Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Zatvoren

Naziv poziva: Izrada strategija zelene urbane obnove

Kod poziva: NPOO.C6.1.R5.01

Kategorije

 • Sva pitanja (21)
 • Prihvatljivost prijavitelja (1)
 • Prihvatljivost projekta (2)
 • Prihvatljivost troškova (1)
 • Prihvatljivost aktivnosti (4)
 • Ostalo (13)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 33p4ayMw DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 24.10.22, 13:06

  Da li je općina koja ima 1.533 stanovnika i veličine je cca 30 km2 te je dio manjeg urbanog područja (ali nije nositelj) prihvatljiv korisnik u ovom Pozivu?

  Prema točki 2.1. Uputa za prijavitelja, prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20). Sukladno točki 2.6.1. Uputa za prijavitelje, projekt se odnosi na Strategiju zelene urbane obnove koja se izrađuje za dio ili cijelo područje jedinice lokalne samouprave ili Grada Zagreba; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3. Poziva).

  DATUM ODGOVORA: 27.10.22, 14:13

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 33KNOEVM DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 28.10.22, 08:36

  Poštovani,

   

  Postavljamo upit zbog klijenta kojem pripremamo prijavu na poziv: Izrada strategija zelene urbane obnove.

  Naime, troškovi će se potraživati retroaktivno jer je klijent i ranije prepoznao važnost izrade strategije te proveo nabavu za istu. Međutim, u to vrijeme nisu postojale smjernice koje obuhvaćaju obvezna i dodatna poglavlja strategije te dokument ne obuhvaća naslove iz dodatnih poglavlja.

  Dokument bi uskoro trebao biti isporučen ( zbog uvjeta nabave) pa Vas molimo za savjet što učiniti u predmetnom slučaju, a da bude prihvatljivo po predmetnom Pozivu.

   

  Hoće li dodatak ugovoru kojim će se objediniti dodatna poglavlja biti prihvatljiv? Je li bitno samo da završna verzija dokumenta obuhvaća sva poglavlja pa će se Prijavitelj obvezati da će u konačnoj verziji imati sva poglavlja? To jest, možemo li se također obvezati da će do kraja provedbe projekta završni dokument obuhvatiti sva obvezna i dodatna poglavlja.

  Molimo Vas za savjet u predmetnom slučaju budući da se radi o iznimci.

   

  Zahvaljujemo se unaprijed.

  S poštovanjem,

   

  U svrhu osiguranja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz postupak dodjela, bilo opća, bilo ona koja se odnose na konkretni projekt.

  Projektni prijedlog predaje se na temelju Uputa za prijavitelje, koristeći obrasce koji su sastavni dio Poziva. Obvezni i opcionalni sadržaj Strategije propisan je Aneksom 1. Smjernice za izradu Strategija zelene urbane obnove (Smjernice).

  Sukladno tome, u točki 2.6.1. Uputa za prijavitelje, navedeno je da se prijavitelj, između ostalog, obvezuje da će Projekt biti u skladu s obveznim sadržajem Strategije propisanim Smjernicama, a koji čine poglavlja 1., 3., 4., 5., 6., 9., 10. i 13. te se isto dokazuje Izjavom prijavitelja (Obrazac 3. Poziva). Također, navedeno je da se Projekt odnosi na Strategiju zelene urbane obnove koja se izrađuje za dio ili cijelo područje jedinice lokalne samouprave ili Grada Zagreba; dokazuje se Tehničkim Obrascem  (Obrazac 2. Poziva) i Izjavom prijavitelja (Obrazac 3. Poziva).

  Slijedom navedenoga, usvojena Strategija zelene urbane obnove mora sadržavati poglavlja koja čine obvezni sadržaj propisan Smjernicama, koja su uvjet prihvatljivosti projekta. Poglavlja koja čine opcionalni sadržaj propisan Smjernicama, dodatno se boduju. Redoslijed poglavlja nije obvezujući, moguće je dodati poglavlja koja se ne navode u Smjernicama i koja se ne boduju.

  DATUM ODGOVORA: 02.11.22, 14:54

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 33xGl4JG DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.11.22, 15:14

  Poštovani,

  da li je trošak grafičkog uređenja, lektoriranja, tiska prihvatljiv u okviru Poziva Izrada strategije zelene urbane obnove?

  Zahvaljujem i lijep pozdrav!

  U svrhu osiguranja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz postupak dodjela, bilo opća, bilo ona koja se odnose na konkretni projekt.

  U točki 2.9. Uputa za prijavitelje definirani su prihvatljivi troškovi za mjere promidžbe i vidljivosti, a koje trebaju biti u skladu s zahtjevima opisanim u točki 5.6. Informiranje i vidljivost.

  DATUM ODGOVORA: 10.11.22, 13:24

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 33HdHL2Q DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 13.10.22, 13:31

  Poštovani,

  molimo Vas odgovor jeli prihvatljiva aktivnost izrada Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka, odnosno potraživanje troškova za prethodno navedeni akcijski plan koji već izrađen i u skladu sa točkom 1.7. Uputa za prijavitelje?

  Lp

  Prema Uputama za prijavitelje, Strategija zelene urbane obnove odnosi se na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja (eng. Nature Based Solutions), unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike. Kao svrha Poziva navedeno je poticanje razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.

  Sukladno točki 2.6.1 Uputa za prijavitelje, prijavitelj se, između ostalog, obvezuje da će Projekt biti u skladu s obveznim sadržajem Strategije propisanim Aneksom 1. Smjernice za izradu Strategija zelene urbane obnove, a koji čine poglavlja 1., 3., 4., 5., 6., 9., 10. i 13. Također je navedeno da Projekt treba biti u skladu s ciljevima i pokazateljima NPOO, inicijativom 6. Obnova zgrada, reformom C6.1. R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“ te da odgovara predmetu i svrsi ovog Poziva.

  Slijedom navedenog, aktivnost izrade Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka nije prihvatljiva.

  DATUM ODGOVORA: 14.10.22, 15:58

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 33kF4T76 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 30.09.22, 16:22

  Poštovani,

  Grad Koprivnica je donio Odluku o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja ("Glasnik Grada Koprivnice" br. 1/21), (PPUG) i Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice (GUP), (odluke o izradi dostupne na poveznici https://koprivnica.hr/wp-content/uploads/2021/03/broj-1_glasnik_21.pdf ).

  U odluci o izradi za PPUG je kao jedan od ciljeva izmjena i dopuna (čl 7. točka 3.) naveden razvoj zelene infrastrukture.

  Za predmetne izmjene i dopune nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš (OSPUO postupak), utvrđena je potreba provedbe strateške procjene utjecaja plana na okoliš (SPUO postupak) i to i za PPUG i za GUP te su navedeni SPUO postupci za planove u tijeku.

  Grad Koprivnica je procijenio da će za izradu izmjena i dopuna prostornih planova biti potrebno napraviti studiju i strategiju razvoja zelene infrastrukture te je naručio navedeni dokument koji se sastoji od studijskog i strateškog dijela koji bi služio kao jedna od podloga za izradu prostornih planova (uz studiju i strategiju razvoja zelene infrastrukture radi se još i konzervatorska podloga i krajobrazna osnova).

  Bitno je naglasiti da je sadašnji dokument zelene infrastrukture, jedna od podloga za izmjene PPUG, te se za postupak izmjene PPUG i izmjene GUP provode SPUO postupci te je ovlaštenik koji provodi SPUO (za oba plana) upoznat sa studijskim i strateškim dijelom zelene infrastrukture.

  S obzirom na Uredbu o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_117.html, strateški dokumenti, a to je i Strategija zelene urbane obnove (odnosno u našem slučaju naziva: Studija i strategija razvoja zelene infrastrukture Grada Koprivnice) potrebno je ići na Mišljenje nadležnog tijela (nadležni upravni odjel za zaštitu prirode u županiji) o potrebi strateške procjene (koje dalje donosi odluku).

  S obzirom na sve navedeno, pitanje glasi:

  Da li je potrebno za samu strategiju zelene urbane obnove, provesti postupke kojima se ispituje usklađenost sa regulativom zaštite okoliša i zaštite prirode (Mišljenje, OSPUO, SPUO)?

  Sukladno točki 8.1. Uputa za prijavitelje, Korisnik je uspješan prijavitelj s kojim se potpisuje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ili mu se bespovratna sredstva dodjeljuju Obaviješću o dodjeli bespovratnih sredstava.

  Izravno je odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta.

   

  Sukladno napomeni u točki 1. Uputa za prijavitelje, propisi koji se odnose na ovaj Poziv su propisi koji su važeći u trenutku njegove objave te se na Upute za prijavitelje i ostalu prateću dokumentaciju, kao i na sve odnose koji proizlaze iz Poziva, primjenjuje pozitivno zakonodavstvo, što uključuje zakonske i podzakonske akte RH i EU koji su naknadno stupili na snagu, kao i sve njihove kasnije izmjene i dopune. Dužnost je prijavitelja provjeriti primjenjivo zakonodavstvo u trenutku dostave projektnog prijedloga, jer će se na prijavitelja primijeniti propisi koji su na snazi (važeći) u trenutku podnošenja projektnog prijedloga.

  Prijavitelji se posebice trebaju upoznati s uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Prilog 1. Ugovor i Dodatak 1.2. Opći uvjeti Ugovora) u kojima se razrađuju prava i obveze prijavitelja kao korisnika sredstava. Predložak Ugovora sastavni je dio Poziva.

   

  Članak 6. Općih uvjeta Ugovora uređuje odgovornost Korisnika za provedbu projekta. Sukladno članku 6. stavku 6.1. Općih uvjeta Ugovora, Korisnik je obvezan provesti ugovoreni projekt s pažnjom dobrog gospodarstvenika, transparentno, izvještavati ugovornu stranu/ugovorne strane, dostavljati zatražene informacije u svrhu praćenja provedbe projekta, sve u skladu s najboljom praksom u dotičnom području, Ugovorom, pravnim okvirima te primjenjivim propisima donesenima na temelju istih, kao i primjenjivim nacionalnim pravilima.

   

  Za sva pitanja u vezi provedbe postupaka kojima se ispituje usklađenost sa regulativom zaštite okoliša i zaštite prirode upućujemo vas na središnje tijelo državne uprave nadležno za područje za koje se strategija, plan i program donosi na državnoj razini, odnosno izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave.

  DATUM ODGOVORA: 07.10.22, 13:08

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 330q4S2o DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 08.11.22, 17:12

  Poštovani, da li se jedinica lokalne samouprave koja se nalazi u ruralnom području i sukladno Zakonskim odredbama nije urbano područje (ima manje od 1000 stanovnika) može prijaviti na ovaj JP i izraditi strategiju zelene urbane obnove?

  LP,

  Prema točki 1.5. Uputa za prijavitelje, prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb: gradovi i općine u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja utvrđene zakonom kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

  Sukladno gore navedenom, sve jedinice lokalne samouprave na području Republike Hrvatske su prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva.

  DATUM ODGOVORA: 10.11.22, 13:26

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 33IyaNHU DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 17.10.22, 09:03

  Poštovani,

  nastavno na aktivnost Upravljanje projektom administracija, odnosno trošak savjetodavnih usluga koje pružaju konzultanti, molimo informaciju, jesu li prihvatljivi troškovi savjetodavnih usluga koje pruža gradska razvojna agencija čije je osnivač Prijavitelj jedinica lokalne samouprave?

  S poštovanjem,

  Prema točki 2.7. Uputa za prijavitelje, jedna od prihvatljivih aktivnosti koje se mogu sufinancirati u okviru ovog Poziva je i Upravljanje projektom i administracija: savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti za izradu Obrazaca za prijavu projektnog prijedloga, administracija, poslovi upravljanja projektom, financijskog upravljanja i izvještavanje, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje prema Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) za obveznike istog.

  Prema točki 1.4.1. Uputa za prijavitelje Upravljanje projektom i administracija sufinancira se sa 100% i to s maksimalnim iznosom sredstava od 5.000,00 kuna, odnosno 663,61 eura.

  Sukladno navedenom, usluge gradske razvojne agencije su prihvatljive ukoliko su postupci nabave navedenih usluga provedeni sukladno Zakonu o javnoj nabavi te ostalim zahtjevima navedenim predmetnim Pozivom.

  DATUM ODGOVORA: 21.10.22, 12:08

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 33eQjsXJ DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.10.22, 09:08

  Poštovani,

  u točki poziva 1.4. stoji:

  " Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih financijskih sredstava, obveze prijaviteljatputem otvorenog postupka dodjele, do iskorištenja  alokacije Poziva koja iznosi 2.500.000,00 kuna. "

  a u točki Poziva 3.2. stoji:

  "Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva, a objavljuje se na mrežnim stranicama https://mpgi.gov.hr/ i https://planoporavka.gov.hr."

  Dakle, nije jasno je li poziv u modalitetu trajnog poziva (najbrži prst) pa će se zatvoriti kod iskorištenja alokacije ili je privremeni poziv u kojem će se razmatrati sve prijave i ocjenjivati kvaliteta prijave? Neusuglašene su točke u Uputama za prijavitelje.

  Postupak dodjele provodi se kao otvoreni poziv u privremenom modalitetu, čime se osigurava mogućnost prijave svim prihvatljivim  prijaviteljima (jedinice lokalne samouprave i grad Zagreb) te odabir uspješnih projekata na temelju ocjene kvalitete. Dostava, odnosno podnošenje projektnih prijedloga u sustavu eNPOO dozvoljeno je od 31. listopada 2022. godine u 9:00 sati, a najkasnije do 30. studenoga 2022. godine u 16:00 sati te se ne radi o modelu “najbržeg prsta”. Postupak dodjele opisan je u poglavlju 4. Uputa za prijavitelje.

   

  Sukladno točki 4.2.2. Uputa za prijavitelje, u modalitetu privremenog Poziva, nakon što su svi projektni prijedlozi ocijenjeni, OOP priprema Rang–listu (prioritetnu i rezervnu) projektnih prijedloga u kojoj će biti naveden poredak projektnih prijedloga ovisno o rezultatu provedenog ocjenjivanja i unutar raspoložive financijske alokacije. U slučaju da dva ili više projektnih prijedloga imaju isti broj bodova, prednost će se na rang listi dati projektnom prijedlogu koji je ostvario veći broj bodova po kriteriju 2 Neobvezni sadržaj Strategije. U slučaju da dva ili više projektnih prijedloga još uvijek imaju isti broj bodova, prednost će se dati projektnom prijedlogu koji je ostvario veći broj bodova po kriteriju 3 Status provedbe projekta.

  DATUM ODGOVORA: 07.10.22, 13:08

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.3. 33hELR7o DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 03.11.22, 11:06

  Poštovani,

  u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Izrada strategija zelene urbane obnove", Općina će prijaviti projektni prijedlog. U sklopu istog, imenovani Voditelj projekta djelatnik je jedinice lokalne samouprave te za istog neće biti potraživana bespovratna sredstva za Upravljanje projektom i administraciju (5.000,00 HRK). Je li navedeno prihvatljivo?

  Lijep pozdrav.

  U svrhu osiguranja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz postupak dodjela, bilo opća, bilo ona koja se odnose na konkretni projekt.

  Prema točki 2.6.1. Upute za prijavitelje u kojoj su navedeni kriteriji prihvatljivosti, aktivnost „Upravljanje projektom i administracija“ nije navedena kao obavezni kriterij.

  Slijedom navedenog, nije nužno potraživati sredstva za aktivnost „Upravljanje projektom i administracija“.

  DATUM ODGOVORA: 08.11.22, 10:31

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.3. 338e68tw DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 05.10.22, 09:53

  Poštovani,

  nastavno na odluku Ministarstva kulture i medija (KLASA.612-08/21-01/0989, URBROJ: 532-02-03/1-21-1) o određivanju i provođenju hitnih mjera zaštite na kulturnim dobrima na potresom pogođenom području) osim županija koje su definirane kroz obrasce poziva (za ostvarivanje 5 bodova sukladno kriterijima natječaja), ostvaruju li i županije koje su definirane predmetnom Odlukom navedenom u pitanju.

  Hvala unaprijed.

  Sukladno točki 4.2.2. Uputa za prijavitelje, za kriterij 5 će bodove ostvariti projekti koji se odnose na područje u kojem je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa, a sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21).

  DATUM ODGOVORA: 07.10.22, 13:09


1-10 od 21 zapisa

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.