Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima

Kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I2.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 22.05.23, 17:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 22.05.23, 17:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.10.23, 16:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Pitanja i odgovori (59)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada oštećenih u potresima koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga. Zgrade oštećene u potresu koje su upisane u Registar kulturnih dobara RH (kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline) trebaju ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na potrošnju energije prije obnove zgrade. Provedbom ovih mjera se, uz ispunjavanje zahtjeva važećih propisa, pored energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada.

Na razini investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu ovaj Poziv također doprinosi.


Predmet ovog poziva

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Sukladno klasifikaciji uporabljivosti višestambenih zgrada oštećenih potresima, energetska obnova višestambenih zgrada sljedećih kategorija uporabljivosti je prihvatljiva za sufinanciranje:

1) U2 – Uporabljivo s preporukom

2) PN1 – Privremeno neuporabljivo (u potpunosti ili djelomično)

3) PN2 – Privremeno neuporabljivo

4) N1 – Neuporabljivo

5) N2 – Neuporabljivo

Sukladno usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine i Programu energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine, kod energetske obnove razlikujemo tri kategorije:

Integralna energetska obnova

Dubinska obnova

Sveobuhvatna obnova - obuhvaća minimalno integralnu energetsku obnovu ili dubinsku obnovu. Sveobuhvatnom obnovom će se smatrati samo ona obnova koja će osim mjera energetske obnove unaprijediti mehaničku otpornost i stabilnost zgrade, povećanjem potresne otpornosti zgrade kojom se podiže razina nosivosti za min 10% iznad razine propisane važećim Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije.

Ukupna bespovratna sredstva: 40.000.000,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 40.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 4.500.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici
  • Veliki poduzetnici
  • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela
  • Građani

Sažetak

 


Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

2. Izmjena Poziva "Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima"


Sadržaj:

Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je s danom 22. travnja 2024. godine na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/ te javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/ , objavljena 2. izmjena Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“ (kod Poziva: NPOO.C6.1.R1-I2.01) s izmijenjenom dokumentacijom.

 

U Popisu izmjena navedene su izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva vezane primarno uz povećanje raspoložive alokacije, ažuriranje zakonodavnog okvira, unos novog pokazatelja , a odnose se na Upute za prijavitelje, Sažetak poziva i Aneks 1. Uputa za prijavitelje.

 

Povećanjem alokacije omogućit će se sufinanciranje svih projektnih prijedloga s rang-liste Odbora za odabir projekata osnovanog pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela, za koje nije bilo dostatnih sredstava u okviru u okviru prvotne alokacije spomenutog Poziva, a udovoljili su svim uvjetima i kriterijima istog. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

Posljednje ažuriranje: 22.04.24, 13:58

Održana šesta informativna radionica u okviru Poziva “Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“


Sadržaj:

U utorak, 26. rujna 2023. održana je šesta informativna radionica za potencijalne prijavitelje na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“ (Poziv). Informativna radionica održana je online putem platforme Microsoft Teams. Prve četiri radionice održane su prije 1. Izmjene Poziva koja je objavljena  2. kolovoza  2023. godine na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/ te javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/. Peta radionica održana je nakon izmjene, također on-line, 12. rujna 2023.

Ovaj Poziv sedmi je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje ovo Ministarstvo. Za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom, osigurana je alokacija u iznosu od 27 milijuna eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

 

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

 

1. izmjenom Poziva na dostavu projektnih prijedloga za „Energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima“ produljen je rok za podnošenje projektnih prijedloga sa 22. kolovoza 2023. godine u 16:00 h na 31. listopada 2023. godine u 16:00 h, a krajnji rok za postavljanje pitanja je pomaknut na 17. listopada 2023. godine do 16:00 sati. Također, 1. izmjenom Poziva dopunjavaju se ili mijenjaju  informacije vezano uz izvor provjere korisnika potpora kroz Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti,  dokazi  ocjene stupnja pripremljenosti projekta u odnosu na status obnove od potresa, ispravak vezan uz sadržaj Glavnog projekta u odnosu na Analizu postojećeg stanja zgrade, dopuna vezano uz moguća odstupanja od minimalnih tehničkih zahtjeva kod objekata koji su upisani u Registar kulturnih dobara uz dostavu odgovarajuće suglasnosti te dodana je mogućnost ugradnje novog ili zamjena kompresijskog rashladnika vode hlađenog vodom.  Sve izmjene označene su u dokumentaciji 1. izmjene poziva žutom bojom.

 

Poziv se provodi kao otvoreni postupak dodjele u privremenom modalitetu u kojem će se projektni prijedlozi zaprimati do 31. listopada 2023. godine do 16:00 sati roka putem sustava fondovieu. Po zatvaranju Poziva započinje evaluacija svih zaprimljenih projektnih prijedloga, a za sufinanciranje će se odabrati oni projektni prijedlozi koji udovoljavaju zadanim kriterijima prihvatljivosti i s najvećim brojem bodova prema definiranim kriterijima odabira, a koji ulaze u raspoloživu alokaciju Poziva.

 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade, oba u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.

Pozivom će se sufinancirati tri kategorije energetske obnove: integralna energetska obnova, dubinska te sveobuhvatna energetska obnova. Troškovi radova na sve tri kategorije energetske obnove sufinancirat će se stopom od maksimalno 80% prihvatljivih troškova, dok će se stopom od maksimalno 100% prihvatljivih troškova sufinancirati izrada projektne dokumentacije, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, troškovi koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta.


Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 40 tisuća eura, a najviši 4,5 milijuna eura.

 

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva, a najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga (do 17. listopada 203 u 16.00 sati), postavljati pitanja putem sustava fondovieu u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Odgovori će se objaviti tijekom trajanja Poziva u sustavu fondovieu u segmentu „Pitanja i odgovori“, u roku od najduže 7 dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.

Posljednje ažuriranje: 26.09.23, 14:39

Održana peta informativna radionica u okviru Poziva “Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“


Sadržaj:

U utorak, 12. rujna 2023. održana je peta informativna radionica za potencijalne prijavitelje na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“ (Poziv). Informativna radionica održana je online putem platforme Microsoft Teams. Prve četiri radionice održane su prije 1. Izmjene Poziva koja je objavljena  2. kolovoza  2023. godine na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/ te javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/.

Ovaj Poziv sedmi je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje ovo Ministarstvo. Za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom, osigurana je alokacija u iznosu od 27 milijuna eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

 

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

 

1. izmjenom Poziva na dostavu projektnih prijedloga za „Energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima“ produljen je rok za podnošenje projektnih prijedloga sa 22. kolovoza 2023. godine u 16:00 h na 31. listopada 2023. godine u 16:00 h, a krajnji rok za postavljanje pitanja je pomaknut na 17. listopada 2023. godine do 16:00 sati. Također, 1. izmjenom Poziva dopunjavaju se ili mijenjaju  informacije vezano uz izvor provjere korisnika potpora kroz Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti,  dokazi  ocjene stupnja pripremljenosti projekta u odnosu na status obnove od potresa, ispravak vezan uz sadržaj Glavnog projekta u odnosu na Analizu postojećeg stanja zgrade, dopuna vezano uz moguća odstupanja od minimalnih tehničkih zahtjeva kod objekata koji su upisani u Registar kulturnih dobara uz dostavu odgovarajuće suglasnosti te dodana je mogućnost ugradnje novog ili zamjena kompresijskog rashladnika vode hlađenog vodom.

 

Poziv se provodi kao otvoreni postupak dodjele u privremenom modalitetu u kojem će se projektni prijedlozi zaprimati do 31. listopada 2023. godine do 16:00 sati roka putem sustava fondovieu. Po zatvaranju Poziva započinje evaluacija svih zaprimljenih projektnih prijedloga, a za sufinanciranje će se odabrati oni projektni prijedlozi koji udovoljavaju zadanim kriterijima prihvatljivosti i s najvećim brojem bodova prema definiranim kriterijima odabira, a koji ulaze u raspoloživu alokaciju Poziva.

 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade, oba u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.

Pozivom će se sufinancirati tri kategorije energetske obnove: integralna energetska obnova, dubinska te sveobuhvatna energetska obnova. Troškovi radova na sve tri kategorije energetske obnove sufinancirat će se stopom od maksimalno 80% prihvatljivih troškova, dok će se stopom od maksimalno 100% prihvatljivih troškova sufinancirati izrada projektne dokumentacije, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, troškovi koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta.


Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 40 tisuća eura, a najviši 4,5 milijuna eura.

 

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva, a najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga ( do 17. listopada 203 u 16.00 sati), postavljati pitanja putem sustava fondovieu u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Odgovori će se objaviti tijekom trajanja Poziva u sustavu fondovieu u segmentu „Pitanja i odgovori“, u roku od najduže 7 dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.

 

 

PREZENTACIJE:

1. MPGI – NT: Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima

2. FZOEU – PT: Provedba ugovora sufinanciranih EU sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

3. FZOEU – SEU: Stručna podrška FZOEU Sektora za energetsku učinkovitost (SEU)

 

Naredna, ujedno i posljednja, informativna radionica održat će se 26. rujna 2023. godine u 10:00 putem platforme Teams.

 Informativne radionice – prijave i termini

Posljednje ažuriranje: 12.09.23, 13:27

Dodatne informativne radionice- prijave i termini


Sadržaj:

Obzirom da  je 02. kolovoza 2023. godine na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/ te javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO)  https://fondovieu.gov.hr objavljena 1. izmjena Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“, kojom je, između ostalog, produljen rok za dostavu projektnih prijedloga sa 22. kolovoza 2023. godine na 31. listopada 2023. godine, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine organizira dodatne informativne radionice za potencijalne prijavitelje.  

 

Kako bi zainteresirani Prijavitelji bili što bolje informirani o svim važnijim elementima i izmjenama Poziva te o ostalim ključnim informacijama potrebnima za prijavu projektnih prijedloga, te se upoznali s pravilima provedbe projekta,  u planu je održavanje još dvije informativne radionice putem platforme Microsoft Teams u sljedećim terminima: 

 

·         12. rujna 2023. godine (utorak) u trajanju od 10-12h

- prijave u tijeku

·         26. rujna 2023. godine (utorak) u trajanju od 10-12h.

- prijave u tijeku

 

 

Radionice su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima: upraviteljima zgrada i ovlaštenim predstavnicima suvlasnika višestambenih zgrada oštećenih u potresima.

Prijave se zaprimaju putem e-pošte:  ee.radionice@mpgi.hr , a zaprimat će se do popunjavanja kapaciteta.  
Prijava treba sadržavati:

·         ime i prezime ovlaštenog predstavnika suvlasnika/naziv upravitelja

·         termin informativne radionice

·         adresu višestambene zgrade

·         e-mail

·         telefon

 
Napomena: Osobni podaci koristit će se isključivo za interne potrebe Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i neće se prosljeđivati trećim osobama. Prijavom na radionicu suglasni ste s načinom korištenja podataka.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima C6.1.R1-I2.01, sufinancira se sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. godine, za što je osigurana alokacija u iznosu od 27 milijuna eura, a provodi ga Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Tekst 1. izmjene Poziva dostupan je OVDJE.  

 

Posljednje ažuriranje: 01.09.23, 15:14

1. Izmjena Poziva "Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima"


Sadržaj:

Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je s danom 2. kolovoza  2023. godine na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/ te javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/, objavljena 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“ sa cjelokupnom dokumentacijom. U Popisu izmjena navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente: Upute za prijavitelje, Sažetak poziva, Aneks 2. Popis tehničkih uvjeta, Prilog 2. Obrazac za ocjenu kvalitete te Obrazac 2. Tehnički obrazac. Također je produljen rok za podnošenje projektnih prijedloga sa 22. kolovoza 2023. godine u 16:00 h na 31. listopada 2023. godine u 16:00 h.

Napominjemo da se s obzirom na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga produljio i rok za postavljanje pitanja o Pozivu u segmentu pitanja i odgovori sustava fondovieu do 17. listopada 2023. godine do 16:00 h.

Molimo sve potencijalne prijavitelje da preuzmu i prouče izmijenjenu dokumentaciju te prema istoj pripreme projektne prijedloge, odnosno obaveznu dokumentaciju propisanu Pozivom, vodeći računa da su svi obrasci (i svi listovi ukoliko ih obrazac sadrži više) ispravno i u potpunosti ispunjeni.

Posljednje ažuriranje: 02.08.23, 16:12

Održana četvrta informativna radionica u okviru Poziva “Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“


Sadržaj:

U srijedu, 19. srpnja 2023. održana je četvrta informativna radionica za potencijalne prijavitelje na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“ (Poziv). Informativna radionica održana je online putem platforme Microsoft Teams.

Ovaj Poziv sedmi je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje ovo Ministarstvo. Za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom, osigurana je alokacija u iznosu od 27 milijuna eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

 

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

 

Poziv se provodi kao otvoreni postupak dodjele u privremenom modalitetu u kojem će se projektni prijedlozi zaprimati do 22. kolovoza 2023. godine do 16:00 sati roka putem sustava fondovieu. Po zatvaranju Poziva započinje evaluacija svih zaprimljenih projektnih prijedloga, a za sufinanciranje će se odabrati oni projektni prijedlozi koji udovoljavaju zadanim kriterijima prihvatljivosti i s najvećim brojem bodova prema definiranim kriterijima odabira, a koji ulaze u raspoloživu alokaciju Poziva.

 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade, oba u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.

Pozivom će se sufinancirati tri kategorije energetske obnove: integralna energetska obnova, dubinska te sveobuhvatna energetska obnova. Troškovi radova na sve tri kategorije energetske obnove sufinancirat će se stopom od maksimalno 80% prihvatljivih troškova, dok će se stopom od maksimalno 100% prihvatljivih troškova sufinancirati izrada projektne dokumentacije, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, troškovi koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta.


Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 40 tisuća eura, a najviši 4,5 milijuna eura.

 

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva, a najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, postavljati pitanja putem sustava fondovieu u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Odgovori će se objaviti tijekom trajanja Poziva u sustavu fondovieu u segmentu „Pitanja i odgovori“, u roku od najduže 7 dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.

 

Posljednje ažuriranje: 19.07.23, 15:04

Održana treća informativna radionica u okviru Poziva “Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima


Sadržaj:

U srijedu, 5. srpnja 2023. održana je treća informativna radionica za potencijalne prijavitelje na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“ (Poziv). Informativna radionica održana je online putem platforme Microsoft Teams.

Ovaj Poziv sedmi je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje ovo Ministarstvo. Za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom, osigurana je alokacija u iznosu od 27 milijuna eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

 

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

 

Poziv se provodi kao otvoreni postupak dodjele u privremenom modalitetu u kojem će se projektni prijedlozi zaprimati do 22. kolovoza 2023. godine do 16:00 sati roka putem sustava fondovieu. Po zatvaranju Poziva započinje evaluacija svih zaprimljenih projektnih prijedloga, a za sufinanciranje će se odabrati oni projektni prijedlozi koji udovoljavaju zadanim kriterijima prihvatljivosti i s najvećim brojem bodova prema definiranim kriterijima odabira, a koji ulaze u raspoloživu alokaciju Poziva.

 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade, oba u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.

Pozivom će se sufinancirati tri kategorije energetske obnove: integralna energetska obnova, dubinska te sveobuhvatna energetska obnova. Troškovi radova na sve tri kategorije energetske obnove sufinancirat će se stopom od maksimalno 80% prihvatljivih troškova, dok će se stopom od maksimalno 100% prihvatljivih troškova sufinancirati izrada projektne dokumentacije, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, troškovi koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta.


Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 40 tisuća eura, a najviši 4,5 milijuna eura.

 

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva, a najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, postavljati pitanja putem sustava fondovieu u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Odgovori će se objaviti tijekom trajanja Poziva u sustavu fondovieu u segmentu „Pitanja i odgovori“, u roku od najduže 7 dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.

 

 

Posljednje ažuriranje: 05.07.23, 15:33

Održana druga informativna radionica u okviru Poziva “Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“


Sadržaj:

U srijedu, 21. lipnja 2023. održana je druga informativna radionica za potencijalne prijavitelje na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“. Informativna radionica održana je online putem platforme Microsoft Teams.
Ovaj Poziv sedmi je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje ovo Ministarstvo. Za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresu u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom, osigurana je alokacija u iznosu od 27 milijuna eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.
 Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. Podnošenje projektnih prijedloga u sustavu fondovieu (eNPOO) potencijalnim prijaviteljima dozvoljeno je od 22. svibnja 2023. godine, a moguće je do 22. kolovoza 2023. godine do 16:00 sati. Pritom ističemo kako je modalitet ovog Poziva privremeni, projektni prijedlozi zaprimat će se u unaprijed određenom roku od 90 dana, a potom će se svi podneseni projektni prijedlozi valorizirati prema kriterijima prihvatljivosti i odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje najkvalitetnijih projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova.
 Prihvatljivi prijavitelju u sklopu ovog Poziva su ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade, oba u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.

Stopom sufinanciranja do 80% prihvatljivih troškova sufinancirat će se radovi na integralnoj energetskoj, dubinskoj i sveobuhvatnoj obnovi, a do maksimalnih 100% prihvatljivih troškova sufinancirat će se izrada projektne dokumentacije, stručni nadzor građenja/projektantski nadzor/koordinator zaštite na radu tijekom građenja, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta.
Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 40 tisuća eura, a najviši čak 4.5 milijuna eura.
 Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva, a najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, postavljati pitanja putem sustava fondovieu u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom trajanja Poziva u sustavu fondovieu u segmentu „Pitanja i odgovori“, u roku od najduže 7 dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.

Posljednje ažuriranje: 21.06.23, 15:17

Održana prva informativna radionica u okviru Poziva “Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“


Sadržaj:

U srijedu, 7. lipnja 2023. godine održana je prva informativna radionica za potencijalne prijavitelje na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“ . Informativna radionica održana je online putem platforme MicrosoftTeams.
Za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresu u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom, osigurana je alokacija u iznosu od 27 milijuna eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

 Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. Dostava, odnosno podnošenje projektnih prijedloga u sustavu fondovieu (eNPOO) potencijalnim prijaviteljima dozvoljeno je od 22. svibnja 2023. godine, a moguće je do 22. kolovoza 2023. godine do 16:00 sati. Pritom ističemo kako je modalitet ovog Poziva privremeni, projektni prijedlozi zaprimat će se u unaprijed određenom roku od 90 dana, a potom će se svi zaprimljeni/podneseni projektni prijedlozi valorizirati prema kriterijima prihvatljivosti i odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje najkvalitetnijih projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova.

 Sukladno Uputama za prijavitelje, u okviru ovog Poziva prihvatljivi prijavitelji su ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade upravitelj zgrade, oba u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.
U skladu s NPOO, intenzitetom sufinanciranja do 80% podupirat će se radovi za integralnu energetsku obnovu te dubinsku i sveobuhvatnu obnovu, dok je stopa sufinanciranja maksimalnih 100% za sljedeće aktivnosti projekta: izrada projektne dokumentacije, stručni nadzor građenja/projektantski nadzor/koordinator zaštite na radu tijekom građenja, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta.

Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 40 tisuća eura, a najviši čak 4.5 milijuna eura.

 Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva, a najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, postavljati pitanja putem sustava fondovieu u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom trajanja Poziva u sustavu fondovieu u segmentu „Pitanja i odgovori“, u roku od najduže 7 dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.

 

Posljednje ažuriranje: 09.06.23, 10:02


Informativne radionice - prijave i termini


Sadržaj:

Nakon što je 22. svibnja 2023. godine objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 7. lipnja 2023. godine održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje.

 

Kako bi svi zainteresirani bili što bolje informirani o uvjetima financiranja, u planu je održavanje ukupno četiri informativne radionice putem platforme Microsoft Teams u sljedećim terminima: 

·         7. lipnja 2023. godine (srijeda), u trajanju od 10-12h

·         21. lipnja 2023. godine (srijeda), u trajanju od 10-12h

·         5. srpnja 2023. godine (srijeda), u trajanju od 10-12h

·         19. srpnja 2023. godine (srijeda), u trajanju od 10-12h

Zainteresirani potencijalni prijavitelji putem informativnih radionica mogu dobiti sve važne informacije o uvjetima sufinanciranja s naglaskom na popis potrebne dokumentacije.

Radionice su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima: upraviteljima zgrada i ovlaštenim predstavnicima suvlasnika višestambenih zgrada oštećenih u potresima.

Prijave se zaprimaju putem e-pošte:  ee.radionice@mpgi.hr , a zaprimat će se do popunjavanja kapaciteta.  
Prijava treba sadržavati:

·         ime i prezime ovlaštenog predstavnika suvlasnika/naziv upravitelja

·         termin informativne radionice

·         adresu višestambene zgrade

·         e-mail

·         telefon

 
Napomena: Osobni podaci koristit će se isključivo za interne potrebe Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i neće se prosljeđivati trećim osobama. Prijavom na radionicu suglasni ste s načinom korištenja podataka.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“ sufinancira se sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. godine, za što je osigurana alokacija u iznosu od 27 milijuna eura, a provodi ga Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

 

Posljednje ažuriranje: 31.05.23, 10:28