Tehnička podrška
Povratak na poziv

Kategorije

 • Sva pitanja (219)
 • Prihvatljivost prijavitelja (8)
 • Prihvatljivost projekta (44)
 • Prihvatljivost troškova (27)
 • Prihvatljivost aktivnosti (21)
 • Ostalo (119)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 36GIYz35 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 18.10.22, 09:32

  Molimo pojašnjenje može li JLS biti prijavitelj na jednom projektu, a na drugom projektu iz druge grupe sudjelovati kao partner?

  U poglavlju 2.4. Broj projektnih prijedloga, propisano je maksimalni broj projektnih prijava koje pojedini prijavitelj može podnijeti.  

    

  Uputama za prijavitelje nije ograničen broj projekata u kojima pojedini subjekt može sudjelovati u ulozi partnera.

  DATUM ODGOVORA: 25.10.22, 14:18

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 364iD12f DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 10.10.22, 09:01

  Poštovani,

  jeli moguće unutar projekta prijaviti više aktivnosti koje se nalaze na različitim lokacijama unutar jedne destinacije, a čine povezano ulaganje?

  Unutar projekta je moguće prijaviti više aktivnosti koje se nalaze na različitim lokacijama unutar jedne destinacije koje pripadaju istoj Grupi.

  Napominjemo, u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću prijavitelja/ partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova, te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u Uputama za prijavitelje. Nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti i slično.

  DATUM ODGOVORA: 13.10.22, 14:19

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 36gxceNo DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 10.10.22, 09:14

  U neprihvatljivim troškovima navodi se (35) Trošak izdavanja certifikata i eko oznaka EU ECO LABEL, EMAS i sl. što dovodi do sljedećih pitanja:

  1. Smatra li se neprihvatljivim i postupak implementacije ISO standarda?

  2. Smatra li se troškom izdavanja certifikata naknada koju prijavitelj plaća Ministarstvu ili to podrazumijeva i trošak izrade elaborata?

  U poglavlju 2.11. Neprihvatljivi troškovi, pod 35. se navodi trošak izdavanja certifikata i eko oznaka EU ECOLABEL; EMAS i sl.  

   

  U poglavlju 2.10. Prihvatljive kategorije troškova, pod 10. se navode troškovi savjetodavnih usluga i izrade prateće dokumentacije ekološkog označavanja i/ili sustava upravljanja okolišem i/ili energijom. 

  DATUM ODGOVORA: 13.10.22, 14:21

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 36JL3fLC DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 06.10.22, 15:17

  Molimo objašnjenje je li na ovaj Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava prihvatljiv projekt izgradnje nove biciklističke staze ili novih sportskih terena u ITR 1 područjima.

  Naime, u poglavlju Prihvatljivost projekt, točka 27 navodi se da ulaganje u kategoriji ITR 1 ne smije dovesti do gradnje nove turističke infrastrukture niti do povećanja prihvatnih i/ili smještajnih kapaciteta dok se pod Neprihvatljive aktivnosti projekta te u Predmetu Poziva navede (samo) aktivnosti ulaganja u kategoriji ITR 1 koje rezultiraju povećanjem prihvatnih i/ili smještajnih kapaciteta čemu nove staze/tereni ne pridonose, a u Kriterijima za dodjelu, pitanje 1.1.1.c. se spominje gradnja novih zgrada javne turističke infrastrukture što opet staze/tereni nisu.

  Također molimo objašnjenje na koji način će se mjeriti prihvatni kapacitet turističke infrastrukture - biciklističke staze s obzirom na objašnjenje iz Pojmovnika da prihvatni kapacitet turističke infrastrukture predstavlja maksimalni broj turista/posjetitelja koji istodobno mogu boraviti ili posjetiti turističku infrastrukturu.

  Isto tako, spada li ulaganje u izgradnju nove biciklističke staze, koje će biti dostupne besplatno svima pod istim uvjetima, pod neki vid državne, regionalne i/ili de minimis potpore, a koje se potpore mogu odnositi na izgradnju novog sportskog terena koji bi izgradio JLS, ali kojim bi upravljao ustanova za sport koja upravlja sportskih terenima na području JLS.

  U poglavlju 2.6. Prihvatljivost projekta, točka 27. propisano je da projekt ulaganja u kategoriji ITR-a 1 ne smije dovesti do gradnje nove turističke infrastrukture niti do povećanja prihvatnih i/ili smještajnih kapaciteta postojeće turističke infrastrukture u odnosu na kapacitet u objektu koji je dio projekta.

  Ispravna odredba vezana uz ulaganja u kategoriji ITR 1 je navedena u poglavlju 2.6. Prihvatljivost projekta, točka 27. te će se ostale odredbe u Uputama za prijavitelje vezane uz ulaganja u kategoriji ITR 1  uskladiti s navedenom odredbom.  

  Sva pravila vezana za državne potpore su definirana u Uputama za prijavitelje te Programom dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma i Programu de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u sektoru turizma koji su dodatak Pozivu.   

    

  Napominjemo, u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću prijavitelja/ partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova, te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u Uputama za prijavitelje. Nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti i  

  slično. 

   

  Javna turistička infrastruktura u smislu ovog Poziva je infrastruktura navedena u poglavlju 1.1. Predmet Poziva. 

  DATUM ODGOVORA: 13.10.22, 14:17

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 36ruFSCR DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 07.10.22, 09:08

  Poštovani,

  molimo Vas odgovor na sljedeća pitanja:

  1. Molimo pojašnjenje kriterija za dodjelu 3.6.1., tj. je li dovoljno da za maksimalan broj bodova na navedenom kriteriju (3) partner bude jedna JLS.

  2. Je li dozvoljena kombinacija aktivnosti i troškova iz više grupa, primjerice prijava ulaganja kombinirano iz Grupe 1 i Grupe 2 Poziva?

  3. Molimo da pojasnite smije li se u području ITR1 graditi nova infrastruktura koja ne dovodi do povećanja smještajnih kapaciteta, npr. ulaganja u sportske objekte iz Grupe 2? Navedeno nije jasno iz uvjeta prihvatljivosti Poziva.

  1. U prilogu 3.2., kriteriji odabira – grupa 2, kriterij 3.6. Partneri u realizaciji projekta, 3.6.1. U realizaciji projekta uključen je jedan ili više partnera: 

  a.) U realizaciju projekta nisu uključeni partneri – 0 bodova 

  b.) Ostali dozvoljeni partneri – 1 bod 

  c.) Turističke zajednice – 2 boda 

  d.) JLS, JL(P)S, pravne osobe u konzorciju JPP i/ili ostali partneri koji su ujedno i na popisu mogućih prijavitelja – 3 boda.

   Sukladno navedenom, u slučaju da je partner na realizaciji projekta jedan ili više partnera navedenih pod d) JLS, JL(P)S, pravne osobe u konzorciju JPP i/ili ostali partneri koji su ujedno i na popisu mogućih prijavitelja, moguće se ostvariti 3 boda. 

  2. U projektnoj prijavi nije moguće kombinirati predmete financiranja, odnosno aktivnosti iz različitih grupa. 

  3. U poglavlju 2.6. Prihvatljivost projekta, točka 27. propisano je da projekt ulaganja u kategoriji ITR-a 1 ne smije dovesti do gradnje nove turističke infrastrukture niti do povećanja prihvatnih i/ili smještajnih kapaciteta postojeće turističke infrastrukture u odnosu na kapacitet u objektu koji je dio projekta. 

  DATUM ODGOVORA: 13.10.22, 14:18

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 36jk1Nkx DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 18.10.22, 15:28
  1. Nastavno na točku 2. Pravila poziva, podtočka 2.1. Prihvatljivost prijavitelja, Grupa 2 Infrastruktura aktivnog turizma, postavljamo pitanje kako slijedi:

   

  • Može li prihvatljiv prijavitelj biti  Ustanova za upravljanje sportskim objektima u 100% vlasništvu Grada Zagreba,  osnovana po Zakonu o ustanovama NN (76/93,29/97, 47/99, 38/08 i 127/19). Ustanova je prema ispisu iz Sudskog registra osnovana za provedbu djelatnosti upravljanja i održavanja sportske građevine, sportske rekreacije i sportske poduke. Ukoliko prihvatljiv prijavitelj može biti isključivo ustanova koja u svom nazivu sadrži riječ „Javna“, molimo Vas da razmotrite mogućnost izmjene predmetnog Poziva u tom dijelu u odnosu na položaj potencijalnog prijavitelja.

  Sukladno točki 2.1 Prihvatljivost prijavitelja UzP-a u okviru Grupe 2 prihvatljivi prijavitelji su: 

   

  • Jedinica područne (regionalne) samouprave  

  • Jedinica lokalne samouprave  

  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže  

  • Javna ustanova registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje sportskom građevinom  

  • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu. 

   

  Javna ustanova definirana je u čl. 6. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19). 

   

  Napominjemo, u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću prijavitelja/ partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova, te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u Uputama za prijavitelje. Nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti i slično.

  DATUM ODGOVORA: 25.10.22, 14:25

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 36tSzBbm DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 10.10.22, 09:13

  Molim za pojašnjenje kriterija za dodjelu 5.3.1., pod a) sportsko-rekreacijska infrastruktura. Polivalentno sportsko igralište koje omogućava izvedbu 3 različite sportske aktivnosti (mali nogomet, rukomet i košarku), broji se kao tri sportsko-rekreativne aktivnosti ili kao jedna?

  U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću prijavitelja/partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova, te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u Uputama za prijavitelje. Nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti i slično. 

  DATUM ODGOVORA: 13.10.22, 14:20

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 36QHKPvO DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 13.10.22, 09:50

  Da li obnova/opremanje nogometnog stadiona može biti prihvatljivi trošak, ukoliko se ispoštuju ostali uvjeti navedeni u UzP koji se primjenjuju za ulaganje u sportsko-rekreacijsku infrastrukturu - poglavito oni o vremenskom kapacitetu upotrebe koji predviđa i turističku namjenu i transparentnost u određivanju cijena za upotrebu stadiona ?

  U poglavlju 2.8. Neprihvatljive aktivnosti projekta, u točki 7. propisano je da su neprihvatljive aktivnosti građenja i/ili opremanja i obnove stadiona i ostale sportsko rekreacijske infrastrukture koja nije u funkciji turizma odnosno koju koriste isključivo stanovnici jedinice lokalne samouprave u kojoj se infrastruktura nalazi.  

    

  U poglavlju 2.6. Neprihvatljivost projekta, u točki 4. propisano je da se aktivnosti projekta moraju  

  odvijati u prihvatljivom sektoru i u skladu su s prihvatljivim aktivnostima ovog Poziva, u slučaju da projekt sadrži neprihvatljive aktivnosti, smatrat će se da iste nisu dio projekta. 

  DATUM ODGOVORA: 20.10.22, 17:39

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 36th02fl DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 13.10.22, 10:47

  Poštovani,

  molim Vas da razjasnite slijedeće - kod neprihvatljivih aktivnosti stoji:

  • Aktivnosti građenja i/ili opremanja i obnove stadiona i ostale sportsko rekreacijske infrastrukture koja nije u funkciji turizma odnosno koju koriste isključivo stanovnici jedinice lokalne samouprave u kojoj se infrastruktura nalazi.

  dok istovremeno u Poglavlju o državnim potporama stoji da je potrebno osobito voditi računa o sljedećem: o lokaciji objekta javne infrastrukture koji se financira sredstvima iz ovog Poziva (primjerice, blizina granici s drugom državom članicom); o prevladavajućem korištenju dotične infrastrukture od strane lokalnog stanovništva u odnosu na posjetitelje iz inozemstva (dokazuje se podatcima i informacijama o strukturi domaćih i stranih turista/posjetitelja za razdoblje od 2019. – 2021. godine);  ukupnom kapacitetu infrastrukture u odnosu na rezidentne korisnike (potrebno je razraditi u studiji izvedivosti s analizom troškova i koristi);  postojanje ostalih objekata slične ili iste namjene na dotičnom području.

  Molim Vas da razjasnite što se smatra ISKLJUČIVO, a što PREVLADAVAJUĆE? Jel to znači da može biti npr. omjer 90% lokalno stanovništvo, 10% posjetitelji iz inozemstva ili?

  Hvala unaprijed

  Poglavlje 2.8. Neprihvatljive aktivnosti projekta se odnosi na sve projektne prijedloge u sklopu ovog Poziva. 

   

  Poglavlje o državnim potporama i citirano poglavlje navodi pravila pod kojim uvjetima određene aktivnosti ne sadrže državnu potporu. 

    

  Napominjemo, u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću prijavitelja/ partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova, te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u Uputama za prijavitelje. Nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti i 

  slično.

  DATUM ODGOVORA: 20.10.22, 17:39

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 36ocqQKZ DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 11.10.22, 16:19

  Udruga je isključivi vlasnik zemljišta i planinarskog doma za čiju su rekonstrukciju i dogradnju projekti u završnoj fazi. Obzirom na neprihvatljivost udruge u svojstvu prijavitelja, a sukladno uputama potrebno je sklopiti sporazum o partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave ili javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže koja bi preuzela naslov prijavitelja, a udruga bi učestvovala u svojstvu partnera na projektu. Moje je pitanje da li je temeljem tog sporazuma nužno prenijeti upravljanje imovinom i svim gospodarskim aktivnostima koje se tu provode na prijavitelja ili partner, u ovom slučaju planinarska udruga, može i nadalje zadržati samostalno upravljanje novosagrađenim objektom.

  U poglavlju 2.6. Prihvatljivost projekta pod 5. je propisano da zemljište i nekretnine moraju biti u vlasništvu prijavitelja/partnera; dokazuje se izvatkom iz zemljišnih knjiga i drugim dokumentima temeljem kojih prijavitelj/partner raspolaže infrastrukturom i zemljištem. 

   

  U poglavlju 2.5. Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja i partnera, učinkovito korištenje sredstava i održivost projekta, pod (3) b) propisano je: 

  Prijavitelj zajedno sa svojim partnerima osigurava upravljanje infrastrukturom na najmanje pet (5) godina od dana završnog plaćanja (temeljem odobrenog završnog ZNS-a) na jedan od sljedećih načina: 

  • prijavitelj upravlja infrastrukturom koja je predmet projekta; 

  • partner upravlja infrastrukturom koja je predmet projekta; 

  • prijavitelj i/ ili partner će putem otvorenog, transparentnog i nediskriminirajućeg postupka ugovoriti treće osobe za upravljanje infrastrukturom koja je predmet projekta. 

  Napominjemo, u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću prijavitelja/ partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova, te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u Uputama za prijavitelje. Nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti i slično. 

  DATUM ODGOVORA: 18.10.22, 11:37


1-10 od 219 zapisa
...

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.