Tehnička podrška
Povratak na poziv

Kategorije

 • Sva pitanja (94)
 • Prihvatljivost prijavitelja (4)
 • Prihvatljivost projekta (8)
 • Prihvatljivost troškova (12)
 • Prihvatljivost aktivnosti (11)
 • Ostalo (59)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 37cG0bnl DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 21.10.22, 19:26

  Točkom 2.6. Prihvatljivost prijavitelja Uputama za prijavitelje definirano je pod točkom (33) da sva ulaganja temeljem ovog Poziva moraju doprinijeti značajno minimalno jednom od okolišnih ciljeva Uredbe (EU) 2020/852 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (u nastavku EU Taksonomija).

  EU Taksonomija u članku 9. navodi 6 okolišnih ciljeva. U članicima 10-15 navode se uvjeti za doprinos svakom pojedinom cilju, odnosno navodi se da Komisija za svaki relevantni okolišni cilj donosi delegirane akte u kojima se nalaze detaljni tehnički kriteriji provjere, a koji služe za utvrđivanje doprinosi li gospodarska djelatnost za koju su kriteriji tehničke provjere utvrđeni određenom cilju.

  Ističemo da su delegirani akti doneseni samo za prva dva klimatska cilja, a ne i za ostalih 4 okolišnih. Odnosno - sukladno EU taksonomiji, nije moguće dokazati značajan doprinos bilo kojem cilju osim za prva dva jer tehnički kriteriji za uvjete nisu objavljeni. Dodatno, tehnički kriteriji iz prva dva cilja  odnose se na određene (isključujuće) djelatnosti, a ne na sve.

  Posljedično, naše je razumijevanje da prijavitelj samostalno (neovisno o tehničkim kriterijima iz EU Taksonomije) utvrđuje da ispunjava neki od ciljeva putem Obrasca 8. Usklađenost projektnog prijedloga s kriterijima značajnog doprinosa i DNSH načelom i objašnjava mjeru/aktivnost iz projektnog prijedloga. Postavlja se pitanje kako će nadležna tijela koja će evaluirati projektne prijave osigurati poštivanje načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljiima?

  Npr. unutar Grupe 2 hotel koji će uvesti promotivnu kampanju i podizanje svijesti za spriječavanje otpada od hrane (provodi se kao “soft” mjera) doprinosi cilju “kružno gospodarstvo” kroz sprečavanje ili smanjenje stvaranje otpada. Pri tome ne mora zadovoljiti taj uvjet kroz infrastrukturnu komponentu (npr. ponovnu uporabu otpada koji je nastao gradnjom i rušenjem zgrada). Ovo je teoretski primjer, međutim, možete li pojasniti na koji način i po kojim kriterijima će se evaluirati značajan doprinos bilo kojem od 4 okolišna cilja za koje ne postoje tehnički kriteriji? Može li se značajan doprinos cilju smatrati neka od "soft" mjera bez uključivanja u infrastrukturne aktivnosti? 

  U poglavlju 2.6. Prihvatljivost projekta u točki 33 propisano je da: 

    

  - sva ulaganja u ovom Pozivu moraju doprinijeti značajno minimalno jednom od okolišnih ciljeva Uredbe (EU) 2020/852 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088. 

    

  - kako bi se ispunilo načelo DNSH, projekt mora zadovoljiti kriterije načela DNSH koji su nastavku navedeni za svaki od 6 okolišnih ciljeva: 

  1. Ublaživanje klimatskih promjena; 

  2. Prilagodbe klimatskim promjenama; 

  3. Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa; 

  4. Kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju i recikliranje otpada; 

  5. Prevencija i kontrola onečišćenja zraka, vode ili tla; 

  6. Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava; 

  Kriteriji tehničke provjere na temelju kojih se određuje pod kojim se uvjetima smatra da ekonomska djelatnost znatno pridonosi ublažavanju klimatskih promjena, odnosno znatno pridonosi prilagodbi klimatskim promjenama te nanosi li ta ekonomska djelatnost bitnu štetu kojem drugom okolišnom cilju iz članka 9. Uredbe (EU) 2020/852 sadržani su u Prilogu I., odnosno u Prilogu II. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2139 оd 4. lipnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem kriterija tehničke provjere na temelju kojih se određuje pod kojim se uvjetima smatra da ekonomska djelatnost znatno doprinosi ublažavanju klimatskih promjena ili prilagodbi klimatskim promjenama i nanosi li ta ekonomska djelatnost bitnu štetu kojem drugom okolišnom cilju. 

  U Kriterijima za dodjelu – Grupa 3 od 1.1.1. do 1.4. definiran je značajan doprinos okolišnim ciljevima: Cilj 1, Cilj 3, Cilj 4, Cilj 5, uzimajući u obzir prethodno navedenu Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2021/2139 te odredbe Uredbu (EU) 2020/852 u pogledu značajnog doprinosa okolišnim ciljevima. 

   

  Cilj 2 Prilagodba klimatskih promjena i Cilj 6. Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava nemaju definiran kriterij znatnog doprinosa u Kriterijima za odabir – Grupa 3, obzirom na specifičnost turističkog sektora, odnosno njegovih aktivnosti u okviru EU Taksonomije. 

  U Obrascu 8. Usklađenost projektnog prijedloga s kriterijima značajnog doprinosa i DNSH načelom potrebno je ispuniti posljednji stupac u kontrolnim listama 1 i 2 u kojem će se obrazložiti na koji način konkretan projektni prijedlog značajno doprinosi odabranom okolišnom cilju te zadovoljava uvjete iz pojedinog zahtjeva DNSH načela, odnosno na koji je način sukladan s obrazloženjem navedenim u NPOO-u. 

   

  Ako projekt značajno doprinosi nekom okolišnom cilju, smatra se da je zadovoljen DNSH načelo za taj okolišni cilj. U tom slučaju DNSH analiza se provodi u kontrolnoj listi 2. za preostale okolišne ciljeve.

  DATUM ODGOVORA: 28.10.22, 16:36

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 37BE6n5o DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 11.10.22, 15:18

  Poštovani,

  u točki 1.4. Obveze prijavitelja vezane uz financiranje projekta navodi se da se sredstva za financiranja razlike između iznosa potpore i 100% prihvatljivih troškova ne mogu osigurati iz drugih javnih izvora već iz vlastitih ili nekih drugih izvora koji nisu javni. Kako se to tumači kada se kao prijavitelju radi o:

  - Muzeju kojem je osnivač Ministarstvo kulture koje ga financira - može li razliku pokriti sam Muzej koji sredstva dobiva od Ministarstva?

  • specijalnoj bolnici ili školi kojima je osnivač županija koja financira dio poslovanja bolnice i škole? Smije li se razlika pokriti sredstvima županije?

  U poglavlju 1.4. UzP-a Obveze prijavitelja vezane uz financiranje projekta, navedeno je sljedeće:  

   

  Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstva ili osiguravanjem financiranja na drugi način  osigurati:  

  • sredstva za financiranje razlike između vrijednosti prihvatljivih troškova projekta  i ukupne vrijednosti projekta, ukoliko je primjenjivo;  

  • sredstva za financiranje razlike između ukupno dodijeljenih bespovratnih sredstava i prihvatljivih troškova, ukoliko je primjenjivo; 

  • sredstva za financiranje ukupne vrijednosti neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga, ukoliko je primjenjivo. 

   

  Kod projekata koji sadrže element državne potpore, najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti ne može prijeći maksimalni mogući iznos potpore sukladno Programu dodjele potpora. Ako prijavitelj/partner potražuje maksimalan iznos potpore sukladno Programu, a koji je manji od 100% prihvatljivih troškova, sredstva za financiranje razlike se ne mogu osigurati iz drugih javnih izvora već iz vlastitih ili nekih drugih izvora koji nisu javni. 

   

  Napominjemo, u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću prijavitelja/ partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova, te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u Uputama za prijavitelje. Nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti i slično. 

  DATUM ODGOVORA: 18.10.22, 11:38

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 37BC8yH8 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 11.10.22, 07:36

  Poštovani,

  pod točkom 2.11 Neprihvatljivi troškovi navedeno je da je trošak izdavanja certifikata i eko oznaka EU ECOLABEL, EMAS i sl. neprihvatljiv trošak. S obzirom da je uvođenje određenih certifikata uvjet za dobivanje dodatnih bodova, zanima nas:

  • da li je prihvatljiv trošak implementacije certifikacije budući da se uvođenje certifikata sastoji od dvije faze - implementacije i same certifikacije?

  • da li je prihvatljiv trošak izdavanja certifikata za uvođenje sustava upravljanja okolišem?

  U poglavlju 2.11. Neprihvatljivi troškovi, pod 35. se navodi trošak izdavanja certifikata i eko oznaka EU ECOLABEL; EMAS i sl.  

   

  U poglavlju 2.10. Prihvatljive kategorije troškova, pod 10. se navode troškovi savjetodavnih usluga i izrade prateće dokumentacije ekološkog označavanja i/ili sustava upravljanja okolišem i/ili energijom.

  DATUM ODGOVORA: 13.10.22, 14:25

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 37GUGk5b DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 11.10.22, 15:21

  Poštovani,

  kod Cilja 4. Kružno gospodarstvo navodi se da je minimalni uvjet za odabir projekta da mora implementirati prakse kružnog gospodarstva u gospodarenju građevinskim otpadom kako b najmanje 70% neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja nastalog na gradilištu bilo pripremljeno za ponovnu uporabu, recikliranje i korištenje drugog materijala. Radi li se o isključujućem kriteriju ili se prilikom prijave može odabrati da se taj uvjet ne odnosi na konkretan projekt?

  Ukoliko se radi o projektu izvedbom kojeg će nastati građevinski otpad, u tom se slučaju radi o isključujućem kriteriju, sukladno Poglavlju 2.6. Prihvatljivost projekta - DNSH načelo:

  “minimalni uvjet za odabir projekta je da projekt mora implementirati prakse kružnog gospodarstva u gospodarenju građevinskim otpadom kako bi najmanje 70% neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja nastalog na gradilištu bilo pripremljeno za ponovnu uporabu, recikliranje i korištenje drugog materijala, uključujući operacije zatrpavanja za otpad koji zamjenjuje druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i EU Protokolom o gospodarenje građevinskim otpadom i rušenjem.”

  DATUM ODGOVORA: 18.10.22, 11:38

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 37aTUPUB DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 07.10.22, 08:42

  Poštovani,

  ukoliko se rekonstruira postojeći objekt (u lošem stanju, azbest, bez ovojnice...), ali koji nije u funkciji već izvjesno vrijeme - kako mjeriti i dokazati uštede koje će se ostvari po završetku projekta? Kako odrediti postojeće stanje: potrošnju i slično da bismo mogli dokazati koliko doprinosimo rekonstrukcijom?

  Hvala

  U poglavlju 2.6. Prihvatljivost projekta pod 33. navedeno je sljedeće: 

    

  Prijavitelj dokazuje ispunjenje minimalnih kriterija DNSH načela za okolišne ciljeve kako slijedi: 

    

  Cilj 1. Ublažavanje klimatskih promjena:  

  - minimalni uvjet za rekonstrukciju i obnovu postojeće javne turističke infrastrukture zahtijeva postizanje standarda s minimalno 30% uštede energije (izraženo u MWh/godina) i/ili 30% stakleničkih plinova (izraženo kao CO2 t/godina) u odnosu na ex ante procjenu; dokazuje se Prijavnim obrascem ( Obrazac 1.1., 1.2. i 1.3.), Glavnim projektom, Energetskim certifikatom koji sadrži dokaz o ex ante procjeni uštede energije i/ili emisija stakleničkih plinova, Troškovnikom i Obrascem 9. Usklađenost projekta s načelom DNSH  

    

  U Prilogu 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava Grupa 1, Kriteriji za dodjelu – Grupa 1, u kriteriju 1. Doprinos zelenoj tranziciji, pod 1.1.1. a.) navedeni su kao izvor provjere prijavni obrazac, glavni projekt i troškovnik. 

   

  Upućujemo na Prilog 3. Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21), sukladno kojem se uštede mogu utvrditi  putem simulacije potrošnje energije. 

  DATUM ODGOVORA: 13.10.22, 14:24

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 37MdwHZ2 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 03.11.22, 07:58

  Poštovani,

  je li prihvatljiv prijavitelj koji u trenutku prijave projektnog prijedloga nema riješenje Ministarstva zdravstva da je registriran za zdravstveni turizam, ali će isti nastojati ishodovati do potpisa ugovora ukoliko projektni prijedlog bude odobran za financiranje?

  Unaprijed hvala

  Sukladno poglavlju 2.1. Prihvatljivost prijavitelja, u Grupi 3 Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma navedeni su sljedeći prihvatljivi prijavitelji: 

  • Jedinica područne (regionalne) samouprave 

  • Jedinica lokalne samouprave 

  • Zdravstvena ustanova: specijalna bolnica i lječilište koje je registrirano za zdravstveni turizam i/ili pružanje zdravstvenih usluga u turizmu i/ili usluga zdravstvenog turizma 

  • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu 

    

  Prijavitelj u trenutku prijave projektnog prijedloga i tijekom provedbe projekta mora, između ostaloga, zadovoljiti i uvjet da je pravna  osoba upisana u odgovarajući registar. 

  DATUM ODGOVORA: 10.11.22, 16:40

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 37x57dRM DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 11.10.22, 15:14

  Poštovani,

  vezano uz pokazatelj Količina smanjenja emisije stakleničkih plinova kroz smanjenje emisije CO2, izvor provjere je Registar onečišćavanja okoliša te Izvješće o emisijama. Što s prijaviteljima koji trenutno nisu u navedenom registru ili koji nemaju ni obvezu biti u registru? Je li obveza da svi prijavitelji moraju biti u registru i dostaviti svoje podatke o emisiji CO2 do traženog roka za ovu godinu? U odnosu na koje razdoblje će se mjeriti taj pokazatelj?

  Izvor provjere za pokazatelj je:

  Registar onečišćavanja okoliša (ukoliko je primjenjivo), Glavni projekt, Energetski certifikat i Prijavni obrazac.

  DATUM ODGOVORA: 18.10.22, 11:38

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 371l9HSi DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 11.10.22, 15:25

  Poštovani,

  kod pokazatelja, aktivnosti i troškova navode se električna vozila, odnosno infrastruktura za punjenje jednog po jednog električnog vozila. Radi li se isključivo o električnom automobilu i sučelja za njihovo punjenje ili takvi navodi podrazumijevaju i električne bicikle, odnosno sučelja za punjenje samo električnih bicikala?

  RRFCI03 – Infrastruktura za alternativna goriva (mjesta za točenje goriva/punjenje) 

   

  Točka za punjenje definira se kao sučelje koje može puniti jedno po jedno električno vozilo ili mijenjati bateriju jednog po jednog električnog vozila. Mjesto za točenje goriva odnosi se na postrojenje za opskrbu alternativnim gorivom putem fiksne ili mobilne instalacije.  

  Alternativno gorivo definira se na način da uključuje goriva ili izvore energije koji barem djelomično služe kao zamjena za izvore fosilnih goriva u opskrbi prometa energijom i koji imaju potencijal pridonijeti njegovoj dekarbonizaciji te poboljšati ekološku učinkovitost prometnog sektora, a koji su u skladu s Direktivom 2018/2001.  

   

  Prihvatljivi trošak je trošak  ulaganja u vozila i plovila s nultim emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti punionica električnih vozila i plovila u slučaju da su dostupne posjetiteljima infrastrukture bez naknade te ostali troškovi vezani uz održivu mobilnost. 

  DATUM ODGOVORA: 18.10.22, 11:38

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 37Cf1Uxl DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 11.10.22, 15:03

  Poštovani,

  pod točkom 2.6. Prihvatljivost projekta navedeno je "Kada se radi o dodjeli regionalnih potpora iz čl. 14 Uredbe 651/2014, projekt zdravstvenih ustanova koje pružaju usluge u zdravstvenom turizmu, koji sadrži ulaganja u ugostiteljski objekt za smještaj mora imati obavezni sadržaj ugostiteljskog objekta za smještaj u korisnoj površini objekta veći od 50% u odnosu na neobavezni sadržaj ugostiteljskog objekta za smještaj koji se odnosi na pružanje zdravstvenih usluga, a sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli". Odnosi li se taj zahtjev samo na one situacije kada se radi o dodjeli regionalnih potpora ili i na situacije kada se radi o državnoj dodjeli ili pak nikakvoj kategoriji dodjele u tom smislu?

  Sukladno točki 2.6. Prihvatljivost projekta, kada se radi o dodjeli regionalnih potpora iz čl. 14. Uredbe 651/2014, projekt zdravstvenih ustanova koje pružaju usluge u zdravstvenom turizmu, koji sadrži ulaganja u ugostiteljski objekt za smještaj mora imati obavezni sadržaj ugostiteljskog objekta za smještaj u korisnoj površini objekta veći od 50% u odnosu na neobavezni sadržaj ugostiteljskog objekta za smještaj koji se odnosi na pružanje zdravstvenih usluga, a sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli.

  DATUM ODGOVORA: 18.10.22, 11:39

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 37AiNCRq DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 11.10.22, 14:31

  U poglavlju 3.1. Projektni prijedlog Uputa za prijavitelje navodi se koje dokumente i u kojem formatu treba sadržavati projektni prijedlog, te u točki 19. stoji da je za sve Grupe obvezno priložiti Izjavu o nepromijenjenim okolnostima (u pdf. Formatu) (Obrazac 11)

  Istovremeno, u poglavlju 4.5. Ugovaranje Uputa za prijavitelje stoji: “Prije potpisivanja Ugovora, Prijavitelj/Korisnik mora dostaviti Izjavu o nepromijenjenim okolnostima (Obrazac 12.) koju je potpisala za to ovlaštena osoba te kojom potvrđuje da, u odnosu na podatke dostavljene u projektnom prijedlogu, nisu nastupile promjene, odnosno okolnosti, koje bi utjecale na postupak dodjele bespovratnih sredstava te donošenje Odluke o financiranju u odnosu na njegov projekt (primjerice, da u međuvremenu od podnošenja projektnog prijedloga nije dobio potporu male vrijednosti ili da nije nastupio stečaj, ili slično), uključujući potvrdu da su provedbeni kapaciteti prijavitelja nepromijenjeni, u suprotnom s Prijaviteljem se neće sklopiti Ugovor.”

  U Obrascima objavljenima u sklopu Poziva, Obrazac 12 naslovljen je “Model Sporazuma o partnerstvu”.

  Molimo pojašnjenje koji Obrazac je potrebno priložiti prilikom prijave projektnog prijedloga te je li nužno ovjerenu Izjavu o nepromijenjenim okolnostima priložiti uz projektni prijedlog ili se ista dostavlja prije potpisivanja Ugovora.

  Također molimo ispravak Uputa za prijavitelje, sukladno prethodno zatraženom pojašnjenju.

  Izjava o nepromijenjenim okolnostima (Obrazac 11) se sukladno poglavlju 4.5. Uputa za prijavitelje dostavlja prije potpisivanja ugovora. Poglavlje 3.1. Uputa za prijavitelje će se sukladno tome izmijeniti.   

    

  Sukladno poglavlju 4.5. Uputa za prijavitelje Prijavitelj je dužan najkasnije 25 dana od donošenja Odluke o financiranju dostaviti potpisani Sporazum o partnerstvu u obliku originala ili ovjerene preslike kojim se jasno utvrđuju prava i dužnosti svih strana.

  Brojevi obrazaca će se uskladiti. 

  DATUM ODGOVORA: 18.10.22, 11:39


1-10 od 94 zapisa
...

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.