Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Zatvoren

Kategorije

 • Sva pitanja (622)
 • Prihvatljivost prijavitelja (137)
 • Prihvatljivost projekta (97)
 • Prihvatljivost troškova (109)
 • Prihvatljivost aktivnosti (54)
 • Ostalo (225)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 13oueztV DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 01.07.22, 11:48

  Poštovani,

  ljubazno bih Vas molila informaciju vezano za prihvatljivost prijavitelja za prijavu na ovaj poziv:

  • kako se tumači privatno srednje kapitalizirano poduzeće (mid-cap poduzeće) do 3.000 zaposlenih? Gleda li broj zaposlenih i veličina poduzeća na razini jedinstvenog entiteta koji će se prijaviti na poziv/natječaj, ili se broj zaposlenih i veličina poduzeća gleda na razini cijele grupacije (u slučaju kad postoje povezana poduzeća)?

   

  Hvala Vam unaprijed na odgovoru, s poštovanjem,

   

  Srednje kapitalizirana poduzeća (mid-caps) sukladno definiciji u čl. 2 točkama 6. i 7. Uredbe 2015/1017) dijele se  na

  - „malo poduzeće srednje tržišne kapitalizacije” znači subjekt koji ima do 499 zaposlenika i koji nije MSP;

  - „poduzeće srednje tržišne kapitalizacije” znači subjekt koji ima do 3 000 zaposlenika i koji nije MSP niti malo poduzeće srednje tržišne kapitalizacije.

   

  Veličina poduzeća gleda se na razini prijavitelja i svih poduzeća koja predstavljaju partnerska i povezana poduzeća prijavitelja sukladno definiciji navedenoj u članku 3. Priloga I Uredbe Komisije (EU) 651/2014. Navedeni podaci unose se u Obrazac 4. Skupna izjava.

  DATUM ODGOVORA: 13.07.22, 07:55

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 13X6rxd7 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.07.22, 10:18

  Molimo informaciju da li projekt može prijaviti poduzeće koji se bavi proizvodnjom stretch folije koja je ekološki prihvatljiv proizvod, registrirana djelatnost prema NKD 22.21 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike?

  Sukladno  Uputama za prijavitelje, poglavlje 2.1. Prihvatljivost prijavitelja, djelatnost NKD 22.21 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike nije navedena kao prihvatljiva.

  DATUM ODGOVORA: 13.07.22, 07:56

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 2.1.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   Kako je navedeno u Objavi 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01), od 28. srpnja 2022, proširen je krug prihvatljivih sektora te su sada kao prihvatljivi navedeni slijedeći razredi djelatnosti unutar sektora C, Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

   10 - Proizvodnja prehrambenih proizvoda

   11 - Proizvodnja pića

   13 – Proizvodnja tekstila

   14 - Proizvodnja odjeće

   16 - Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja

   17 - Proizvodnja papira i proizvoda od papira

   18 - Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

   20 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

   21 - Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka

   22 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

   23 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

   24 - Proizvodnja metala

   25 - Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

   28 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

   31 - Proizvodnja namještaja

    

   Nadalje, temeljem 1. Izmjene Poziva, u navedenim sektorima prihvatljivi su prijavitelji s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei=≥2,00% u 2021. godini. Udio troškova energije u prihodima izračunava se na dvije decimale, prema formuli ei=AOP262/(AOP128+AOP129)*100.

   28.07.22, 16:55

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 138nG2Io DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 05.07.22, 15:19

  Poštovani,

  ukoliko je prijavitelj veliko poduzeće koje posjeduje ISO 50001 certifikat, Možemo li nastavno na navedeno u UzP. str. 20.:

  "Potpore se ne dodjeluju velikim poduzetnicima za energetske preglede koji se provode u skladu s člankom 8. stavak 4. Direktive 2012/27/EU, osim ako se energetski pregled obavlja povrh obveznog energetskog pregleda na temelju te Direktive"

  zatražiti potporu za energetski pregled velikih poduzeća?

  S poštovanjem,

  U poglavlju 2.7 UzP-a kod dijela Potpore za studije zaštite okoliša (Članak 49. GBER-a) navedeno je  da je prihvatljiva aktivnost provedba energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN, br. 123/15, 5/20, 97/21), izuzev za prijavitelje koji su velika poduzeća koja su u zakonskoj obvezi provesti energetski pregled.

   

  DATUM ODGOVORA: 13.07.22, 08:29

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 13mxYePk DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.07.22, 10:41

  Poštovani, prijavitelj u svom postrojenju ima već ugrađenu fotonaponsku elektranu za dobijanje el. energije iz energije sunce, a projektom planira ugradnju dodatnih kapaciteta s obzirom na potrebe projekta. Je li prihvatljiva aktivnost ugradnja dodatnih kapaciteta s obzirom da već ima određene kapacitete koji nisu dostatni?

  Napominjemo da je u sklopu poglavlja 1.8. , točka B) navedeno da su prihvatljivi troškovi povezani s obnovljivom energijom ukoliko se troškovi ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u ukupnom trošku ulaganja mogu utvrditi kao zasebno ulaganje, primjerice kao lako prepoznatljiva „dodatna komponenta” za prethodno postojeći objekt, taj trošak povezan s obnovljivom energijom je prihvatljivi trošak.

   

  Bez uvida u konkretnu prijavu, a u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.

  Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično .

  DATUM ODGOVORA: 13.07.22, 07:57

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 13WfUgys DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 05.07.22, 08:22

  Može li se smatrati prihvatljivim prijavitelj čija je djelatnost 1020 Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki ili se tu smatra da se radi o sektoru ribarstva i akvakulture pa se prijavitelj isključuje?

  Sukladno Uputama za prijavitelje, poglavlje 2.1. Prihvatljivost prijavitelja potpora se ne može dodijeliti prijaviteljima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str.1.)

  DATUM ODGOVORA: 13.07.22, 08:02

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 13APBaGf DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.07.22, 14:01

  Da li je prihvatljiv prijavitelj tvrtka koja je registrirana djelatnost 1020, Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki?

  Sukladno Uputama za prijavitelje, poglavlje 2.1. Prihvatljivost prijavitelja potpora se ne može dodijeliti prijaviteljima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str.1.)

   

  Bez uvida u konkretnu prijavu, a u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.

  DATUM ODGOVORA: 13.07.22, 07:58

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 13VMsDRk DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.07.22, 16:17

  Poštovani, ljubazno Vas molimo za pojašnjenje kriterija da ukupna vrijednost investicije (prihvatljivi + neprihvatljivi troškovi) ne smije biti vća od 10 milijuna EUR. U slučaju da vrijednost projekta prelazi 10 milijuna EUR - primjerice trošak građenja koji je predmet jedne građevinske dozvole i jednog glavnog projekta (radi se o jedinstvenoj projektnoj cjelini koju kao takvu nije prihvatljivo umjetno cjepkati). Molimo Vas uputu kako definirati takvu investiciju, a da ne dođe do umjetnog cjepkanja iste.

  NT ne može ulaziti u odluke prijavitelja i projektanta vezano za definiranje investicije kao cjeline, ali  napominjemo kako je navedeno u poglavlju 1.6. UzP-a  - Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava da najviša ukupna vrijednost projekta ne može biti viša od 10 mil eura, bez PDV-a. Projekti čija ukupna vrijednost prelazi navedeni iznos od 10 milijuna eura nisu prihvatljivi. Također, nije prihvatljivo umjetno cjepkanje projekta već isti mora predstavljati proizvodnu cjelinu.

   

  Također, bez uvida u konkretnu prijavu, a u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.

  DATUM ODGOVORA: 13.07.22, 08:00

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 13tj43MT DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 07.07.22, 16:00

  Poštovanje,

  molili bi pojašnje prihvatljivosti troškova.

  Navodi se da je prihvatljiv trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada (proizvodnih pogona).

  Da li postoje ograničenja namjene objekta koji se grade i da li moraju udovoljavati nekim specifičnim kriterijima da bi trošak bio prihvatljiv?

  Može li biti privatljiv trošak izgradnje proizvodnog pogona povezan s proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice?

  S poštovanjem,

  Prihvatljive aktivnosti i kategorije troškova koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva opisane su u poglavlju 2.7. Prihvatljive aktivnosti projekta i prihvatljive kategorije troškova.

  U sklopu Regionalne potpore (članak 14. GBER) prihvatljiva su početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena) u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

  DATUM ODGOVORA: 15.07.22, 21:46

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 13eMsicj DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 08.07.22, 17:23

  Pod neprihvatljivim aktivnostima je navedeno "priključivanje OIE elektrane na elektroenergetsku mrežu". Znači li to da se OIE elektrana uopće ne smije priključiti na elektromagnetsku mrežu, ili da se smije, samo to ne smije biti dio projektnih aktivnosti, niti sufinanciranja?

  U točki 2.8 Neprihvatljive aktivnosti projekta UzP-a, između ostaloga navedeno je i:

  „- priključivanje OIE elektrane na elektroenergetsku mrežu“.

  S obzirom da je trošak priključka neprihvatljiv za financiranje ovim Pozivom isto je povezano s aktivnosti na način da se prijaviteljima odmah naglasi da trošak za točno tu određenu radnju unutar mjere koja za cilj ima  postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije, neće biti prihvatljiv.

  Međutim, ovaj Poziv ne zabranjuje spajanje na elektroenergetsku mrežu. Naprotiv, sukladno točki 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga UzP-a, kao dodatni dokaz uz prijavni obrazac koji se dostavlja putem sustava eNPOO, između ostalog, traži se:

  -„Elektroenergetska suglasnost (s jasno naznačenim rokom važenja) Izdana od operatora sustava temeljem zahtjeva investitora.“

  Isto tako, u točki 7.1. Pojmovnik, opisano je značenje Elektroenergetske suglasnosti.

   

  Bez uvida u konkretnu prijavu, a u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.

  Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.

  DATUM ODGOVORA: 15.07.22, 21:37

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 13535TRn DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 05.07.22, 15:12

  Predlažemo povećanje najvišeg iznosa potpore za grupu 1. Mala i srednja poduzeća sa 7,5 mln kn na 15 mln kn. Srednji poduzetnici koji su spremni na sveobuhvatna ulaganja koja uključuju izgradnju i opremanje, posebno s trenutačnim stanjem tržišta u građevinskom sektoru, zasigurno će vrlo lako doći do iznosa investicije gdje će im samo 7,5 mln pokriti manji dio investicije. Smatramo opravdanim poduzetnicima koji su spremni investirati veće iznose kako bi osigurali tranziciju prema energetski i resursno učinkovitom poslovanju omogućiti i dobivanje većeg iznosa potpore od 7,5 mln kn kako bi se potaknulo cjelovita i svrhovita ulaganja.

  Predviđen najviši iznos potpore koja se može dodijeliti malim i srednjim te poduzećima srednje kapitalizacije propisan je u NPOO-u te Prilogom Provedbene odluke Vijeća  i nije ga moguće mijenjati.

  DATUM ODGOVORA: 13.07.22, 08:11


1-10 od 622 zapisa
...

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.