Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Zatvoren

Naziv poziva: Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača

Kod poziva: NPOO.C3.2.R2-I1.04

Kategorije

 • Sva pitanja (86)
 • Prihvatljivost prijavitelja (27)
 • Prihvatljivost projekta (9)
 • Prihvatljivost troškova (19)
 • Prihvatljivost aktivnosti (3)
 • Ostalo (28)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 55x4sjU4 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 13.01.23, 09:46

  Poštovani,

  u uputama za prijavitelje kao prihvatljivi prijavitelji su navedeni mladi istraživači tj. doktorski studenti i istraživači do sedam godina nakon stjecanja doktorata. Produžuje li se tih sedam godina za svako rođeno dijete i ako da, koliko?

  hvala.

  Poštovana,

   

  vremensko razdoblje provedeno na rodiljinom/roditeljskom dopustu ne uključuje se u računanje vremena proteklog od stjecanja doktorata.

   

  Rodiljni/roditeljski dopust računa se za svako rođeno dijete u trajanju koje se dokazuje potvrdom poslodavca i/ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

  DATUM ODGOVORA: 19.01.23, 17:10

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 1.1.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   ISPRAVAK ODGOVORA:

    

   Vezano uz poglavlje 2.1. Uputa za prijavitelje, za mladog istraživača bilo u ulozi voditelja istraživačkog projekta ili člana istraživačkog tima, razdoblje prihvatljivosti može se produljiti na više od 7 godina nakon obrane doktorata u niže navedenim situacijama.

    

   Navedena produljenja vrijede samo ako su ispravno dokumentirana i započeta do roka za predaju projektnih prijedloga.

    

   Rodiljni/roditeljski dopust:

    

   Produljenje od 18 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili nakon datuma stjecanja doktorata.

    

   Rodiljni/roditeljski dopust - majčinstvo:

    

   - potrebno je dostaviti rodni list

    

   Roditeljski dopust - očinstvo:

    

   - potrebno je dostaviti službeni dokument koji pokazuje točno vremensko razdoblje dopusta koji se uzima za svako dijete do roka za predaju projektnih prijedloga (potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

    

   Kada se koristi duži roditeljski dopust, razdoblje prava može se produžiti za dokumentirani iznos stvarno korištenog dopusta za svu djecu do roka za predaju projektnih prijedloga:

    

   - potrebno je dostaviti potvrdu poslodavca ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

    

   Za dugotrajna oboljenja (duža od 3 mjeseca) ili klinička liječenja, vrijeme proteklo od stjecanja doktorata produžit će se za duljinu dopusta za liječenje nakon stjecanja doktorata:

    

   - potrebno je dostaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

    

   Za sve ostale specifične situacije koje nisu obuhvaćene gore navedenim opcijama potrebno je dostaviti službeni dokument relevantne institucije (primjerice posvojitelj, skrbnik ili druga fizička osoba kojoj je rješenjem nadležnog tijela maloljetno dijete povjereno na svakodnevnu skrb ili koja ostvaruje roditeljsku skrb).

   04.04.23, 14:12

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 55mVMSBy DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 19.01.23, 17:42

  1.UzP poglavlje 2.4. navodi: Jedan ili više mladih istraživača temeljem čijih je istraživačkih aktivnosti pokrenut start-up/spin-off i koji je/su (su)vlasnik/ci poduzeća mora/ju biti dio projektnog tima.

  a) Da li to znači da mladi istraživači suvlasnici moraju biti zaposleni u tvrtki za vrijeme provedbe projekta ili mogu biti imenovani u projektni tim i raditi na projektu iako su zaposleni i dalje u javnoj istraživačkoj organizaciji? Naime, u poglavlju prihvatljivosti prijavitelja stoji „…je u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača,  zaposlenih na javnoj istraživačkoj organizaciji u RH“ pa je nejasno u kojem trenutku i do kada "mladi istraživač" i suvlasnik prijavitelja mora biti u javnom sektoru, a kada mora i mora li uopće biti zaposlen u tvrtki prijavitelju i u kojem trenutku.

  Također, ukoliko mladi istraživač i suvlasnik ne mora biti zaposlen u tvrtki tokom provedbe projekta, obavezna edukacija za njega koju poziv propisuje je oporeziva kao drugi dohodak (24% porez, prirez te doprinosi mirovinsko i zdravstveno). Da li su onda i ti porezi i doprinosi u tom slučaju prihvatljivi trošak projekta?

  b) Da li to znači da nisu prihvatljivi prijavitelji koji nisu osnovani na temelju istraživačkih aktivnosti mladih istraživača suvlasnika, iako je predmet prijave takav projekt? Dakle, pitanje je- ako su tvrtke osnovane prije manje od 5 godina i nisu isplaćivale dobit te su mali ili mikro poduzetnici, a bavile su se u startu nečim drugim- jesu li danas prihvatljivi prijavitelji ako im sada ulazi mlađi istraživač i ako se dokusiraju na taj projekt?

  1. UzP navodi Aktivnost 1: Provođenje istraživanja te potom pojašnjava da je riječ o podaktivnostima: Nadogradnja tehnološkog rješenja, osmišljavanje, provjera izvedbe; Ispitivanje, razvoj pilot-linija

  Iz navedenog proizlazi da je riječ o projektima tehnološke zrelosti TRL 5-TRL 8, međutim u Prijavnom obrascu je naglasak na opis istraživanja i tehnoloških rizika, što upućuje na niže TRL razine. Najljepše molimo pojašnjenje očekivane tehnološke zrelosti projekta u fazi početka projekta te očekivane zrelosti na kraju projekta.

   

  Poštovana,

   

  a) mladi istraživač koji je vlasnik/suvlasnik mikro ili malog poduzeća mora biti zaposlen na javnoj istraživačkoj organizaciji te mora biti član istraživačkog tima. (Su)Vlasnik novoosnovanog poduzeća je zaposlenik javne istraživačke organizacije te njegov trošak plaće nije prihvatljiv u sklopu ovog Poziva, već istu dobiva iz javnih izvora. Osobe koje su zaposlene u javnoj istraživačkoj organizaciji ostaju zaposlenici iste. Ukoliko se okolnosti zaposlenja vlasnika novoosnovanog poduzeća izmijene tijekom trajanja projekata naknadni trošak plaće u tvrtki prijavitelju neće biti prihvatljiv.

   

  Nadalje, troškovi osposobljavanje/usavršavanja istraživača uključuju sudjelovanja na konferencijama, boravak na istraživačkim organizacijama, pohađanje seminara i svih vrsta edukacija koje doprinose profesionalnom razvoju istraživača jačajući njihove istraživačke  i poduzetničke kompetencije te doprinose ostvarenju općih i specifičnih ciljeva projekta te ne predstavljaju drugi dohodak.

  U interesu jednakog postupanja, Nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost troška te ukoliko navedeni odgovor ne obuhvaća problematiku koju ste naveli molimo da ponovno postavite pitanje.

   

  b) sukladno poglavlju 2.1. Uputa za prijavitelje Prihvatljiv prijavitelj je mikro ili malo poduzeće u kojem je (su)vlasnik barem jedan mladi istraživač, zaposlen na javnoj istraživačkoj organizaciji u RH. Također, poduzeće mora dokazati da ima regulirane uvjete korištenja intelektualnog vlasništva za tehnologiju ili rješenje koje je predmet projekta, u vidu Sporazuma s javnom istraživačkom organizacijom. U interesu jednakog postupanja, Nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja. Napominjemo da u bilo kojoj fazi tijekom postupka dodjele, Nadležno tijelo može zahtijevati dodatna pojašnjenja, dokumente ili podatke kada dostavljeno nije jasno ili ako sadrži pogreške sprječavajući na taj način objektivno provođenje postupka dodjele.

   

  Nadalje, projektom će se financirati aktivnosti novoosnovanih poduzeća namijenjene razvoju inovacija u predkomercijalnoj fazi, kroz podršku razvoja proizvoda (dobra ili usluge), te povećanja spremnosti poduzeća za nove investicije. Aktivnosti se temelje na prethodim izvornim istraživanjima ili tehnologijama razvijenim na istraživačkoj organizaciji te predstavljaju daljnju nadogradnju tehnološkog rješenja, provjeru izvedbe i druge aktivnosti koje prethode komercijalizaciji.

   

   

  DATUM ODGOVORA: 25.01.23, 09:55

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 2.1.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   ISPRAVAK ODGOVORA NA PITANJE a):

    

   Troškovi osposobljavanja/usavršavanja istraživača uključuju sudjelovanja na konferencijama, boravak na istraživačkim organizacijama, pohađanje seminara i svih vrsta edukacija koje doprinose profesionalnom razvoju istraživača jačajući njihove istraživačke  i poduzetničke kompetencije te doprinose ostvarenju općih i specifičnih ciljeva projekta te ne predstavljaju drugi dohodak.

    

   S obzirom na to da je predmet Poziva potaknuti mlade istraživače zaposlene na javnim istraživačkim organizacijama da pokrenu vlastito poduzeće i razviju poslovanje temeljeno na istraživačko-razvojnim aktivnostima i komercijalizaciji njihovih rezultata te da je jedan od pokazatelja na razini projekata i programa B2: Broj istraživača zaposlenih u poduzećima nakon završetka projekta, intencija je da se Pozivom financiraju troškovi osposobljavanja/usavršavanja mladih istraživača koji su zaposleni ili će se zaposliti u novoosnovanom poduzeću. Sukladno Zakonu o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) čl. 18.a, st. 1, radnik koji je zaposlen i radi u punom radnom vremenu kod jednog poslodavca (matični poslodavac), odnosno radi u nepunom radnom vremenu kod više matičnih poslodavaca, tako da je njegovo ukupno radno vrijeme 40 sati tjedno, može dodatno raditi na temelju ugovora o dodatnom radu za drugog poslodavca. Kako bi se ispunila obveza da svaki podržani mladi istraživač sudjeluje na najmanje jednoj edukaciji o vještinama za start-up poduzeća, npr. upravljanje rizikom, upravljanje intelektualnim vlasništvom, strateško razmišljanje, poslovno planiranje, planiranje ljudskih resursa, potrebe financiranja i sl., prijavitelji mogu odrediti način zaposlenja mladih istraživača u poduzeću prijavitelja kako bi se mladi istraživač mogao uputiti na osposobljavanje/usavršavanje.

   10.03.23, 11:01

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 2.1.2.
   NADOPUNA ODGOVORA

   ISPRAVAK ODGOVORA NA PITANJE a):

    

   u trenutku prijave projektnog prijedloga vlasnik novoosnovanog poduzeća mora biti zaposlenik javne istraživačke organizacije, međutim, njegov trošak plaće nije prihvatljiv u sklopu ovog Poziva, već istu dobiva iz javnih izvora.  U slučaju da se mladi istraživač kasnije tijekom provedbe projekta želi zaposliti u poduzeću, ili se pojave bilo kakve druge okolnosti koje to zahtijevaju, moguće je zaposliti se u poduzeću prijavitelja. U tome slučaju, potrebno je planirati sredstva za trošak plaće mladog istraživača u proračunu projektnog prijedloga sukladno metodologiji opisanoj u Prilogu 7. s obzirom na to da naknadno povećanje ukupnog iznosa dodijeljenih bespovratnih sredstava nije moguće.

    

   Troškovi osposobljavanja/usavršavanja istraživača uključuju sudjelovanja na konferencijama, boravak na istraživačkim organizacijama, pohađanje seminara i svih vrsta edukacija koje doprinose profesionalnom razvoju istraživača jačajući njihove istraživačke  i poduzetničke kompetencije te doprinose ostvarenju općih i specifičnih ciljeva projekta.

    

   S obzirom na to da je predmet Poziva potaknuti mlade istraživače zaposlene na javnim istraživačkim organizacijama da pokrenu vlastito poduzeće i razviju poslovanje temeljeno na istraživačko-razvojnim aktivnostima i komercijalizaciji njihovih rezultata te da je jedan od pokazatelja na razini projekata i programa B2: Broj istraživača zaposlenih u poduzećima nakon završetka projekta, intencija je da se Pozivom financiraju troškovi osposobljavanja/usavršavanja mladih istraživača koji su zaposleni ili će se zaposliti u novoosnovanom poduzeću. Sukladno Zakonu o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) čl. 18.a, st. 1, radnik koji je zaposlen i radi u punom radnom vremenu kod jednog poslodavca (matični poslodavac), odnosno radi u nepunom radnom vremenu kod više matičnih poslodavaca, tako da je njegovo ukupno radno vrijeme 40 sati tjedno, može dodatno raditi na temelju ugovora o dodatnom radu za drugog poslodavca. Kako bi se ispunila obveza da svaki podržani mladi istraživač sudjeluje na najmanje jednoj edukaciji o vještinama za start-up poduzeća, npr. upravljanje rizikom, upravljanje intelektualnim vlasništvom, strateško razmišljanje, poslovno planiranje, planiranje ljudskih resursa, potrebe financiranja i sl., prijavitelji mogu odrediti način zaposlenja mladih istraživača u poduzeću prijavitelja kako bi se mladi istraživač mogao uputiti na osposobljavanje/usavršavanje.

   24.03.23, 12:34

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 559QbLAk DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 27.01.23, 16:22

  Poštovani,

  1.      S obzirom da Prijavitelj mora osigurati odgovarajuće kapacitete za provedbu projekta a rezultati projekta su usmjereni na npr. udio mladih istraživača koji su stekli relevantne vještine za rad u poslovnom sektoru, troškovi osposobljavanja/usavršavanja istraživača, zanima nas mogu li se projektom zaposliti i istraživači kojima je proteklo više od 7 godina od doktorata s obzirom da su potrebne različite kompetencije istraživača za provođenje projekta. Ako se na provedbi projekta mogu zaposliti i istraživači koji su stariji od 7 godina nakon doktorata, zanima nas mogu li njihova sudjelovanja u prihvatljivim Aktivostima također biti obuhvaćena financiranjem npr. troškovi osposobljavanje/usavršavanja istraživača, diseminacije rezultata i sl.

   

  2.      Molimo vas možete li definirati ukupan iznos troškova po kategorijama za navedene Aktivnosti:

   

  Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta. Sitni inventar odnosi se za materijale i uređaje čija je jedinična vrijednost manja od 464,53 EUR bez PDV-a.

  Troškovi korištenja istraživačke opreme na drugim istraživačkim organizacijama prema važećem cjeniku organizacije.

  Trošak vanjske stručne usluge za pripremu i provedbu postupaka nabave.

  Trošak vanjske stručne usluge za potrebe administriranja projekta (upravljanja projektom).

  Poštovana,

   

  1. Sukladno točki 2.4. Uputa za prijavitelje, prijavitelj mora osigurati odgovarajuće kapacitete za provedbu projekta na način da ima imenovan projektni tim koji je svojim iskustvom i kompetencijama sposoban provesti projekt kako je to opisano u Prijavnom obrascu. Pri ocjenjivanju provedbenih kapaciteta u obzir se uzima je li prijavitelj na realan način definirao strukturu, kvalifikacije i kompetencije članova projektnog tima te jesu li odgovornosti članova tima adekvatno raspoređene. Jedan ili više mladih istraživača temeljem čijih je istraživačkih aktivnosti pokrenut start-up/spin-off i koji je/su (su)vlasnik/ci poduzeća mora/ju biti dio projektnog tima. Napominjemo da su mladi istraživači doktorski studenti i istraživači do sedam godina nakon stjecanja doktorata, dok za članove projektnog tima nije propisan kriterij vezan uz godine protekle od stjecanja doktorata. Trošak osposobljavanja/usavršavanja prihvatljiv je za mlade istraživače.

   

  2. Prijavitelj samostalno definira troškove u projektnoj prijavi u skladu s točkom 2.10. Uputa za prijavitelje u kojoj su definirane prihvatljive kategorije troškova te ograničenja o kojima je potrebno voditi računa pri planiranju troškova po aktivnostima.

   

  U interesu jednakog postupanja, Nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje vezano uz izračun prihvatljivih troškova.

  DATUM ODGOVORA: 03.02.23, 14:59

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 55bCSnaI DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 27.03.23, 14:25

  Poštovani,

  osvrnula bi se, već na vrlo često postavljena pitanja, vezano za „Prihvatljivost prijavitelja“.

  Već dulje vrijeme se čeka poziv za Istraživačke/Razvojne projekte mladih istraživača. Napokon je dočekan i taj dan, a onda se dogodi i ne razumijevanje (usudim se reći šok) jer se mijenja dobra praksa, razumna i poticajna praksa. Dobru praksu ističem kod prijedloga prijave znanstvenih projekata financiranih od strane EU, s naznakom vremenskog ograničenja nakon obrane doktorata (MSCA, ERC, Horizon, IRI), gdje se posebno pazi na prekid zbog rodiljnog dopusta, koji dozvoljava 18 mjeseci produženja roka za svako dijete koje je rođeno unutar perioda 2 do 7 god. od doktorata. Smatram da je takva praksa ne diskriminirajuća za znanstvenice/znanstvenike koji pokušavaju izbalansirati profesionalni i privatni život, za razliku od spomenutog uvjeta u ovom pozivu (traži se isključivo potvrda HZZO i točan period prekida).

  Ako dam primjer kroz osobnu situaciju; majka sam troje djece, dvoje djece su rođeni nakon obrane doktorata (svibanj, 2013). Mislim ili barem pokušavam ostvariti zavidnu karijeru, zbog čega i nisam iskoristila hvale vrijednu mogućnost rodiljnog dopusta do 36 mjeseci zbog trećeg djeteta (na što nam mnoge zemlje trebaju zavidjeti), upravo radi vizije i ljubavi prema znanstvenom radu. Jednostavno ne možete dočekati da se vratite svom znanstvenom radu (to Vas istinski pokreće u radu). I sada sam potpuno paralizirana da svoju viziju, svoje ideje na kojima radim ustrajno i potpuno posvećeno, ne mogu dići na višu razinu, za koju mi je potrebna financijska podrška u obliku ovakvih „Poziva“ (osobno mi nedostaje 6 mjeseci da bi bila „prihvatljiv prijavitelj“). Odnosno, nas koji smo se „prijevremeno“ vratili poslu i znanstvenom radu se na neki način „kažnjava“, jer nismo iskoristili rodiljni dopust u punom obimu, i tako diskriminira i „kažnjava“ jer smo htjeli što prije opet doprinijeti zajednici kroz naš rad.

  Shodno navedenom, molila bi Vas da se sagleda mogućnost promjene vremenskog shvaćanja rodiljnog dopusta u ovom Pozivu (primijeniti dobru praksu), te da se tako proširi dostupnost prijave široj vizionarskoj znanstvenoj zajednici s naglaskom na „mladi istraživači“. Nemojmo sužavati „prihvatljivost prijavitelja“, njegujući suprotnu praksu koja ne ide ni u prilog tome gdje smo kao država najranjiviji (natalitet), te se probajmo držati dobrih poslovnih praksi iz različitih prošlih poziva koja rodiljni dopust kalkuliraju po načelu „pogodnije za prijavitelja“ (već spomenuti...MSCA, ERC, Horizon, IRI).

  Vesna

  Vezano uz poglavlje 2.1. Uputa za prijavitelje, za mladog istraživača, razdoblje prihvatljivosti može se produljiti na više od 7 godina nakon obrane doktorata u niže navedenim situacijama.

   Navedena produljenja vrijede samo ako su ispravno dokumentirana i započeta do roka za predaju projektnih prijedloga.

  Rodiljni/roditeljski dopust:

  Produljenje od 18 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili nakon datuma stjecanja doktorata.

  Rodiljni/roditeljski dopust - majčinstvo:

  -          potrebno je dostaviti rodni list

  Roditeljski dopust - očinstvo:

  -          potrebno je dostaviti službeni dokument koji pokazuje točno vremensko razdoblje dopusta koji se uzima za svako dijete do roka za predaju projektnih prijedloga (potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

  Kada se koristi duži roditeljski dopust, razdoblje prava može se produžiti za dokumentirani iznos stvarno korištenog dopusta za svu djecu do roka za predaju projektnih prijedloga:

  -          potrebno je dostaviti potvrdu poslodavca ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

  Za dugotrajna oboljenja (duža od 3 mjeseca) ili klinička liječenja, vrijeme proteklo od stjecanja doktorata produžit će se za duljinu dopusta za liječenje nakon stjecanja doktorata:

  -          potrebno je dostaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

   

  Za sve ostale specifične situacije koje nisu obuhvaćene gore navedenim opcijama potrebno je dostaviti službeni dokument relevantne institucije (primjerice posvojitelj, skrbnik ili druga fizička osoba kojoj je rješenjem nadležnog tijela maloljetno dijete povjereno na svakodnevnu skrb ili koja ostvaruje roditeljsku skrb).

  DATUM ODGOVORA: 31.03.23, 17:21

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 55OjfLc0 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 18.01.23, 11:29

  Postovani,

  Imam pitanja vezano uz Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača. U vezi statusa mladih istrazivaca - da li se godine nakon doktorata mogu produziti za vrijeme trajanja roditeljskog dopusta? U vezi spin off poduzeca - da li ono mora biti vec otvoreno ili se moze otvoriti nakon sto je projekt odobren?


  Poštovana,

   

  vremensko razdoblje provedeno na rodiljinom/roditeljskom dopustu ne uključuje se u računanje vremena proteklog od stjecanja doktorata.

  Rodiljni/roditeljski dopust računa se za svako rođeno dijete u trajanju koje se dokazuje potvrdom poslodavca i/ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

   

  Vezano za otvaranje poduzeća, isto mora biti otvoreno prije prijave na Poziv, sukladno poglavlju 2.1. i 3.1. Uputa za prijavitelje u kojima se navodi da su mikro ili mala poduzeća prihvatljivi prijavitelji kao i potrebni dokumenti koji se predaju zajedno s projektnim prijedlogom kojima se dokazuje status poduzeća.

  DATUM ODGOVORA: 24.01.23, 10:27

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 5.1.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   ISPRAVAK ODGOVORA:

    

   Vezano uz poglavlje 2.1. Uputa za prijavitelje, za mladog istraživača bilo u ulozi voditelja istraživačkog projekta ili člana istraživačkog tima, razdoblje prihvatljivosti može se produljiti na više od 7 godina nakon obrane doktorata u niže navedenim situacijama.

    

   Navedena produljenja vrijede samo ako su ispravno dokumentirana i započeta do roka za predaju projektnih prijedloga.

    

   Rodiljni/roditeljski dopust:

    

   Produljenje od 18 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili nakon datuma stjecanja doktorata.

    

   Rodiljni/roditeljski dopust - majčinstvo:

    

   - potrebno je dostaviti rodni list

    

   Roditeljski dopust - očinstvo:

    

   - potrebno je dostaviti službeni dokument koji pokazuje točno vremensko razdoblje dopusta koji se uzima za svako dijete do roka za predaju projektnih prijedloga (potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

    

   Kada se koristi duži roditeljski dopust, razdoblje prava može se produžiti za dokumentirani iznos stvarno korištenog dopusta za svu djecu do roka za predaju projektnih prijedloga:

    

   - potrebno je dostaviti potvrdu poslodavca ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

    

   Za dugotrajna oboljenja (duža od 3 mjeseca) ili klinička liječenja, vrijeme proteklo od stjecanja doktorata produžit će se za duljinu dopusta za liječenje nakon stjecanja doktorata:

    

   - potrebno je dostaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

    

   Za sve ostale specifične situacije koje nisu obuhvaćene gore navedenim opcijama potrebno je dostaviti službeni dokument relevantne institucije (primjerice posvojitelj, skrbnik ili druga fizička osoba kojoj je rješenjem nadležnog tijela maloljetno dijete povjereno na svakodnevnu skrb ili koja ostvaruje roditeljsku skrb).

   04.04.23, 14:13

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 55K1sVXF DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 17.01.23, 11:45

  Poštovani,

  U Uputama za prijavitelje Poziva na dostavu projektni prijedloga Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača (referentni broj: C3.2.R2-I1.04) u poglavlju 2.1 Prihvatljivost prijavitelja, pod točkom 2 stoji da prijavitelj mora dokazati da je u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača, zaposlenih na javnoj istraživačkoj organizaciji u RH, pri čemu se termin "mladi istraživač" u smislu ovog poziva odnosi na "na doktorske studente i istraživače do sedam godina nakon stjecanja doktorata" - fusnota 1, str 14. Uputa.

  Molim pojašnjenje u smislu gornje granice, odnosno maksimalnih 7 godina od stjecanja doktorata.

  (1) Uzima li se kao gornja granica prihvatljivosti razlika u kalendarskim godinama od trenutka obrane disertacije do 2023. kalendarske godine ili se uzima točan datum obrane disertacije?

  (2) Na koji se točno trenutak odnosi ta gornja granica - na trenutak prijave projekta, trenutak početka projekta ili završetka projekta?

  Konkretno, smatra li se Prijavitelj (tvrtka) čiji je vlasnik osoba koja je doktorirala 10.02.2016. godine prihvatljivim prijaviteljem projekta?

  Unaprijed hvala na pojašnjenju.

  Srdačno,

  BIFARD j.d.o.o.

  Poštovani,

   

  vremensko razdoblje od 2 godine do maksimalno 7 godina računa se od datuma obrane doktorske disertacije do prijave projektnog prijedloga.

   

  DATUM ODGOVORA: 24.01.23, 10:24

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 1.2.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   ISPRAVAK ODGOVORA:

    

   Vezano uz poglavlje 2.1. Uputa za prijavitelje, za mladog istraživača bilo u ulozi voditelja istraživačkog projekta ili člana istraživačkog tima, razdoblje prihvatljivosti može se produljiti na više od 7 godina nakon obrane doktorata u niže navedenim situacijama.

    

   Navedena produljenja vrijede samo ako su ispravno dokumentirana i započeta do roka za predaju projektnih prijedloga.

    

   Rodiljni/roditeljski dopust:

    

   Produljenje od 18 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili nakon datuma stjecanja doktorata.

    

   Rodiljni/roditeljski dopust - majčinstvo:

    

   - potrebno je dostaviti rodni list

    

   Roditeljski dopust - očinstvo:

    

   - potrebno je dostaviti službeni dokument koji pokazuje točno vremensko razdoblje dopusta koji se uzima za svako dijete do roka za predaju projektnih prijedloga (potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

    

   Kada se koristi duži roditeljski dopust, razdoblje prava može se produžiti za dokumentirani iznos stvarno korištenog dopusta za svu djecu do roka za predaju projektnih prijedloga:

    

   - potrebno je dostaviti potvrdu poslodavca ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

    

   Za dugotrajna oboljenja (duža od 3 mjeseca) ili klinička liječenja, vrijeme proteklo od stjecanja doktorata produžit će se za duljinu dopusta za liječenje nakon stjecanja doktorata:

    

   - potrebno je dostaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

    

   Za sve ostale specifične situacije koje nisu obuhvaćene gore navedenim opcijama potrebno je dostaviti službeni dokument relevantne institucije (primjerice posvojitelj, skrbnik ili druga fizička osoba kojoj je rješenjem nadležnog tijela maloljetno dijete povjereno na svakodnevnu skrb ili koja ostvaruje roditeljsku skrb).

   04.04.23, 14:13

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 55AiHLMg DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 23.01.23, 08:29

  Poštovani,

  U uputama za prijavitelje stoji:

  Poziv je namijenjen uspostavi start-up/spin-off poduzeća u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača zaposlenih u javnoj istraživačkoj organizaciji.

  Da li nužno da su svi su(vlasnici) mladi istraživači ili suvlasnici uz mlade mogu biti i istraživači koji imaju više od 7 godina od doktorata?

  Poštovana,

   

  sukladno poglavlju 2.1. Uputa za prijavitelje Prihvatljiv prijavitelj je mikro ili malo poduzeće u kojem je (su)vlasnik barem jedan mladi istraživač neovisno o njegovom postotku u vlasničkoj strukturi, zaposlen na javnoj istraživačkoj organizaciji u RH .

  DATUM ODGOVORA: 26.01.23, 14:46

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 55DLQHZB DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 30.01.23, 09:17

  Poštovani,

  ukoliko novoosnovano poduzeće posluje s "neto prihodom" tijekom razdoblja provedbe projekta, da li se iznosi dobivenih prihvatljivih troškova u tom slučaju umanjuje za iznos neto prihoda? Na primjer, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 150.000,00 eura, dok je novoosnovano poduzeće ostvarilo neto prihode u iznosu od 20.000,00 eura za vrijeme provedbe projekta kroz pružanje proizvoda i usluga korisnicima. U tom slučaju, ukupni prihvatljivi troškovi se umanjuju na 130.000,00 eura.

  Također, isto me zanima za razdoblje nakon završetka projekta (odnosno 5 godina nakon). Da li se ostvareni prihodi u tom periodu moraju vratiti maksimalno do ukupnog iznosa prihvatljivih troškova?

  Moja pitanja vezana su za Uredbu (EU) br. 1303/2013, Članak 61 i Članak 65, točka 8.

  Hvala i lijep pozdrav.

  Poštovani,

   

  navedeni članak Uredbe nije primjenjiv za predmetni poziv, tj. eventualni neto prihod neće umanjiti dodijeljenu potporu.

  DATUM ODGOVORA: 03.02.23, 15:00

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 55cfDpYb DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 21.04.23, 18:57

  Poštovani,

  na projektu će raditi više istraživača koji udovoljavaju definiciji mladog istraživača (zaposleni su trenutno u javnoj istraživačkoj instituciji jedan dio vremena, te će na projektu u tvrtki raditi kroz dopunski rad (20%), doktorirali u zadnjih 7 godina). Suvlasnik tvrtke Prijavitelja je samo jedan mladi istraživač na temelju čijeg istraživanja se prijavljuje projekt.

  Molim Vas potvrdu da je na poduzetničku (ili neku drugu) edukaciju obavezan kroz projektnu aktivnost ići samo mladi istraživač koji je ujedno i suvlasnik tvrtke Prijavitelja te na čijim rezultatima istraživanja se temelji projekt. Odnosno, da ostali mladi istraživači (završili doktorski studij zadnjih 7 godina) koji nisu ujedno i suvlasnici, a bit će zaposleni dijelom u Prijavitelju i na projektu - ne mogu i/ili ne moraju kroz projekt ići na poduzetničke edukacije. Hvala

  Poštovana,

   

  kako je propisano točkom 2.7. Uputa za prijavitelje, za svakog podržanog mladog istraživača u svojstvu su/vlasnika poduzeća temeljem čijih je istraživačkih aktivnosti pokrenut start-up/spin-off obvezno je pohađanje barem jedne edukacije s ciljem osposobljavanja/usavršavanja za razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo.

   

  DATUM ODGOVORA: 28.04.23, 15:43

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 55fbok4Z DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 18.01.23, 13:48

  Poštovani,

   

  Imam nekoliko pitanja vezanih uz poziv „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“, kod NPOO.C3.2.R2-I1.04 pa bih Vas zamolio za dodatno pojašnjenje.

   

  1. Sustav mi ne dozvoljava prijavu kao fizičkoj osobi, što mi je i donekle jasno jer se potpore dodjeljuju start-up poduzećima. Međutim, budući da se upravo radi o start-up-u ili spin-off-u, vjerujem da velika većina mladih istraživača koji su trenutno zaposleni na znanstvenim institucijama (u mom slučaju na Sveučilištu u Zagrebu) nemaju vlastito poduzeće s kojim se mogu prijaviti na poziv te ga planiraju otvoriti ukoliko postanu korisnici projekta prema gore navedenom pozivu. Drugim riječima, možda netko ne želi otvarati poduzeće jer ne može realizirati svoju ideju/proizvod bez financijske potpore.

   

  Moje pitanje je sljedeće: ukoliko se radi o gore navedenom slučaju, da li prijavitelj projekta onda mora otvoriti j.d.o.o ili d.o.o. poduzeće te preko njega izvršiti prijavu na projekt, ili prijavitelj (mladi istraživač) može prijaviti projekt preko institucije u kojoj trenutno radi (recimo Sveučilište u Zagrebu)?

   

  2. Ukoliko prijavitelj već ima otvoren obrt koji radi neko vrijeme (ali ne prijavljuje se na gore navedeni poziv preko njega), da li može otvoriti poduzeće preko kojeg bi prijavio projekt a da nije u sukobu interesa?

   

  3. U dokumentu „Upute za prijavitelje“ na vrhu stranice 18 stoji da: C) Prijavitelj osigurava održivost projekta, tijekom razdoblja od pet godina nakon završetka provedbe projekta.“ Zamolio bih dodatno pojašnjenje za pojam „osiguravanje održivosti“. Što bi bilo, na primjer, u slučaju da razvijena tehnologija/proizvod ne zaživi na tržištu nakon provedbe projekta, a navedeno nije krivica korisnika projekta?

   

  4. U dokumentu „Upute za prijavitelje“ na stranici 25, Aktivnost 4: stavka 2, stoji da su prihvatljivi troškovi izrada i održavanje Internet stranice. Međutim, odmah stranicu ispod (vrh stranice 26, druga točka, stoji da troškovi oglašavanja, prodaje i/ili distribucije proizvoda ili usluga nisu prihvatljivi troškovi. Kako je ovaj projekt vezan uz inovativne tehnologije, proizvode ili usluge te njihovoj komercijalizaciji, navedeno bi se onda trebalo i moći oglašavati na web stranici. Molim pojašnjenje s obzirom na dvije vrste uputa.

   

  Lijep pozdrav

  Poštovani,

   

  1.       sukladno poglavlju 2.1. Uputa za prijavitelje u kojem se navodi da su mikro ili mala poduzeća prihvatljivi prijavitelji te isto mora biti otvoreno prije prijave na Poziv. Također, sukladno pravilima Poziva prijava preko istraživačke organizacije nije moguća.

   

  2.       U interesu jednakog postupanja, Nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja. Napominjemo da u bilo kojoj fazi tijekom postupka dodjele, Nadležno tijelo može zahtijevati dodatna pojašnjenja, dokumente ili podatke kada dostavljeno nije jasno ili ako sadrži pogreške sprječavajući na taj način objektivno provođenje postupka dodjele. Također, projekt mora poštovati načelo nekumulativnosti, odnosno da ne predstavlja dvostruko financiranje – prihvatljivi izdaci nisu prethodno (su)financirani bespovratnim sredstvima iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz Europske unije, odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova) niti će isti biti više od jednom (su)financirani nakon potencijalno uspješnog okončanja dvaju ili više postupaka dodjele bespovratnih sredstava.

   

   

  3.       vezano za održivost projekta, sukladno poglavlju 5.4. Uputa za prijavitelje, u razdoblju od pet godina nakon završnog plaćanja korisniku, NT ima pravo provjeravati trajnost operacija, postizanje učinka, pokazatelje rezultata, sprečavanje prekomjernog financiranja, korištenje imovine u skladu s Ugovorom, usklađenost operacije s horizontalnim politikama EU-a, itd.

  Ostvarenje pokazatelja rezultata pratit će se za vrijeme trajanja provedbe projekta, a pokazatelji ishoda i učinka u post-provedbenom razdoblju. U skladu s navedenim, iako se od prijavitelja očekuje da prilikom prijave jasno obrazlože očekivanu korist i daljnje korištenje planiranih rezultata projekta i sukladno tome postave vrijednosti pokazatelja, na korisnike bespovratnih sredstava se neće primjenjivati financijske korekcije uslijed neispunjenja pokazatelja ishoda i učinka, ukoliko su postigli sve predviđene aktivnosti definirane Ugovorom.

   

  U sklopu troškova informiranja i vidljivosti, sukladno poglavlju 2.10. Uputa za prijavitelje, izrada i održavanje internet stranice je prihvatljiv trošak, a vezan je za predstavljanje projekta. Neprihvatljivi troškovi vezni su uz aktivnosti i troškove oglašavanja, prodaje i/ili distribucije proizvoda ili usluga na drugim medijima. Svi neprihvatljivi troškovi se ne financiraju iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti međutim iste Prijavitelj može financirati iz vlastitih izvora.

  DATUM ODGOVORA: 24.01.23, 16:10


1-10 od 86 zapisa
...

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.