Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Zatvoren

Naziv poziva: Uspostava reciklažnih dvorišta

Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.04

Kategorije

 • Sva pitanja (31)
 • Prihvatljivost prijavitelja (6)
 • Prihvatljivost projekta (9)
 • Prihvatljivost troškova (3)
 • Prihvatljivost aktivnosti (0)
 • Ostalo (13)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 45kT3lrd DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 28.03.23, 14:48

  Poštovani, točkom 2.3. UZP-a propisano je da se potpora ne može dodijeliti prijavitelju koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga ispunjava zakonsku obvezu u vezi s uspostavom minimalnog broja potrebnih RD u odnosu na broja stanovnika, sukladno čl. 84, stavak 2 ZGO-a.

  S druge strane, točkom 2.4. Broj projektnih prijedloga pravi se distinkcija između mobilnih RD i RD građevina pri čemu ispada da prijavitelj može podnijeti više projektnih prijedloga pri čemu će se jedan odnositi na mobilno a drugo na građevinu RD. Takva odredba je nejasna te Vas molimo dodatno pojašnjenje prihvatljivosti prijavitelja.

  Konkretno, ukoliko JLS sa 5.000 stanovnika u postojećem stanju već ima uspostavljeno 1 mobilno reciklažno dvorište, da li je prihvatljivo da unutar ovog poziva financira izgradnju 1 RD građevine ili se smatra da je već ispunjena odredba čl. 84. stavak 2, točka 2. ZGO-a ? Hvala.

  Članak 84. stavak 2. točka 2. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21, dalje: ZGO) propisuje da je izvršno tijelo JLS dužno “na području jedinice lokalne samouprave u kojoj ima više od 3.000 stanovnika, osigurati najmanje jedno reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište te još po jedno reciklažno dvorište na svakih idućih 25.000 stanovnika”.

  Člankom 84. stavkom 2. točkom 4. nadalje se propisuje da je JLS dužna “na području naselja u kojem se ne nalazi reciklažno dvorište i na području svakog mjesnog odbora Grada Zagreba, osigurati dostupnost mobilnog reciklažnog dvorišta najmanje jednom svakih devedeset dana.”

  JLS koja u Evidenciji prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta (dalje: Evidencija RD) nema upisano RD može tražiti financiranje RD-građevine u skladu sa točkom 84. stavkom 2. točkom 2., te  dodatno i mobilno RD u skladu s člankom 84. stavkom 2. točkom 4. Isto je navedeno i u poglavlju 2.4. Broj projektnih prijedloga UzP-a, u tablicama 2a i 2b.

  Međutim, ukoliko JLS koja ima 5.000 stanovnika ima upisano mobilno RD u Evidenciji RD smatra se da ima ispunjen zakonski minimum te ne može tražiti financiranje RD-građevine u skladu sa člankom 84. stavkom 2. točkom 2.

  Izuzeće od navedenog pojašnjeno je u UzP-u, poglavlje 2.4. Broj projektnih prijedloga.

  DATUM ODGOVORA: 04.04.23, 10:30

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 45uSb75t DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 24.03.23, 09:20

  Poštovani,

  grad Kaštela je započeo s izgradnjom RD 30.08.2022. Radovi su završeni 28.02.2023. Trenutno traje postupak primopredaje nakon čega slijedi tehnički pregled i uporabna dozvola za RD. Je li projekt u ovoj fazi, gotovo već završen, prihvatljiv po ovom Pozivu, odnosno do koje faze je prihvatljiv?

  Lp

  Zbog potrebe za dodatnim konzultacijama, obavještavamo vas da će odgovor na ovo pitanje biti objavljen najkasnije do 5.4.2023.

  DATUM ODGOVORA: 31.03.23, 09:50

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 2.1.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   Nastavno na naš odgovor od 31. ožujka 2023. obavještavamo da nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.

   U načelu, jedan od uvjeta prihvatljivosti troškova iz UzP-a, poglavlje 2.9. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova za provedbu projekta, je da trošak mora nastati za vrijeme trajanja (razdoblja) provedbe projekta, tj. najranije počevši od 1. veljače 2020. godine, do završetka obavljanja projektnih aktivnosti, a najkasnije do 30. lipnja 2025. godine.

   Sukladno točki 6 poglavlja 2.6. Prihvatljivost projekta UzP-a, u trenutku podnošenja projektnog prijedloga projekt ne smije biti fizički niti financijski završen, a što prijavitelj potvrđuje potpisom Obrasca 2. - Izjava o istinitosti podataka. Za projekte koji su već započeli s provedbom smatrat se da je ovaj uvjet zadovoljen ukoliko izvođač radova nije izdao okončanu situaciju za izvršene radove. Navedeni uvjet provjerava se i prije donošenja Odluke o financiranju, kao i prije potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kad Prijavitelj ima obvezu dostaviti izjavu da nisu nastupile promjene koje bi mogle utjecati na ispravnost postupka dodjele.

   Napominjemo da svi projektni prijedlozi moraju zadovoljiti i sve ostale kriterije iz poglavlja 2.6., uključujući i kriterij pod točkom 10 koji se odnosi na načelo „ne nanosi bitnu štetu“, kao i ostale uvjete propisane u UzP-u.

   Osim provjere prihvatljivosti aktivnosti, tijekom postupka dodjele provodi se i provjera prihvatljivosti izdataka, odnosno svaki izdatak koji je već nastao u okviru prihvatljive aktivnosti ne mora biti automatski prihvatljiv.

   Dodatno naglašavamo da su sukladno poglavlju 5.2. Nabava UzP-a, korisnici projekata po ovom pozivu kao obveznici Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), obvezni primijeniti navedeni Zakon na postupke nabave u okviru projekta. Troškovi projekta koji uključuju nabavu bit će prihvatljivi samo pod uvjetom da je nabava provedena u skladu sa svim načelima i pravilima utvrđenima u UzP-u.

   05.04.23, 07:54

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 4560XsPX DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 27.03.23, 14:47

  Poštovani,

  • u okviru točke 2.10. Poziva pod slovom K) kao prihvatljivi troškovi definirani su troškovi upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga. Obuhvaćaju li prihvatljivi troškovi i trošak pripreme projektnog prijedloga?

  • u okviru točke 2.10. Poziva pod slovom a) kao prihvatljivi troškovi definirani su troškovi koji su navedeni točkom 2.7. Poziva. Naime, u okviru točke 8. predmetne točke Poziva definirane su usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom koji obuhvaća pripremu i provedbu javne nabave - je li onda trošak pripreme dokumentacije za nabavu radova/opreme koja je sastavni dio natječajne dokumentacije - prihvatljiv trošak u okviru poziva?

  Hvala,

  • U poglavlju 2.7. Prihvatljive aktivnosti projekta UzP-a u točki 8. definirane su usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom koje ne obuhvaćaju izradu projektnog prijedloga. Stoga izrada projektnog prijedloga nije prihvatljiv trošak.

  • Trošak pripreme dokumentacije za nabavu radova/opreme koja je sastavni dio natječajne dokumentacije je prihvatljiv trošak u okviru ovog Poziva, kao što je navedeno u točki k) poglavlja 2.10. Prihvatljive kategorije troškova.

  DATUM ODGOVORA: 31.03.23, 09:54

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 45lZGUVQ DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 23.03.23, 09:52

  Poštovani, obzirom da općina ima ishođenu kompletnu dokumentaciju za gradnju reciklažnog dvorišta, a ima 2996 stanovnika, planira se udružiti s još jednom JLS koja nema ispunjenu zakonsku obvezu.

  1. Da li je prihvatljivo udruživanje općine - nositelja projekta i JLS s kojom općina NE graniči?

  2. Što detaljno treba potpisati sporazumom o udruživanju?

  3. Da li možda imate predložak prihvatljivog sporazuma?

  Načelno napominjemo da se u Uputama za prijavitelje  (UzP) u poglavlju 2.2. Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva navodi: “Prihvatljivo je jedino udruživanje JLS-ova radi osiguranja zajedničkog ispunjenja obveze iz članka 84. stavka 2. točke 1. i 4., tj. kako je to utvrđeno člankom 84. stavkom 5. ZGO-a“ te da “udruživanje, odnosno sporazumno osiguranje zajedničke provedbe obveze iz članka 84. stavka 2. točke 2. i 3. i stavka 3. ZGO-a nije dopušteno“. Iz navedenog jasno proizlazi da je udruživanje JLS dopušteno isključivo za nabavu zajedničkog mobilnog RD.

  1. U UzP-u nisu propisana ograničenja za udruživanje JLS-ova s manje od 3.000 stanovnika u smislu teritorijalne povezanosti, odnosno ne postoji zahtjev da se radi o JLS-ovima koji graniče.

  2. i 3. UzP-om nije detaljno definirano što Sporazum o udruživanju treba sadržavati niti dokumentacija Poziva sadrži takav predložak. U skladu s poglavljem 2.2. UzP-a, JLS-ovi koji se udružuju trebaju sami jasno utvrditi prava i dužnosti ugovornih strana. U navedenom poglavlju postoji samo zahtjev da Prijavitelj mora biti jedna JLS koju sporazumno odrede ugovorne strane.

  DATUM ODGOVORA: 29.03.23, 10:39

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 45MObAaS DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 03.04.23, 13:04

  Poštovani,

  nastavno na točku 3.1. -točka 10.: je li Prijavitelj prihvatljiv ukoliko ima izdanu pravomoćnu građevinsku dozvolu za izgradnju reciklažnog dvorišta koje će se graditi na novonastaloj čestici (koja će se formirati od jedne čestice koja je u vlasništvu Prijavitelja te tri čestice koje su u suvlasništvu RH i Prijavitelja). Građevinska dozvola izdana je na temelju Zahtjeva Prijavitelja za darovanje dijela nekretnina koji je upućen Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, te u istoj stoji: Dokazom pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole smatra se i odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske ili po6ziv na odredbu posebnog zakona kojim je utvrđen interes Republike Hrvatske za građenje građevine za koju je zatražena građevinska dozvola).

  Hvala

  Nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.

  Načelno, iz prijave mora biti vidljivo da je Prijavitelj vlasnik ili ima pravo građenja na svim katastarskim česticama u obuhvatu RD. Stoga je prema poglavlju 3.1. Popis potrebne dokumentacije, točka 10. Tablice 3, potrebno dostaviti zemljišno-knjižni izvadak iz kojeg je vidljivo upisano vlasništvo ili pravo građenja u korist Prijavitelja za katastarske čestice u obuhvatu RD.

  Projektni prijedlozi koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju bit će isključeni u Fazi 1 - Procjena projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom postupka dodjele bespovratnih sredstava i to u sklopu  administrativne provjere.

  DATUM ODGOVORA: 07.04.23, 08:50

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 45XNkjC8 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 27.03.23, 14:49

  Poštovani,

  • na naslovnoj strani poziva te u točki 3.2.Poziva definirano je kako se Poziv provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, dok točka 1.4. Poziva kaže kako se radi o otvorenom postupku u modalitetu trajnog Poziva (najbrži prst). Dakle, u kojem se modalitetu provodi Poziv?

  Hvala,

  Potvrđujemo da se radi o pozivu u modalitetu privremenog poziva, kako je i navedeno na naslovnoj strani i u poglavlju 3.2. U poglavlju 1.4. greškom je navedeno da je poziv trajni.

  DATUM ODGOVORA: 31.03.23, 10:09

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 45bXM6C1 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 26.05.23, 10:05

  Poštovani,

  nastavno na prihvatljive kategorije troškova, molimo vas odgovor na sljedeće pitanje.

  U točki UZP-a 2.11. stoji kako je neprihvatljiv trošak:

  • nabava opreme koja nije u funkciji rada RD tj. koja se može koristiti za obradu otpada (npr, sortirne trake, drobilice, sjeckalice, balirke, alat/strojevi za kutak za ponovnu uporabu i sl.),

  Nas zanima je li prihvatljiv trošak izgradnje samog kutka za ponovnu uporabu s kontejnerima bez opreme koja je prethodno navedena.

  Hvala.

  U skladu s poglavljem 2.10. Prihvatljive ktegorije troškova, točkom g) UzP-a, troškovi uspostave kutka za ponovnu uporabu proizvoda unutar RD-građevine (izuzev troškova opreme koja se može koristiti za obradu otpada prema članku 4. točki 37. ZGO-a npr.  sortirne trake, drobilice, sjeckalice, balirke, alat ili strojevi za potrebe kutka za ponovnu uporabu i sl.) prihvatljivi su isključivo ukoliko su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i pravomoćnim aktom na temelju kojeg se može započeti izgradnja RD iz čega proizlazi da je trošak izgradnje kutka za ponovnu uporabu u skladu s građevinskom dozvolom prihvatljilv.

  DATUM ODGOVORA: 26.05.23, 15:07

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 45ffPBcv DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 03.04.23, 13:00

  Poštovani,

  može li se prijaviti izgradnja reciklažnog dvorišta ukoliko građevinska dozvola još uvijek nije ishođena, odnosno može li se prijaviti projekt ukoliko se građevinska dozvola ne ishodi do roka za prijavu projekta? Mi smo ishodili lokacijsku dozvolu, a za građevinsku dozvolu nismo sigurni da će se ishoditi do krajnjeg roka za prijavu projekta. Hvala unaprijed!

  Sukladno poglavlju 3.1. Podnošenje projektnog prijedloga UzP-a, točka 8. popisa potrebne dokumentacije iz Tablice 3, prijava mora obvezno sadržavati pravomoćni akt (s klauzulom ili potvrdom pravomoćnosti) koji glasi na Prijavitelja i na temelju kojeg može započeti građenje RD. Projektni prijedlozi koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju bit će isključeni u Fazi 1 - Procjena projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom postupka dodjele bespovratnih sredstava i to u sklopu administrativne provjere.

  DATUM ODGOVORA: 07.04.23, 08:50

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.3. 45Q2U39x DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 03.04.23, 12:28

  Poštovani,

  Imamo upit, a što se tiče prihvatljivosti prijavitelja odnosno navedenog zadovoljavanja čl 84. st . 1. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj: 84/21).

  Općina Špišić Bukovica je projektom naziva "Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Špišić Bukovici" (Vaša KLASA: 018-1618-02/46, UR.BROJ: 563-11-1/252-18-15) od 02.12.2019. godine, šifra projekta: KK.06.3.1.03.0123, a koji je realiziran 19.05.2021. godine izgradila stacionarno reciklažno dvorište.

  Čl. 84 st. 2 t. 2 kaže:"na području jedinice lokalne samouprave u kojoj ima više od 3000 stanovnika, osigurati najmanje jedno reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište te još po jedno reciklažno dvorište na svakih idućih 25.000 stanovnika.".

  Općina Špišić Bukovica je prema popisu iz 2021. godine ima 3327 stanovnika, a što govori da je izgradnjom stacionarnog reciklažnog dvorišta zadovoljeno uvjetima iz navedenog članka Zakona.

  Problem je, a koji je vidljiv iz dosadašnjeg funkcioniranja našeg reciklažnog dvorišta, u samom polažaju stacionarnog reciklažnog dvorišta. Problem proizlazi iz udaljenosti reciklažnog dvorišta do najudaljenijeg naselja, u našem slučaju naselja Okrugljača, od 15 kilometara. Sama udaljenost od reciklažnog dvorišta je proporcionalno povezana s nelegalno odbačenim otpada u okoliš na način da se sa povećanjem udaljenosti od reciklažnog dvorišta povećava količina nelegalno otpačenog otpada u okoliš.

  Naša želja odnosno rješenje navedenog problema je u nabavi odnosno postavi mobilnog reciklažnog dvorišta u najudaljenija naselja, na način da bi mobilno reciklažno dvorište selili po potrebi lokalnog stanovništa. Time bi omogućili lakšu dostupnost mogućnosti reciklaže, a naravno i drastično smanjili nelegalno odbačen otpad u okoliš.

  Sve gore navedeno je uvod u pitanje:

  Da li je Općina Špišić Bukovica prihvatljiv prijavitelj za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta prema uvjetima ovog Poziva?

  Načelno, JLS-ovi koje već imaju reciklažno dvorište (RD)-građevinu u Evidenciji RD u skladu s člankom 84. stavku 2., točkama 2. i 3., Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21, dalje: ZGO), dužne su sukladno točki 4. istoga stavka „na području naselja u kojem se ne nalazi reciklažno dvorište i na području svakog mjesnog odbora Grada Zagreba, osigurati dostupnost mobilnog reciklažnog dvorišta najmanje jednom svakih devedeset dana.“

  Kako je navedeno u Tablici 2a i fusnoti 6 iz poglavlja 2.4. Broj projektnih prijedloga, JLS s više od 3.000 stanovnika, temeljem navedene odredbe ZGO-a tj. članka 84., stavka 2. točke 4. može tražiti financiranje mobilnog RD iako ima izgrađeno RD.

  DATUM ODGOVORA: 07.04.23, 12:01

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.3. 45vfOMYJ DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 27.03.23, 15:42

  Poštovani, da li dozvoljeno proširenje postojećeg reciklažnog dvorišta?

  Lp

  U skladu s poglavljem 1.1. Predmet poziva UzP-a, predmet poziva je građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabava mobilnih RD. Proširenje postojećih RD nije prihvatljivo po ovom pozivu.

  DATUM ODGOVORA: 31.03.23, 10:09


1-10 od 31 zapisa

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.