijavitelj treba unijeti ime i prezime osobe za koju potražuje sredstva (za postojeće zaposlene osobe) ili oznaku npr.  Istraživač 1 (za novozaposlene osobe). (Slika 2.)

Unutar stavke „Iznos po jedinici (EUR)*“ prijavitelj treba unijeti vrijednost rada za jedan sat za osobu za koju potražuje sredstva.

Unutar stavke „Definicija jedinice*“ prijavitelj treba objasniti na koji način je došao do izračuna vrijednosti rada za jedan sat za navedenu osobu (sukladno Prilogu 7. i Prilogu 8.). (Slika 2.)

Kad se popune sva polja potrebno kliknuti u donjem lijevom kutu prozora „Potvrdi kako bi se navedeni trošak prikazao na popisu unutar stavke „Standardna veličina jediničnog troška“.  (Slika 3.)

Kako bi se navedeni trošak za osobu prikazao u proračunu prijavitelj treba unutar stavke „Aktivnost proračuna“ u desnom kutu kliknuti „+ Dodaj“. (Slika 4.)

Odabirom „+ Dodaj“ otvara se novi prozor unutar kojeg prijavitelj pod stavkom „Vrsta troška“ odabire „Standardna veličina jediničnog troška“. U padajućem izborniku pod stavkom „Naziv“ izlistavaju se svi troškovi koji su navedeni pod stavkom „Standardna veličina jediničnog troška“ i prijavitelj izabire trošak koji je ranije sam nadodao u navedenu listu. (Slika 5.)

Pod stavkom „Nositelj troška“ prijavitelj izabire s padajućeg izbornika ispravnu opciju i zatim pod stavkom „Opis“ treba se upisati opis navedenog troška. (Slika 5.)

Pod  stavkom „broj jedinica“ prijavitelj treba upisati broj sati koje će navedena osoba raditi na aktivnosti koja je vezana uz navedeni trošak. Sustav automatski popunjava vrijednost rada za jedan sat sukladno ranije unesenim podacima. (Slika 5.)

Prijavitelj također mora izabrati kategoriju financiranja iz padajućeg izbornika i na kraju pod stavkom „Vrsta troška u sustavu financiranja primjenom fiksne stope“ potrebno je izabrati opciju „Izravni troškovi osoblja“ te nakon toga kliknuti „potvrdi“ koji se nalazi u lijevom kutu. (Slika 5.)

Nakon toga navedeni trošak treba biti prikazan u tablici aktivnosti proračuna unutar koje se automatski izračunava trošak osoblja (vrijednost sata rada * broj jedinica). Za svaki trošak osoblja se automatski izračunava i neizravni trošak koji se automatski pripisuje ukupnoj vrijednosti aktivnosti te je vidljiv u posebnoj tablici „Fiksna stopa“ koja je vidljiva na dnu stranice. (Slika 6.)

Napominjemo kako prijavitelji ne upisuju „Neizravni trošak“ u sustav niti za njega samostalno izračunavaju vrijednost i da će tako upisan trošak biti neprihvatljiv te da samim time prijavitelj sam snosi odgovornost za isti.

Posljednje ažuriranje: 28.04.23, 15:37