Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Zatvoren

Naziv poziva: Energetska obnova višestambenih zgrada

Kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.01

Kategorije

 • Sva pitanja (395)
 • Prihvatljivost prijavitelja (1)
 • Prihvatljivost projekta (0)
 • Prihvatljivost troškova (15)
 • Prihvatljivost aktivnosti (2)
 • Ostalo (377)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 4fa6EKf DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 02.05.22, 13:46

  Poštovani,

  u skladu s Obrascem 6. Izjava o imenovanju voditelja projekta, molim Vas pojašnjenje tko može biti imenovan Voditeljem projekta ako je Prijavitelj projektnog prijedloga predstavnik suvlasnika višestambene zgrade.

  Konkretno, je li moguće da voditelj projekta bude konzultant koji radi na prijavi projekata (nije zaposlen u društvu Upravitelja koji upravlja predmetnom zgradom, već je zaposlen u svojoj konzultantskoj firmi).

  Sukladno točki 2.10. Uputa za prijavitelje kategorije troškova koje se smatraju prihvatljivima su troškovi povezani s aktivnošću upravljanja projektom (odnosi se na obavljanje aktivnosti III. iz točke 2.7. Uputa):

  ·  troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani u postupku javne nabave odnosno u postupku nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi prema načelima važećima u trenutku provođenja istih (tj. prema Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi),

  ·  trošak rada samog Prijavitelja u slučaju kada je Prijavitelj predstavnik suvlasnika,

  ·  troškovi osoblja (metoda stvarnog troška) zaposlenog i/ili novozaposlenog kod Prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta u slučaju kada je Prijavitelj upravitelj zgrade (troškovi osoblja su troškovi koji proizlaze iz ugovora o radu (ili jednakovrijednog akta) između poslodavca i zaposlenika).

  Pozivom je omogućeno, neovisno o tome je li prijavitelj ovlašteni predstavnik suvlasnika ili upravitelj zgrade, da voditelj projekta bude vanjski konzultant izabran u postupku javne nabave odnosno u postupku nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi.

  DATUM ODGOVORA: 03.05.22, 16:12

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 4gdEwgZ DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.05.22, 11:13

  Poštovani,

  molim Vas informaciju, unosi li se u prijavnom obrascu u dijelu "Aktivnost proračuna - Energetska obnova" iznos iz pripadajućeg troškovnika radova projekta Energetske obnove ili se unosi prihvatljivi trošak po kvadratnom metru bruto površine zgrade?

  Još jedno pitanje: U tehničkom obrascu, list 1, traži se podatak ukupne vrijednosti projekta, odnosi li se taj podatak na ukupni iznos iz prijavnog obrasca?

  Unaprijed hvala!

  U Prijavnom obrascu u dijelu "Aktivnost proračuna - Energetska obnova" unosi se iznos iz pripadajućeg troškovnika radova glavnog projekta energetske obnove zgrade.

  Ukupna vrijednost projekta u Prijavnom obrascu treba odgovarati ukupnoj vrijednosti projekta u Tehničkom obrascu - list 1, ista uključuje prihvatljive i neprihvatljive troškove projekta.

  DATUM ODGOVORA: 09.05.22, 20:21

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 4V1DO2o DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 06.05.22, 10:48

  Kod aktivnosti se navodi da upišemo 4 aktivnosti koje su navedene u uputama za prijavitelje.

  Međutim s obzirom da svaka krivnost ima više mjera, kako unositi vremenski rok ako nam mjere u istoj aktivnosti nisu u istom vremenskom roku i ne traju isto, imamo samo mogućnost da upišemo vremenski rok za aktivnost , a ne za mjere.

  Možda da umijesto aktivnosti navedemo sve mjere u sklopu aktivnosti pa ćemo imati ispravni vremenski tijek ili ??. Molim pomoć

  Sukladno napomeni u točki 2.11. Uputa za prijavitelje, kao i uputama za popunjavanje relevantnih polja u okviru Prijavnog obrasca (Obrazac 1. Poziva) - Aktivnosti: Naziv aktivnosti te Proračun: Aktivnost proračuna - Naziv, prijavitelji se pri unosu aktivnosti trebaju pridržavati definiranih aktivnosti projekta od I. do IV. iz Tablice 2. točke 1.4.1. Uputa za prijavitelje, odnosno prilikom unosa proračuna definiranih mjera za troškove aktivnosti projekta od I. do IV. iz navedene tablice Uputa za prijavitelje, sve s ciljem smanjenja neusklađenosti prikaza i pojednostavljenja postupka dodjele bespovratnih sredstava i provedbe projekta.

  Dakle, u karticu Aktivnosti: Naziv aktivnosti unosite aktivnosti za koje tražite sufinanciranje putem predmetnog Poziva (maksimalno 4 aktivnosti sukladno gore navedenoj tablici iz Uputa za prijavitelje), kao i sveukupno trajanje svake od aktivnosti (npr. ako je jedna mjera unutar aktivnosti započela 1. veljače 2020. godine te završila 1. svibnja 2020. godine, a druga započela 5. veljače 2022. godine te završila 5. svibnja 2022. godine, trajanje aktivnosti koja pretpostavlja obje mjere je od 1. veljače 2020. godine do 5. svibnja 2022. godine bez obzira što se radi o različitim mjerama unutar aktivnosti), dok u Proračun: Aktivnost proračuna - Naziv navodite mjere za troškove pojedinih aktivnosti projekta.

  DATUM ODGOVORA: 09.05.22, 20:24

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 133GGZRvo DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 25.04.22, 15:58

  Što trebam izabrati u padajućem izborniku "Vrsta naručitelja prema ZJN"?

  Ukoliko ste se u sustav prijavili kao fizička osoba - građanin, odnosno u kontekstu objavljenog Poziva kao ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade u svojstvu potencijalnog prijavitelja, iz navedenog padajućeg izbornika ćete odabrati opciju koja je Vama kao potencijalnom prijavitelju primjenjiva: ukoliko ste obveznik Zakona o javnoj nabavi, opcije Sektorski ili Javni naručitelj, a ukoliko niste obveznik istog, opciju Nije primjenjivo.

  DATUM ODGOVORA: 29.04.22, 13:16

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 4RX6YNl DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 11.05.22, 20:59

  Poštovani,

  imamo pitanje u vezi troška nadzora gradnje. U UzP je navedeno sljedeće: Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za mjeru II.2. je 3% prijavljene ukupne vrijednosti mjere II.1.,

  a na koju se primjenjuje stopa sufinanciranja u ovisnosti o kategoriji obnove, što ne može iznositi više od 220.000,00 kn za sve kategorije obnove.

  Primjerice, ukoliko vrijednost mjere II.1. iznosi 1.000.000 kn, maksimalni iznos BS za integralnu obnovu iznosi 600.000 kn (60%).

  Pema tome, maksimalni iznos BS za nadzor može iznositi 30.000 kn (3% od mjere II.1.). To znači da najviši iznos BS za energetsku obnovu može iznositi 630.000 kn.

  Međutim, kada se unesu oba troška unutar jedne aktivnosti, moguće je primijeniti samo jednu stopu intenziteta potpore, npr. 60% koja se primjenjuje na oba troška i prema tome proizlazi ukupni iznos BS od 618.000 kn.

  A ukoliko zbrojimo potpore: 600.000 + 30.000 kn i unesemo iznos bespovratnih sredstava, izračunata potpora iznosi 61,16%.

  Dakle u jednom slučaju se dobije manji iznos potpore dok u drugom slučaju intenzitet premašuje najvišu stopu od 60%.

  Da li je moguće u tom slučaju unijeti dvije aktivnosti energetske obnove, npr. Energetska obnova II.1 i Energetska obnova II.2 te se pod potonjim unese iznos nadzora koji je ponuđen u iznosu od 30.000 kn te se traži iznos BS od 30.000 kn što je zapravo 100% potpore za taj trošak, ali isto odgovara maksimalnom definiranom iznosu BS za nadzor od 3% od mjere II.1.?

  Ili se oba troška unose pod istu aktivnost te se primjenjuje stopa od 60% na sumu oba troška?

  Sukladno točki 1.4.1. Uputa za prijavitelje, maksimalni iznos bespovratnih sredstava za mjeru II.2. ( Stručni nadzor građenja/Projektantski nadzor/ Koordinator zaštite na radu tijekom građenja) je 3% prijavljene ukupne vrijednosti mjere II.1., a na koju se primjenjuje stopa sufinanciranja u ovisnosti o kategoriji obnove, što ne može iznositi više od 220.000,00 kn za sve kategorije obnove.

  U Vašem slučaju 3% od ukupne vrijednost mjere II.1. unosite kao iznos ukupne vrijednosti mjere II.2., potom na navedenu ukupnu vrijednost radova prema troškovniku primjenjujete stopu sufinanciranja kategorije obnove (u Vašem slučaju iznosi 60%) te je dobivena vrijednost iznos bespovratnih sredstava koji ne smije biti veći od 220.000,00 kn.

  DATUM ODGOVORA: 12.05.22, 18:03

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 4uFcns3 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 10.05.22, 14:16

  pod AKTIVNOST PRORAČUNA / VRSTA TROŠKA u uputama stoji slijedeći podatak:

  "Iz padajućeg izbornika odaberite primjenjivu vrstu troška.

  Odabir: Stvarni trošak ili SVJT ili Paušalni iznos."

  U padajućem izborniku je samo ponuđen "stvarni trošak"

  Kako da unesemo podatak za procijenjene troškove prema glavnom projektu ?

  Korisničke upute za rad u sustavu objavljene na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/portal/upute odnose se na sve korisnike sustava, ne samo za korisnika sustava u okviru ovog Poziva.

  Sukladno ovom Pozivu moguće je odabrati samo ˝stvarni trošak˝ u navedenoj rubrici te isti i odabirete.

  DATUM ODGOVORA: 12.05.22, 18:04

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 219fUEIgl DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 27.04.22, 08:08

  S obzirom da je u Uputama za prijavitelje, točka 3.3. Rok za predaju

  projektnog prijedloga navedeno da je podnošenje projektnih prijedloga

  dozvoljeno od 17. svibnja 2022. godine u 9:00 sati, zanima nas hoće li i na

  koji način biti omogućeno podnošenje više projektnih prijedloga u isto

  vrijeme od strane jednog prijavitelja?

  Naime, Uputama za prijavitelje definirano je da jedan prijavitelj može

  izraditi i poslati više projektnih prijedloga. S obzirom da su prijavitelji

  mahom upravitelji zgrada, svi oni će imati veći broj spremnih projektnih

  prijedloga. Također, očekuje se velika navala na ovaj javni poziv te će broj

  prijavljenih projekata biti vrlo veliki te će se alokacija sigurno utrošiti

  u prvim sekundama od omogućavanja podnošenja projektnih prijedloga.

   

  Zbog toga će svi prijavitelji htjeti u što kraćem vremenu podnesti što više

  projektnih prijedloga, te bi bilo dobro kada bi se omogućilo da jedan

  prijavitelj u isto vrijeme podnese prijave za sve svoje projektne

  prijedloge.

  Osoba ovlaštena za zastupanje upravitelja zgrade može temeljem javnobilježnički ovjerene punomoći, koju treba dostaviti na adresu elektroničke pošte eu.programi@fina.hr , opunomoćiti svoje zaposlenike za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga u sustavu.

  Moguće je da upravitelj zgrade u svojstvu Prijavitelja na predmetni Poziv pripremi punomoć za više svojih zaposlenika za prijavu i podnošenje projektnih prijedloga u sustav, no jedan opunomoćenik ne može istovremeno podnijeti više projektnih prijedloga u sustavu, već jedan po jedan.

  Dodatna pitanja vezana za prijavu u sustav se mogu slati na adresu elektroničke pošte fondovieu.podrška@fina.hr .

  Također, skrećemo pozornost kako je predmetni Poziv otvoreni tip poziva u okviru kojeg se sredstva dodjeljuju prema rang-listi s obzirom na ocjenu kvalitete projektnih prijedloga, a ne s obzirom na datum i vrijeme zaprimanja projektnih prijedloga.

  DATUM ODGOVORA: 29.04.22, 13:16

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 5.2.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   Osoba ovlaštena za zastupanje upravitelja zgrade može temeljem javnobilježnički ovjerene punomoći, koju treba dostaviti na adresu elektroničke pošte eu.programi@fina.hr , opunomoćiti svoje zaposlenike za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga u sustavu.

   Moguće je da upravitelj zgrade u svojstvu Prijavitelja na predmetni Poziv pripremi punomoć za više svojih zaposlenika za prijavu i podnošenje projektnih prijedloga u sustav, no jedan opunomoćenik ne može istovremeno podnijeti više projektnih prijedloga u sustavu, već jedan po jedan.

   Dodatna pitanja vezana za prijavu u sustav se mogu slati na adresu elektroničke pošte fondovieu.podrska@fina.hr .

   Također, skrećemo pozornost kako je predmetni Poziv otvoreni tip poziva u okviru kojeg se sredstva dodjeljuju prema rang-listi s obzirom na ocjenu kvalitete projektnih prijedloga, a ne s obzirom na datum i vrijeme zaprimanja projektnih prijedloga.


   02.05.22, 11:34

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 5.2.2.
   NADOPUNA ODGOVORA

   Osoba ovlaštena za zastupanje upravitelja zgrade može temeljem javnobilježnički ovjerene punomoći, opunomoćiti svoje zaposlenike za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga u sustavu. U tom slučaju, svaka opunomoćena osoba odnosno pojedini opunomoćenik treba punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, uz dokaz da je isti zaposlenik upravitelja, dostaviti putem zahtjeva za ovlaštenjem dostupnog u sustavu fondovieu.

   Moguće je da upravitelj zgrade u svojstvu Prijavitelja na predmetni Poziv pripremi punomoć za više svojih zaposlenika za prijavu i podnošenje projektnih prijedloga u sustav, no jedan opunomoćenik ne može istovremeno podnijeti više projektnih prijedloga u sustavu, već jedan po jedan.

   Korisničke upute za rad u sustavu objavljene su na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/portal/upute te je više detalja o načinu prijave u isti definirano u točki 5.1.1. navedenih uputa.

   Dodatna pitanja vezana za prijavu u sustav se mogu slati na adresu elektroničke pošte fondovieu.podrska@fina.hr .

   Također, skrećemo pozornost kako je predmetni Poziv otvoreni tip poziva u okviru kojeg se sredstva dodjeljuju prema rang-listi s obzirom na ocjenu kvalitete projektnih prijedloga, a ne s obzirom na datum i vrijeme zaprimanja projektnih prijedloga.


   03.05.22, 11:20

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.3. 4tr4Xlc DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 13.05.22, 09:56

  Ako u stavci proračun za aktivnost energetska obnova navedem stvarni iznos radova iz glavnog projekta, a koji će biti jedan dio biti neprihvatljiv jer prelazi maksimalni iznos bespovratnih sredstava ( npr. imam azbestnu fasadu na neboderu , a integralna je obnova 60% sufinancirana ) , onda mi se ne slaže u stavka u sažetku proračuna jer dobivam 60% sufinanciranja odnosno ispada da je sve opravdani trošak , iako sam u stavci neprihvatljiv trošak navela iznos. Hoću li onda u stavci proračuna aktivnosti stavljati manji iznos za aktivnost provedbe mjera energetske učinkovitosti nego je navedeno u projektu ili ću u sažetku proračuna stavljati manji iznos potpore npr.54% , pa onda mogu navesti u rubrici neprihvatljiv trošak .

  Isto vrijedi ako imamo trošak nadzora, koordinatora i projektantskog nadzora ( 5 ulaza se obnavlja) koji je veći od prihvatljivog troška, hoću li onda odmah u stavci proračuna izbaciti nekoga od njih iako su navedeni u glavnom projektu ili ću smanjiti iznos potpore u sažetku pa upisati neprihvatljiv trošak.

  U kartici Proračun Prijavnog obrasca unosi se prihvatljivi iznos za predmetnu aktivnost a ne ukupna vrijednost te aktivnosti, dok se neprihvatljiv iznos unosi u kartici sažetak proračuna na razini cijelog projekta. Pri računanju bespovratnih sredstava moguće je odabrati i opciju ˝intenzitet potpore˝ i ˝bespovratna sredstva˝ međutim, skrećemo pozornost kako intenzitet potpore treba uskladiti s točkom 1.4.1. UzP-a.

  DATUM ODGOVORA: 14.05.22, 15:55

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.3. 220qshTGW DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 27.04.22, 08:08

  S obzirom da je u Uputama za prijavitelje, točka 3.3. Rok za predaju

  projektnog prijedloga navedeno da je podnošenje projektnih prijedloga

  dozvoljeno od 17. svibnja 2022. godine u 9:00 sati, zanima nas hoće li i na

  koji način biti omogućeno podnošenje više projektnih prijedloga u isto

  vrijeme od strane jednog prijavitelja?

  Naime, Uputama za prijavitelje definirano je da jedan prijavitelj može

  izraditi i poslati više projektnih prijedloga. S obzirom da su prijavitelji

  mahom upravitelji zgrada, svi oni će imati veći broj spremnih projektnih

  prijedloga. Također, očekuje se velika navala na ovaj javni poziv te će broj

  prijavljenih projekata biti vrlo veliki te će se alokacija sigurno utrošiti

  u prvim sekundama od omogućavanja podnošenja projektnih prijedloga.

   

  Zbog toga će svi prijavitelji htjeti u što kraćem vremenu podnesti što više

  projektnih prijedloga, te bi bilo dobro kada bi se omogućilo da jedan

  prijavitelj u isto vrijeme podnese prijave za sve svoje projektne

  prijedloge.

  Osoba ovlaštena za zastupanje upravitelja zgrade može temeljem javnobilježnički ovjerene punomoći, koju treba dostaviti na adresu elektroničke pošte eu.programi@fina.hr , opunomoćiti svoje zaposlenike za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga u sustavu.

  Moguće je da upravitelj zgrade u svojstvu Prijavitelja na predmetni Poziv pripremi punomoć za više svojih zaposlenika za prijavu i podnošenje projektnih prijedloga u sustav, no jedan opunomoćenik ne može istovremeno podnijeti više projektnih prijedloga u sustavu, već jedan po jedan.

  Dodatna pitanja vezana za prijavu u sustav se mogu slati na adresu elektroničke pošte fondovieu.podrška@fina.hr .

  Također, skrećemo pozornost kako je predmetni Poziv otvoreni tip poziva u okviru kojeg se sredstva dodjeljuju prema rang-listi s obzirom na ocjenu kvalitete projektnih prijedloga, a ne s obzirom na datum i vrijeme zaprimanja projektnih prijedloga.

  DATUM ODGOVORA: 29.04.22, 13:16

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 5.3.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   Osoba ovlaštena za zastupanje upravitelja zgrade može temeljem javnobilježnički ovjerene punomoći, koju treba dostaviti na adresu elektroničke pošte eu.programi@fina.hr , opunomoćiti svoje zaposlenike za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga u sustavu.

   Moguće je da upravitelj zgrade u svojstvu Prijavitelja na predmetni Poziv pripremi punomoć za više svojih zaposlenika za prijavu i podnošenje projektnih prijedloga u sustav, no jedan opunomoćenik ne može istovremeno podnijeti više projektnih prijedloga u sustavu, već jedan po jedan.

   Dodatna pitanja vezana za prijavu u sustav se mogu slati na adresu elektroničke pošte fondovieu.podrska@fina.hr .

   Također, skrećemo pozornost kako je predmetni Poziv otvoreni tip poziva u okviru kojeg se sredstva dodjeljuju prema rang-listi s obzirom na ocjenu kvalitete projektnih prijedloga, a ne s obzirom na datum i vrijeme zaprimanja projektnih prijedloga.

   02.05.22, 11:35

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 5.3.2.
   NADOPUNA ODGOVORA

   Osoba ovlaštena za zastupanje upravitelja zgrade može temeljem javnobilježnički ovjerene punomoći, opunomoćiti svoje zaposlenike za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga u sustavu. U tom slučaju, svaka opunomoćena osoba odnosno pojedini opunomoćenik treba punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, uz dokaz da je isti zaposlenik upravitelja, dostaviti putem zahtjeva za ovlaštenjem dostupnog u sustavu fondovieu.

   Moguće je da upravitelj zgrade u svojstvu Prijavitelja na predmetni Poziv pripremi punomoć za više svojih zaposlenika za prijavu i podnošenje projektnih prijedloga u sustav, no jedan opunomoćenik ne može istovremeno podnijeti više projektnih prijedloga u sustavu, već jedan po jedan.

   Korisničke upute za rad u sustavu objavljene su na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/portal/upute te je više detalja o načinu prijave u isti definirano u točki 5.1.1. navedenih uputa.

   Dodatna pitanja vezana za prijavu u sustav se mogu slati na adresu elektroničke pošte fondovieu.podrska@fina.hr .

   Također, skrećemo pozornost kako je predmetni Poziv otvoreni tip poziva u okviru kojeg se sredstva dodjeljuju prema rang-listi s obzirom na ocjenu kvalitete projektnih prijedloga, a ne s obzirom na datum i vrijeme zaprimanja projektnih prijedloga.

   03.05.22, 11:20

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.4. 4ShwsmW DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 13.05.22, 10:31

  U sažetku proračuna za aktivnost upravljanje projektom i aktivnost promiđbe se polje zacrveni ukoliko unesemo veći iznos nego je prihvatljiv prema maksimalnom iznosu bespovratnih srdstava , za istu stvar kod aktivnosti provedba energetske obnove se ne zacrveni ukoliko unesem veći iznos nego je prihvatljiv prema maksimalnom iznosu, zar ne bi trebalo biti isto?

  U sustavu su za aktivnosti III. UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA te IV. PROMIDŽBA I VIDLJIVOST uvedena ograničenja te Vam zbog tog ta polja daju upozorenje dok za ostale aktivnosti nisu uvedena ograničenja jer se sastoje od više mjera koje ovise o specifičnosti projekta.

  DATUM ODGOVORA: 14.05.22, 15:55


1-10 od 395 zapisa
...

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.