Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Ciljana znanstvena istraživanja

Kod poziva: NPOO.C3.2.R3-I1.04

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 21.04.23, 19:23

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 24.04.23, 00:01

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.10.23, 23:58

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

Pitanja i odgovori (623)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja.


Predmet ovog poziva

Program Ciljana znanstvena istraživanja podržava kolaborativne projekte industrijskih istraživanja, koji se provode  u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija. Očekuje se da će istraživanja podržana programom ojačati put prema istraživanjima više razine tehnološke spremnosti, odnosno prema eksperimentalnom razvoju i inovacijskim aktivnostima. Programom se želi potaknuti stvaranje dugoročnih odnosa i suradnje između članova konzorcija koji bi se nastavili i nakon provedbe podržanih projekata.

Projekte provode konzorciji, sastavljeni od prijavitelja i jednog ili više partnera, a u konzorciju treba biti najmanje jedna istraživačka organizacija i jedno poduzeće. Istraživačka organizacija i poduzeće mogu imati ulogu prijavitelja ili partnera. Suradnja će pomoći istraživačkim organizacijama u zajedničkom definiranju istraživanja s poslovnim sektorom, što će istraživanju dati veću praktičnu važnost. S druge strane, potpora će poduzećima omogućiti da se više uključe u vrhunska istraživanja, pomoći im da bolje razumiju akademsku zajednicu i da, dugoročno gledano, imaju koristi od vrhunskog istraživanja

Ukupna bespovratna sredstva: 50.003.318,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici
  • Veliki poduzetnici
  • Znanstvenoistraživačke institucije

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

OBAVIJEST 12. listopada 2023. Objava 4. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu CILJANA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA (Referentni broj: C3.2.R3-I1.04)


Sadržaj:

SADRŽAJ:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo 4. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga

Sve izmijene unutar dokumentacije su označene i vidljive:

Ø žutom bojom je označen novi tekst koji je ili nadodan ili izmijenjen u odnosu na prvotnu dokumentaciju,

Ø stari tekst koji je potrebno izbaciti je označne sa strikethrough.

Izmijenjena je slijedeća dokumentacija:

Ø Upute za prijavitelje

Ø Obrazac 10. Zahtjev za državnom potporom

Ø Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava

Ø Prilog 9. Metodologija za izračun SVJT

Ø Prilog 12. KL za admin. provjeru i provjeru prihvat. prijav., partnera i projekta

Izmjena roka za dostavu projektnog prijedloga sa 20. listopada 2023. godine na 31. listopada 2023. godine.

Prethodna verzija dokumentacije na današnji dan prestaje biti važeća. Četvrta izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 12.10.23, 19:36

OBAVIJEST 05. listopada 2023. - prikaz troškova koje prijavitelj/partner ne potražuje - sufinanciranje od strane prijavitelja/partnera


Sadržaj:

Za troškove koje prijavitelj / partner ne potražuje projektom te predstavljaju sufinanciranje od strane prijavitelja / partnera potrebno je unutar kartice Prilozi, rubrike Dodatna dokumentacija dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kao dokaz za navedene troškove koji moraju biti razvidni iz opisa unutar projektnog prijedloga.

Troškovi sufinanciranja se ne navode unutar Proračuna projektnog prijedloga.

Posljednje ažuriranje: 05.10.23, 17:22

OBAVIJEST 04. listopada 2023. - dodatno objašnjenje različitih mogućnosti pri angažiranju osoba temeljem Ugovora o djelu


Sadržaj:

Poštovani,

ovim putem dajemo dodatno objašnjenje različitih mogućnosti pri angažiranju osoba temeljem Ugovora o djelu.

Kao što je propisano Uputama za prijavitelje, Voditelj istraživačkog tima mora biti zaposlenik institucije Prijavitelja te mora biti zaposlen temeljem Ugovora o radu (što uključuje i Ugovor o dodatnom radu).

Opcije vezane uz angažiranje osoba temeljem Ugovora o djelu su sljedeće:

1. U slučaju da se član istraživačkog tima planira angažirati temeljem Ugovora o djelu, član istraživačkog tima ugovoren na taj način bit će predmetom ocjene kvalitete, ali za njega neće biti moguće potraživati trošak osoblja ni neizravne troškove. Za člana istraživačkog tima angažiranog temeljem Ugovora o djelu potrebno je dostaviti Obrazac 13. kao i navesti sve relevantne podatke u Obrascu 12.

2. U slučaju da se kroz projekt osoba planira angažirati temeljem Ugovora o djelu, ali se za nju planira potraživati trošak, tada se trošak te osobe može potraživati isključivo kao trošak vanjske usluge. S obzirom da se osobe angažirane temeljem Ugovora o djelu ne smatraju zaposlenicima institucija Prijavitelja/Partnera, one mogu biti angažirane potraživanjem troškova vanjskih usluga istraživanja (ukoliko istraživački tim nije u mogućnosti samostalno izvršiti pojedine aktivnosti pri čemu je bitno voditi računa da ukupan iznos troškova ne smije biti veći od 15% prihvatljivih troškova projekta). U tom slučaju će za osobe angažirane temeljem Ugovora o djelu biti moguće potraživati trošak, ali stručnjaci ugovoreni putem vanjske usluge nisu članovi istraživačkog tima niti se vrednuju tijekom ocjene kvalitete projektnog prijedloga.

Konačno, upućuje se da je naprijed navedeno pojašnjenje dano s obzirom na čl.10.st.1. važećeg Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), kojim je određeno da se radni odnos zasniva  ugovorom o radu. Nasuprot navedenom, ugovor o djelu je građanskopravni odnos  uređen odredbama važećeg Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22). Osobno obavljanje rada radnika za poslodavca, naplatnost i subordinacija temeljni su elementi radnoga odnosa. Za razliku od navedenog,obilježje ugovora o djelu je samostalnost izvođača odnosno  izvođač u pravilu sam određuje kada će, gdje i na koji način raditi. Jedno od bitnih obilježja ugovora o djelu jest i jednokratnost posla, dok je radni odnos,  u načelu, trajnog karaktera. Predmet ugovora o djelu nije sam rad, već rezultat rada tj. djelo.

Posljednje ažuriranje: 04.10.23, 12:54

OBAVIJEST 29. rujna 2023. - obavijest vezana uz unos neizravnih troškova u sustav


Sadržaj:

Za poduzeća:

- Za trošak osoblja za koji NE potražuju sredstva, potrebno je unijeti novu Aktivnost Projekta koja će se zvati „Neizravni trošak za osobe za koje se ne potražuje trošak osoblja“

- Napomena: Potrebno je unijeti kumulativan iznos neizravnih troškova (15% od troškova osoblja) za sve osobe za koje se ne potražuje trošak osoblja

- Trošak osoblja za koji ne potražuju bespovratna sredstva unose kao zaseban trošak koji će sami izračunati:

• Unose novu Aktivnost proračuna - naziv „Neizravni trošak za osobe za koje se ne potražuje trošak osoblja“

• Biraju Vrstu troška „stvarni trošak“

• Biraju Oznaku troška „neizravni troškovi“

• Biraju Kategoriju financiranja ovisno o visini potpore i veličini poduzeća sukladno Pozivu

• U kartici „Sažetak proračuna“ određuju intenzitet potpore ovisno o veličini poduzeća

Za istraživačke organizacije:

- Kako bi za trošak osoblja za koji NE potražuju sredstva potražili neizravne troškove, potrebno je unijeti novu Aktivnost Projekta koja će se zvati „Neizravni trošak za osobe za koje se ne potražuje trošak osoblja“

- Napomena: Potrebno je unijeti kumulativan iznos neizravnih troškova (15% od troškova osoblja) za sve osobe za koje se ne potražuje trošak osoblja

- Trošak osoblja za koji ne potražuju bespovratna sredstva unose kao zaseban trošak koji će sami izračunati:

• Unose novu Aktivnost proračuna - naziv „Neizravni trošak za osobe za koje se ne potražuje trošak osoblja“

• Biraju Kategoriju financiranja koja se odnosi na istraživačke organizacije

• Biraju Vrstu troška „stvarni trošak“

• Biraju Oznaku troška „neizravni troškovi“

• U kartici „Sažetak proračuna“ određuju intenzitet potpore 100%

Posljednje ažuriranje: 29.09.23, 16:22

OBAVIJEST 15. rujna 2023. Objava 3. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu CILJANA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA (Referentni broj: C3.2.R3-I1.04)


Sadržaj:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo 3. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga

Sve izmijene unutar dokumentacije su označene i vidljive:

Ø  žutom bojom je označen novi tekst koji je ili nadodan ili izmijenjen u odnosu na prvotnu dokumentaciju,

Ø  stari tekst koji je potrebno izbaciti je označne sa strikethrough.

 

Izmijenjena je slijedeća dokumentacija:

Ø  Upute za prijavitelje

Ø  Obrazac 3. Izjava prijavitelja

Ø  Obrazac 4. Izjava partnera

Ø  Novi obrazac 14. Metodologija mjerenja kapaciteta predmetnog subjekta istraživačke organizacije

Ø  Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava

Ø  Prilog 8. Smjernice za korisnike državnih potpora

Ø  Prilog 9. i 10. Metodologija za izračun SVJT

Ø  Prilog 13. Kontrolna lista

 

 

Izmjena roka za dostavu projektnog prijedloga sa 29. rujna 2023. godine na 20. listopada 2023. godine.

 

Prethodna verzija dokumentacije na današnji dan prestaje biti važeća. Treća izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 15.09.23, 15:52

OBAVIJEST 25. kolovoza 2023. godine - Tehničko osoblje


Sadržaj:

U okviru predmetnog Poziva, u projektu može sudjelovati i tehničko osoblje (odnosi se na zaposlene i nezaposlene osobe) te se isto navodi u tablici 3 unutar Obrasca 12. Tablica projektnog i istraživačkog tima. Za tehničko osoblje nije potrebno dostavljati životopise s obzirom da isto neće biti predmetom ocjene kvalitete.

Posljednje ažuriranje: 25.08.23, 15:42

OBAVIJEST 25. kolovoza 2023. godine – Početna anketa


Sadržaj:

Sukladno pravilima Poziva, ispunjavanje početne ankete nužan je preduvjet za sudjelovanje u postupku dodjele. Prilog 11. sadrži indikativni sadržaj početne ankete te poveznicu putem koje joj je moguće pristupiti.

 

U slučaju da nakon podnošenja početne ankete prijavitelj ili članovi konzorcija ustanove da su omaškom uneseni krivi podatci, potrebno je dostaviti izjavu u kojoj će biti navedeno na koji se dio ankete odnosi omaška te koji je točan i ispravan podatak. Izjavu je potrebno ovjeriti potpisom prijavitelja/člana konzorcija odnosno osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja/člana konzorcija te ju priložiti kao dodatnu dokumentaciju projektnog prijedloga u sustavu eNPOO.

Posljednje ažuriranje: 25.08.23, 09:10

OBAVIJEST 14. kolovoza 2023. Objava 2. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu CILJANA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA (Referentni broj: C3.2.R3-I1.04)


Sadržaj:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga

Sve izmijene unutar dokumentacije su označene i vidljive:

Ø  žutom bojom je označen novi tekst koji je ili nadodan ili izmijenjen u odnosu na prvotnu dokumentaciju,

Ø  stari tekst koji je potrebno izbaciti je označne sa strikethrough.

 

Izmjena Uputa za prijavitelje vezane uz projektni i istraživački tim:

 

Ø  unutar poglavlja 2.4. nadodano je objašnjenje projektnog tima , te je

Ø  unutar poglavlja 2.6. nadodano objašnjenje vezano uz projektni tim, istraživački tim i tehničko osoblje.

 

Izmjene prihvatljivosti troškova:

 

Ø  u poglavlju 2.10. UzP nadodana je napomena vezana uz unos troškova u sustav eNPOO.

 

Izmjena roka za dostavu projektnog prijedloga sa 15. rujna 2023. godine na 29. rujna 2023. godine.

 

Izmjena Obrasca 2. Dodatni informacijski obrazac na engleskom jeziku:

 

Ø  izmijenjen kako bi odgovarao traženim podacima unutar Prijavnog obrasca

 

Izmjena Obrasca 12. Popis članova istraživačkog i projektnog tima sukladno gore navedenim izmjenama.  

Prethodna verzija dokumentacije na današnji dan prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 14.08.23, 12:20

OBAVIJEST 27. srpnja 2023. godine - Izmjena Obrasca 5. Skupna izjava


Sadržaj:

Poštovani,

 

ovim putem Vas obavještavamo da su u obrascu 5. Skupna izjava.xlsx ažurirane ćelije za unos traženih podataka za "Datum zadnjeg odobrenog računovodstvenog razdoblja (dan/mjesec/godina)" omogućen unos podataka i nakon 31. prosinca 2021. godine.

 

Ukoliko ste već podnijeli projektnu prijavu prilikom postupka dodjele ćete putem dostave zahtjeva za pojašnjenjem biti zamoljeni da dostavite ažurirane podatke ukoliko se isti razlikuju od dostavljenih u sklopu prijavne dokumentacije.

 

Posljednje ažuriranje: 27.07.23, 15:35

OBAVIJEST 24. svibnja 2023. Objava 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu CILJANA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA (Referentni broj: C3.2.R3-I1.04)


Sadržaj:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Ciljana znanstvena istraživanja".

Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

        

Upute za prijavitelje:

·      poglavlje 2.1. – Prihvatljivost prijavitelja - izmijenjena definicija ˝istraživačka organizacija˝;

·      poglavlje 2.2. – Prihvatljivost partnera - izmijenjena definicija ˝istraživačka organizacija˝;

·      poglavlje 2.6. – nadodana napomena sukladno nadodanom Obrascu 13.

·      poglavlje 2.10. – izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti o upisu troška osoblja u sustav eNPOO;

·      poglavlje 3.1. – izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti vezanoj za dostavu Godišnjeg financijskog izvješća ili ekvivalentnog izvješća za zadnju dostupnu godinu; izmjena sukladno nadodanom Obrascu 13.; produljenje roka za dostavu projektnih prijedloga do 15. rujna 2023. godine;

·      poglavlje 3.2. – izmjena roka za postavljanje pitanja kroz sustav eNPOO na 01. rujna 2023. godine;

·      poglavlje 3.3. – izmjena roka za dostavu projektnih prijedloga do 15. rujna 2023. godine

 

Obrasci: 

·      izmjena Obrasca 7 b. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a – u Izjavi prijavitelja 7 b. dodano „ili gospodarske djelatnosti“

·      izmjena Obrasca 12. Članovi istraživačkog i projektnog tima sukladno nadodanom novom Obrascu;

·      nadodan novi Obrazac 13. Izjava člana istraživačkog tima

 

Prilozi:

·      izmjena Priloga 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava sukladno izmjeni Uputa za prijavitelje

·      izmjena Priloga 2. Sadržaj sporazuma o partnerstvu;

·     dopuna Priloga 9. Izračun standardne veličine jediničnog troška za privatne istraživačke organizacije i poduzeća te Priloga 10. Izračun standardne veličine jediničnog troška za javne istraživačke organizacije, a vezana za upis troškova osoblja u sustav eNPOO

·      izmjena Priloga 12. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta sukladno izmjenama Priloga 1

 

Prethodna verzija dokumentacije na današnji dan prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 26.05.23, 10:55

OBAVIJEST o primjeni Priloga 2., Obavezni sadržaj sporazuma o partnerstvu između prijavitelja i partnera, 10. svibnja 2023.


Sadržaj:

Nastavno na odredbe Priloga 2, dio „Sukladno pravilima o državnim potporama, u slučaju kada je istraživačka organizacija prijavitelj, a poduzetnik (ili više njih) partner na projektu, poduzetnik koji je partner ne smije primiti neizravnu državnu potporu“ , ovim putem skrećemo pozornost kako navedeno vrijedi i u slučaju kada je prijavitelj poduzetnik, a istraživačka organizacija partner.

Posljednje ažuriranje: 10.05.23, 15:00

OBAVIJEST 28. travnja 2023. - Obavijest o upisivanju troška osoblja u sustav eNPOO


Sadržaj:

U nastavku prilažemo detaljne upute o načinu upisa troška osoblja unutar sustava eNPOO zajedno s slikovnim prikazom istog u privitku.

Unutar prozora „Proračun“, stavka „Aktivnost s analizom troška“ potrebno je iz padajućeg prozora odabrati izbor „15% za neizravne troškove“. (Slika1.)

Unutar stavke „Standardna veličina jediničnog troška“ prijavitelj je obavezan za sve troškove osoblja odabrati opciju DA i nakon toga odabrati „+ Dodaj“ koji se nalazi s desne strane.

Predlažemo korisnicima da ne izabiru ponuđene SVJT opcije, već da se vode izračunom za novozaposlene osobe koji se nalazi u Prilogu 9. i Prilogu 10. te kroz opciju „+ Dodaj“ navedu izračun za pojedinu osobu za koju se trošak iskazuje (Slika1.)

Odabirom „+ Dodaj“ prijavitelju se otvara dodatni prozor unutar kojeg prijavitelj treba upisati slijedeće informacije:

Unutar stavke „Naziv stavke troška“ prijavitelj treba unijeti ime i prezime osobe za koju potražuje sredstva (za postojeće zaposlene osobe) ili oznaku npr.  Istraživač 1 (za novozaposlene osobe). (Slika 2.)

Unutar stavke „Iznos po jedinici (EUR)*“ prijavitelj treba unijeti vrijednost rada za jedan sat za osobu za koju potražuje sredstva.

Unutar stavke „Definicija jedinice*“ prijavitelj treba objasniti na koji način je došao do izračuna vrijednosti rada za jedan sat za navedenu osobu (sukladno Prilogu 9. i Prilogu 10.). (Slika 2.)

Kad se popune sva polja potrebno kliknuti u donjem lijevom kutu prozora „Potvrdi kako bi se navedeni trošak prikazao na popisu unutar stavke „Standardna veličina jediničnog troška“.  (Slika 3.)

Kako bi se navedeni trošak za osobu prikazao u proračunu prijavitelj treba unutar stavke „Aktivnost proračuna“ u desnom kutu kliknuti „+ Dodaj“. (Slika 4.)

Odabirom „+ Dodaj“ otvara se novi prozor unutar kojeg prijavitelj pod stavkom „Vrsta troška“ odabire „Standardna veličina jediničnog troška“. U padajućem izborniku pod stavkom „Naziv“ izlistavaju se svi troškovi koji su navedeni pod stavkom „Standardna veličina jediničnog troška“ i prijavitelj izabire trošak koji je ranije sam nadodao u navedenu listu. (Slika 5.)

Pod stavkom „Nositelj troška“ prijavitelj izabire s padajućeg izbornika ispravnu opciju i zatim pod stavkom „Opis“ treba se upisati opis navedenog troška. (Slika 5.)

Pod  stavkom „broj jedinica“ prijavitelj treba upisati broj sati koje će navedena osoba raditi na aktivnosti koja je vezana uz navedeni trošak. Sustav automatski popunjava vrijednost rada za jedan sat sukladno ranije unesenim podacima. (Slika 5.)

Prijavitelj također mora izabrati kategoriju financiranja iz padajućeg izbornika i na kraju pod stavkom „Vrsta troška u sustavu financiranja primjenom fiksne stope“ potrebno je izabrati opciju „Izravni troškovi osoblja“ te nakon toga kliknuti „potvrdi“ koji se nalazi u lijevom kutu. (Slika 5.)

Nakon toga navedeni trošak treba biti prikazan u tablici aktivnosti proračuna unutar koje se automatski izračunava trošak osoblja (vrijednost sata rada * broj jedinica). Za svaki trošak osoblja se automatski izračunava i neizravni trošak koji se automatski pripisuje ukupnoj vrijednosti aktivnosti te je vidljiv u posebnoj tablici „Fiksna stopa“ koja je vidljiva na dnu stranice. (Slika 6.)

Napominjemo kako prijavitelji ne upisuju „Neizravni trošak“ u sustav niti za njega samostalno izračunavaju vrijednost i da će tako upisan trošak biti neprihvatljiv te da samim time prijavitelj sam snosi odgovornost za isti.

Posljednje ažuriranje: 28.04.23, 15:29


OBAVIJEST 26. travnja 2023. – Novoosnovana poduzeća – dodatne informacije vezane uz dostavu obvezne dokumentacije projektnog prijedloga


Sadržaj:

Novoosnovana poduzeća koja još nemaju odobrena financijska izvješća trebaju dostaviti izjavu kojom je obuhvaćena procjena u dobroj vjeri (u obliku poslovnog plana) izvršena tijekom financijske godine. Tim bi se poslovnim planom trebalo obuhvatiti cijelo razdoblje (financijske godine) dok subjekt ne počne stvarati promet.

Financijske projekcije o računu dobiti i gubitka, bilanci i predviđenom broju zaposlenika u poduzeću s narativnim dijelom kojim se opisuje ključna djelatnost poduzeća i njegov očekivani položaj na tržištu smatraju se minimalnim zahtjevima poslovnog plana. Dokument bi trebala datirati i potpisati osoba koja je ovlaštena zastupati trgovačko društvo.

 

Posljednje ažuriranje: 26.04.23, 08:55