Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Zatvoren

Naziv poziva: Ciljana znanstvena istraživanja

Kod poziva: NPOO.C3.2.R3-I1.04

Kategorije

 • Sva pitanja (623)
 • Prihvatljivost prijavitelja (67)
 • Prihvatljivost projekta (35)
 • Prihvatljivost troškova (157)
 • Prihvatljivost aktivnosti (14)
 • Ostalo (350)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 738syHWk DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 26.04.23, 14:22

  Poštovani,

  ljubazno molimo informaciju vezanu za niže navedena pitanja:

  1. U Uputama za prijavitelje se navodi da je prihvatljiv prijavitelj veliko poduzeće. Smatra li se  prihvatljivim prijaviteljem i korisnikom sredstava poslovna jedinica inozemnog poduzeća, pri čemu poslovna jedinica ima nastan u RH dok je sjedište poduzeća s većinskim vlasništvom u drugoj zemlji članici EU?

  2. Ukoliko se nakon podnošenja projektnog prijedloga, a tijekom postupka dodjele bespovratnih sredstava, pravni status poduzeća promijeni iz srednjeg u veliko te prijavitelj obavijesti nadležno tijelo o navedenoj promjeni, smatra li se projektni prijedlog prihvatljivim uz dodatne nadopune u postupku dodjele?

  3. Ukoliko se nakon uspješne dodjele bespovratnih sredstava i početka provedbe projekta, pravni status korisnika promijeni iz srednjeg u veliko te korisnik obavijesti nadležno tijelo o navedenoj promjeni, smatra li se predmetna promjena prihvatljivom te koje su potrebne korekcije u postupku provedbe projekta?

  4. Da li isti odgovori na 2. i 3. pitanje vrijede ukoliko je spomenuta statusna promjena vezana uz promjenu vlasništva kojom većinski dio u vlasničkoj strukturi dobiva inozemno poduzeće sa sjedištem izvan RH (u zemlji članici EU) iako bi nositelj i korisnik bila poslovna jedinica u RH?

  Unaprijed zahvaljujemo!

  Lijep pozdrav

  Poštovana,

   

  prema točki  2.3. Uputa za prijavitelje, prijavitelj/partner mora imati poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH do trenutka dodjele bespovratnih sredstava. Ukoliko PT utvrdi da u trenutku plaćanja prijavitelj/partner nema poslovni nastan u RH, pristupit će se raskidu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za predmetno ulaganje.

   

  Utvrđivanje veličine poduzeća jedan je od kriterija ocjene u fazi administrativne provjere i provjere prihvatljivosti prijavitelja, partnera i projekta te je Prijavitelj obvezan u sklopu projektnog prijedloga dostaviti obveznu dokumentaciju za partnera/e tj. svakog člana konzorcija, a kojom je moguće utvrditi navedeno. Isto nije primjenjivo za velika poduzeća i istraživačke organizacije. Podaci u predmetnoj dokumentaciji trebaju se odnositi na godinu koja prethodi godini predaje projektne prijave, odnosno zadnje odobreno računovodstveno razdoblje (2022. godina). Veličina poduzeća utvrđuje se u trenutku podnošenja projektnog prijedloga te se na temelju provedene procjene utvrđuje udovoljava li projektni prijedlog svim kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, partnera, projekta i aktivnosti.

  DATUM POVLAČENJA ODGOVORA: 04.05.23, 10:35

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 1.1.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   Osoba koja je postavila pitanje traži izmjenu pitanja

   04.05.23, 10:35

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 1.1.2.
   NADOPUNA ODGOVORA

   Poštovana,

    

   prema točki  2.3. Uputa za prijavitelje, prijavitelj/partner mora imati poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH do trenutka dodjele bespovratnih sredstava. Ukoliko PT utvrdi da u trenutku plaćanja prijavitelj/partner nema poslovni nastan u RH, pristupit će se raskidu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za predmetno ulaganje.

    

   Utvrđivanje veličine poduzeća jedan je od kriterija ocjene u fazi administrativne provjere i provjere prihvatljivosti prijavitelja, partnera i projekta te je Prijavitelj obvezan u sklopu projektnog prijedloga dostaviti obveznu dokumentaciju za partnera/e tj. svakog člana konzorcija, a kojom je moguće utvrditi navedeno. Isto nije primjenjivo za velika poduzeća i istraživačke organizacije. Podaci u predmetnoj dokumentaciji trebaju se odnositi na godinu koja prethodi godini predaje projektne prijave, odnosno zadnje odobreno računovodstveno razdoblje (2022. godina). Veličina poduzeća utvrđuje se u trenutku podnošenja projektnog prijedloga te se na temelju provedene procjene utvrđuje udovoljava li projektni prijedlog svim kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, partnera, projekta i aktivnosti.

   20.06.23, 12:19

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 730PxQqb DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 24.04.23, 17:07

  Poštovani,

  molim potvrdu da je zadnji rok za završetak projektnih aktivnosti 30.06.2026. ; odnosno, molim Vas navedite krajnji rok završetka projekta, ukoliko je prethodna tvrdnja netočna.

  Sukladno Općim uvjetima navedeno je da razdoblje prihvatljivosti izdataka traje 6 mjeseci nakon razdoblja provedbe projekta, odnosno najkasnije lipanj 2026 pa u biti molim tumaćenje te rečenice:

  • Da li "lipanj 2023" znači 01.06. ili 30.06.?

  • Da li to znači da kraj provedbenih aktivnosti mora biti do 01/2026 ili može i provedba projekta (projektne aktivnosti) trajati do 06/2026 (01. ili 30.06..?)

  Poštovana,

   

  naglašavamo kako je provedba projekata u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti moguća samo u razdoblju 2021.-2026., odnosno do 30. lipnja 2026. godine.

   

  Sukladno točki 5.1. Uputa za prijavitelje, razdoblje prihvatljivosti izdataka projekta je razdoblje od početka do kraja razdoblja provedbe projekta, uz iznimku troška vanjske usluge administrativnog upravljanja projektom za potrebe dostave Završnog izvješća o provedbi projekta i Završnog Zahtjeva za nadoknadu sredstava.

  DATUM ODGOVORA: 28.04.23, 15:16

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 73MbES1N DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 24.04.23, 17:09

  Poštovani, sukladno UzP i prilogu 10. zaključujemo da nema zapreke da npr. redoviti profesor na javnom fakultetu u stalnom zvanju (plaćen iz proračuna RH) sudjeluje jednim dijelom radnog vremena na projektu u okviru ovog Poziva te se iznos prihvatljivog troška njegove plaće na ovom projektu, isplaćen putem ovog natječaja, neće smatrati dvostrukim financiranjem (iako se ne mijenja njegov status niti uvjeti radnog odnosa sa znanstveno istraživačkom institucijom). Odnosno, redovni profesor na javnoj istraživačkoj ustanovi moće imati dio plaće na ovom projektu, prema obračunu sukaldno Prilogu 10, kao prihvatljiv trošak projekta, bez da je riječ o dvostrukom financiranju.

  Molim potvrdu.

  Poštovana,

   

  u kontekstu rada osoblja koje sudjeluje u provedbi projekta zabrana dvostrukog financiranja znači da isti sat rada jedne osobe ne smije biti plaćen iz dva javna izvora, odnosno da isti sat rada jedne osobe ne smije biti plaćen više od jedanput iz javnih izvora. Sukladno satnici i postotku rada na projektu istraživačkom osoblju će se sufinancirati redovna plaća.

   

  Troškovi osoblja nadoknađuju se putem Zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS) prema stvarno odrađenim satima osoblja. Zahtjev za nadoknadu sredstava Prijavitelj podnosi Provedbenom tijelu (PT)  kroz Sustav eNPOO.  Nakon zaprimanja ZNS-a PT vrši provjeru navedenog zahtjeva te po završetku istoga vrši plaćanje prema Korisniku.

  DATUM ODGOVORA: 28.04.23, 15:16

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 73uz9YQd DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 03.05.23, 15:28

  Poštovani,

  spadaju li laboratorijska istraživanja koja se fokusiraju na širenje spoznaja u kategoriju temeljnog istraživanja u sklopu ovog Poziva.


  Poštovani,

   

  Sukladno točki 2.7. Uputa, u aktivnosti temeljnog istraživanja koje se mogu financirati pozivom spadaju isključivo pregledi literature i prikupljanje podataka. U industrijsko istraživanje spada npr. mjerenje, testiranje, formuliranje tehnološkog koncepta - izrada prototipa (eksperimentalna provjera koncepta, testiranje u laboratorijskim uvjetima), uključujući nabavu relevantnog materijala ili potrebne opreme, uključujući znanja i patente.

  DATUM ODGOVORA: 10.05.23, 14:59

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 4.1.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   Poštovani,

    

   u nastavku je dopuna odgovora:

    

   Poštovani,

    

   za temeljno istraživanje nisu samo prihvatljivi troškovi plaća osoblja već troškovi navedeni u poglavlju 2.10 Uputa za prijavitelje, a prema kategoriji vrste prijavitelja (poduzeća, istraživačke organizacije). Vanjski stručnjaci će u sklopu vrednovanja procijeniti nužnost pojedinog troška i prihvatljivost aktivnosti/troška za projektni prijedlog vodeći se svim propisima predmetnog Poziva.

   Napominjemo da je pri definiranju aktivnosti projekta potrebo uzeti u obzir definiciju TRL kategorija u Frascati Priručniku OECD-a i u EARTO preporukama vezano za TRL skalu te se voditi ciljem poziva da će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 1-4 , koje se mogu pretežno svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja.

   23.06.23, 13:19

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 73NpEWkH DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 24.04.23, 13:04

  Poštovani,

  Zaposlen sam kod dva poslodavca: 1) privatna tvrtka – ugovor na neodređeno, 2) Znanstveno-istraživačka institucija – ugovor o dopunskom radu.

  Prilikom prijave na navedeni natječaj ako prijavu podnose privatna tvrtka i znanstveno-istraživačka institucija, postoji li neka pravna prepreka pri mom angažmanu na ovakvom projektu? Referenciram se prije svega na “sukob interesa” ili slične pravne odredbe.

  Unaprijed zahvaljujem odgovoru.

  Poštovani,

   

  sukladno točki 1.2.Uputa, projekte provode konzorciji, sastavljeni od prijavitelja i jednog ili više partnera, a u konzorciju treba biti najmanje jedna istraživačka organizacija i jedno poduzeće. Istraživačka organizacija i poduzeće mogu imati ulogu prijavitelja ili partnera.

  Ističemo kako se ugovorene usluge i pružanje usluga istraživanja ne smatraju oblicima suradnje.

   

  Nadalje, prema točki 2.6. Uputa, prihvatljiv je onaj voditelj projekta koji je zaposlen kod prijavitelja.

  DATUM ODGOVORA: 28.04.23, 14:58

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 73c0BN1L DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 02.05.23, 14:50

  Poštovani,

  Molimo za informaciju da li je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) prihvatljiv partner u skupini "istraživačka organizacija"?

  Po definiciji, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je državna upravna organizacija (Zakon o sustavu državne uprave, (NN 66/19) i Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, (NN 85/20)) i znanstvena organizacija, kojom upravlja glavni ravnatelj imenovan od strane Vlade te je za svoj rad odgovoran Vladi.

  Hvala!

  Lijep pozdrav

  Poštovana,

   

  u interesu jednakog postupanja, Nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja.

   

  Sukladno točki 2.2. Uputa, istraživačka organizacija je privatna ili javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti osnovana u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22). Ujedno, istraživačka organizacija mora ispunjavati uvjet definicije za organizaciju za istraživanje i širenje znanja sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff), čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja.

  Također, u poglavlju 3.1. Uputa za prijavitelje navedeno je kako je potrebno dostaviti Statut znanstvene organizacije ili drugi akt kao dokaz statusa istraživačke organizacije prema Okviru zajednice (ako nije dostupan na mrežnim stranicama institucije).

  DATUM ODGOVORA: 08.05.23, 16:24

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 73nLB1xW DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 24.04.23, 17:15

  Zatvaranje financijske konstrukcije:

  U poglavlju 1.3. je navedeno da se Prijavitelj obvezuje iz vlastitih sredstava ili osiguravanjem financiranja na drugi način (sredstvima koja ne predstavljaju sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući sredstva Unije) osigurati sredstva razlike između ukupnih troškova projekta i odobrenog iznosa bespovratnih sredstava.

  1.       Obzirom da je u opisu u Tablici 3 UzP-a navedeno da svaki od prijavitelja/partnera (ne primjenjuje se na istr.org) dostavlja za svoj segment,  molimo potvrdu da u sklopu dokaza vlastitog učešća svaki partner/prijavitelj za sebe ( svoj dio sufinanciranja) dokazuje zasebno (iako poglavlje 1.3. implicira drugačije)?

  2.       Da li je Odluka tvrtke prijavitelja/partnera o zadržavanju i uporabi zadržane dobiti i dobiti prethodne godine ciljano za potrebe sufinanciranja ovog projekta (kao razlike ukupnog proračuna i potpora) adekvatan primjer zatvaranja financijske konstrukcije (ovaj primjer nije nije eksplicitno naveden u Tablici 3, dok su neki drugi primjeri navedeni, a u pravilu je uvijek na natječajima prihvatljiv navedeni način zatvaranja financijske konstrukcije)?

  Poštovana,

   

  1. Sukladno točki 3.1. Uputa, svaki od prijavitelja/partnera treba dostaviti dokaze u iznosu razmjernom njegovom udjelu u troškovima projekta i potrebnom sufinanciranju. Nije primjenjivo za istraživačke organizacije.

   

  2. Prijavitelj/partner koji nije istraživačka organizacija, treba u sklopu projektne prijave dostaviti dokaz o osiguranju vlastitih sredstava za sufinanciranje predloženog projekta. U tablici 3. Uputa za prijavitelje su kao mogući dokazi navedeni: Ugovor o posudbi vlasnika ili drugog trgovačkog društva, neobvezujuće pismo namjere o kreditu, oročeni depozit, bjanko zadužnica. Odluka tvrtke prijavitelja/partnera o zadržavanju i uporabi zadržane dobiti i dobiti prethodne godine nije prihvatljiv dokaz.

  DATUM ODGOVORA: 28.04.23, 15:17

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 73Puzkiy DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 24.04.23, 17:12

  Molimo pojašnjenje mogu li na aktivnostima „ 2)Priprema projektnih prijedloga za buduće financiranje i planiranje dugoročne suradnje između akademske zajednice i gospodarstva“ prihvatljivi troškovi biti plaće prijavitelja i partnera? Smiju li biti i ugovorene vanjske usluge za navedenu aktivnost i ukoliko da, kojoj kategoriji potpora to pripada (Potpore za inovacije za MSP-ove ili Potpore za projekte istraživanja i razvoja temeljem članka 25).

  Također, znači li ovo da u sklopu ovog projekta možemo financirati npr. konkretnu prijavu na neki Horizon s projektom koji se nadovezuje na rezultate prijavljenog projekta po ovom natječaju?

  Hvala

  Poštovana,

   

  Za provedbu aktivnosti „2) Priprema projektnih prijedloga za buduće financiranje i planiranje dugoročne suradnje između akademske zajednice i gospodarstva“ prihvatljiv je trošak osoblja prijavitelja i partnera. U okviru navedene aktivnosti moguća je priprema projektne prijave na različite izvore financiranja, pa tako i Horizon. Sukladno kategorijama troškova navedenih u točki 2.10. Uputa, nije predviđen prihvatljivi trošak ugovaranja vanjske usluge za navedenu aktivnost.

  DATUM ODGOVORA: 28.04.23, 15:16

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 73iz5cay DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 07.06.23, 11:44
  <pre><code>I.) Da li se u kategoriju Prihvatljivih aktivnosti (2.7) koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva pod: 1) Istraživanje (TRL 1-4) a. Temeljno istraživanje; promatranje temeljnih principa (pregledi literature, prikupljanje podataka) ubraja prikupljanje vlastitih podataka (mjerenja)? Konkretno, mogu li se provoditi temeljna istraživanja koja uključuju eksperimentalan rad (eksperimenti u laboratoriju i računalni eksperimenti) koja rezultiraju prikupljenim podatcima koji su nužni za eventualno kasnije provođenje industrijskih istraživanja? Primjerice, prikupljanje podataka (spektroskopskih, difrakcijskih itd.) kako bi se utvrdile fizikalne i kemijske karakteristike spojeva i materijala koji bi se potencijalno mogli koristiti u fazi industrijskih istraživanja. Dodatno, može li se za provođenje prethodno navedenih temeljnih, eksperimentalnih istraživanja (prikupljanje podataka) nabaviti oprema i potreban potrošni materijal? Naravno, to nas zanima radi partnera (poduzeca) i intenziteta njihove potpore. II.) Da li se ograničenja intenziteta potpore poduzećima (2.12. Vrste i intenzitet potpore, tablično navedeni podaci) primjenjuju neovisno o činjenici da li je poduzeće partner ili prijavitelj projekta? </code></pre>


  Poštovani,

   

  u interesu jednakog postupanja, Nadležno tijelo ne daje prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću troškova ili same aktivnosti.

   

  Za temeljno istraživanje nisu samo prihvatljivi troškovi plaća osoblja već troškovi navedeni u poglavlju 2.10 Uputa za prijavitelje, a prema kategoriji vrste prijavitelja (poduzeća, istraživačke organizacije). Vanjski stručnjaci će u sklopu vrednovanja procijeniti nužnost pojedinog troška i prihvatljivost aktivnosti/troška za projektni prijedlog vodeći se svim propisima predmetnog Poziva.

  Napominjemo da je pri definiranju aktivnosti projekta potrebo uzeti u obzir definiciju TRL kategorija u Frascati Priručniku OECD-a i u EARTO preporukama vezano za TRL skalu te se voditi ciljem poziva da će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 1-4 , koje se mogu pretežno svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja.

   

  U kontekstu opreme, primjenjuju se različita pravila ovisno o statusu prijavitelja/partnera, odnosno ovisno je li Prijavitelj/ Partner poduzeće ili znanstvena organizacija te su za svakog od njih posebno grupirane kategorije prihvatljivosti troškova u poglavlju 2.10 Uputa.

   

  Stopa sufinanciranja ovisi o statusu prijavitelja/partnera (točke 2.1. i 2.2. Uputa), kategoriji prihvatljivih troškova (točka 2.10. Uputa) i intenzitetima definiranima pod točkom 2.12. Uputa. Napominjemo da troškovi moraju biti povezani s projektnim aktivnostima (točka 2.7. Uputa) i zadovoljavati opće zahtjeve koji se odnose na prihvatljivost troškova za provedbu projekta (točka 2.9. Uputa).

  DATUM ODGOVORA: 15.06.23, 16:53

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 73YTLlth DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 24.04.23, 17:13

  Sporazum o partnerstvu

  1.       Može li se Sporazumom o partnerstvu utvrditi točno koji IP pripada znanstveni- istraživačkoj organizaciji te pojedinom partneru/prijavitelju koji su tvrtke, a bez da se unaprijed definiraju kasniji možebitni komercijalni uvjeti za korištenje tog IP-a od strane tvrtki u konzorciju (ili da su u Sporazumu samo načelno definiraju)? Time bi se udovoljilo uvjetu da nema neizravnih potpora na projektu, a konkretni komercijalno-tržišni uvjeti eksploatacije IP prava znanstveno -istraživačke institucije će se rješavati nekim kasnijim sporazumom ukoliko dođe do komercijalizacije.

  2.       Ukoliko u Konzorciju ima više tvrtki, postoji li kakva zapreka da one jedna drugoj kasnije ustupe bez naknade međusobno IP koji je pojedina od njih stekla u projektu?

  Poštovana,

   

  1. Vlasništvo nad svim oblicima intelektualnog vlasništva mora biti Sporazumom uređeno tako da se izbjegne neizravna dodjela državne potpore partneru/ima, a uvjeti vezano za prava intelektualnog vlasništva koja proizlaze iz projekta te povezana prava pristupa su definirani u Prilogu 2. Sadržaj sporazuma o partnerstvu. Odredbe Sporazuma moraju osigurati jasnu primjenu navedenih uvjeta.

   

  2. U skladu s točkom 2.2. Uvjeti projekta suradnje, posebno u vezi s doprinosom njegovim troškovima, dijeljenjem rizika i rezultata, širenjem rezultata te pristupom pravima intelektualnog vlasništva i pravilima za njihovu dodjelu, moraju se dogovoriti prije početka projekta. Vlasništvo, kao i prava intelektualnog vlasništva povezana s rezultatima Projekta i/ili nad izvješćima i/ili nad drugim dokumentima koji se odnose na Projekt utvrđuju se, u skladu s propisanim sadržajem, pisanim Sporazumom o partnerstvu, uz obavezno poštivanje uvjeta definiranih u Prilogu 2. Sadržaj sporazuma o partnerstvu.

  DATUM ODGOVORA: 28.04.23, 15:17


1-10 od 623 zapisa
...

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.