Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Dokazivanje inovativnog koncepta - Drugi Poziv

Kod poziva: NPOO.C3.2.R3-I1.05

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 28.07.23, 16:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.10.23, 00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.01.24, 23:59

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

Pitanja i odgovori (120)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Posebni ciljevi Poziva:

A. Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja,

B. Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.


Predmet ovog poziva

Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te istraživačkim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Ukupna bespovratna sredstva: 4.799.920,37 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 26.500,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici
  • Znanstvenoistraživačke institucije
  • Građani

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

OBAVIJEST 28. prosinca 2023. godine - Produženje roka za zaprimanje projektnih prijedloga


Sadržaj:

Rok za zaprimanje projektnih prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi poziv“ produžuje se do 31. siječnja 2024. godine u 23:59h.

Posljednje ažuriranje: 28.12.23, 14:43

OBAVIJEST 28. studenog 2023. - Obavijest vezana uz unos neizravnih troškova u sustav


Sadržaj:

Za poduzeća:

- Za trošak osoblja za koji NE potražuju sredstva, potrebno je unijeti novu Aktivnost Projekta koja će se zvati „Neizravni trošak za osobe za koje se ne potražuje trošak osoblja“

- Napomena: Potrebno je unijeti kumulativan iznos neizravnih troškova (15% od troškova osoblja) za sve osobe za koje se ne potražuje trošak osoblja

- Trošak osoblja za koji ne potražuju bespovratna sredstva unose kao zaseban trošak koji će sami izračunati:

• Unose novu Aktivnost proračuna - naziv „Neizravni trošak za osobe za koje se ne potražuje trošak osoblja“

• Biraju Vrstu troška „stvarni trošak“

• Biraju Oznaku troška „neizravni troškovi“

• Biraju Kategoriju financiranja ovisno o visini potpore i veličini poduzeća sukladno Pozivu

• U kartici „Sažetak proračuna“ određuju intenzitet potpore ovisno o veličini poduzeća

Za istraživačke organizacije:

- Kako bi za trošak osoblja za koji NE potražuju sredstva potražili neizravne troškove, potrebno je unijeti novu Aktivnost Projekta koja će se zvati „Neizravni trošak za osobe za koje se ne potražuje trošak osoblja“

- Napomena: Potrebno je unijeti kumulativan iznos neizravnih troškova (15% od troškova osoblja) za sve osobe za koje se ne potražuje trošak osoblja

- Trošak osoblja za koji ne potražuju bespovratna sredstva unose kao zaseban trošak koji će sami izračunati:

• Unose novu Aktivnost proračuna - naziv „Neizravni trošak za osobe za koje se ne potražuje trošak osoblja“

• Biraju Kategoriju financiranja koja se odnosi na istraživačke organizacije

• Biraju Vrstu troška „stvarni trošak“

• Biraju Oznaku troška „neizravni troškovi“

• U kartici „Sažetak proračuna“ određuju intenzitet potpore 100%

Posljednje ažuriranje: 28.11.23, 11:55

OBAVIJEST 20. studenog 2023. - 2. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu „Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.05)


Sadržaj:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv“

Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

• Upute za prijavitelje:

 poglavlje 1.3. – izmijenjen je indikativni raspored objave budućih poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Dokazivanje inovativnog koncepta;

 poglavlje 2.6. – dodana je odredba da se životopisi ne dostavljaju za osoblje partnera Prepoznatog centra koje je zaduženo za rad na upravljanju inovacijskim ciklusom;

 poglavlje 2.7. – dodane su odredbe da osoblje prijavitelja/partnera koje je zaduženo za rad na upravljanju inovacijskim ciklusom mora biti imenovano u istraživački tim, ako je partner Prepoznati centar za navedeno osoblje nije potrebno dostavljati životopise niti će isti biti predmetom ocjene kvalitete te ako se za navedene aktivnosti planira angažirati Prepoznati centar kao vanjska usluga, tada se osoblje Prepoznatog centra ne smatra članovima istraživačkog tima nego vanjskim stručnjacima;

 poglavlje 2.10. – dodana napomena da prilikom upisa troškova unutar Sustava eNPOO prijavitelji trebaju upisati samo jednu stavku troška u polje „Oznaka troška s obzirom na definirana ograničenja“ iako sustav nudi mogućnost višestrukog izbora;

 poglavlje 3.1 – u tablicu 4. Dokumentacija koju je potrebno priložiti u okviru projektnog prijedloga kod Dokaza o istraživačkom timu dodana je odredba da za osoblje partnera Prepoznatog centra koje je zaduženo za rad na upravljanju inovacijskim ciklusom nije potrebno dostaviti životopise te da neće biti predmetom ocjene kvalitete;

 poglavlja 3.1. i 3.3. - izmjena roka za podnošenje projektnih prijedloga s 1. prosinca 2023.g. na 2. siječnja 2024.g.

 poglavlje 3.2. izmjena roka za davanje pojašnjenja na pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva na 26. prosinca 2023.g.;

 poglavlje 4.1. – brisana je formulacija „potpora male vrijednosti“;

 poglavlje 4.2. – dodane odredbe da će Zahtjevi za pojašnjenjem prijavitelju biti dostavljeni te je na njih obvezno odgovoriti putem sustava eNPOO te da prijavitelju nije dozvoljeno dostavljati ispravke ili dopune projektne dokumentacije na vlastitu inicijativu nakon predaje projektnog prijedloga;

 DODATAK 1. Strateški i zakonodavni okvir – brisana je formulacija „i potpora male vrijednosti“; dodan Zakon o porezu na dobit

• Prilozi:

 izmjena Priloga 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava sukladno izmjeni Uputa za prijavitelje

 izmjena Priloga 11. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja, partnera i projekta sukladno izmjenama Uputa za prijavitelje i Priloga 1

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 20.11.23, 15:45

OBAVIJEST 03. listopada 2023. godine - 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga za poziv „Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.05)


Sadržaj:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih za poziv „Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.05).

Sve izmijene unutar dokumentacije su označene i vidljive:

Ø  žutom bojom je označen novi tekst koji je ili nadodan ili izmijenjen u odnosu na prvotnu dokumentaciju,

Ø  stari tekst koji je potrebno izbaciti je označne sa strikethrough.

 

Veće izmjene dokumentacije vezane su uz prihvatljivosti prijavitelja:

Ø  prilagođena cjelokupna dokumentacija sukladno Obavijesti vezano uz definiranje fizičke osobe kao prijavitelja

Ø  Prilog 7. Smjernice za državne potpore izmijenjen na način da u potpunosti zamjenjuje prethodni te nije označen žutim promjenama jer ne bi bilo čitko za prijavitelje, a ide u korist pojednostavljenja procedure – jasnije pojašnjena definicija „istraživačke organizacije“

Ø  Sukladno navedenim izmjenama Priloga 7. nadodan je Obrazac 14.

 

Napominjemo, Poziv je otvoren za zaprimanje projektnih prijedloga do 01. prosinca 2023. godine.

 

Prethodna verzija dokumentacije na današnji dan prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 03.10.23, 15:15

OBAVIJEST 25. kolovoza 2023. godine – Početna anketa


Sadržaj:

Sukladno pravilima Poziva, ispunjavanje početne ankete nužan je preduvjet za sudjelovanje u postupku dodjele. Prilog 10. sadrži indikativni sadržaj početne ankete te poveznicu putem koje joj je moguće pristupiti.

 

U slučaju da nakon podnošenja početne ankete prijavitelj ustanovi da su omaškom uneseni krivi podatci, potrebno je dostaviti izjavu u kojoj će biti navedeno na koji se dio ankete odnosi omaška te koji je točan i ispravan podatak. Izjavu je potrebno ovjeriti potpisom prijavitelja odnosno osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja te ju priložiti kao dodatnu dokumentaciju projektnog prijedloga u sustavu eNPOO.

Posljednje ažuriranje: 25.08.23, 09:10

OBAVIJEST 22. kolovoza 2023. godine - Prihvatljivost prijavitelja - fizička osoba


Sadržaj:

Fizička osoba u kontekstu prihvatljivog prijavitelja na predmetni Poziv može biti bilo koja osoba koja podnosi projektni prijedlog u svojstvu fizičke osobe te koja se po evaluaciji projektnog prijedloga i formiranja rang liste, a prije donošenja Odluke o financiranju, obvezuje osnovati poduzeće koje zadovoljava definiciju mikro, malog ili srednjeg poduzeća, sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014, i koje će biti u njezinom u 100%-om vlasništvu.

 

Pritom udjeli u vlasništvu koje ta fizička osoba posjeduje u određenim poduzećima ili obrtima u trenutku prijave nisu relevantni za prihvatljivost fizičke osobe kao prijavitelja u početnoj fazi, jer će korisnik sredstava biti novoosnovano poduzeće. No napominjemo da će za novoosnovano poduzeće biti potrebno popuniti Skupnu izjavu kako bi se odredila veličina poduzeća koje će postati korisnik sredstava na temelju Poziva, a u Skupnoj izjavi će tada biti potrebno navesti i povezana i partnerska poduzeća.

Posljednje ažuriranje: 22.08.23, 11:29