Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Zatvoren

Kategorije

 • Sva pitanja (25)
 • Prihvatljivost prijavitelja (2)
 • Prihvatljivost projekta (7)
 • Prihvatljivost troškova (4)
 • Prihvatljivost aktivnosti (3)
 • Ostalo (9)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 75HAVbzZ DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 17.05.23, 11:10

  Poštovani,

  Budući da smo dobili odgovor da nismo prihvatljivi prijavitelji jer se nalazimo u području NATURA 2000, molim vas da nam navedete koje je Ministarstvo nadležno za pozive urbanih područja unutar NATURA 2000 i hoće li takvih poziva uopće biti?

  Hvala!

  Potencijalni Prijavitelji mogu postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva, a postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv.

  Slijedom navedenoga, sukladno poglavlju 2.6.1., točki 1. Uputa za prijavitelje, Projekt je u skladu s ciljevima i pokazateljima NPOO, inicijativom 6. Obnova zgrada, reformom C6.1.R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“ i provodi se na urbanom području. Nadalje, u Uputama za prijavitelje u poglavlju 8.1., točka 45. Urbana područja u smislu ovog Poziva su građevinska područja JLS-a i Grada Zagreba koja se ne nalaze unutar NATURA 2000 mreže, stoga nije moguće prijaviti projekt koji se nalazi unutar mreže NATURA 2000.

  DATUM ODGOVORA: 18.05.23, 12:32

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 75B1Sgsj DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 11.05.23, 09:15

  Vezano uz točku 2.6.2. Sektorski specifični kriteriji prihvatljivosti, treba li za Strategiju zelene urbane obnove Prijavitelja u trenutku predaje projektnog prijedlog biti donesena odluka o donošenju Strategije zelene urbane obnove od strane predstavničko tijela JLS ili Grada Zagreba?

  Sukladno poglavlju 2.6.2., točki 1. Uputa za Prijavitelje, projekt je prihvatljiv ukoliko Prijavitelj ima Strategiju zelene urbane obnove izrađenu u skladu sa Smjernicama za izradu Strategija zelene urbane obnove, a što dokazuje Izjavom Prijavitelja (Obrazac 3. Poziva) i dostavljanjem jednog od sljedećih dokaza:

  a) Ugovor o izradi strategije zelene urbane obnove sklopljen između Prijavitelja i stručnog izrađivača strategije

  b) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz NPOO za izradu Strategije zelene urbane obnove ili

  c) Odluka o donošenju Strategije zelene urbane obnove donesenu od strane predstavničkog tijela JLS ili Grada Zagreba.

  Nadalje, sukladno poglavlju 8.1., točki 49. Uputa za prijavitelje, krajnji rok predaje Strategije zelene urbane obnove donesene od strane predstavničkog tijela JLS-a ili Grada Zagreba iz koje je vidljivo

  da je Pilot projekt koji se financira identificiran kroz predmetnu Strategiju, je uz Završno izvješće koje se podnosi u roku 30 dana od dana isteka razdoblja provedbe projekta.

  DATUM ODGOVORA: 12.05.23, 09:17

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 75IPb4eh DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 09.05.23, 15:08

  Poštovani,

  da li je u okviru ovog Poziva prihvatljiv trošak izrade strategije zelene urbane obnove, tj. da li je prihvatljiva izrada iste nakon datuma objave ovog Poziva?

  Zahvaljujemo na odgovoru.

  Izrada Strategije zelene urbane obnove nije prihvatljiv trošak u okviru ovog Poziva.

  Prihvatljivi troškovi navedeni su u poglavlju 2.10. Uputa za Prijavitelje, a neprihvatljivi troškovi navedeni su u poglavlju 2.11. Uputa za prijavitelje.

  DATUM ODGOVORA: 12.05.23, 09:18

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 75mTZOg3 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 19.05.23, 11:30

  Vezano za točku 2.6.2., točka 1. UZP-a, Sektorski specifični kriteriji prihvatljivosti, odnosno prihvatljivosti projektne prijave isključivo ukoliko Prijavitelj ima Strategiju zelene urbane obnove izrađenu u skladu sa Smjernicama za izradu Strategija zelene urbane obnove, postavljamo sljedeće pitanje:

  Da li se kao prihvatljiv dokument umjesto Strategije zelene urbane obnove u okviru ovog Poziva prihvaća dokument "Akcijski plan za zeleni grad" (engl. Green City Action Plan) izrađen u sklopu programa Zeleni gradovi Europske banke za obnovu i razvoj sukladno metodologiji EBRD-a a čiji je osnovni cilj podržati razvoj grada i unaprjeđenje kvalitete okoliša, povećanje otpornosti na klimatske promjene te unaprjeđenje uvjeta života stanovnika? Akcijski plan za zeleni grad je prilagođeni plan za gradove s nizom aktivnosti i mjera za rješavanje širokog skupa okolišnih izazova, uključujući pitanje vode, zraka, tla i klimatskih promjena. Obrađuje široki spektar područja kao što su onečišćenje zraka i voda, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, gospodarenje otpadom i otpadnim vodama, gradskim prometnim sustavom, zgradama i zelenim površinama. Dokument je izrađen u 2023. godini, aktivnosti razvijene u okviru Akcijskog plana pokrivat će srednjoročnu perspektivu (5-7 godina), a izravno proizlaze iz pojedinih ciljeva i mjera određenih dokumentom višeg reda   - Strategijom razvoja grada Splita do 2030. godine. Za isti je pribavljeno mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš te mišljenje o prihvatljivosti plana za ekološku mrežu, i svojim sadržajem, formom, okvirom, mjerama i aktivnostima u cijelosti je komplementaran Strategiji zelene urbane obnove, koja je navedena kao specifični kriterij prihvatljivosti u okviru ovog Poziva.

  Molimo odgovor na pitanje da li se u okviru prijave, umjesto Strategije zelene urbane obnove može priložiti Akcijski plan za zeleni grad?

  Strategija zelene urbane obnove je strateška podloga od značaja za jedinicu lokalne samouprave ili Grad Zagreb, koja se odnosi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja, unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike, a izrađena je u skladu sa Smjernicama za izradu Strategija zelene urbane obnove, objavljene na mrežnoj stranici MPGI https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/NPOO/ZUO_NPOO//Smjernice_za_izradu_Strategije.pdf

  Sukladno poglavlju 2.6.2., točki 1. Uputa za Prijavitelje, projekt je prihvatljiv ukoliko Prijavitelj ima Strategiju zelene urbane obnove izrađenu u skladu sa Smjernicama za izradu Strategija zelene urbane obnove, a što dokazuje Izjavom Prijavitelja (Obrazac 3. Poziva) i dostavljanjem jednog od sljedećih dokaza:

  a) Ugovor o izradi strategije zelene urbane obnove sklopljen između Prijavitelja i stručnog izrađivača strategije

  b) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz NPOO za izradu Strategije zelene urbane obnove ili

  c) Odluka o donošenju Strategije zelene urbane obnove donesenu od strane predstavničkog tijela JLS ili Grada Zagreba.

  DATUM ODGOVORA: 23.05.23, 12:32

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 75oBRduM DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 17.05.23, 14:14

  Poštovani,

  u ime potencijalnog prijavitelja na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“ Kod poziva: NPOO.C6.1.R5.02 dostavljam sljedeći upit:

  Je li izrađena projektno-tehnička dokumentacija uvjet prihvatljivosti projekta ili je istu moguće izraditi tijekom provedbe projekta?

  Lijep pozdrav

  Kako bi projekt bio prihvatljiv mora udovoljiti svim kriterijima navedenim u poglavlju 2.6. Uputa za prijavitelje, odnosno općim i specifičnim kriterijima prihvatljivosti i dokumentaciji koja proizlazi iz navedenog. Potrebno je dostaviti svu dokumentaciju koju Prijavitelj navede u Obrascu 5. Poziva - Izjava glavnog projektanta (5.A, 5.B, 5.C). Također, sukladno poglavlju 3.1. Uputa za prijavitelje, projektni prijedlog prilikom predaje mora sadržavati dokumente u formatu i redoslijedu, na način opisan u tablici.

  DATUM ODGOVORA: 18.05.23, 12:33

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 75dUjd83 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 31.05.23, 13:44

  Poštovani,

  vezano za prihvatljivost prijavitelja na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“ Kod poziva: NPOO.C6.1.R5.02 dostavljam sljedeći upit:

  Prihvaća li se umjesto tražene dokumentacije "Dokaz da prijavitelj ima izrađenu Strategiju zelene urbane obnove" već izrađeni "Plan razvoja zelene infrastrukture Grada - studija i strategija" izrađen u 2021.godini?

  LP

  Strategija zelene urbane obnove je strateška podloga od značaja za jedinicu lokalne samouprave ili Grad Zagreb, koja se odnosi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja, unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike, a izrađena je u skladu sa Smjernicama za izradu Strategija zelene urbane obnove, objavljene na mrežnoj stranici MPGI: https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/NPOO/ZUO_NPOO//Smjernice_za_izradu_Strategije.pdf

  Sukladno poglavlju 2.6.2., točki 1. Uputa za Prijavitelje, projekt je prihvatljiv ukoliko Prijavitelj ima Strategiju zelene urbane obnove izrađenu u skladu sa Smjernicama za izradu Strategija zelene urbane obnove, a što dokazuje Izjavom Prijavitelja (Obrazac 3. Poziva) i dostavljanjem jednog od sljedećih dokaza:

  a) Ugovor o izradi strategije zelene urbane obnove sklopljen između Prijavitelja i stručnog izrađivača strategije

  b) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz NPOO za izradu Strategije zelene urbane obnove ili

  c) Odluka o donošenju Strategije zelene urbane obnove donesenu od strane predstavničkog tijela JLS ili Grada Zagreba.

  Slijedom navedenog, naziv dokumenta nije kriterij prihvatljivosti.

  DATUM ODGOVORA: 01.06.23, 14:46

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 754HHt9Y DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 10.05.23, 10:29

  Poštovani,

  da li je moguće prijaviti projekt koji se nalazi u naselju koje je u području Natura 2000 - zaštita ptica,

  Lijepi pozdravi

  Sukladno poglavlju 2.6.1., točki 1. Uputa za prijavitelje, Projekt je u skladu s ciljevima i pokazateljima NPOO, inicijativom 6. Obnova zgrada, reformom C6.1.R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“ i provodi se na urbanom području. Nadalje, u Uputama za prijavitelje u poglavlju 8.1. Pojmovnik, točka 45. Urbana područja u smislu ovog Poziva su građevinska područja JLS-a i Grada Zagreba koja se ne nalaze unutar NATURA 2000 mreže.

  Slijedom navedenoga, nije moguće prijaviti projekt koji se nalazi unutar mreže NATURA 2000.

  DATUM ODGOVORA: 12.05.23, 09:17

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 75N8b7KD DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 26.05.23, 10:48

  Da li se pod prihvatljive aktivnosti „izrada projektne i druge potrebne dokumentacije za provedbu Pilot projekta“ odnosi i na izradu natječajne (projektno tehničke) dokumentacije te troškovi provedbe natječaja (nagrade i ostalo) za temu zelene infrastrukture odnosno za budući gradski park?

  Sukladno poglavlju 2.7., točki 1. Uputi za Prijavitelje, izrada projektne dokumentacije je prihvatljiva aktivnost u okviru ovog Poziva. Prihvatljivi troškovi projekta navedeni su u poglavlju 2.10. Uputa za prijavitelje. Sukladno navedenome, troškovi provedbe natječaja (nagrade i ostalo) za temu zelene infrastrukture odnosno za budući gradski park nisu prihvatljiv trošak.

  DATUM ODGOVORA: 01.06.23, 14:15

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 75zE3usZ DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 12.10.23, 09:56

  Poštovani,

  Poziv na dodjelu bespovratnih srestava Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kod NPOO.C6.1.R5.02 (dalje u tekstu: Poziv) objavljen je i temeljem Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine (NN 147/21) (dalje u tekstu: Program), a koji predviđa i mjeru ponovnog korištenja napuštenih i/ili zapuštenih i produljenja trajnosti postojećih prostora i zgrada, mjera kružnosti kod planiranja novih grada, mjera u svrhu smanjenja količine građevinskog otpada te povećanja energetske učinkovitosti zgrada. 

  Unutar Programa razrađeni su ciljevi i mjere za razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima radi uspostave održivih, sigurnih i otpornih gradova i naselja kroz povećanje energetske učinkovitosti zgrada i građevinskih područja, razvoj zelene infrastrukture u zgradarstvu te urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju.

  Poziv pak, temeljem točke 2.7. Prihvatljive aktivnosti projekta isključuje sve projektne aktivnosti koje su vezane za zgrade koje se koriste, a što nije u skladu s Programom temeljem kojeg je Poziv objavljen.

  Sukladno navedenom, molim Vas izmjenu Poziva na način da se omogući i prijava aktivnosti (rekonstrukcija i opremanje) koje su vezane za postojeće prostore i zgrade koje se koriste, a sve s ciljem produljenja trajnosti, pritom uvažavajući pritom kriterij odabira temeljem kojeg takvi projekte neće ostvariti bodove.

  S poštovanjem.


  Primili smo na znanje Vaš komentar i prijedlog, međutim sukladno procedurama u sklopu ovog Poziva daju se odgovori na pitanja u svrhu dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi i uvjeta Poziva.

  Slijedom navedenoga, prihvatljive aktivnosti projekta navedene su u poglavlju 2.7., dok su prihvatljivi troškovi navedeni u poglavlju 2.10. Uputa za prijavitelje. Informacije o planiranim aktivnostima i Pozivima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine možete pratiti na mrežnim stranicama Ministarstva www.mpgi.hr, putem sustava NPOO na fondovieu.gov.hr/ te na stranici https://strukturnifondovi.hr/.

  DATUM ODGOVORA: 18.10.23, 16:03

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 75zkS1v8 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 19.05.23, 11:39

  Poštovani,

  ja sam consultant iz Poreča i radio sam u pripremu za neke općine koje su se željele javiti na natječaj: Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. No natječaj je objavljen i uvjeti su takvi da je nemoguće stići se pripremiti s obzirom na uvjet usvojene Strategije zelene i urbane tranzicije.

  Moje je pitanje: Je li dokumentacija za natječaj bila na e-savjetovanju, kako je za sve natječaje to uobičajeno i ako je kada je bila a ako nije zašto nije bila. Također predlažem da se rok za prijavu na natječaj pomakne do 31.12.2024.g. da se svi koji su zainteresirani mogu pripremiti i prijaviti na natječaj.

  Lijep pozdrav.

  Stevo Žufić

  Adria Bonus d.o.o. Poreč

  zuf@adria-bonus.com

  Potencijalni Prijavitelji mogu postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva, a postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv.

  Sukladno poglavlju 3.2. Uputa za Prijavitelje, dostava odnosno podnošenje projektnih prijedloga u sustavu NPOO fondovieu dozvoljeno je od 1. lipnja 2023. godine u 9:00, a najkasnije do 1. rujna 2023. godine u 15:00.

  DATUM ODGOVORA: 23.05.23, 12:32


1-10 od 25 zapisa

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.