Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Zatvoren

Naziv poziva: Energetska obnova zgrada javnog sektora

Kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.04

Kategorije

 • Sva pitanja (165)
 • Prihvatljivost prijavitelja (27)
 • Prihvatljivost projekta (54)
 • Prihvatljivost troškova (14)
 • Prihvatljivost aktivnosti (13)
 • Ostalo (57)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 67RNgZkg DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 19.03.23, 10:13

  Jeli prihvatljivi prijavitelj vjerska zajednica koja obavlja djelatnost obrazovanja u zgradi u kojoj je u dugoročnom najmu od privatnog vlasnika a koja je predmet energetske obnove?

  Poštovana,

  uvjeti za prihvatljivost vjerskih zajednica kao prijavitelja navedeni su u naslovu 2.1 Uputa za prijavitelje, pod d).

  Sukladno naslovu 1.3 Uputa za prijavitelje najmanje 80% ukupne korisne površine zgrade javnog sektora koja je predmet projektnog prijedloga mora biti u vlasništvu javnog sektora (tijela državne vlasti i državne uprave, JLP(R)S, udruga građana, vjerskih zajednica, javnih ustanova i ustanova koje obavljaju društvenu djelatnost, a osnovane su od strane RH, JLP(R)S, vjerskih zajednica ili drugih javnih ustanova i ustanova čiji osnivači su također RH, JLP(R)S ili vjerske zajednice). Isto predstavlja i sektorski specifični kriterij prihvatljivosti projekta definiran u točki 5. naslovu 2.6.2 Uputa za prijavitelje.

  Srdačan pozdrav,

  Ministarstvo prostornoga, uređenja, graditeljstva i državne imovine

  Tijelo nadležno za provedbu inicijative 6. Obnova zgrada NPOO-a

  DATUM ODGOVORA: 24.03.23, 10:25

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 677x4OeM DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 19.03.23, 18:44

  Poštovani,

  da li je prihvatljiva energetska obnova društvenih domova, odnosno Mjesnih odbora osnovanih od strane JLS?

  Zahvaljujemo na odgovoru,

  Poštovana,

  uvjeti za prihvatljivost jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave kao prijavitelja navedeni su u naslovu 2.1 Uputa za prijavitelje, pod b). Sukladno naslovu 1.3 Uputa za prijavitelje društvena djelatnost se mora obavljati kontinuirano (ne povremeno) na najmanje 80% ukupne korisne površine zgrade javnog sektora koja je predmet projektnog prijedloga, što je i sektorski specifični kriterij prihvatljivosti projekta definiran u točki 4. naslovu 2.6.2 Uputa za prijavitelje.

  Srdačan pozdrav,

  Ministarstvo prostornoga, uređenja, graditeljstva i državne imovine

  Tijelo nadležno za provedbu inicijative 6. Obnova zgrada NPOO-a

  DATUM ODGOVORA: 24.03.23, 10:29

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 67djpL9f DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 24.03.23, 13:54

  Poštovani,

  zanima nas da li je prihvatljiv trošak izmjene i prilagodbe Glavnog projekta energetske obnove koji je izrađen 2017. godine? Unaprijed hvala na odgovoru.

  Poštovani,

  sukladno naslovu 8.1. Uputa za prijavitelje, glavni projekt energetske obnove zgrade je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta, izrađen prema važećem Zakonu o gradnji, Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama te ostalim važećim propisima.

  Glavni projekt energetske obnove zgrade mora biti u skladu s relevantnim zakonodavstvom u trenutku njegove izrade. Za potrebe ovog Poziva isti ne smije biti stariji od 1. siječnja 2016. godine, a sufinancira se ukoliko je izrađen nakon 1. veljače 2020. godine.

  Potrebu i način ažuriranja glavnog projekta energetske obnove zgrade (u smislu izračuna ušteda energija, izrade sažetka analize postojećeg stanja zgrade u slučaju značajne obnove i sl.), te ostale projektne dokumentacije (u smislu korekcije projektantskih cijena u troškovniku opreme i radova koja se planira ugraditi i sl.), utvrđuje investitor u dogovoru s glavnim projektantom, sve sukladno važećem Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji, pravilima struke i posebnim propisima.

  Ukoliko se rade izmjene i/ili dopune glavnog projekta energetske obnove zgrade, isto mora biti provedeno u skladu s trenutno važećim zakonodavstvom.

  Srdačan pozdrav,

  Ministarstvo prostornoga, uređenja, graditeljstva i državne imovine

  Tijelo nadležno za provedbu inicijative 6. Obnova zgrada NPOO-a

  DATUM ODGOVORA: 28.03.23, 15:47

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 67mVSHXi DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 23.03.23, 19:02

  Poštovani,

  u skladu Uputama za prijavitelje "Sveobuhvatnom obnovom treba se povećati potresna otpornost zgrade za najmanje 10% iznad postojeće".

  Ukoliko se projektom obnove neće povećati potresna otpornost zgrade za najmanje 10%, koje sve mjere iz "Aneksa 2. Popis tehničkih uvjeta" može sadržavati projekt integralne energetske obnove ili dubinske obnove, budući da se u točki 1.3. UZP neke mjere navode samo unutar sveobuhvatne obnove (povećanje sigurnosti u slučaju požara, mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta......)?

  Poštovana,

  sukladno sektorski specifičnom kriteriju prihvatljivosti projekta definiranom u točki 2. naslova 2.6.2 Uputa za prijavitelje, predmet projektnog prijedloga je energetska obnova zgrade javnog sektora (ETC-a) koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove, što se treba postići mjerama energetske učinkovitosti za koje se traži sufinanciranje.

  Sve tri kategorije obnove navedene u naslovu 1.3 Uputa za prijavitelje mogu obuhvaćati bilo koju od mjera iz točke II.1. naslova 2.7 Uputa za prijavitelje, pri čemu se dubinskom obnovom smatra ona u sklopu koje su uz mjere na ovojnici predviđene mjere na tehničkim sustavima te se postiže, uz uštedu godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd), i ušteda godišnje primarne energije (Eprim) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Sveobuhvatna obnova podrazumijeva minimalno integralnu energetsku obnovu ili dubinsku obnovu te obavezno jednu ili više mjera kojima se povećava potresna otpornost zgrade za najmanje 10% iznad postojeće.

  Srdačan pozdrav,

  Ministarstvo prostornoga, uređenja, graditeljstva i državne imovine

  Tijelo nadležno za provedbu inicijative 6. Obnova zgrada NPOO-a

  DATUM ODGOVORA: 28.03.23, 15:46

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 67FUBOOK DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 21.03.23, 15:10

  Poštovani,

  sve zgrade koje idu u značajnu obnovu/rekonstrukciju, a projekti su napravljeni nakon 24.9.2020. godine, podliježu izradi Analize postojećeg stanja. Naš projekt energetske obnove zgrade dječjeg vrtića "Radost" izvorno je iz 2018. (što bi značilo da nemamo tu obvezu). Međutim, napravili smo izmjenu glavnog projekta i trenutno čekamo izdavanje izmjene građevinske dozvole. Budući je izmjena glavnog projekta napravljena u prosincu 2022. godine, trebamo li izraditi Analizu postojećeg stanja?

  S poštovanjem,

  Maja Barčot

  Općina Vela Luka

  Poštovana,

  sukladno naslovu 2.7 Uputa za prijavitelje, točki I.2., glavni projekt energetske obnove zgrade uključuje i sažetak analize postojećeg stanja zgrade kada je propisana izrada iste sukladno članku 45. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20). Analizu postojećeg stanja zgrade je potrebno izraditi na razini stručnog mišljenja nadležnih projektanata prije značajne obnove zgrade od stupanja na snagu navedenog Tehničkog propisa, odnosno od 24. rujna 2020. godine, a za glavne projekte koji se prilažu zahtjevu za izdavanje akata kojima se odobrava građenje od 1. siječnja 2021. godine.

  S obzirom da su, u Vašem slučaju, izmjene i dopune glavnog projekta iz 2018. godine napravljene u prosincu 2022. godine te ste za iste u postupku izdavanja akta za građenje, potrebno je izraditi analizu postojećeg stanja zgrade te sažetak iste priložiti glavnom projektu.

  Dodatno, skrećemo pozornost kako je, sukladno točki 1. pod naslovom 2.10 Uputa za prijavitelje, u okviru predmetnog Poziva prihvatljiv trošak, između ostalih, i trošak vezan uz izradu projektne dokumentacije, a koji uključuje i izradu glavnog projekta energetske obnove zgrade te ostale projektne dokumentacije (kako je definirano u točki I.2. pod naslovom 2.7 Uputa za prijavitelje), nastao nakon 1. veljače 2020. godine.

  Srdačan pozdrav,

  Ministarstvo prostornoga, uređenja, graditeljstva i državne imovine

  Tijelo nadležno za provedbu inicijative 6. Obnova zgrada NPOO-a

  DATUM ODGOVORA: 24.03.23, 12:26

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 67Tt3Ztw DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 21.03.23, 09:21

  Je li nužno da prijavitelj u trenutku prijave ima izrađen glavni projekt energetske obnove ETC-a s troškovnikom ugrađene opreme i radova ili isti mogu biti izrađeni u sklopu projekta?

  Poštovana,

  sukladno sektorski specifičnom kriteriju prihvatljivosti projekta definiranom u točki 7. naslova 2.6.2 Uputa za prijavitelje, Prijavitelj projektnom prijedlogu mora priložiti glavni projekt energetske obnove ETC-a, iskaznicu energetskih svojstava zgrade, troškovnik ugrađene opreme i radova i ostalu projektnu dokumentaciju, ne stariju od 1. siječnja 2016. godine, izrađenu u skladu s važećim Zakonom o gradnji i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji, pravilima struke i posebnim propisima - dokument pod 16. iz tablice pod naslovom 3.1 Uputa za prijavitelje .

  Srdačan pozdrav,

  Ministarstvo prostornoga, uređenja, graditeljstva i državne imovine

  Tijelo nadležno za provedbu inicijative 6. Obnova zgrada NPOO-a

  DATUM ODGOVORA: 24.03.23, 12:25

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 67U14fEn DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 19.03.23, 22:57

  Poštovani, molimo odgovore na sljedeće pitanje: Mora li imenovani voditelj projekta zadužen za operativnu pripremu i provedbu projekta biti zaposlenik prijavitelja ili to može biti stručnjak iz ugovorenog subjekta?

  Poštovani,

  voditelj projekta, čije imenovanje se traži ovim Pozivom sukladno općem kriteriju prihvatljivosti projekta definiranom u točki 15. naslovu 2.6.1 Uputa za prijavitelje, je osoba zadužena za operativnu pripremu i provedbu projekta, odgovarajućih stručnih kompetencija i kvalifikacija za provedbu projektnog prijedloga.

  Sukladno točki 7. naslova 2.10 Uputa za prijavitelje, između ostalih, prihvatljivi su i troškovi povezani s aktivnošću upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani u postupku javne nabave, odnosno u postupku nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi. Stoga, voditelj projekta ne mora nužno biti zaposlenik Prijavitelja, odnosno to može biti i vanjski stručnjak izabran u postupku nabave.

  Srdačan pozdrav,

  Ministarstvo prostornoga, uređenja, graditeljstva i državne imovine

  Tijelo nadležno za provedbu inicijative 6. Obnova zgrada NPOO-a

  DATUM ODGOVORA: 24.03.23, 10:32

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 67yLaEUm DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 27.03.23, 10:20

  Poštovani,

   

  pitanja u nastavku:

   

  1. Trošak projektno – tehničke dokumentacije

  Sukladno UzP, točka  2.10. prihvatljivi su troškovi vezani uz izradu projektne dokumentacije obuhvaćeni mjerama pod I.1., I.2. i I.3. iz naslova 2.7 Uputa, nastali nakon 1. veljače 2020. godine. U toč. 2.6.2. Sektorski specifični kriteriji prihvatljivosti stoji da Prijavitelj prilaže glavni projekt energetske obnove ETC-a, iskaznicu energetskih svojstava zgrade, troškovnik ugrađene opreme i radova i ostalu projektnu dokumentaciju, ne stariju od 1. siječnja 2016. godine, izrađenu u skladu s važećim Zakonom o gradnji i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji, pravilima struke i posebnim propisima.

  Nastavno na navedeno, molimo informaciju je li prihvatljiv trošak projektno - tehničke dokumentacije koji je nastao u 2019. godini. Obzirom na uvjete Poziva, ukoliko je projektno - tehnička dokumentacija revidirana u 2023. god. je li trošak iste (odnosno trošak revidiranja) prihvatljiv kao dio projektne prijave?

   

  Nadalje, Prijavitelj je JLS koja je osnivač javne ustanove koja obavlja društvenu djelatnost, postupak nabave je provela osnovna škola te je trošak projektno - tehničke dokumentacije nastao i plaćen je od strane javne ustanove (osnovne škole).

  Nastavno na navedeno, molimo i informaciju vezano za potraživanje troškova koji će biti uključeni u projektnu prijavu. Mora li Prijavitelj provoditi postupke nabave, te da li trošak mora nastati i biti plaćen od strane Prijavitelja ili je prihvatljiv trošak koji je nastao kod javne ustanove (osnovne  škole), a koja je vlasnik zgrade na kojoj će se provoditi energetska obnova?

   

  1. Potpore male vrijednosti (de minimis potpore)

  Prijavitelj je JLS koja je osnivač javne ustanove koja obavlja društvenu djelatnost (osnovna škola). Unutar zgrade javnog sektora koja je predmet projektnog prijedloga ne obavlja se gospodarska djelatnost.

  Ukoliko je Prijavitelj (JLS) u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine primio de minimis potporu koja prelazi iznos 200.000,00 eura, utječu li primljene potpore Prijavitelja na prihvatljivost projektnog prijedloga?

   

   

  S poštovanjem,

  Poštovana,

  sukladno naslovu 8.1. Uputa za prijavitelje, glavni projekt energetske obnove zgrade je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta, izrađen prema važećem Zakonu o gradnji, Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama te ostalim važećim propisima.

  Glavni projekt energetske obnove zgrade mora biti u skladu s relevantnim zakonodavstvom u trenutku njegove izrade. Za potrebe ovog Poziva isti ne smije biti stariji od 1. siječnja 2016. godine, a sufinancira se ukoliko je izrađen nakon 1. veljače 2020. godine.

  Potrebu i način ažuriranja glavnog projekta energetske obnove zgrade (u smislu izračuna ušteda energija, izrade sažetka analize postojećeg stanja zgrade u slučaju značajne obnove i sl.), te ostale projektne dokumentacije (u smislu korekcije projektantskih cijena u troškovniku opreme i radova koja se planira ugraditi i sl.), utvrđuje investitor u dogovoru s glavnim projektantom, sve sukladno važećem Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji, pravilima struke i posebnim propisima.

  Ukoliko se rade izmjene i/ili dopune glavnog projekta energetske obnove zgrade, isto mora biti provedeno u skladu s trenutno važećim zakonodavstvom.

  Sukladno naslovu 2.9 Uputa za prijavitelje troškovi moraju nastati kod Korisnika i biti plaćeni od strane Korisnika do kraja razdoblja prihvatljivosti izdataka te udovoljavati svim ostalim uvjetima prihvatljivosti. Sukladno naslovu 2.10 Uputa za prijavitelje prihvatljivi su troškovi izrade dokumentacije za nadmetanje prema Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi te izrade dokumentacije za nadmetanje prema važećem Zakonu o javnoj nabavi za obveznike istog. U naslovu 5.2 Uputa za prijavitelje, propisane su obveze Prijavitelja/Korisnika vezane uz javnu nabavu i posljedično, prihvatljivost troškova projekta. Ex-ante i ex-post kontrolu postupaka nabave provodi Posredničko tijelo (PT). U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja/partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u Uputama za prijavitelje. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.

  Prema općem kriteriju prihvatljivosti iz točke 5. pod naslovom 2.6.1 Uputa za prijavitelje, Projekt mora biti u skladu s Programom dodjele de minimis potpora za energetsku obnovu zgrada javnog sektora (Aneks 1. Uputa za prijavitelje) koji određuje pravila o potporama male vrijednosti. Sukladno članku 6. istog, najviši iznos de minimis potpore, odnosno bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti jednom poduzetniku, korisniku potpore iz članka 4. iznosi 200 000 EUR u tri fiskalne godine. U slučaju da izračunati iznos de minimis potpore, koji se odnosi na pojedinačnog korisnika potpore, prelazi 200.000,00 eura u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine, dodijelit će se maksimalno do 200.000,00 eura u okviru ovog Poziva.

  Srdačan pozdrav,

  Ministarstvo prostornoga, uređenja, graditeljstva i državne imovine

  Tijelo nadležno za provedbu inicijative 6. Obnova zgrada NPOO-a

  DATUM ODGOVORA: 30.03.23, 16:38

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 3.2.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   Poštovana,

   ovim putem ispravljamo pogrešan navod u dijelu objavljenog odgovora.

   Umjesto rečenice "Ex-ante i ex-post kontrolu postupaka nabave provodi Posredničko tijelo (PT)." treba stajati "Ex-ante i ex-post kontrolu postupaka nabave provodi Provedbeno tijelo (PT)."

   Srdačan pozdrav,

   Ministarstvo prostornoga, uređenja, graditeljstva i državne imovine

   Tijelo nadležno za provedbu inicijative 6. Obnova zgrada NPOO-a

   04.04.23, 12:03

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 67J1hSXu DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 29.03.23, 12:10

  Da li u Glavnim projektu energetske obnove moraju biti navedene mjere kojima se potvrđuje usklađenost sa DNSH načelom projekta, sukladno Obrascu usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom – OBRAZAC 6.

   

   

   

  Pod Okolišni cilj III. Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa „Glavnim projektom predviđena je ugradnja uređaja za vodu koji su u skladu s: (a) slavine za umivaonike i kuhinjske slavine imaju maksimalan protok vode od 6 litara / min; (b) tuševi imaju maksimalni protok vode od 8 litara / min; (c) WC-i, uključujući školjke i vodokotliće, imaju puni volumen ispiranja od najviše 6 litara i maksimalni prosječni volumen ispiranja od 3,5 litara; (d) pisoari koriste najviše 2 litre / zdjelu / sat. Pisoari za ispiranje imaju maksimalni puni volumen ispiranja od 1 litre, smatra se ugradnja uređaja za vodu svrstanih u prva dva razreda potrošnje vode EU Water Label?

   

  Ukoliko je Prijavitelj javna ustanova čiji je osnivač i vlasnik JLS, a za voditelja projekta imenuje se djelatnik JLS, u NPOO sustavu pod PROJEKTNO ISKUSTVO PRIJAVITELJA navode se projekti JLS, odnosno voditelja projekta. U tom slučaju pod TROŠKOVIMA aktivnosti Upravljanje projektom i administracija, navode se troškovi osoblja za Voditelja projekta?

   

  Ukoliko je prijavitelj Javna ustanova, čiji je osnivač i vlasnik JLS te je Javna ustanova e u sustavu riznice JLS, sredstva za provedbu projekta osiguravaju su u proračunu JLS, a financijsko praćenje projekta se odvija preko proračuna JLS? To bi značilo da se Ugovori za nabavu radova te usluga u sklopu projektnih aktivnosti sklapaju između JLS te izvršitelja usluga ili radova?

  Poštovana,

  sukladno nasovu 2.12.3.1 Uputa za prijavitelje, usklađenost s načelom DNSH dokazuje se prilikom prijave projektnog prijedloga Obrascem usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom (Obrazac 6.) koji ispunjava prijavitelj i Izjavom glavnog projektanta o usklađenosti s DNSH načelom (Obrazac 7.) koju ispunjava glavni projektant. Glavni projektant predmetnom izjavom potvrđuje kako je glavni projekt izrađen u skladu sa zahtjevima za svaki okolišni cilj.

  Vezano za prihvatljivost uređaja za vodu, u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću troškova. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnih troškova.

  Vezano za projektno iskustvo, u polju „Projektno iskustvo Prijavitelja“ Prijavnog obrasca (Obrazac 1.) upisuje se projektno iskustvo Prijavitelja, ne voditelja projekta. Stručne kompetencije i kvalifikacije za provedbu projektnog prijedloga voditelja projekta dokazuju se Izjavom o imenovanju voditelja projekta (Obrazac 5.), koja treba biti ovjerena pečatom i potpisom Prijavitelja, te Tehničkim obrascem (Obrazac 2. - list 1).

  Sukladno naslovu 2.9 Uputa za prijavitelje troškovi moraju nastati kod Korisnika i biti plaćeni od strane Korisnika do kraja razdoblja prihvatljivosti izdataka te udovoljavati svim ostalim uvjetima prihvatljivosti.

  Sukladno naslovu 2.10 Uputa za prijavitelje prihvatljivi su troškovi izrade dokumentacije za nadmetanje prema Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi te izrade dokumentacije za nadmetanje prema važećem Zakonu o javnoj nabavi za obveznike istog. U naslovu 5.2 Uputa za prijavitelje, propisane su obveze Prijavitelja/Korisnika vezane uz javnu nabavu i posljedično, prihvatljivost troškova projekta. Ex-ante i ex-post kontrolu postupaka nabave provodi Provedbeno tijelo (PT).

  U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja/partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u Uputama za prijavitelje. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.

  Srdačan pozdrav,

  Ministarstvo prostornoga, uređenja, graditeljstva i državne imovine

  Tijelo nadležno za provedbu inicijative 6. Obnova zgrada NPOO-a

  DATUM ODGOVORA: 04.04.23, 15:09

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 4.2.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   Poštovana,

   sukladno naslovu 2.12.3.1 Uputa za prijavitelje, usklađenost s načelom DNSH dokazuje se prilikom prijave projektnog prijedloga Obrascem usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom (Obrazac 6.) koji ispunjava prijavitelj i Izjavom glavnog projektanta o usklađenosti s DNSH načelom (Obrazac 7.) koju ispunjava glavni projektant. Glavni projektant predmetnom izjavom potvrđuje kako je glavni projekt izrađen u skladu sa zahtjevima za svaki okolišni cilj.

   Vezano za prihvatljivost uređaja za vodu, u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću troškova. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnih troškova.

   Stručne kompetencije i kvalifikacije za provedbu projektnog prijedloga voditelja projekta dokazuju se Izjavom o imenovanju voditelja projekta (Obrazac 5.) koja treba biti ovjerena pečatom i potpisom Prijavitelja, Tehničkim obrascem (Obrazac 2. - list 1) te Prijavnim obrascem (Obrazac 1. Poziva). U kartici "Prijavitelj", polju „Projektno iskustvo Prijavitelja“ Prijavnog obrasca upisuje se projektno iskustvo Prijavitelja, a u kartici "Projekt", polju "INFORMACIJE O PROVEDBENIM KAPACITETIMA I ODABIRU PARTNERA" potrebno je navesti projektno iskustvo imenovanog voditelja projekta.

   Sukladno naslovu 2.9 Uputa za prijavitelje troškovi moraju nastati kod Korisnika i biti plaćeni od strane Korisnika do kraja razdoblja prihvatljivosti izdataka te udovoljavati svim ostalim uvjetima prihvatljivosti.

   Sukladno naslovu 2.10 Uputa za prijavitelje prihvatljivi su troškovi izrade dokumentacije za nadmetanje prema Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi te izrade dokumentacije za nadmetanje prema važećem Zakonu o javnoj nabavi za obveznike istog. U naslovu 5.2 Uputa za prijavitelje, propisane su obveze Prijavitelja/Korisnika vezane uz javnu nabavu i posljedično, prihvatljivost troškova projekta. Ex-ante i ex-post kontrolu postupaka nabave provodi Provedbeno tijelo (PT).

   U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja/partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u Uputama za prijavitelje. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.

   Srdačan pozdrav,

   Ministarstvo prostornoga, uređenja, graditeljstva i državne imovine

   Tijelo nadležno za provedbu inicijative 6. Obnova zgrada NPOO-a

   09.05.23, 11:43

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 67VwoRYD DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 22.03.23, 10:33

  Poštovani;

  Molim Vas da se pojasni vrijednost GWP-a (Global warming potential).

  Odnosno sukladno kojem izvještaju su postavljene maksimalne vrijednosti:

  AR4 20-year;

  AR4 100-year;

  AR5 20-year;

  AR5 100-year?

  Hvala.

  Poštovani,

  vrijednost za GWP je preuzeta iz Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (Tekst značajan za EGP), a za 100 godišnji potencijal (članak 2. Definicije).

  Srdačan pozdrav,

  Ministarstvo prostornoga, uređenja, graditeljstva i državne imovine

  Tijelo nadležno za provedbu inicijative 6. Obnova zgrada NPOO-a

  DATUM ODGOVORA: 27.03.23, 15:45


1-10 od 165 zapisa
...

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.