Tehnička podrška
Povratak na poziv

Naziv poziva: Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I2.01

Kategorije

 • Sva pitanja (15)
 • Prihvatljivost prijavitelja (0)
 • Prihvatljivost projekta (4)
 • Prihvatljivost troškova (5)
 • Prihvatljivost aktivnosti (1)
 • Ostalo (5)
 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 9XXFAC4 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 18.05.22, 10:51

  Molba za pojašnjenjem.

  U točci 1.5.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva stoji da se sredstva mogu dodijeliti projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada iz Priloga 4 - Popis službenih odlagališta otpada, status operativnosti i sanacije, stanje s krajem 2020.godine, koji nemaju status operativnosti "aktivno".

  Da li se na poziv mogu javiti i odlagališta koja nisu na popisu iz Priloga 4 ili se mogu prijaviti i druga odlagališta neopasnog otpada, pod uvjetom da su zatvorena, prestala s radom i koje se više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada kako je navedeno unutar kriterija pod rednim brojem 14, točke 2.6. Prihvatljivosti projekta?

  U točki 1.5. UzP-a se navodi: “U okviru ovog Poziva bespovratna sredstva mogu se dodijeliti projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, koja u popisu odlagališta iz Izvješća o komunalnom otpadu za 2020. godinu, Prilog 4 - Popis službenih odlagališta otpada, status operativnosti i sanacije, stanje s krajem 2020. godine nemaju status operativnosti "aktivno”.

  Sredstva po ovom pozivu mogu se dodijeliti svim odlagalištima neopasnog otpada koja su bila zatvorena najkasnije do kraja 2020. godine, što se provjerava uvidom u Prilog 4. Da bi projekt sanacije odlagališta bio prihvatljiv, odlagalište ne smije biti navedeno kao "aktivno“ u navedenom Prilogu 4. Sva odlagališta komunalnog otpada koja su zatvorena prije 2020. godine također su prihvatljiva sukladno uvjetima ovog poziva.

  Kako bi bili ocijenjeni prihvatljivima, napominjemo da projektni prijedlozi moraju zadovoljiti i ostale uvjete poziva.

  DATUM ODGOVORA: 23.05.22, 14:41

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 9eilSW6 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 17.05.22, 11:59

  2.9. prihvatljive kategorije troškova

  h) Troškovi usluge upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani u postupku javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) ili sukladno internom aktu koji uređuje pravila provođenja postupaka jednostavne nabave;

  Pod h) su navedeni troškovi upravljanja projektom - usluge vanjskih konzultanata. Što je s troškovima pripreme - popunjavanja prijavnog obrasca? Da li su i oni prihvatljivi pod tom točkom? Ako jesu, od kada su prihvatljivi?

  Pod upravljanjem projektom podrazumijeva se upravljanje provedbom projekta (izrada i podnošenje ZNS-ova, završnog izvješća i dr.), nakon što je odobreno njegovo financiranje. Priprema Prijavnog obrasca nije obuhvaćena točkom h) poglavlja 2.9., odnosno ne predstavlja prihvatljivi trošak.

  DATUM ODGOVORA: 23.05.22, 14:34

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 9QXkPHt DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 02.06.22, 10:55

   

  U dokumentu Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026 navedena je Investicija: C1.3. R2-I2 Program sanacije zatvorenih odlagališta i lokacija onečišćenih opasnim otpadom te je otvoren prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada (referentni broj: NPOO.C1.3.R2-I2.01) - otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva s alokacijom od 80.000.000,00 kn. Dokumentom je predviđena sanacija 10 zatvorenih odlagališta te na popisu nema Zadarske županije gdje se nalazi lokacija zatvorenog odlagališta otpada „Baštijunski Brig“ za kojeg je ishođena sva potrebna dokumentacija za sanaciju. Također, spomenuto odlagalište je navedeno u Odluci o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta (NN 3/19, 17/19) te je zatvoreno prije 2020. godine.

   

  1.Molimo odgovor je li sanacija zatvorenog odlagališta Baštijunski brig prihvatljiva za ovaj Poziv iako nije na popisu u Prilogu 4 - Popis službenih odlagališta otpada, status operativnosti i sanacije, stanje s krajem 2020. godine sa statusom „zatvoreno“?

   

  2.Je li planiran drugi Poziv za Investiciju C1.3. R2-I2 s obzirom na ukupno predviđena sredstva iz NPOO-a za cca. 10 projekata (150.000.000,00 kn) i ovaj Poziv vrijednosti 80.000.000,00 kn koji je otvoren po modalitetu trajnog poziva ili će se povećati njegova alokacija?

   

  Sukladno DNSH načelu za projekte iz NPOO-a („ne nanosi bitnu štetu“) projekt sanacije odlagališta treba zadovoljiti pitanje prijelaza na kružno gospodarstvo, uključujući sprječavanje i recikliranje otpada po metodi sanacije ex-situ dok je u Glavnom projektu Sanacije zatvorenog odlagališta otpada „Baštijunski Brig planirana metoda sanacije in-situ (na postojećoj lokaciji i bez prethodnog uklanjanja uz površinsko zatvaranje brtvenim slojem).

  3.Molimo odgovor je hoće li sanacija navedenog odlagališta prema metodi sanacije in-situ biti prihvatljiva za ovaj Poziv, tj. hoće li biti potrebno revidirati GP? Također, napominjemo kako je nadležno Ministarstvo u lipnju 2020. izdalo Potvrdu na Glavni projekt sanacije odlagališta otpada „Baštijunski Brig“ da je projektna dokumentacija izrađena u skladu s propisanim mjerama zaštite okoliša i programa praćenja.

   

  U uputama za prijavitelje u točki 2.6. navedeni su kriteriji prihvatljivosti projekta te je pod točkom 18. navedeno: Projektnim prijedlogom predviđeno je da se odlagališni plin sakuplja kako bi se obradio i iskoristio, odnosno ako se sakupljeni plin ne može upotrijebiti za dobivanje energije, predviđeno je njegovo spaljivanje, što je u skladu sa zahtjevom iz Priloga 1 Direktive Vijeća 1999/31/EZ; dokazuje se Glavnim projektom dok je u GP Sanacije odlagališta otpada Baštijunski Brig planirano pasivno otplinjavanje i obrada odlagališnog plina uz ugradnju biofiltera. Napominjemo kako je u  Prilogu I u tč. 4.2. Pravilnika  o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada navedeno je sljedeće: Ako se sakupljeni odlagališni plinovi ne mogu upotrijebiti za dobivanje energije, treba ih spaliti na području odlagališta ili spriječiti njihovu emisiju u zrak upotrebom drugih postupaka koji su jednakovrijedni spaljivanju odlagališnih plinova.

   4. Molimo odgovor je li metoda pasivnog otplinjavanja jednakovrijedna te kao takva prihvatljiva za ovaj Poziv?

  Nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta ili prijavitelja, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.

  1. Molimo pogledati odgovor na pitanje br. 2.1. u kategoriji Prihvatljivost projekta.

  2. Za sada se u okviru NPOO ne planira novi poziv za sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, a ovisno o interesu razmotrit će se eventualno povećanje alokacije u okviru ovog poziva.

  3. Pozivom nije predviđeno financiranje sanacije odlagališta ex-situ metodom, što je određeno u točki 2.6. Prihvatljivost projekta u kriteriju prihvatljivosti br. 17. “Projektnim prijedlogom planira se sanacija zatvorenog odlagališta in-situ metodom”.

   Ex situ metoda se spominje u točki 2.14. Održivi razvoj i načelo „ne nanosi bitnu štetu“ za okolišni cilj 4. Prijelaz na kružno gospodarstvo, uključujući sprječavanje nastanka otpada i recikliranje i u Prvim izmjenama poziva brisano je "ex-situ", u svrhu jasnije formulacije, te time ostaje obveza provoditi mjere ovisno o odabranom načinu sanacije.

  4. Kriterijem prihvatljivosti iz poglavlja 2.6. točka 18. Uputa za prijavitelje određeno je da se može financirati sanacija onih odlagališta koja će sakupljeni odlagališni plin upotrijebiti za dobivanje energije ili koja su predvidjela njegovo spaljivanje, što je u skladu sa zahtjevom iz Priloga 1 Direktive Vijeća 1999/31/EZ. Sukladno tome metoda pasivnog otplinjavanja nije prihvatljiva za ovaj Poziv. Molimo vidjeti i odgovor na pitanje br. 2.2. u kategoriji “Prihvatljivost projekta”.

  DATUM ODGOVORA: 08.06.22, 13:59

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 91By9wA DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 16.06.22, 09:30

  Poštovani,

  u poglavlju 2.9. Uputa za prijavitelje kao prihvatljivi troškovi su između ostaloga navedeni:

  d)    Troškovi usluge projektantskog nadzora, stručnog nadzora građenja (koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i usluge koordinacije zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II), u maksimalnom iznosu do 4% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova.

  Molimo informaciju da li troškovi izvođenja radova uključuju i troškove priključka na komunalnu i energetsku infrastrukturu i troškove izrade gradilišne dokumentacije, ili isključivo troškove radova na sanaciji odlagališta.

  Troškovi izvođenja radova koji se navode u poglavlju 2.9. točki d), obuhvaćaju troškove izvođenja radova sanacije odlagališta, priključenja na komunalnu i energetsku infrastrukturu i izrade gradilišne i dr. dokumentacije, a s obzirom na to da se radi o povezanim troškovima. To znači da su troškovi nadzora prihvatljivi do 4% u odnosu na kumulativne troškove navedene pod točkama a), b) i c) iz poglavlja 2.9. UzP-a.

  DATUM ODGOVORA: 23.06.22, 10:27

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 9AtFbei DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 26.05.22, 07:44

  Poštovani,

   

  Grad Zelina ishodio je 30.09.2021. Građevinsku dozvolu za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada ''Cerovka'' te planira prijaviti projekt na otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada" (referentni broj: NPO.C1.3.R2-I2.01) u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

   

  U uputama za prijavitelje u točki 2.6. navedeni su kriteriji prihvatljivosti projekta te je pod točkom 18. navedeno: Projektnim prijedlogom predviđeno je da se odlagališni plin sakuplja kako bi se obradio i iskoristio, odnosno ako se sakupljeni plin ne može upotrijebiti za dobivanje energije, predviđeno je njegovo spaljivanje, što je u skladu sa zahtjevom iz Priloga 1 Direktive Vijeća 1999/31/EZ; dokazuje se Glavnim projektom;

   

  Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada prenesena je u zakonodavstvo RH Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“, broj 114/15, 103/18 i 56/19). U Prilogu I točci 4.2. Pravilnika navedeno je slijedeće: Ako se sakupljeni odlagališni plinovi ne mogu upotrijebiti za dobivanje energije, treba ih spaliti na području odlagališta ili spriječiti njihovu emisiju u zrak upotrebom drugih postupaka koji su jednakovrijedni spaljivanju odlagališnih plinova.

   

  Slijedom navedenog molimo Vaše očitavanje da li je prihvatljiv projekt koji ne predviđa spaljivanje sakupljenog odlagališnog plina (spaljivanje na baklji) već je predviđen pasivni sustav otplinjavanja ugradnjom okomitih šljunčanih kanala (odzračnika) za sakupljanje plina koji će se konačnim zatvaranjem odlagališta prekriti biofiltrom u kojem se odvija proces biooksidacije metana te je na taj način spriječena emisija onečišćujućih tvari u zrak. S obzirom da je količina odlagališnog plina na odlagalištu otpada premala za instaliranje i rad sustava za korištenje ili spaljivanje plina, postavljanje biofiltara je rješenje koje odgovara uvjetima iz navedenog Pravilnika.

   

  Za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada ''Cerovka'' tijekom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, na temelju kojeg je izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/20-09/260, URBROJ: 517-03-1-2-21-18, 19.siječnja 2021. godine), analiziran je predviđen pasivni sustav otplinjavanja i obrade odlagališnog plina na biofilteru te je Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva nakon zatražene dopune Elaborata vezano uz način ispunjavanja uvjeta iz Priloga I. točke 4. Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“, broj 114/15, 103/18 i 56/19) dostavio Mišljenje da su obrađena sva pitanja gospodarenja otpadom što uključuje i ispunjavanje navedenog uvjeta.

   

  Ovim putem želimo skrenuti pažnju da propisivanje ovakvog kriterija za prihvatljivost projekta gdje se navodi isključivo spaljivanje sakupljenog plina koji se ne može upotrijebiti za dobivanje energije, nije u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom navedenim u točki. 1.3. Uputa za prijavitelje odnosno nije u skladu sa Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“, broj 114/15, 103/18 i 56/19) koji u pravni poredak RH prenosi Direktivu Vijeća 1999/31/EZ.

   

  Također propisivanje ovakvog kriterija zahtjeva izmjenu projektne dokumentacije za projekte sanacije zatvorenih odlagališta koja već imaju ishođenu Građevinsku dozvolu sukladno nacionalnom zakonodavstvu, a kojima nije predviđeno spaljivanje odlagališnog plina. Izmjena projektne dokumentacije obuhvaća izradu dokumentacije za provedbu novog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (Elaborata zaštite okoliša) i dokumentacije za ishođenje akta za građenje (izmjena Idejnog i glavnog projekta)

  Nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta ili prijavitelja, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.

  Kriterijem prihvatljivosti iz poglavlja 2.6. točka 18. Uputa za prijavitelje osigurava se da se financira sanacija onih odlagališta koja će sakupljeni odlagališni plin upotrijebiti za dobivanje energije ili koja su predvidjela njegovo spaljivanje, što je u skladu sa zahtjevom iz Priloga 1 Direktive Vijeća 1999/31/EZ.

  DATUM ODGOVORA: 31.05.22, 15:21

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 9IVmZgv DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 17.05.22, 15:25

  Pitanje se odnosi na pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

  UzP Točka 2.7-f) definira JN zajedno s poslovima upravljanja projektom

  2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?

  f) usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta, financijsko upravljanje, izvještavanje, pripremu i provedbu javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom),

   

  dok u 2.9. e) prihvatljiv trošak je kako piše u nastavku, dok točka h) ne definira da li obuhvaća i pripremu i provedbu javne nabave i da li tada ti troškovi ulaze u ovih 5% (Kumulativni troškovi iz točke h) i i) prihvatljivi su u maksimalnom iznosu do 5 % ukupno prihvatljivih troškova iz točke a), b) i c).)

  2.9. Prihvatljive kategorije troškova

  Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima: 

  e)           Troškovi naknada za objavu obavijesti javne nabave u EOJN;

  h)           Troškovi usluge upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani u postupku javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) ili sukladno internom aktu koji uređuje pravila provođenja postupaka jednostavne nabave;

  i)             Troškovi u vezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti u skladu s točkom 5.6. ovih Uputa;

   

  Molimo pojašnjenje: Da li priprema i provedba javne nabave pripada pod 2.9. e) ili 2.9. h)?

  Troškovi koji su vezani uz aktivnost iz poglavlja 2.7., točka f) usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (što uključuje i pripremu i provedbu javne nabave) obuhvaćeni su u poglavlju 2.9. Prihvatljive kategorije troškova točkom h) Troškovi usluge upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti.

  Trošak koji se navodi u poglavlju 2.9, točka e) odnosi se isključivo na pristojbu koja se plaća za objavu u EOJN.

  Napominjemo da ukupni troškovi upravljanja projektom pod točkom h) i troškovi informiranja i vidljivosti pod točkom i) ne smiju prelaziti iznos od 5% vrijednosti ukupnih troškova izvođenja radova na sanaciji iz točke a), b) i c) poglavlja 2.9.

  DATUM ODGOVORA: 23.05.22, 14:34

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 9R33ooU DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 20.07.22, 08:03

  Poštovani, da li Prijavitelj može priložiti Rješenje o izmjeni/dopuni građevinske dozvole bez potvrde pravomoćnosti? Naime, rok za žalbu na Rješenje ističe krajem srpnja i postoji mogućnost da se Poziv zatvori prije nego Prijavitelj dobije Rješenje sa potvrdom pravomoćnosti. Projektni prijedlog je kompletiran sa svim obrascima i dokumentima, samo je Rješenje o izmjeni/dopuni građevinske dozvole bez potvrde pravomoćnosti.

  U poglavlju 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga UzP-a, u popisu potrebne dokumentacije navodi se pod točkom 11.  “Pravomoćni akt (s klauzulom ili potvrdom pravomoćnosti) na temelju kojeg Prijavitelj može započeti građenje odnosno građevinske radove sanacije odlagališta”. Jedan od kriterija koji se provjerava tijekom procjene projektnih prijedloga u administrativnoj provjeri je: “Projektni prijedlog sadrži sve obvezne priloge i prateće dokumente”. Također, kriterij odabira za ocjenjivanje kvalitete iz Tablice 2. poglavlja 4.2. Provođenje postupke dodjele UzP-a pod točkom 4.2. Administrativni i tehnički napredak/zrelost projekta glasi:

  “Prijavitelj posjeduje potrebnu dokumentaciju za sanaciju predmetnog odlagališta:

  -   pravomoćni akt na temelju kojeg Prijavitelj može započeti građenje odnosno građevinske radove sanacije odlagališta, uključujući glavni projekt s projektantskim troškovnikom;…”

  Stoga, projektni prijedlog koji nema zadovoljene sve navedene kriterije ne može biti ocijenjen pozitivno i bit će isključen iz daljnjeg postupke dodjele bespovratnih sredstava.

  Napominjemo da je Poziv otvoren do 30. travnja 2024. godine i nije objavljena nikakva obavijest o zatvaranju Poziva.

  DATUM ODGOVORA: 21.07.22, 09:54

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.3. 9cKiRTI DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 24.05.22, 16:44

  3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga

  U popisu dokumentacije koja se prilaže prijavnom obrascu je navedeno pod točkom 10

  10.        Mišljenje nadležnog tijela o ispravnoj primijeni zahtjeva Direktive 2011/92/EU i 2014/52/EU vezanih uz provedeni postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš odnosno provedeni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

  PITANJE:

  1) Da li je prihvatljiva potvrda o podnošenju zahtjeva za izdavanjem Mišljenja iz koje se vidi da je nadležnom tijelu podnesen zahtjev za izdavanjem Mišljenja?

  2) Da li se prijava odbacuje u tom slučaju ako imamo samo potvrdu o podnošenju zahtjeva za izdavanjem Mišljenja?

  Kroz prve izmjene poziva koje su u pripremi, dokument Mišljenje nadležnog tijela o ispravnoj primjeni zahtjeva Direktive 2011/91/EU I 2014/52/EU se planira brisati s popisa dokumentacije u UzP-u, poglavlje 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga. Stoga navedeni dokument neće biti potrebno dostaviti kod podnošenja projektnog prijedloga.

  DATUM ODGOVORA: 31.05.22, 15:34

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.3. 9G096Lu DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 31.05.22, 19:29

  2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?

  Prihvatljiva je aktivnost:

  usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18, 110/19, u daljnjem tekstu: ZPPUG) [1];

  uz fusnotu u nastavku

  [1] Javni naručitelji  prema čl. 38 st.2  Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18, 110/19) obvezni su ugovoriti upravljanje projektom gradnje s osobom registriranom za djelatnost upravljanja projektom ili imenovati voditelja projekta koji je njezin zaposlenik u slučaju ulaganja sredstava u gradnju infrastrukturnih i dr. građevina, osim cesta, ukupne investicijske vrijednosti veće od 10.000.000 kuna bez PDV-a.

  pitanje 1: Da li je u slučaju sanacije odlagališta ovo vođenje projekta obavezno ugovoriti?

  pitanje 2: Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, obzirom da je investicija bez PDV-a preko 11 mil kn, ukoliko Općina ima zaposlenika kojeg bi mogla imenovati da li je tada bruto II plaća za tu osobu prihvatljiv trošak za vrijeme trajanja investicije?

  Svi projekti financirani EU sredstvima moraju poštovati nacionalno zakonodavstvo pa su stoga javni naručitelji za sve investicije iznad 10.000.000 kn, u skladu s člankom 38. st. 2.  Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (dalje: ZPDPUG, NN 78/15 i 118/18, 110/19), obvezni ugovoriti upravljanje projektom gradnje s osobom registriranom za djelatnost upravljanja projektom ili imenovati voditelja projekta koji je njezin zaposlenik.  Sukladno uvjetima ovog poziva, plaće zaposlenika korisnika projekta nisu prihvatljivi trošak.

  DATUM ODGOVORA: 02.06.22, 14:12

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.3. 9Yx9ISn DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 30.01.23, 09:14

  Poštovani,

   

  Imamo nedoumicu vezano uz osiguranje vlastitih sredstava za sufinanciranje ugovora.

   

  Naime, sukladno Pozivu za dostavu projektnih prijedloga Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada (ref. broj: NPOO.C1.3.R2-I2.01) u Uputama za prijavitelje (točka 1.6) te u Obrascu 2 navodi se:

  Da se „Prijavitelj se obvezuje da će najkasnije do početka provedbe projekta iz vlastitih sredstava ili osiguravanjem financiranja na drugi način (sredstvima koja ne predstavljaju sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući sredstva Unije) osigurati sredstva za financiranje:

  •   razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova/izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz NPOO-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka u sklopu ovog Poziva, 

  •   svih ukupnih neprihvatljivih troškova/izdataka projektnog prijedloga, neovisno o trenutku nastanka“.

   

  Međutim, u Kriterijima odabira za ocjenjivanje kvalitete (stranica 27, tablica 2) navodi se drugačije:

   

  „Prijavitelj je dokazao da će najkasnije do početka provedbe projekta iz vlastitih sredstava  ili osiguravanjem financiranja na drugi način (svime što ne predstavlja sredstva Unije) osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova/izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz NPOO-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka u sklopu ovog Poziva u okviru ovog Poziva, te neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga neovisno o trenutku nastanka“.

   

  Slijedom navedenog, što se tiče osiguravanja razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova/izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz NPOO-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova,

  naše pitanje odnosi se na to koje je od navedenog relevantno  „sredstvima koja ne predstavljaju sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući sredstva Unije“ ili „osiguravanjem financiranja na drugi način (svime što ne predstavlja sredstva Unije)“

   

  Konkretno, možemo li se dio sufinanciranja koje mora osigurati Korisnik osigurati iz drugih javnih izvora (primjerice sredstva MRRFEU, FZOEU ili slično), pri čemu jedino mora biti bitno da ta sredstva ne predstavljaju sredstva Unije?

  Zahvaljujem na odgovoru!

  Zahvaljujemo na ukazanoj neusklađenosti. U Obrascu 2 - Izjava prijavitelja o osiguranju vlastitog udjela sufinanciranja i poglavlju 1.6. UzP-a omaškom je navedeno da sredstva korisnika ne smiju biti iz bilo kojeg javnog izvora, odnosno umjesto toga treba stajati “svime što ne predstavlja sredstva Unije”.

  Naime prilikom osiguravanja vlastitog udjela korisnika, s obzirom da su prijavitelji JLS i da bespovratna sredstva koja se dodjeljuju ovim Pozivom nemaju karakter državnih potpora, važno je da vlastita sredstva korisnika ne predstavljaju sredstva Unije, dok je dio vlastitih sredstava za sufinanciranje moguće osigurati iz drugih javnih izvora kao što su npr.  FZOEU ili MRRFEU.

  Iako Prijavitelji u načelu ne smiju mijenjati tekst u obrascima koji su dio dokumentacije Poziva, iznimno u ovom slučaju (a kako bi prijave bile u skladu s ovim odgovorom) molimo Prijavitelje da kod ispunjavanja Obrasca 2 tekst „sredstvima koja ne predstavljaju sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući sredstva Unije” zamijene tekstom “svime što ne predstavlja sredstva Unije”.

  DATUM ODGOVORA: 31.01.23, 14:12


1-10 od 15 zapisa

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.