Tehnička podrška
Povratak na poziv

Kategorije

 • Sva pitanja (44)
 • Prihvatljivost prijavitelja (3)
 • Prihvatljivost projekta (6)
 • Prihvatljivost troškova (14)
 • Prihvatljivost aktivnosti (1)
 • Ostalo (20)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 12p9LBrM DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 05.07.22, 08:15

  Poštovani!

  Sukladno uputama za prijavitelje u sklopu poziva Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R4.I1-Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane

  objavljenima na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/12 u prihvatljive prijavitelje navedene su

  „pravne osobe, neprofitne organizacije koje su upisane u Registar posrednika u lancu doniranja hrane u minimalnom trajanju od 6 mjeseci u odnosu na datum objave ovog Poziva (točka 2.1.1.)

  što u našem slučaju Caritas Zagrebačke nadbiskupije jest.

   

  Projektni prijedlozi podnose se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku.

   

  U Uputama za korištenje aplikacije NPOO fondovieu – prijavitelji, Verzija dok. 1.3. iz svibnja 2022. godine nalazi se i tablica

  Pregled ovlaštenih osoba prema vrsti prijavitelja (vrsti subjekta).

   

  <img src="file:///C:/Users/proje/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg">

   

   

  U točki 5.1.2. među popisom prijavitelja navode se Vjerske zajednice za koje treba dostaviti ispis iz Evidencije vjerskih zajednica.

   

  <img src="file:///C:/Users/proje/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg">

   

  Napominjemo da vjerske zajednice i pravne osoba katoličke Crkve nisu jedno te isto, te da postoje dvije različite evidencije:

  Evidencija vjerskih zajednica i Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve koje se vode pri Ministarstvu pravosuđa i uprave.

   

  <img src="file:///C:/Users/proje/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg">

  Nad/biskupijski Caritasi u Republici Hrvatskoj vode se u Evidenciji pravnih osoba Katoličke Crkve pri Ministarstvu pravosuđa i uprave.

  Ukoliko formalni uvjet za prijavu projekata putem sustava NPOO u elektroničkom obliku bude ispis iz Evidencije vjerskih zajednica,

  tada ni jedan nadbiskupijski Caritas u Republici Hrvatskoj neće moći prijaviti projekt, jer se ne vode u toj evidenciji, nego u Evidenciji pravnih osoba Katoličke Crkve.

  Molimo uputu za postupanje u ovom slučaju, odnosno tražimo da se u Uputama za korištenje aplikacije NPOO fondovieu – prijavitelji, Verzija dok. 1.3. iz svibnja 2022. godine

  uvrsti dopuna u tablici Pregled ovlaštenih osoba prema vrsti prijavitelja na način da pod rubriku vrsta subjekta budu navedene i Pravne osobe Katoličke Crkve a kao dokaz da se priloži Ispis iz Evidencije pravnih osoba Katoličke Crkve.

  S poštovanjem,

  Caritas Zagrebačke nadbiskupije

  Poštovani,

  ovo pitanje je iz domene tehničke službe i nije vezano uz natječajnu dokumentaciju predmetnog poziva. Stoga smo se obratili tehničkoj službi koja će Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku te Vam pomoći oko registracije na portal te prijave na sami Poziv.

  Srdačan pozdrav

  Ministarstvo poljoprivrede

  DATUM ODGOVORA: 12.07.22, 18:48

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 12NGAeBu DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 01.07.22, 10:49

  Poštovani,

  vezano za gore navedeni poziv i planirani iznos bespovratnih sredstava u dijelu koji se odnosi na banke hrane, predviđeno je kako će na razini svake županije biti po jedna banka hrane odnosno koordinator i predviđeni iznosi po pojedinim županijama.

  U slučaju da u jednoj županiji nema zainteresiranih subjekata koji bi se prijavili za banku hrane, dok u drugoj županiji postoji volja da njihov potencijalni koordinator pokrije područje 2 županije, da li je takva mogućnost prihvatljiva, dakle da se jedan prijavitelj javlja za koordinatora za područje 2 županije te ako je, da li onda može potraživati potporu koja odgovara zbrojenim iznosima za obje županije? Odgovor na pitanje koje se odnosi na mogućnost zbrajanja pojedinih predviđenih iznosa potpore za 2 županije nam je važan s obzirom da u dijelu Uputa za prijavitelje koji se odnosi na provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti, u tablici na 34. stranici postoji pitanje (broj 8) o pridržavanju zadanih minimalnih i maksimalnih iznosa.

  Poštovani,

  Ukupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu za infrastrukturno opremanje banke hrane iznosi 15.000.000,00 kuna. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova po pojedinom projektu/korisniku je proporcionalan broju krajnjih primatelja u županiji, indeksu razvijenosti županije te broju registriranih posrednika u lancu doniranja hrane i određen je za pojedinog županijskog koordinatora (banku hrane) u Tablici 2. Uputa za prijavitelje. Za potporu za banku hrane se bira jedan korisnik po svakoj županiji. Jedan od uvjeta prihvatljivosti prijavitelja je da ima sjedište u županiji djelovanja za koju se prijavljuje.

  Slijedom navedenog, nije predviđeno da se prijavitelj prijavi za potporu namijenjenu županijskom koordinatoru u županiji u kojoj nema sjedište te također nije moguća prijava za potpore za županijskog koordinatora u dvije županije. Ukoliko nakon završetka provedbe Programa, odnosno projekata infrastrukturnog opremanja posrednika u lancu donranja hrane i banke hrane, ne budu uspostavljeni županijski koordinatori u svim županijama, neće biti prepreke da pojedini županijski koordinator ponudi suradnju i posrednicima u lancu doniranja hrane u županijama u kojima nema županijskog koordinatora, međutim, prema ovom pozivu nije moguće dobiti potpore za županijske koordinatore u dvije županije.

  Srdačan pozdrav,

  Ministarstvo poljoprivrede

  DATUM ODGOVORA: 08.07.22, 19:05

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 12tXctTu DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 07.07.22, 08:58

  Poštovani,

  Molimo dodatno pojašnjenje vezano uz Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Ulaganje C.1.5.R4-I1 Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane (referentni broj NPOO.C1.5.R4-I1.01).

  Da li je prilikom adaptacije skladišnog prostora prihvatljiv trošak uvođenje vlastitog brojila za struju na adresi Posrednika u doniranju hrane odnosno adresi registriranog Skladišta donirane hrane, iako se, razumljivo na istoj adresi ne obavlja samo djelatnost Skladišta donirane hrane, već i sve ostale javne ovlasti i redovne djelatnosti naložene zakonskim propisima ?

  Naime, rashladna komora i dobava rashladnih uređaja povećati će potrošnju električne energije, a kao zakupci poslovnog prostora troškove dijelimo prema kvadraturi korištenja sa ostalim pravnim osobama koje su u zakupu, što bi moglo u budućnosti stvoriti probleme vezano na realnu nadoknadu troškova koje će stvarati uređaji u prostoru registriranog Skladišta donirane hrane.

  Poštovana,

  u točki 7. Pojmovnika Uputa za prijavitelje, adaptacija je definirana kao preuređenje građevine bez ulaženja u lokacijske uvjete te temeljne zahtjeve građevine (statika, mehanička otpornost i dr.), a za koje nije potrebna građevinska dozvola. Stoga su sukladno točki 2.9.1. prihvatljivi troškovi koji ulaze u navedenu definiciju, što bi uključivalo elektroinstalacije, u smislu ugradnje, ali ne i plaćanja doprinosa za priključak i to pod uvjetom da je ista vezana za projekt koji se financira u okviru ovog poziva. Prema točki 2.9.2. Uputa za prijavitelje navedeno je da nisu prihvatljiva ulaganja koja nisu dio projekta. Skrećemo pozornost da se procjena svakog projekta može dati tek uvidom u konkretne prijavljene projektne prijedloge.

  Srdačan pozdrav

  Ministarstvo poljoprivrede

  DATUM ODGOVORA: 14.07.22, 15:07

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 12UzfDYa DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 13.07.22, 09:18

  Poštovani,

  jesu li u okviru mjera informiranja i vidljivosti prihvatljivi troškovi izrade privremene i trajne ploče te samoljepljivih naljepnica kojima se označava nabavljena oprema kroz projekt?

  Poštovani,

  sukladno točki 2.9.1. Uputa za prijavitelje, troškovi promidžbe i vidljivosti projekta iz točke 5.5. ovih Uputa, a prema kojoj je korisnik dužan uvažavati podrijetlo i osigurati vidljivost sredstava Unije u okviru NPOO-a. Slijedom navedenog, izrada privremene i trajne ploče te naljepnica sa odgovarajućim amblemima iz točke 5.5. Uputa, su prihvatljivi trošak pod uvjetom da se koriste u svrhu isticanja izvora financiranja ulaganja u infrastrukturno opremanje u skladu sa prihvatljivim troškovima iz točke 2.9.1. ovih Uputa, a za potrebe prihvata, skladištenja i distribucije donirane hrane.

  Srdačan pozdrav,

  Ministarstvo poljoprivrede

  DATUM ODGOVORA: 19.07.22, 15:05

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 12y0HYRP DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 06.07.22, 13:08

  Poštovani,

  Molimo dodatno pojašnjenje vezano uz Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Ulaganje C.1.5.R4-I1 Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane (referentni broj NPOO.C1.5.R4-I1.01).

  Jedan od obrazaca koji se prilaže uz Prijavni obrazac je i Skupna izjava prijavitelja, da li je istu potrebno popunjavati ukoliko je riječ o udruzi/neprofitnoj organizaciji ili je dovoljno istu ako nije primjenjiva za udrugu/neprofitnu organizaciju samo potpisati i ovjeriti te priložiti nepopunjenu ?

  Poštovana,

  skupna izjava je obvezni dio natječajne dokumentacije, a popunjava se u onim dijelovima koji su primjenjivi na svakog pojedinog prijavitelja.

  Srdačan pozdrav

  Ministarstvo poljoprivrede

  DATUM ODGOVORA: 08.07.22, 19:05

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 12wlEthO DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 07.07.22, 13:45

  Poštovani,

  je li prihvatljiv prijavitelj za posrednika u lancu doniranja hrane organizacija koja je upisana u Registar posrednika, ali koja u 2021. godini nije imala krajnjih primatelja?

  Poštovani,

  sukladno točki 2.1.1. Uputa za prijavitelje, za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane, prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe, neprofitne organizacije koje su upisane u Registar posrednika u lancu doniranja hrane u minimalnom trajanju od 6 mjeseci u odnosu na datum objave ovog Poziva. Datum upisa će se smatrati datum izdavanja rješenja o upisu u predmetni Registar. Minimalni broj krajnjih primatelja nije definiran, već se prema tom broju određuje maksimalna visina potpore po korisniku. Također, skrećemo pozornost da će se, sukladno točki 1.5.1. Uputa za prijavitelje, broj krajnjih primatelja izračunavati kao ukupni broj u 2021. godini, odnosno sukladno evidenciji krajnjih primatelja za 2021. godinu, iz članka 13. stavka 1. Pravilnika o doniranju hrane i hrane za životinje (Vodič o doniranju hrane sadrži primjere evidencije). Prijavitelj je za potrebe utvrđivanja ukupnog broja krajnjih primatelja u 2021. godini, dužan dostaviti potpisom i pečatom ovjerenu izjavu iz Obrasca 6.P i preslike evidencije iz članka 13. stavka 1. Pravilnika o doniranju hrane i hrane za životinje za 2021. godinu ili popis osoba krajnjih primatelja iz predmetne evidencije. Dakle, riječ je o krajnjim primateljima koji se vode kao potencijalni korisnici donirane hrane u pravnoj osobi posrednika u lancu doniranja hrane.

  Srdačan pozdrav

  Ministarstvo poljoprivrede

  DATUM ODGOVORA: 12.07.22, 18:48

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 12P4EthS DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 05.07.22, 11:44

  Poštovani,

  Molimo dodatno pojašnjenje vezano uz Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Ulaganje C.1.5.R4-I1 Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane (referentni broj NPOO.C1.5.R4-I1.01).

  Da li je prilikom pripreme projektnog prijedloga za potrebe praćenja postignuća projekta obavezno uključiti sve pokazatelje navedene u Tablici 1. Dodatni pokazatelji na razini Poziva iz Uputa za prijavitelje ili je moguće uključiti samo pojedine koji su primjenjivi za naš projekt?

  Poštovana,

  potrebno je uključiti samo pokazatelje koji su primjenjivi za Vaš projektni prijedlog, dakle količina donirane hrane svakako, a od ostalih pokazatelja što je primjenjivo.

  Srdačan pozdrav,

  Ministarstvo poljoprivrede

  DATUM ODGOVORA: 08.07.22, 19:06

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 12LDUmCM DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 08.07.22, 09:06

  Poštovani,

   

  molimo Vas informaciju da li je prihvatljiv trošak kupnja vozila od dobavljača izvan RH?

  Lijep pozdrav!

  Poštovani,

  nabava vozila ili bilo koje druge oprema uobičajeno je prihvatljiva i od dobavljača koji posluju izvan RH pod uvjetom da su nabave provedene u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) za obveznike javne nabave, odnosno u skladu sa Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (Prilog 4. Poziva).

  Srdačan pozdrav

  Ministarstvo poljoprivrede

  DATUM ODGOVORA: 15.07.22, 09:42

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 12sdu8uy DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 01.07.22, 10:53

  Vezano za dokumentaciju koja se dostavlja uz projektnu prijavu, a odnosi se na prijave za banke hrane -Plan infrastrukturnog opremanja i Plan poslovanja s planom kontaktiranja potencijalnih donatora, da li iste treba dostaviti na predlošku koji je zadan i bit će objavljen ili nije zadana forma traženih dokumenata? Da li će biti objavljen minimalni sadržaj tih dokumenata?

  Poštovani,

  u pozivu nisu predviđeni predlošci za izradu plana infrastrukturnog opremanja i plana poslovanja. Međutim, u Uputama za prijavitelje je definirano da plan infrastrukturnog opremanja treba imati opisano trenutno stanje, planirane aktivnosti (opremanja) te terminski plan. Također, u točki 4.1.1. ovih Uputa, u dijelu ocjenjivanja kvalitete, navedeno je da će se ocjenjivati kvaliteta poslovnog plana te je potrebno zadovoljiti minimalni prag bodova u tom dijelu.

  Konkretno, poslovni plan mora sadržavati:

  - plan kontaktiranja potencijalnih donatora u svojoj županiji u kojem mora biti obuhvaćeno minimalno 15 donatora u toj županiji

  - plan kontaktiranja posrednika u lancu doniranja hrane u svojoj županiji u kojem mora biti obuhvaćeno minimalno 80% posrednika iz te županije

  - analizu potreba posrednika u lancu doniranja hrane sa projekcijama o potrebnim količinama hrane povezano sa potrebnim infrastrukturnim kapacitetom

  - imenovan projektni tim za provedbu te uspostavljen okvir za praćenje količina donirane hrane (minimalno mora biti imenovan voditelj projekta).

  Srdačan pozdrav

  Ministarstvo poljoprivrede

  DATUM ODGOVORA: 08.07.22, 19:07

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.3. 12vtquw0 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 29.07.22, 15:38

  Poštovani,

  pod pretpostavkom javljanja jednog prijavitelja (koji je postojeći posrednik u registru) na obje komponente, i za posrednika i banku hrane, i pod pretpostavkom da ima dovoljno financijskih sredstava da se tom jednom prijavitelju odobre obje prijave, da li on može prijaviti isti prostor i za obavljanje posla posrednika i za obavljane poslova banke hrane. Radi se o prostoru u vlasništvu prijavitelja u kojem ima dovoljno mjesta (3 odvojena lokala) za obavljanje djelatnosti?

  Nastavno na prethodno pitanje, da li jedna pravna osoba - prijavitelj u kontekstu ovog poziva može djelovati istovremeno i kao posrednik i kao banka hrane?

  Poštovana,

  sukladno točki 2.4. Uputa za prijavitelje, moguće je da se prijavitelj/partner istovremeno prijavi sa jednim projektnim prijedlogom u okviru natjecanja za dodjelu bespovratnih sredstava za posrednike u lancu doniranja hrane te sa jednim projektnim prijedlogom u okviru natjecanja za dodjelu bespovratnih sredstava za banku hrane.

  U slučaju prijave za obje kategorije dodjele bespovratnih sredstava, prijavitelj/partner obvezno uz prijavu prilaže Obrazac 4. u kojem je potrebno naznačiti koja prijava ima prioritet u slučaju pozitivne ocjene oba projektna prijedloga, budući da prijavitelj/partner može biti odabran samo za jednu kategoriju dodjele bespovratnih sredstava, odnosno ne može biti istovremeno odabran za dodjelu bespovratnih sredstava za posrednike u lancu doniranja hrane te za banku hrane, osim u slučaju ako nakon re-alokacije opisane u točki 1.5. ovih Uputa te obrade svih prijava sredstva nisu iskorištena, a pod uvjetom da su svi kriteriji prihvatljivosti te kriteriji postupka dodjele zadovoljeni.

  Navedeno bi značilo da će u slučaju dobivanja potpore za posrednike u lancu doniranja hrane i potpore za banku hrane, svakako biti riječ o istom prijavitelju/partneru, odnosno istoj pravnoj osobi. Također, budući da prijavitelji za obje vrste potpore moraju biti registrirani posrednici u lancu doniranja hrane, prijavitelj koji se prijavi za potporu za banku hrane, će, ako bude odabran, svakako u budućnosti biti pravna osoba koja ima, primjerice socijalnu samoposlugu (naravno pod uvjetom da nastavi sa tom aktivnosti u budućnosti) i banku hrane.

  Vezano uz pitanje da li se može koristiti isti prostor za obavljanje poslova posrednika i banke hrane, isto nije posebno definirano ovim Pozivom, stoga načelno nema prepreka za isto, dok god se djelatnosti mogu jasno prostorno i organizacijski razdvojiti.

  Srdačan pozdrav,

  Ministarstvo poljoprivrede

  DATUM ODGOVORA: 05.08.22, 17:22


1-10 od 44 zapisa

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.