Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Zatvoren

Naziv poziva: Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima

Kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I2.01

Kategorije

 • Sva pitanja (59)
 • Prihvatljivost prijavitelja (12)
 • Prihvatljivost projekta (8)
 • Prihvatljivost troškova (8)
 • Prihvatljivost aktivnosti (2)
 • Ostalo (29)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 79IPbCI9 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 24.05.23, 12:36

  Poštovani,

  smatra li se gospodarskom djelatnošću situacija u kojoj suvlasnik u zgradi, odnosno fizička osoba, posjeduje tvrtku koja je registrirana u zgradi koja je predmet projekta, a sama tvrtka se bavi internet trgovinom i uredi fizički nisu u zgradi?

  Hvala.

  Poštovani,

  Sukladno Programu potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima i točci 1.5. Uputa za prijavitelje, suvlasnik višestambene zgrade koja je predmet energetske obnove, a u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost i to: davanje u najam ili zakup suvlasničkog dijela i/ili obavljanje neke druge gospodarske djelatnosti u suvlasničkom dijelu, bio bi identificiran kao korisnik tj. primatelj de minimis potpore. Ukoliko se u prostoru suvlasnika zgrade ne obavlja gospodarska djelatnost, u smislu spomenutog Programa on nije primatelj de minimis potpore.

  S poštovanjem,

  DATUM ODGOVORA: 26.05.23, 16:08

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 79lBe0cY DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 16.06.23, 08:47

  Poštovani,

  može li se iz ovog Poziva istovremeno prijaviti i sufinancirati provedba konstrukcijske i energetske obnove zgrade?

  Hvala

  Poštovani,

  sukladno točki 1.3 Uputa za prijavitelje u okviru ovog Poziva prihvatljive su za sufinanciranje postojeće višestambene zgrade sljedećih kategorija uporabljivosti: U2, PN1, PN2, N1, N2, a koje su već provele hitne sanacije odnosno nekonstrukcijsku ili konstrukcijsku obnovu te planiraju provesti i energetsku obnovu. Za sufinanciranje su temeljem Poziva prihvatljive i višestambene zgrade koje tek planiraju provesti konstrukcijsku i/ili nekonstrukcijsku obnovu po važećem Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a planiraju provesti i energetsku obnovu.
  Također, Pozivom će se sufinancirati i istovremena provedba konstrukcijske i/ili nekonstrukcijske obnove s energetskom obnovom.

  U okviru Poziva razlikujemo tri kategorije energetske obnove, a kako je definirano u točki 1.3 Uputa za prijavitelje:
  1) Integralna energetska obnova
  2) Dubinska obnova
  3) Sveobuhvatna obnova

  Sveobuhvatna obnova je vrsta obnove koja osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput:
  – povećanja sigurnosti u slučaju požara,
  – mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te
  – mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade.
  Iznimno, kod obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra sveobuhvatna obnova podrazumijeva postizanje minimalne uštede od 20% godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) ili minimalne uštede od 20% godišnje primarne energije (Eprim).
  Nadalje, sveobuhvatna obnova (za zgrade sa ili bez statusa kulturnog dobra) može uključivati i druge mjere kojima se unapređuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. Sveobuhvatnom obnovom će se smatrati samo ona obnova koja će osim mjera energetske obnove unaprijediti mehaničku otpornost i stabilnost zgrade, povećanjem potresne otpornosti zgrade kojom se podiže razina nosivosti za minimalno10% iznad razine propisane važećim Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije.

  Sveobuhvatna obnova može se sufinancirati samo za višestambene zgrade kategorije uporabljivosti U2. Višestambenim zgradama kategorije uporabljivosti PN1, PN2, N1, N2 ne može biti sufinancirana sveobuhvatna obnova, već samo integralna energetska obnova ili dubinska obnova.

  Skrećemo pozornost kako su troškovi energetske obnove višestambene zgrade kategorije uporabljivosti U2 koje su se prijavile za sveobuhvatnu obnovu prihvatljivi isključivo pod uvjetom da je prije završnog plaćanja provedena obnova od potresa na istoj zgradi na način da je izvršeno pojačanje ili popravak konstrukcije radi povećanja potresne otpornosti zgrade kojom se podiže razina nosivosti za minimalno 10% iznad razine propisane važećim Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije.

  S poštovanjem,

  DATUM ODGOVORA: 19.06.23, 08:50

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 79yoCVBp DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 14.06.23, 15:33

  Da li bi bio prihvatljiv trošak ugradnje dizala ako bi se zbog tehničkih mogućnosti predvidjelo zaustavljanje na međukatovima, odnosno da li je uvjet da dizalo omogućava pristup stanu u invalidskim kolicima.

  Zgrada ima 6 katova, niti jednog invalida, ali dosta starijih stanovnika.

  Poštovani,

  sukladno točki 2.7. Prihvatljive aktivnosti projekta Uputa za prijavitelje, jedna od prihvatljivih mjera je i provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“, br. 78/13) (npr. dizalo, rampa, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma i sl.).

  Uvjeti i način osiguranja pristupačnosti građevina, između ostalog i mjerom ugradnje dizala, definirani su Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“, br. 78/13). Člankom 4. spomenutog Pravilnika definirani su pojmovi osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti, a člankom 12. uvjeti za ugradnju dizala koje se koristi kao element pristupačnosti za potrebe svladavanja visinske razlike.

  Skrećemo pozornost da se mjera ugradnje dizala u okviru ovog Poziva sufinancira isključivo kao horizontalna mjera uz provedbu energetske obnove potresom oštećene višestambene zgrade.

  S poštovanjem,

  DATUM ODGOVORA: 16.06.23, 12:50

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 79ygcK16 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 02.08.23, 11:59

  U kojem trenutku su potencijalni prijavitelji bili ili trebali biti obaviješteni da će za prijavu na Poziv trebati imati već dovršenu projektnu dokumentaciju usklađenu s uvjetima iz Poziva (2.6.1 Opći kriteriji prihvatljivosti, Upute za prijavitelje) u okviru kojeg je sama izrada projektne dokumentacije "prihvatljiva aktivnost" (2.7 Prihvatljive aktivnosti projekta)?

  Poštovani,

  Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je 22. svibnja 2023. godine na javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) i mrežnoj stranici Ministarstva objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“, u okviru investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Jedan od dokumenata Poziva su i Upute za prijavitelje unutar kojih je u u tablici u točci 3.1 navedena sva dokumentacija potrebna za prijavu na predmetni Poziv. Pod brojem 16. tablice naveden je Glavni projekt energetske obnove zgrade, iskaznica energetskih svojstava zgrade, troškovnik ugrađene opreme i radova i ostala projektna dokumentacija u .pdf formatu (nacrti, proračun, skenirano, naslovnica ovjerena pečatom i potpisom odnosno kvalificiranim elektroničkim potpisom ) te .pdf i .xlsx formatu (troškovnik).

  Prethodne opće informacije vezane uz najavu predmetnog Poziva i potrebnu minimalnu dokumentaciju za prijavu bile su javno dostupne na digitalnom portalu za obnovu, na web adresi: https://obnavljamo.hr/, gdje se na jednom mjestu mogu pronaći sve relevantne informacije vezane uz obnovu od posljedica potresa i energetsku obnovu zgrada koja se financira sredstvima EU.

  S poštovanjem,

  DATUM ODGOVORA: 04.08.23, 14:21

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 79HgB9Ok DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 29.06.23, 22:24

  Poštovani

  Suvlasnici višestambene zgrade oštećene u potresima na adresi Teslina 5 u Zagrebu su nas angažirali za izradu tehničke dokumentacije energteske obnove. Danas 29.06.2023. smo obavili konzultacije s nadležnim osobama u Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Dobili smo informaciju da je za ishođenje konzervatorskih uvjta rok min. 20 radnih dana, a rok za potvrdu glavnog projekta se procjenjuje na 30 dana. Obzirom na navedeno zaključujemo kako je gotovo nemoguće u zadanom roku do 20.08.2023. izraditi tehničku dokumentaciju i ishoditi potvrdu glavnog projekta. Predpostavljamo da je za većinu višestambenih zgrada ođtećenih u potresima potrebno ishoditi potvrdu glavnog projekta energetske obnove od nadležnog tijela. Slijedom navedenog molimo/predlažemo produljenje roka za predaju projektnih prijedloga po navedenom natječaju.

  S poštovanjem,

  Projektanti: Ovlašteni arhitekt Željko Sušić, dipl.ing.arh., (A 790), M.I.O.A.

  Ovlašteni arhitekt Davor Žuvić, dipl.ing.arh., (A 8)"

  Poštovani,

  Primili smo na znanje Vaš prijedlog i razumijemo da se u pojedinim slučajevima rok za dostavu projektnih prijedloga može činiti nedovoljnim. U odnosu na trenutačno poznate okolnosti, u okviru predmetnog Poziva podnošenje projektnih prijedloga moguće je do krajnjeg roka određenog Uputama za prijavitelje - 22. kolovoza 2023. godine do 16:00 sati.

  Ukoliko se iz opravdanih razloga produlji rok za podnošenje projektnih prijedloga, zbog čega je posljedično potrebno provesti izmjene dokumentacije predmetnog Poziva, svi potencijalni prijavitelji bit će o tome pravovremeno obaviješteni putem informacija objavljenih na mrežnoj stranici ovog Ministarstva i javnom portalu sustava fondovieu.

  S poštovanjem,

  DATUM ODGOVORA: 03.07.23, 13:09

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 792U7jn9 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 25.05.23, 08:15

  Štovani,

  Dopustite da Vam objasnim situaciju, ja sam stan kupila nakon potresa

  > i uvidom u dokumentaciju sam saznala da je zgrada dobila U2 zbog

  > oštećenja na dimnjacima koji su sanirani, ali nažalost bez projekta i završnog izvješća, dobili smo rješenje ministarstva gdje se vidi minorni iznos koji je

  > isplaćen, za stavke za koje nije bilo potrebno imati završno izvješće, radi se o iznosu 9.232,75 kn. U Zagrebu su svi dobili maksimalne iznose, barem većina ljudi

  > koje znam i koji su imali slična oštećenja.

  >

  > Naša ograda je vrlo specifična, i na obnovu zgrade nako potresa je otišlo najviše novca, u zgradi ima dosta djece i naravno da je svima bila bitna sigurnost življenja na prvom mjestu, ali popravak ograde nije išao u opravdane troškove.

  mi i dalje nemamo završno izvješće inženjera.

  > Mene zanima možemo li se javiti na poziv za oštećene ili na poziv za neoštećene, ili niti jedno niti drugo dok ne nabavimo završno izvješće inženjera, mi smo platili preko

  > 10.0000,00 kn projekt kako bi se mogli natjecati za energetsku

  > obnovu zgrada u mjesecu rujnu 2023, a na potvrdi nam stoji u2. Molim za odgovor i unaprijed vam se zahvaljujem, Rafaela Grgić, suvlasnica u višestambenoj zgradi ulica Sveti Duh 45, Zagreb

  > Molim Vas da nam pomognete, mi više nemamo novaca i zadnje smo dali za

  > ovaj projekt kako bi se mogli natjecati.

  > Unaprijed veliko hvala na odgovoru,

  >

  > Srdačan pozdrav,

  >

  > Rafaela

  >

  Poštovana,

  u sklopu ovog Poziva moguće je dobiti sufinanciranje za energetsku obnovu višestambenih zgrada sa sljedećim kategorijama uporabljivosti: N1, N2, PN1, PN2 i U2.

  Popis sve potrebne dokumentacije za podnošenje projektnog prijedloga nalazi se u Uputama za prijavitelje u tablici u točci 3.1 Projektni prijedlog.

  Tako između ostalog, u točci 3.1 Uputa (pod rednim brojem 22), kao dokaz kategorije uporabljivosti za zgrade kategorije uporabljivosti U2 treba dostaviti jedan od sljedećih dokumenata:

  a) Potvrda o kategoriji uporabljivosti izdana od strane nadležne JLP(R)S ili

  b) Upravni akt izdan od strane Ministarstva (Odluka o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu, Rješenje o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu, Rješenje o novčanoj pomoći za nekonstrukcijsku obnovu) ili

  c) Nalaz/ Izvješće ovlaštenog inženjera građevine ili

  d) Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije ili

  e) Elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu iz kojeg je vidljiva kategorija uporabljivosti ili

  f) Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedenim radovima ako su u međuvremenu završeni radovi popravka nekonstrukcijskih ili konstrukcijskih elemenata

  Ukoliko na potvrdi koju spominjete stoji kategorija uporabljivosti U2, tada bi to mogao biti dokaz da je kategorija uporabljivosti Vaše zgrade prihvatljiva

  Također u točci 3.1. Uputa (redni broj 23) kao dokaz predmeta ili obuhvata upravnog akta za zgrade kategorije uporabljivosti U2 kojim se definira obnova potrebno je dostaviti jedan od sljedećih dokumenata:

  a) Upravni akt izdan od strane Ministarstva (Odluka o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu, Rješenje o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu, Rješenje o novčanoj pomoći za nekonstrukcijsku obnovu) ili

  b) Nalaz/ Izvješće ovlaštenog inženjera građevine iz kojeg je vidljiv predmet ili obuhvat upravnog akta kojim se definira obnova ili

  c) Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije iz kojeg je vidljiv predmet ili obuhvat upravnog akta kojim se definira obnova ili

  d) Elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu iz kojeg je vidljiv predmet ili obuhvat upravnog akta kojim se definira obnova

  Pošto ste napisali da vam je isplaćena novčana pomoć (nebitno kojeg iznosa) na osnovu upravnog akta izdanog od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ( Rješenje), te ukoliko je to jedan od akata koje smo ovdje citirali, onda bi to bio dovoljan dokaz odgovarajućeg predmeta obuhvata.

  Međutim, skrećemo pozornost na članke 9.14, 9.15 i 9.16 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema kojima su troškovi provedbe projekta energetske obnove prihvatljivi isključivo pod uvjetom da je prije završnog plaćanja provedena obnova od potresa na predmetnoj zgradi. Korisnik je dužan Provedbenom tijelu dostaviti dokumentaciju o završetku radova na obnovi od potresa (završno izvješće nadzornog inženjera nad radovima obnove i pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja) uz prvi sljedeći Zahtjev za nadoknadu sredstava ukoliko su radovi na obnovi od potresa završeni prije završetka radova energetske obnove. Ukoliko se radovi na obnovi od potresa odvijaju istovremeno s radovima energetske obnove, Korisnik je Provedbenom tijelu dužan prilikom potraživanja troškova uz zahtjev za nadoknadu sredstava dostavljati i mjesečna izvješća nadzornog inženjera radova o tijeku obnove od potresa. Završno plaćanje izvršenih radova na energetskoj obnovi neće biti moguće prije završetka radova obnove od potresa i dostave završnog izvješća nadzornog inženjera nad radovima obnove i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja.

  S poštovanjem,

  DATUM ODGOVORA: 26.05.23, 16:14

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 79BGDMNs DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 13.07.23, 10:55

  Poštovani,

  vlasnik poslovnih prostora u zgradi je JLS koja je u razdoblju tri godine primila maksimalan iznos potpora male vrijednosti.

  Što to znači za zgradu, da li se može prijaviti.

  Poštovani,

  Sukladno točki 1.5 Uputa za prijavitelje, te u skladu s Programom dodjele potpora male vrijednosti, navodi se kako pojedinačni korisnik potpore u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine može primiti najviše 200.000,00 EUR. Ukoliko izračunati iznos de minimis potpore, koji se odnosi na pojedinačnog korisnika potpore, prelazi spomenuti iznos u spomenutom roku, izračunati dio potpore koji prelazi 200.000,00 EUR smatrat će se neprihvatlivim troškom za kojeg je prijavitelj u obvezi osigurati financiranje vlastitim sredstvima.

  U Vašem slučaju, suvlasnik zgrade koji je u roku od tri godine primio maksimalni iznos potpore, neće imati pravo na dodjelu iste, no zgrada se i dalje može prijaviti na Poziv. U tom slučaju, iznos potraživanih bespovratnih sredstava od strane prijavitelja biti će umanjen za onaj udio bespovratnih sredstava koji odgovara vlasničkom udjelu u zgradi poduzetnika koji je u promatranom razdoblju primio maksimalni iznos potpora male vrijednosti.

  S poštovanjem,

  DATUM ODGOVORA: 19.07.23, 13:24

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 79x3DgIa DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 28.06.23, 14:38

  Poštovani,

  Pitanje u pogledu neobveznika Zakona o javnoj nabavi. U dodatku 1.3. PRAVILA O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVA ZA NEOBVEZNIKE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI određeno je:

  POSTUPAK NABAVE S JEDNIM PONUDITELJEM

   

  3. Za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave iznosi do 1.000.000,00 kuna (uključujući 1.000.000,00 kn), odnosno za nabavu radova[1] do 5.000.000,00 kuna (uključujući 5.000.000,00 kn), te iznimno kod projekata istraživanja i razvoja, koji se prvenstveno odnose na eksperimentalni razvoj, primjerice, razvoj tržišno upotrebljivog prototipa ili pilot-projekta koji je nužno konačni proizvod, neovisno o iznosu predmeta nabave.

  Mi smo u toku izrade glavnog projekta energetske obnove čija je ukupna vrijednost za zgradu 86.000 eur s PDV-om. Prema navedenom, mi nismo bili obvezni tražiti ponude od više projektnih ureda s obzirom da je ponuda za projektne usluge ispod 1.000.000,00 kuna?


  <hr>

   

  Poštovana,

  sukladno točki 3. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike zakona o javnoj nabavi - NOJN (Dodatak 1.3. Priloga 1. Poziva), za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave iznosi do 1.000.000,00 kuna (uključujući 1.000.000,00 kn), odnosno za nabavu radova do 5.000.000,00 kuna (uključujući 5.000.000,00 kn), NOJN-ovi mogu sklopiti s jednim ponuditeljem pisani ugovor s pružateljem usluga/dobavljačem roba/izvođačem radova ili izdati narudžbenicu. Ugovor o tako nabavljenoj robi, radovima ili uslugama, ili narudžbenica služe kao dokaz o izvršenju nabave.

  Temelj za odabir postupka je procijenjena vrijednost nabave (PVN) te, ukoliko je PVN bila ispod 1.000.000,00 kn, tada niste bili obvezni tražiti ponude od više projektnih ureda.

  Valja napomenuti da se NOJN, bez obzira koju vrstu postupka nabave provodi s obzirom na procijenjenu vrijednost nabave, mora pridržavati i svih ostalih načela propisanih navedenim Dodatkom 1.3. Priloga 1. Poziva.

  S poštovanjem,

  DATUM ODGOVORA: 30.06.23, 14:11

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 794sQ84q DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 18.08.23, 13:16

  Poštovani,

  1. prilikom projektiranja fotonaponske elektrane na krovovima zgrada dali je dopušteno sufinanciranje zasebnih malih elektrana za svaki stan i zajedničku potrošnju u zgradi. U uputama za prijavitelje referencira se na zajedničku potrošnju dok se u tehničkim uvjetima referencira samo na vlastitu potrošnju zgrade što uključuje i stanove stanara.

  2. Novim Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji NN 128/21, 83/23 članka 52. omogućene su zajednice obnovljive energije. Za slučaj da nije predviđeno sufinanciranje elektrana za pojedinačne stanove dozvoljavaju li pravila natječaja projektiranje jedne veće elektrane do 20 kW na brojilu zajedničke potrošnje primarno za potrebe zajedničke potrošnje (rasvjeta, lift, navodnjavanje zelene fasade), a kad HEP definira način obračuna potrošnje i proizvodnje zajednica obnovljivih izvora energije da se eventualni viškovi na OMM-zajedničke potrošnje predani u mrežu odbijaju od potrošnja el. energije pojedinih stanova u skladu s budućim pravilima i načinima obračuna HEP-a.

  Poštovani,

  točkom 2.7 Uputa za prijavitelje predmetnog Poziva definirane su prihvatljive aktivnosti, te je u okviru mjere II.1 navedena Ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zajedničke potrošnje višestambene zgrade oštećene u potresu, uključujući ugradnju spremnika električne energije (uz postojeći ili novi fotonaponski sustav).

  U odnosu na navedeno u Aneksu 2. Popis tehničkih uvjeta Uputa za prijavitelje, definirana je ugradnja fotonaponske elektrane na raspoložive krovne, fasadne i dr. površine (npr. površine postojećih pomoćnih građevina-zajedničke garaže, kotlovnice, nadstrešnice, na čestici u vlasništvu zgrade) za pokrivanje vlastitih potreba za električnom energijom, a slijedom točke 2.6.2 Sektorski specifični kriteriji prihvatljivosti projekta Uputa za prijavitelje, u kojoj je, pod brojem 5. definirano da Prijavitelj prilaže Izjavu kojom potvrđuje da već ne ostvaruje, niti da će se u razdoblju od 3 (tri) godine po završetku provedbe projekta prijaviti za ostvarivanje prava na zajamčenu tarifu (zajamčenu otkupnu cijenu) za mjere proizvodnje energije iz obnovljivih izvora koje se prijavljuju za financiranje u sklopu ovog Poziva a što se dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3. Poziva), referenca na "pokrivanje vlastitih potreba za elektičnom energijom" se odnosi na proizvodnju energije za vlastite potrebe zajedničke potrošnje višestambene zgrade koja je predmet projektnog prijedloga. To znači da fotonaponska elektrana treba biti projektirana i dimenzionirana u skladu s proračunatim potrebama za zadovoljavanje zajedničke potrošnje baš te višestambene zgrade.

  Također, skrećemo pozornost da je sukladno istoj točci (2.6.2, ) Uputa za prijavitelje Prijavitelj uz prijavu (ako je primjenjivo) dužan dostaviti sve potrebne suglasnosti i odobrenja na glavni projekt ( npr. elektroenergetska suglasnost HEP ODS-a za ugradnju fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zajedničke potrošnje).

  S poštovanjem,

  DATUM ODGOVORA: 25.08.23, 12:29

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 79RsEFtQ DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 05.07.23, 14:05

  Poštovani,

  Molimo potvrdu da je moguće prijaviti projekt temeljem naljepnice o provedenom brzom pregledu oštećenja od potresa, te elaboratu brzog pregleda objekta oštećenog potresom s nalazom ovlaštenog statičara gdje su evidentirana oštećenja na zgradi.

  S poštovanjem,

  Poštovana,

  u točki 3.1 Uputa za prijavitelje Poziva navode se dokumenti koje je potrebno obvezno priložiti projektnom prijedlogu. Između ostalih, pod točkom 22. stoji Dokaz kategorije uporabljivosti zgrade:

  Za VSZ kategorije uporabljivosti PN1, PN2, N1, N2 - dostava jednog od dokumenta iz kojeg je vidljiva kategorija/ocjena uporabljivosti:

  a) Upravni akt izdan od strane Ministarstva (Odluka, Odluka o obnovi, Rješenje o obnovi, Rješenje o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu, Rješenje o novčanoj pomoći za popravak konstrukcije zgrade, Odluka o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu) ili

  b) Nalaz/ Izvješće ovlaštenog inženjera građevine o kategoriji uporabljivosti ili

  c) Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije ili

  d) Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedenim radovima ako su na zgradi završeni radovi konstrukcijske obnove.

  Za VSZ kategorije uporabljivosti U2 - dostava jednog od dokumenta iz kojeg je vidljiva kategorija/ocjena uporabljivosti:

  a) Potvrda o kategoriji uporabljivosti izdana od strane nadležne JLP(R)S ili

  b) Upravni akt izdan od strane Ministarstva (Odluka o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu, Rješenje o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu, Rješenje o novčanoj pomoći za nekonstrukcijsku obnovu) ili

  c) Nalaz/ Izvješće ovlaštenog inženjera građevine ili

  d) Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije ili

  e) Elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu iz kojeg je vidljiva kategorija uporabljivosti ili

  f) Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedenim radovima ako su u međuvremenu završeni radovi popravka nekonstrukcijskih ili konstrukcijskih elemenata.

  Slijedom navedenog, sama naljepnica o provedenom brzom pregledu zgrade nije dovoljan dokaz kategorije uporabljivosti zgrade za koju se prijavljuje energetska obnova u okviru ovog Poziva. Dodatno, sektorski specifičnim kriterijem pod br.3. iz točke 2.6.2 Uputa za prijavitelje definirana je obveza dostave jednog od gore navedenih dokumenata kao dokaza da je predmet projektnog prijedloga višestambena zgrada oštećena u potresu 22. ožujka 2020. i/ili 28.i 29. prosinca 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

  S poštovanjem,

  DATUM ODGOVORA: 07.07.23, 15:24


1-10 od 59 zapisa

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.