Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Stažiranje u gospodarstvu

Kod poziva: NPOO.C3.2.R2-I1.05

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 11.01.23, 18:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 17.01.23, 00:01

Rok za podnošenje projektnih prijava: 02.04.24, 23:58

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Pitanja i odgovori (78)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Stvaranje poduzetničkog duha mladih istraživača kroz usvajanje poduzetničkih vještina za istraživačke djelatnosti.

Posebni ciljevi Poziva:

A.    Razvoj kapaciteta mladih istraživača;

B.     Povećanje iskustva mladih istraživača u poslovnom sektoru; i

C.    Unaprjeđenje suradnje istraživačkih organizacija i poduzeća.


Predmet ovog poziva

Poziv stažiranja u gospodarstvu namijenjen je za usavršavanje osoba koje žele, uz zaposlenje u poduzeću, pohađati doktorske studije i steći doktorat. Pozivom se podržava usavršavanje doktorskih studenata u područjima tehničkih, prirodnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti. Poziv omogućuje uspostavu suradnje između istraživačkih organizacija, poduzeća i mladih istraživača na projektima od zajedničkog interesa.

Prijavu na poziv podnosi poduzeće koje je zaposlilo ili namjerava zaposliti osobu u poduzeću, a koja će upisati doktorat ili je već upisala doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji. Projektni tim sastavljen je od mladog istraživača (doktorskog studenta), mentora iz istraživačke organizacije i voditelja istraživanja prijavitelja. Potpora omogućava poduzeću da zaposli doktorskog studenta u punom radnom vremenu, na tri godine, te da osigura sudjelovanje doktorskog studenta na relevantnim edukacijama za jačanje vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo, od čega je obavezno sudjelovanje svakog doktorskog studenta na najmanje jednoj edukaciji za jačanje poduzetničkih vještina.

U okviru provedbe projekta, mladi istraživač upisuje doktorat ili je upisao doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji, koji je nužno povezan s planiranim istraživačkim radom istraživača u poduzeću. U fazi prijave projekta, istraživačka organizacija se uključuje u podnošenje projektnog prijedloga u ulozi partnera. Istraživačka organizacija omogućuje mentorsku podršku mladom istraživaču, te pristup laboratorijima i ostalim znanstveno istraživačkim resursima za provedbu projekta.

Ukupna bespovratna sredstva: 2.402.282,83 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 65.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 105.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici
  • Veliki poduzetnici

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Informacija o potpisanim ugovorima


Sadržaj:

U sklopu Poziva „Stažiranje u gospodarstvu” (referentni broj: C3.2.R2-I1.05) sklopljeni su sa troje korisnika ugovori za provedbu projekata koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Popis informacija o korisnicima nalazi se u privitku.

Posljednje ažuriranje: 13.05.24, 14:53


OBAVIJEST 20. studenog 2023. Objava 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu STAŽIRANJE U GOSPODARSTVU (Referentni broj: C3.2.R2-I1.05)


Sadržaj:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Stažiranje u gospodarstvu“

Izmijenjeno je sljedeće:

• Upute za prijavitelje:

 poglavlje 2.10. – dodana napomena da prilikom upisa troškova unutar Sustava eNPOO prijavitelji trebaju upisati samo jednu stavku troška u polje „Oznaka troška s obzirom na definirana ograničenja“ iako sustav nudi mogućnost višestrukog izbora;

 poglavlja 3.1. i 3.3. - izmjena roka za podnošenje projektnih prijedloga s 31. prosinca 2023.g. na 2. travnja 2024.g.

 poglavlja 3.2. i 3.3. – izmjena roka za davanje pojašnjenja na pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva s 24. prosinca 2023.g. na 26. ožujka 2024.g.;

 poglavlje 3.3. – izmjena roka za postavljanje pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva s 17. prosinca 2023.g. na 19. ožujka 2024.g.;

 poglavlje 4.2. – dodane odredbe da će Zahtjevi za pojašnjenjem prijavitelju biti dostavljeni te je na njih obvezno odgovoriti putem sustava eNPOO te da prijavitelju nije dozvoljeno dostavljati ispravke ili dopune projektne dokumentacije na vlastitu inicijativu nakon predaje projektnog prijedloga;

 DODATAK 1. Strateški i zakonodavni okvir – dodan Zakon o porezu na dobit

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 20.11.23, 15:22

OBAVIJEST 25. kolovoza 2023. godine – Početna anketa


Sadržaj:

Sukladno pravilima Poziva, ispunjavanje početne ankete nužan je preduvjet za sudjelovanje u postupku dodjele. Prilog 9. sadrži indikativni sadržaj početne ankete te poveznicu putem koje joj je moguće pristupiti.

 

U slučaju da nakon podnošenja početne ankete prijavitelj ustanovi da su omaškom uneseni krivi podatci, potrebno je dostaviti izjavu u kojoj će biti navedeno na koji se dio ankete odnosi omaška te koji je točan i ispravan podatak. Izjavu je potrebno ovjeriti potpisom prijavitelja odnosno osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja te ju priložiti kao dodatnu dokumentaciju projektnog prijedloga u sustavu eNPOO.

Posljednje ažuriranje: 25.08.23, 09:09

OBAVIJEST 27. srpnja 2023.godine - Izmjena Obrasca 4. Skupna izjava prijavitelja


Sadržaj:

Poštovani,

 

ovim putem Vas obavještavamo da su u obrascu 4. Skupna izjava prijavitelja.xlsx ažurirane ćelije za unos traženih podataka za "Ukupan godišnji promet (u EUR)“ i "Ukupna godišnja bilanca (u EUR)" na način da se kao valuta unosa prikazuje EUR, a ne kn te je pri unosu podataka za "Datum zadnjeg odobrenog računovodstvenog razdoblja (dan/mjesec/godina)" omogućen unos podataka i nakon 31. prosinca 2020. godine.

 

Ukoliko ste već podnijeli projektnu prijavu prilikom postupka dodjele ćete putem dostave zahtjeva za pojašnjenjem biti zamoljeni da dostavite ažurirane podatke ukoliko se isti razlikuju od dostavljenih u sklopu prijavne dokumentacije.

 

Posljednje ažuriranje: 27.07.23, 15:34

OBAVIJEST 17. srpnja 2023. godine – Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva


Sadržaj:

OBAVIJEST 17. srpnja 2023. godine – Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva

 

U okviru pravila predmetnog Poziva moguće je da mladi istraživač doktorski studij upiše na istraživačkoj organizaciji koja organizira i provodi doktorske studije, a da mu za potrebe prijave na predmetni Poziv druga istraživačka organizacija pruža mentorsku podršku, pristup laboratorijima, opremi i ostalim znanstveno istraživačkim resursima za provedbu projekta.

 

U tome slučaju, suradnju je potrebno regulirati kroz Sporazum o partnerstvu pripremljen u skladu sa sadržajem propisanim Prilogom 2. Sadržaj Sporazuma o partnerstvu između prijavitelja, ustanove partnera na kojoj se upisuje doktorski studij, ustanove partnera koja pruža mentorsku podršku i potrebnu opremu te studenta.

Posljednje ažuriranje: 17.07.23, 14:59

OBAVIJEST 18. svibnja 2023. Objava 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu STAŽIRANJE U GOSPODARSTVU (Referentni broj: C3.2.R2-I1.05)


Sadržaj:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Stažiranje u gospodarstvu“

 

Izmijenjeni su slijedeći dokumenti:

Ø  Upute za prijavitelje:

-          poglavlje 1.2. – izmjene predmeta poziva vezne za zapošljavanje doktorskog studenta

-          poglavlje 2.2. – izmjene prihvatljivosti partnera tj. definicije istraživačke organizacije

-          poglavlje 2.6. - Prihvatljivost projekta – dodaje se da se projektnim prijedlogom planira projektni tim koji se dokazuje Prijavnim obrascem (Obrazac 1.),  Popisom projektnog tima (Obrazac 9.) i životopisima članova projektnog tima

-          poglavlje 2.7. -  izmjena prihvatljivosti istraživačkih aktivnosti mladih istraživača – doktorskih studenata koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja (TRL 1-6). te zapošljavanja mladog istraživača

-          poglavlje 2.9. – izmjena kriterija pod a)

-          poglavlje 2.10. - izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti o upisu troška osoblja u sustav eNPOO

                           - troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta  - izmjena opisa troška,

                                                 - napomena vezana za unos neizravnih troškova

-          poglavlje 3.1. – vezano za Dokumentaciju koju je potrebno priložiti u okviru projektnog prijedloga: dodan Obrazac 9. Popis članova projektnog tima

                                - naglašena napomena da se početna anketa ispunjava isključivo putem poveznice

                         - izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti vezanoj za dostavu Godišnjeg financijskog izvješća ili ekvivalentnog izvješća za zadnju dostupnu godinu

                         - Dokaz o osiguranju vlastitih sredstava za sufinanciranje predloženog projekta - nije primjenjivo za istraživačke organizacije

                         - Statut (ili drugi ekvivalentni akt) istraživačke organizacije  - dostavlja se za istraživačke organizacije, ukoliko nije javno dostupan.

-          poglavlje 4.4. – izmjena vezana za dostavu dokumentacije koju je potrebno dostaviti kao preduvjet za donošenje Odluke o financiranju

-          poglavlje 5.1. – izmjena vezana za razdoblje prihvatljivosti izdataka

-          poglavlje 6. – dodan Obrazac 9. Članovi projektnog tima

Ø  Obrasci:

-          izmjena Obrasca 6 b. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a – u Izjavi prijavitelja dodano „ili gospodarske djelatnosti“

-          dodan Obrazac 9. Članovi projektnog tima

Ø Prilozi:

-          izmjena Priloga 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava sukladno izmjeni Uputa za prijavitelje

-          sukladno već objavljenoj obavijesti dopuna Priloga 8. Izračun standardne veličine jediničnog troška za poduzeća vezana za upis troškova osoblja u sustav eNPOO

-          izmjena Priloga 10. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta sukladno izmjenama Priloga 1

 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 18.05.23, 13:49

OBAVIJEST 28. travnja 2023. godine - Obavijest o upisivanju troška osoblja u sustav eNPOO


Sadržaj:

U nastavku prilažemo detaljne upute o načinu upisa troška osoblja unutar sustava eNPOO zajedno s slikovnim prikazom istog u privitku.

Unutar prozora „Proračun“, stavka „Aktivnost s analizom troška“ potrebno je iz padajućeg prozora odabrati izbor „15% za neizravne troškove“. (Slika1.)

Unutar stavke „Standardna veličina jediničnog troška“ prijavitelj je obavezan za sve troškove osoblja odabrati opciju DA i nakon toga odabrati „+ Dodaj“ koji se nalazi s desne strane.

Predlažemo korisnicima da ne izabiru ponuđene SVJT opcije, već da se vode izračunom za novozaposlene osobe koji se nalazi u Prilogu 8. te kroz opciju „+ Dodaj“ navedu izračun za pojedinu osobu za koju se trošak iskazuje (Slika1.)

Odabirom „+ Dodaj“ prijavitelju se otvara dodatni prozor unutar kojeg prijavitelj treba upisati slijedeće informacije:

Unutar stavke „Naziv stavke troška“ prijavitelj treba unijeti ime i prezime osobe za koju potražuje sredstva (za postojeće zaposlene osobe) ili oznaku npr.  Istraživač 1 (za novozaposlene osobe). (Slika 2.)

Unutar stavke „Iznos po jedinici (EUR)*“ prijavitelj treba unijeti vrijednost rada za jedan sat za osobu za koju potražuje sredstva.

Unutar stavke „Definicija jedinice*“ prijavitelj treba objasniti na koji način je došao do izračuna vrijednosti rada za jedan sat za navedenu osobu (sukladno Prilogu 8.). (Slika 2.)

Kad se popune sva polja potrebno kliknuti u donjem lijevom kutu prozora „Potvrdi kako bi se navedeni trošak prikazao na popisu unutar stavke „Standardna veličina jediničnog troška“.  (Slika 3.)

Kako bi se navedeni trošak za osobu prikazao u proračunu prijavitelj treba unutar stavke „Aktivnost proračuna“ u desnom kutu kliknuti „+ Dodaj“. (Slika 4.)

Odabirom „+ Dodaj“ otvara se novi prozor unutar kojeg prijavitelj pod stavkom „Vrsta troška“ odabire „Standardna veličina jediničnog troška“. U padajućem izborniku pod stavkom „Naziv“ izlistavaju se svi troškovi koji su navedeni pod stavkom „Standardna veličina jediničnog troška“ i prijavitelj izabire trošak koji je ranije sam nadodao u navedenu listu. (Slika 5.)

Pod stavkom „Nositelj troška“ prijavitelj izabire s padajućeg izbornika ispravnu opciju i zatim pod stavkom „Opis“ treba se upisati opis navedenog troška. (Slika 5.)

Pod  stavkom „broj jedinica“ prijavitelj treba upisati broj sati koje će navedena osoba raditi na aktivnosti koja je vezana uz navedeni trošak. Sustav automatski popunjava vrijednost rada za jedan sat sukladno ranije unesenim podacima. (Slika 5.)

Prijavitelj također mora izabrati kategoriju financiranja iz padajućeg izbornika i na kraju pod stavkom „Vrsta troška u sustavu financiranja primjenom fiksne stope“ potrebno je izabrati opciju „Izravni troškovi osoblja“ te nakon toga kliknuti „potvrdi“ koji se nalazi u lijevom kutu. (Slika 5.)

Nakon toga navedeni trošak treba biti prikazan u tablici aktivnosti proračuna unutar koje se automatski izračunava trošak osoblja (vrijednost sata rada * broj jedinica). Za svaki trošak osoblja se automatski izračunava i neizravni trošak koji se automatski pripisuje ukupnoj vrijednosti aktivnosti te je vidljiv u posebnoj tablici „Fiksna stopa“ koja je vidljiva na dnu stranice. (Slika 6.)

Napominjemo kako prijavitelji ne upisuju „Neizravni trošak“ u sustav niti za njega samostalno izračunavaju vrijednost i da će tako upisan trošak biti neprihvatljiv te da samim time prijavitelj sam snosi odgovornost za isti.

Posljednje ažuriranje: 28.04.23, 15:37


OBAVIJEST 26. travnja 2023. – Novoosnovana poduzeća – dodatne informacije vezane uz dostavu obvezne dokumentacije projektnog prijedloga


Sadržaj:

Novoosnovana poduzeća koja još nemaju odobrena financijska izvješća trebaju dostaviti izjavu kojom je obuhvaćena procjena u dobroj vjeri (u obliku poslovnog plana) izvršena tijekom financijske godine. Tim bi se poslovnim planom trebalo obuhvatiti cijelo razdoblje (financijske godine) dok subjekt ne počne stvarati promet.

Financijske projekcije o računu dobiti i gubitka, bilanci i predviđenom broju zaposlenika u poduzeću s narativnim dijelom kojim se opisuje ključna djelatnost poduzeća i njegov očekivani položaj na tržištu smatraju se minimalnim zahtjevima poslovnog plana. Dokument bi trebala datirati i potpisati osoba koja je ovlaštena zastupati trgovačko društvo.

Posljednje ažuriranje: 26.04.23, 08:54

Obavijest 24. ožujka 2023.: Zapošljavanje doktorskog studenta u poduzeću prijavitelja


Sadržaj:

Poštovani,

u Uputama za prijavitelje, točkom 1.2. Predmet, ciljevi i očekivani rezultati Poziva propisano je kako prijavu na poziv podnosi poduzeće koje će zaposliti osobu u poduzeću, a koja će upisati doktorat ili je već upisala doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji.

Ovim putem Vas obavještavamo o sljedećoj nadopuni navedene odredbe:

Prihvatljivim doktorskim studentom na predmetnom Pozivu smatra se osoba čije je stažiranje ili pripravništvo u poduzeću započelo najranije 6 mjeseci do dana objave Poziva (11. siječnja 2023. godine), a najkasnije do potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sukladno odredbama Uputa za prijavitelje.

Posljednje ažuriranje: 24.03.23, 17:07